common oral lesion therapy

download report

Transcript common oral lesion therapy

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Dr.Tavangar
‫ضایعات شایع مخاط دهان‬
‫‪ ‬زخمهای آفتی عودکننده دهان‬
‫‪ ‬لیکن پالن دهانی‬
‫‪ ‬زبان مودار‬
‫‪ ‬زخمهای ویروسی(هرپس‪،‬کوکساکی)‬
‫‪ ‬کاندیدیازیز دهانی‬
‫زخمهای آفتی عودکننده دهان‬
‫‪ ‬مینور‪:‬‬
‫‪ ‬شایعترین نوع (بیش از ‪)%80‬‬
‫‪ ‬کمتر از ‪ 1‬سانتی متر‬
‫‪ ‬بهبودی زخم بدون اسکار‬
‫‪ ‬ماژور‬
‫‪ ‬بزرگتر از ‪ 1‬سانتی متر‬
‫‪ ‬بهبودی با اسکار‬
‫‪ ‬هرپتی فرم‬
‫نوع مینور‬
‫نوع ماژور‬
‫نوع هرپتی فرم‬
‫اتیولوژی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وراثت‬
‫ایمنولوژیک‬
‫هماتولوژیک‬
‫استرس و اضطراب‬
‫ترومای موضعی‬
‫قاعدگی‬
‫عفونتهای تنفسی فوقانی‬
‫آلرژی‬
‫درمان‪:‬‬
‫‪ ‬ترکیبات استروئیدی موضعی دو تا سه بار در روز مانند‬
‫فلوسینوئید‪،‬بتامتازون‪،‬ادکورتیل‬
‫‪ ‬تزریق مستقیم ترکیبات استروئیدی داخل ضایعه‬
‫‪ ‬دهانشویه ترکیبی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )1‬ترکیب ضد درد و بی حس کننده‪:‬دیفن هیدرامین‪،‬بنزیدامین‬
‫‪)2‬ترکیب ضد التهاب‪ :‬آمپول یا لوسیون بتامتازون‪،‬آمپول دگزامتازون‬
‫‪)3‬ترکیب ضد قارچ‪:‬سوسپانسیون نیستاتین(قطره)‬
‫‪)4‬ترکیب ‪:covering‬سوسپانسیون ‪Al mgs‬‬
‫‪ ‬قرص پردنیزون ‪ 40-30‬میلی گرم بعد از صبحانه به مدت ‪ 5-4‬روز‬
‫لیکن پالن دهانی‬
‫‪ ‬زنان بیشتر‬
‫‪ ‬میانگین سنی ‪ 55‬سال‬
‫‪ ‬اتیولوژی نا مشخص عمدتا سیستم ایمنی سلولی‬
‫نمای بالینی‬
‫‪ )1 ‬فرم رتیکولر‬
‫‪)2‬فرم پاپولر‬
‫‪)3‬فرم پالک‬
‫فرم اریتماتوز‬
‫فرم اولسراتیو(زخمی)‬
‫ضایعات پوستی لیکن پالن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درگیری در ‪ %15‬بیماران‬
‫نمای کالسیک شامل پاپولهای بنفش رنگ تا قرمز خارش دار‬
‫عمدتا در نواحی تنه و سطوح خم شونده بازوها و پا‬
‫خارش شدید که با خاراندن بیماری بدتر می شود‬
‫‪ %20‬زنان درگیری ناحیه ژنیتال‬
‫درمان موضعی‬
‫‪ ‬ترکیبات استروئیدی موضعی دو تا سه بار در روز مانند‬
‫فلوسینوئید‪،‬بتامتازون‪،‬ادکورتیل‬
‫‪ ‬تزریق مستقیم ترکیبات استروئیدی داخل ضایعه‬
‫‪ ‬دهانشویه ترکیبی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ )1‬ترکیب ضد درد و بی حس کننده‪:‬دیفن هیدرامین‪،‬بنزیدامین‬
‫‪)2‬ترکیب ضد التهاب‪ :‬آمپول یا لوسیون بتامتازون‪،‬آمپول دگزامتازون‬
‫‪)3‬ترکیب ضد قارچ‪:‬سوسپانسیون نیستاتین(قطره)‬
‫‪)4‬ترکیب ‪:covering‬سوسپانسیون ‪Al mgs‬‬
‫‪ Occlusal splint ‬حاوی استروئیدهای موضعی در فرم لثه ای‬
‫درمان سیستمیک‬
‫‪ ‬پردنیزولون ‪1 mg/kg/day‬‬
‫روزانه به مدت ‪ 7‬روز با تیپر ‪ 10‬میلی گرم در هر‬
‫روز‬
‫‪ ‬در ضایعات شدید و مقاوم‪ :‬سیکلوسپورین‪ ،‬تاکرولیموس و ‪...‬‬
‫‪ ‬پردنیزولون‪ :‬قرص ‪ 5‬و‪ 50‬میلی گرم‬
‫‪ ‬پردنیزون‪ :‬قرص ‪1‬و‪ 50‬میلی گرم‬
‫زبان مودار‪hairy tongue‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اختالل در دسکوامه شدن پاپی های نخی شکل‬
‫ایجاد پاپی های طویل شده زبان با طول بیش از ‪ 3‬میلی متر‬
‫عمدتا در سطح پشتی زبان‬
‫به صورت رنگهائی از سفید ‪،‬زرد‪،‬قهوه ای تا سیاه‬
‫اتیولوژی‬
‫‪ ‬بی توجهی به بهداشت دهانی‬
‫‪ ‬تغییر در فلور میکروبی‬
‫‪ ‬مصرف داروهای آنتی بیوتیک و سرکوب کننده ایمنی‬
‫‪ ‬کاندیدیاز دهانی‬
‫‪ ‬مصرف بیش از حد الکل‬
‫‪ ‬عدم فعالیت دهان‬
‫‪ ‬استفاده از پرتو درمانی‬
‫درمان‬
‫‪ ‬حذف یا کاهش عوامل مستعد کننده و حذف پاپی های نخی شکل طویل‬
‫‪ ‬استفاده از مسواک نرم بر روی زبان(اسکراب زبان)‬
‫‪ ‬رعایت بهداشت دهانی‬
‫‪ ‬استفاده از ترکیبات غذائی دارای اثر سایشی مثل غذاهای فیبردار‪،‬‬
‫گاززدن سیب‬
‫‪ ‬عفونت های ویروسی‬
‫عفونت ویروس هرپس ‪ HSV1‬و ‪HSV2‬‬
‫عفونت ویروس وارسیال – زوستر (‪)VZV‬‬
‫بیماری دست پا دهان (‪)HFM‬‬
‫عفونت ویروس های کوکساکی‬
‫بیماری هرپانژین‬
‫‪ ‬عفونت باکتریایی ‪ :‬گلودرد استرپتوکوکی‬
‫کاندیدای حاد‬
‫نوع پسودوممبرانوس ( برفک)‬
‫نوع اریتماتوز‬
‫• عفونت قارچی‬
‫کاندیدای مزمن‬
‫نوع اریتماتوز‬
‫نوع ‪chronic – plaque‬‬
‫‪ ‬عفونت وابسته به قارچ ( ترکیب باکتری – قارچ)‬
‫دنچراستوماتیت‬
‫آنگوالرچالیتیس‬
‫‪ ‬کاندیدا فلور طبیعی در ‪ %90‬افراد‬
‫‪ ‬در مواردی کاندیدا باعث عفونت می شود که فاکتورمستعدکننده موضعی‪ /‬سیستمیک‬
‫وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فاکتور‬
‫مستعدکننده‬
‫فاکتورمستعدکننده موضعی‪ :‬سیگارکشیدن‪/‬استروئیداستنشاقی‪ -‬موضعی ‪/‬کمیت و کیفیت بزاق‬
‫فاکتور مستعدکننده سیستمیک‪ :‬بیماری ایمنوساپرسیو‪/‬داروی ایمنوساپرسیو‪/‬کموتراپی‪/‬نقایص‬
‫هماتولوژیک‬
‫• انواع کاندیدای دهان‬
‫حاد‬
‫مزمن‬
‫پسودوممبرانوس (برفک)‬
‫اریتماتوز‬
‫اریتماتوز‬
‫پالک‬
‫‪ ‬مصرف آنتی بیوتیک‬
‫‪ ‬داروهای ایمنوساپرسیو ( بیماران پیوند ‪ /‬شیمی درمانی)‬
‫‪ ‬بیماریهای ایمنوساپرسیو‬
‫لوسمی‬
‫‪ ‬تظاهر کلینیکی ‪ :‬غشای سفید رنگ که با اسکراپ کنده شده و مخاط زیرین آن قرمز‬
‫وبعضی موارد خونچکان است‪.‬‬
‫‪ ‬داروی آنتی فونگال‬
‫دهانشویه نیستاتین‬
‫قرص فلوکونازول‬
‫‪100,000 unite/ml‬‬
‫‪ sus . Nystatin‬‬
‫‪ 4-5‬بار در روز دهانشویه شود‪.‬‬
‫‪ Cap. Fluconazole 100mg‬‬
‫‪N=15‬‬
‫روز اول دو عدد سپس هر روز صبح یک عدد‬
‫‪ Tab ketoconazol 200 mg‬‬
‫یک یا دو بار در روز همراه غذا برای دو هفته‬
‫بزرگساالن‪:‬حداکثر ‪ 5‬مرتبه در روز هر بار ‪ 25‬قطره (‪)cc‬‬
‫کودکان‪ 2 :‬بار در روز هر بار ‪ 25‬قطره(‪)cc‬‬
‫‪ -‬حداقل زمان تجویز ‪:‬یک هفته‬
‫‪‬اگر بعد از ‪ 2‬هفته جواب نداد حتما ً زمینه مستعد کننده وجود دارد که باید حذف شود‬
‫‪ ‬داروی انتخابی برای انواع کاندیدیازیز دهانی مانند‬
‫‪‬جذب چندانی از دستگاه گوارش (‪ )GI‬ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف آنتی بیوتیک‬
‫‪ ‬سیگار کشیدن‬
‫‪ ‬کورتون استنشاقی ( در افراد آسمی)‬
‫‪ ‬ناحیه اریتماتوز با حاشیه ‪ diffuse‬بیشتر در کام و سطح دورسال زبان‬
‫‪ ‬عالمت سوزش بخصوص هنگام غذا خوردن‬
‫دهانشویه نیستاتین‬
‫قرص فلوکونازول ‪،‬‬
‫کتوکونازول‬
‫کاندیدیازیز نوع پالک الیک یا ندولر‬
‫‪ ‬یک عفونت وابسته به قارچ ( قارچ – باکتری)‬
‫‪ ‬درنواحی پوشیده از دنچر در کام‬
‫نقاط قرمز‬
‫‪ ‬از لحاظ کلینیکی به یکی از اشکال‬
‫نواحی قرمزوسیع‬
‫قرمزی منتشرکام ‪،‬مخاط گرانولر درمرکز کام‬
‫‪ ‬اغلب بدون عالمت (‪ )symptom‬است‬
‫‪ ‬درمان آنتی فونگال‬
‫نیستاتین موضعی‬
‫فلوکونازول یا کتوکونازول‬
‫سیستمیک‬
‫‪ ‬درآوردن دنچر شب ها از دهان‬
‫‪ ‬نگهداری دنچر در محلول آنتی میکروبیال ( کلرهگزیدین استفاده نشود)‬
‫‪ ‬درمان جراحی فقط برای مواردی که مخاط گرانولر درمرکز کام تشکیل شده‬
‫آنگوالر چالیتیس‬
‫‪ ‬عفونت وابسته به قارچ ( کاندیدا – استافیلوکوک آرئوس )‬
‫‪ ‬عوامل مستعد کننده ‪ :‬کاهش ‪VD‬‬
‫–‬
‫کاهش ‪Vit B12‬‬
‫–‬
‫کمبود آهن‬
 Topical cream. Miconazole
‫ روز‬14-10 ‫سه تا چهار بار در روز به مدت‬
Or
• Topical cream. clotrimazole
‫ روز‬14-10 ‫سه تا چهار بار در روز به مدت‬
‫)عفونت اولیه‪ :‬درصدزیادی از موارد بدون عالمت کلینیکی‪/‬دربچه های کوچک‬‫ژنریواستوماتیت هرپتک حاد اولیه‬
‫‪ )-‬عفونت راجعه ‪:‬‬
‫هرپس راجعه داخل دهانی (‪ /) RIH‬هرپس لبیال ( تبخال )‬
‫‪ ‬تب باال‬
‫‪ ‬لثه بصورت ژنرالیزه ادماتوز وقرمز آتشین‬
‫‪ ‬خونریزی خودبخود یا با کوچکترین تماس با لثه‬
‫‪ ‬زخم های سرسوزنی و گرد که در تمام دهان منتشر هستند‪.‬‬
‫‪ ‬تبخال ممکن است چندین روز پس از عالیم باال ظاهر شود‪.‬‬
‫ژنژیواستوماتیت هرپتیک اولیه‬
‫ژنژیواستوماتیت هرپتیک اولیه‬
‫شامل سه قسمت است ‪:‬‬
‫‪:Pain control )1‬‬
‫موضعی دهانشویه بنزیدامین یا دیفن هیدرامین‬
‫سیستمیک‪ :‬مانند قرص بروفن‬
‫مصرف مایعات زیاد‪ /‬رژیم غذایی نرم‬
‫‪supportive )2‬‬
‫تکه های یخ روی ضایعات لب یا داخل دهان‬
‫داروی ضد تب مانند قرص بروفن (آسپرین ممنوع)‬
‫‪ :Definitive treatment )3‬داروی آنتی ویرال سیستمیک مانند آسیکلوویر‬
‫‪200mg‬‬
‫‪N=50‬‬
‫‪Tab . Acyclovir‬‬
‫)‪1‬‬
‫هر ‪ 5‬ساعت یک عدد‬
‫‪400mg‬‬
‫‪2) Tab. Ibuprofen‬‬
‫‪N=20‬‬
‫هر ‪ 6‬ساعت یک عدد‬
‫‪3) Mouth wash Bezydamine Hcl‬‬
‫‪N=1‬‬
‫‪ 0/5‬ساعت قبل ازغذا ‪ 2‬قاشق مرباخوری دهانشویه‬
1)
Tab . Acyclovir
200mg
N=‫محاسبه شود‬
15mg/kg/day‫ ساعت یک دوز‬5 ‫هر‬
2) syrup. Ibuprofen
200mg
N=1
‫ساعت براساس وزن کودک‬6 ‫هر‬
.
‫‪ ‬عامل شروع کننده آن اغلب اعمال دندانپزشکی ‪ /‬تب ‪ /‬استرس‬
‫‪ ‬عالیم به صورت ناحیه اریتماتوزکه داخل آن وزیکول وزخم های سرسوزنی است‪.‬‬
‫‪ ‬این ناحیه بسیار لوکالیزه و حتما ً در ناحیه کراتینیزه دهان است‪.‬‬
‫‪ ‬در ناحیه درگیر بیمار شدیداً درد و سوزش دارد‪.‬‬
‫‪ ‬یک مورد شایع آن ‪ 1-2‬پس از جرم گیری یا دیگر درمان های دندانپزشکی ‪،‬‬
‫‪ ‬در این موارد بیمار با عالمت درد مراجعه کرده‪ ،‬درمعاینه بالینی ناحیه اریتماتوز که‬
‫حاوی اولسرهای کوچک است مشاهده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬درمان ضد درد‬
‫در بالغین دهانشویه ضد درد مثل‬
‫دیفن هیدرامین یا بنزیدآمین قبل از غذا‬
‫‪ ‬درمان آنتی ویرال‬
‫آنتی ویرال سیستمیک مثل قرص آسیکلوویر‬
‫‪200mg‬‬
‫‪1) Tab . Acyclovir‬‬
‫‪N=25‬‬
‫هر ‪ 5‬ساعت یک عدد‬
‫‪3) Mouth wash Bezydamine Hcl‬‬
‫‪N=1‬‬
‫‪ 0/5‬ساعت قبل ازغذا ‪ 2‬قاشق مرباخوری دهانشویه‬
‫‪ ‬عامل شروع کننده اغلب ‪ /‬تب ‪ /‬استرس‬
‫‪ /‬پریود ماهانه‬
‫‪ ‬عالیم به صورت ناحیه دارای ناحیه سوزش وخارش روی لب سپس در عرض‬
‫چندساعت وزیکول ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪ ‬ناحیه درگیر روی ورمیلیون لب یا ناحیه اطراف لب و بینی است‪.‬‬
‫‪ HSV‬راجعه لبیال ( تبخال)‬
‫‪ ‬درمرحله ی وزیکول ضایعات شدیداً عفونی هستند و هرگونه کار‪elective‬‬
‫دندانپزشکی ممنوع است‪.‬‬
‫‪ ‬در مرحله ی ‪ crust‬ضایعات عفونی نیستند‪.‬‬
‫‪ ‬درمان با آنتی ویرال‬
‫آنتی ویرال موضعی مثل کرم آسیکلوویر‪،‬کرم‬
‫گیاهی ملیسا ن ‪3‬تا ‪ 6‬بار در روز‬
‫آنتی ویرال سیستمیک مثل قرص آسیکلوویر‬
‫‪ ‬عامل بیماری اغلب ویروس کوکساکی‬
‫‪ / . ‬تب ‪ /‬بی حالی ‪ /‬بی اشتهایی‬
‫‪ ‬ضایعات دهانی به صورت وزیکول و زخم های گردوقرینه و متعدد منتشر در تمام‬
‫مخاط دهان‬
‫‪ ‬در ‪ HFM‬برخالف ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد‪ ،‬لثه درگیر نمی باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در ‪ %75‬موارد وزیکول های کف دست وپا مشاهده می شود‪.‬‬
‫‪Pain control ‬‬
‫موضعی‬
‫سیستمیک‬
‫مصرف مایعات زیاد‬
‫‪Supportive care ‬‬
‫رژیم غذایی نرم‬
‫داروی ضد تب مانند ‪Ibuprofen‬‬
‫‪ ‬عامل بیماری اغلب ویروس کوکساکی‬
‫‪ /. ‬تب ‪ /‬بی حالی ‪ /‬بی اشتهایی‬
‫‪ ‬ضایعات دهانی به صورت وزیکول و زخم های گردوقرینه و متعدد محدود قسمت‬
‫خلفی دهان‬
‫‪ ‬محدوده درگیری ( فقط قسمت خلفی دهان‪ ،‬افتراق آن از ‪ HFM‬وژنژیواستوماتیت‬
‫هرپتیک اولیه) را ممکن می کند‪.‬‬
‫‪Pain control ‬‬
‫موضعی‬
‫سیستمیک‬
‫مصرف مایعات زیاد‬
‫‪Supportive care ‬‬
‫رژیم غذایی نرم‬
‫داروی ضد تب مانند ‪Ibuprofen‬‬
Thank you for
your attention