Dr.Shahmoradi

download report

Transcript Dr.Shahmoradi

‫الیه برداری شیمیائی پوست‬
‫‪TCA- AHA‬‬
‫دکتر ذبیح اله شاهمرادی‬
‫درماتولوژیست –دانشیارگروه پوست‬
‫دانشکده پزشکی اصفهان‬
‫تاريخچه اليه برداري شيميايي ‪:‬‬
‫سابقه استفاده از مواد الیه بردار به مصر باستان مي رسد ‪ .‬زنان آن‬
‫الکتیک اسید)جهت پاكسازي پوست )كشور از حمام هاي شیر ترش‬
‫استفاده مي كردند ‪.‬‬
‫استفاده از سنگ مرمر ‪ ،‬سنگ گوگرد ‪ ،‬سنگ خارا( سنگ پا) در‬
‫كشورهاي اروپائي و انواع روغن هاي حیواني (مثل سفیداب) نیز‬
‫در مناطقي از دنیامثل ایران مرسوم بوده است كه هنوز هم‬
‫بخصوص در مناطق روستایي هواخواهاني دارد ‪.‬‬
‫ملكه كلئوپاترا و رومیان باستان نیز از انواع اسیدهاي میوه اي براي‬
‫الیه برداري پوستي استفاده مي كردند ‪.‬‬
‫‪chemosurgery:‬اليه برداري شيميايي‬
‫‪Chemoexfoliation :‬‬
‫الیه برداري به استفاده از یك یا چند ماده پوسته ریزي دهنده براي‬
‫پوست اطالق مي شود كه منجر به تخریب قسمتهایي از اپیدرم‪ /‬یا‬
‫اپیدرم و درم همراه با ترمیم مجدد گردد‪ .‬به نحوي كه این زخم ها‬
‫تحت كنترل بوده و با اپي تلیالیزاسیون مجدد و بهبود نسبي‬
‫ضایعات سطحي پوست همراه باشد‪.‬‬
‫تمام مواد الیه بردار‪ 3،‬مرحله ی تخریب (‪ ، ) destruction‬حذف‬
‫(‪ ،)elimination‬بازسازی (‪ )regeneration‬همراه با‬
‫درجاتی از التهاب کنترل شده را طی می کنند‪.‬‬
‫مواد مورد استفاده در اليه برداري ‪:‬‬
‫بسیاري از مواد مورد استفاده در الیه برداري سطحي ‪ ،‬متوسط و عمقي‬
‫مشترك است اما با غلظت هاي متفاوت ‪ .‬میزان فشار وارده در حین‬
‫الیه برداري ‪ ،‬آماده سازي قبلي بیمار ‪ ،‬تعداد دفعات پوشش ماده الیه‬
‫بردار روي پوست و ‪ ...‬مي توان عمق متغیري از الیه برداري را‬
‫بدست آورد‪.‬‬
‫زمان انجام اليه برداري ‪:‬‬
‫بایستي زمان الزم براي بهبودي ضایعات سطحي پوست در نظر گفته‬
‫شود ‪ .‬ممكن است قرمزي صورت براي مدت‪3 2-‬ماه باقي بماند ‪ .‬لذا‬
‫همواره نیمه دوم سال كه بدنبال آن چند ماه شدت آفتاب كم است‬
‫زمان مناسب تري براي الیه برداري است ‪.‬‬
‫در الیه برداري هاي سطحي مثل ‪ AHA‬و ‪ ...‬كه تغییرات سطح پوست‬
‫مالیم تر است ‪ ،‬چنانچه مسائلي مثل استفاده از ضد آفتاب و ‪...‬‬
‫رعایت شود مي توان در طول سال به انجام آن مبادرت كرد‪.‬‬
‫آماده سازي پوست ‪:‬‬
‫استفاده از تركیبات گلیكولیك اسید ‪ % 10-20‬حداقل براي چند هفته با‬
‫استفاده از تركیبات ترتینوئین ‪ ،‬روشي بهتر است چون عالوه بر‬
‫برداشتن دبري هاي الیه شاخي و چربیهاي زائد پوست ‪ ،‬مدت زمان‬
‫ترمیم پوست را پس از الیه برداري نیز كاهش مي دهد ‪.‬‬
‫استفاده از مواد مذكور بهتر است طي ‪ 5-7‬روز قبل از انجام الیه برداري‬
‫متوقف گردد و اجازه بازسازي سطحي به اپیدرم داده شود‪ .‬بدین‬
‫ترتیب قرمزي ناشي از الیه برداري كاهش یافته و یكنواخت بودن الیه‬
‫برداري بیشتر قابل تضمین خواهد بود ‪.‬‬
‫حدود ‪ 1‬ماه استفاده از مواد مذكور‪ ،‬موجب افزایش اثر بخشي الیه‬
‫برداري شده بطوریكه براحتي مي توان غلظت ‪ TCA‬را ‪% 5-10‬‬
‫كاهش داد‪.‬‬
‫تركیباتي مثل هیدروكینون ‪ ،‬كوجیك اسید ‪ ،‬مندلیك اسید و ‪ ...‬نیز در آماده‬
‫سازي بكار مي روند اما اثرات آنها كمتر از ترتینوئین و ‪ AHA‬خواهد‬
‫بود ‪.‬‬
‫‪...‬نكات ‪:‬‬
‫درمانهاي قبل از الیه برداري ( ‪: ) pretreatment‬مثل‬‫هیدروكینون‪ ، AHA ،‬ترتینوئین در آماده سازي مفید است‪.‬‬
‫درمانهاي فوق بخصوص در كاهش تیرگي و جلوگیري از لكه هاي بعد‬‫از التهاب موثر است‪.‬‬
‫ هیدروکینون( ‪:)% 4-8‬روزی دو بار‪،‬قبل و بعد ازعمل در پوستهای‬‫تیپ ‪ 3‬یا باالتر توصیه میشود‪.‬‬
‫تقسيم بندي مواد اليه بردار ‪:‬‬
‫‪ :1‬سوپرفیسیال ( سطحي )‬
‫در این نوع الیه برداري ‪ ،‬عمق صدمه تا پاپیلري درمیس (‪) 0.06 mm‬‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫این الیه برداري را مي توان به دو دسته تقسیم كرد ‪:‬‬
) very light(‫خيلي سطحي‬-1
-Tretinoin
-TCA 10-20% (1 coat)
-AHA 35-50%
-BHA (SA 20-30%)
-Azelaic acid (15-20%)
-Resorcinol (20-30% for 5-10min)
-5FU (Efudex)
) light ( ‫ – سطحي‬2
-TCA ( 20-30%)
-AHA 70% ( 5-30 min)
-Jessner solution
‫ ) نیز خوانده مي‬LASER( ‫محلول جسنر كه بطور مخفف به نام‬
: ‫شود و شامل‬
- Lactic Acid 85 % , 14 cc
-SA 14 gr
-Ethanol 95 % , 100 cc
-Resorcinol 14 gr
‫‪-3‬الیه برداری با عمق متوسط ‪:‬‬
‫عمق این الیه برداري به پاپیلري تا رتیكوالر درمیس ( ‪0.45‬‬
‫‪ )mm‬مي رسد ‪:‬‬
‫‪-TCA 35-50%‬‬
‫‪-Phenol 88%‬‬
‫‪-pyrovic acid 70%‬‬
‫‪-Solid Co2+ TCA 35%‬‬
‫‪-Jessner + TCA 35%‬‬
‫‪-Glycolic acid 70% + TCA 35%‬‬
‫اليه برداري عميق ‪:‬‬
‫عمق الیه برداري به قسمتهاي میاني رتیكوالر درمیس (‪ )0.6mm‬مي‬
‫رسد ‪:‬‬
‫‪- TCA > 50 %‬‬
‫‪- Baker’s phenol formula‬‬
‫‪- (phenol 88% 3cc , croton oil 3 drop , septisol 8‬‬
‫) ‪drop , DW 2 cc‬‬
‫این محلول بصورت باز یا زیر پانسمان بكار مي رود ‪.‬‬
‫اندیكاسیونها و كنتراندیكاسیونهاي الیه برداري‬
‫انديكاسيون هاي اليه برداري ‪:‬‬
‫‪-1‬اكنه ‪:‬‬
‫كومدونهاي سر سیاه و سر سفید‬
‫ضایعات التهابي‬
‫‪ ،‬ضایعات كیستیك‬
‫‪ -2‬پیگمانتاسیون ‪ :‬فركل ‪ ،‬مالسما‬
‫لكه هاي بعد از التهاب ( ‪: )PLP‬‬
‫مثل جاي اكنه و ‪...‬‬
‫‪ -3‬صدمات ناشي از آفتاب ‪:‬‬
‫چین و چروك ظریف‬
‫سوالر كراتوز‬
‫سوالر لنتیگو‬
‫‪Fitz patrick‬تقسيم بندي پوست بر اساس‬
‫مشخصات‬
‫رنگ پوست‬
‫استعداد ابتال به‬
‫سرطانهاي پوست‬
‫تيپ ‪ : I‬هميشه مي سوزد‪ ،‬هرگز برنزه نمي شود‬
‫تيپ‪ : II‬معموال مي سوزد ‪ ،‬گاهي برنزه مي شود‬
‫سفيدپوستان‬
‫اروپايي‬
‫سفيدها‬
‫زياد‬
‫زياد‬
‫تيپ‪ : III‬گاهي مي سوزد ‪ ،‬معموال برنزه مي شود‬
‫سفيدها‬
‫متوسط‬
‫تيپ‪ : IV‬به ندرت مي سوزد ‪ ،‬اغلب برنزه مي شود‬
‫سبزه ها‬
‫كم‬
‫تيپ‪ : V‬خيلي كم مي سوزد ‪ ،‬هميشه برنزه مي شود‬
‫سبزه تيره‬
‫(هندي ها )‬
‫آفريقايي ها‬
‫خيلي كم‬
‫تيپ ‪ : VI‬عميقا تيره كه هرگز نمي سوزد‬
‫خيلي كم‬
‫كنترانديكاسيون ها ( نسبي )‬
‫‪(:‬بخصوص در متوسط وعمقی)‬
‫پوست شدیدا حساس‬‫تیپ پوستي ‪4-6‬‬‫پوستهایي كه اخیرا تماس زیادي با نور آفتاب داشته اند‬‫مصرف داروهاي فتوسنسیتو‪ :‬استروژن ‪ ،‬پروژسترون‪ ،‬سایكلین ها‪ ،‬قرص هاي‬‫ضد بارداري‬
‫عود مكرر تبخال‬‫ مصرف سیگار‬‫ایدز‬‫‪-‬رادیوتراپي ‪ ،‬رتینوئیدتراپي (طي‪ 6-12‬ماه قبل)‬
‫‪...‬کنتراندیکاسیونهای نسبی‬
‫ سابقه كلوئید و اسكار در پوست‬‫بلفاروپالستي و ریتیدكتومي ( جراحي براي رفع چروك صورت) طي‬‫‪ 6-12‬ماه گذشته (بعلت ‪ Undermining‬وسیع که موجب کاهش‬
‫خونرسانی و تاخیر در ترمیم می شود‪).‬‬
‫بیماري هاي قلبي ‪ ،‬كلیوي و كبدي ( براي الیه برداري هاي عمقي با‬‫فنل)‬
‫‪-‬مشكالت روحي و رواني‬
‫كنترانديكاسيون هاي روحي(نسبی)‬
‫بیماران با انتظارات نابجا و بیش ازحد‬‫بیماران وسواسي‬‫بیماراني كه تصمیم هاي ناگهاني براي انجام عمل مي گیرند‬‫بیماران خشن‬‫بیماراني كه متملق و چاپلوس و پرحرف هستند‪.‬‬‫افرادي كه ژولیده و نامرتب هستند یا اطمینان براي رعایت موارد الزم‬‫در قبل و بعد از الیه برداري در آنها نیست‪.‬‬
)Degreasing( ‫چربي زدایي‬
‫چربي زدايي ‪)Degreasing or Defatting ( :‬‬
‫جهت پاك كردن سطح پوست از مواد زاید یا تمیز كردن منافذ غدد‬‫سباسه ‪ ،‬بایستي چربیهاي پوست قبل از الیه برداري برداشته شود‪.‬‬
‫چربي زدایي با پنبه آغشته به الكل یا استون صورت مي گیرد میتوان از‬‫هر دو استفاده نمود‪.‬‬
‫معموال ‪ 2-3‬دقیقه چربي زدایي بطول می انجامد‪.‬‬‫زمانیكه پنبه مالیده شده به پوست ‪ ،‬رنگ نگیرد نشانگر اتمام چربي‬‫زدایي است در این حالت سطح پوست مختصر زبر و خشك مي گردد‪.‬‬
‫تست الیه برداری‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در مواردی که احتمال نامناسب بودن پوست برای الیه برداری‬
‫میرود‪،‬انجام تست امری عقالنی است‪.‬‬
‫نتیجۀ خوب ناشی از تست‪ ،‬همیشه دلیل ترمیم خوب نخواهد بود‪.‬‬
‫‪ 1x1 Cm‬درناحیه بناگوش برای این منظور مناسب است‪.‬‬
‫یک ماه بعد‪،‬محل تست معاینه و تصمیم گیری می شود‪.‬‬
‫تست الیه برداری‪:‬پاسخ مثبت ‪،‬تضمین کنندۀ نتیجه‬
‫نخواهد بود‬
‫تیره شدن محل تست‪ :‬نامناسب برای الیه‬
‫برداری‬
‫الیه برداري متوسط (‪)TCA‬‬
‫اليه برداري با ‪: TCA‬‬
‫سطحي ‪ :‬غلظت هاي‪ % 10-25‬بكار مي رود ‪.‬‬
‫اندیكاسیونها ‪ :‬اكنه‪ ،‬چروك سطحي پوست ‪ ،‬الوپسي اراتا‪ ،‬فركل‪،‬‬
‫مالسماي اپیدرمال ‪ ،‬پاكسازي منافذ متسع پوست ‪ ،‬كاهش صدمات‬
‫ناشي از آفتاب ‪ ،‬روزانه ‪ ،‬ویتیلیگو ‪ ،‬سبورئیك درماتیت و ‪. ...‬‬
‫متوسط ‪ :‬غلظت هاي ‪%30-40‬‬
‫اندیكاسیونها ‪ :‬سوالر كراتوزها ‪ ،‬صدمات ناشي از آفتاب ‪ ،‬پیري پوست ‪،‬‬
‫لنتیگوها ( روي دست و صورت ) ‪... ،‬‬
‫عمقي‪ :‬غلظت هاي ‪% 50-60‬‬
‫اندیكاسیونها‪ :‬چروك سطحي و ظریف پوست ‪ ،‬اسكارهاي آكنه‪ ،‬لنتیگو ‪،‬‬
‫چروك اطراف دهان ‪ ،‬گزانتاالسما‪ ،‬اپي تلیوماهاي سطحي‬
‫روش انجام الیه برداری‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استفاده از ‪ 1-4‬آپلیکاتور با سر پنبه ای یا آبسالنگ یا قطعه ای گاز‬
‫به ابعاد ‪ 4X4‬سانتیمتر‬
‫میزان ‪ TCA‬وارد شده به پوست بستگی به‪ :‬تعداد آپلیکاتور‬
‫استفاده شده‪ ،‬غلظت اسید‪ ،‬میزان فشار وارده‪،‬مدت تماس با پوست‬
‫دارد‬
‫از پیشانی شروع و به گیجگاه‪،‬گونه ها‪ ،‬و در نهایت به چانه‪،‬لبها و‬
‫پلک ها ختم می شود‪.‬‬
‫‪ Frost‬سفیدرنگی که طی ‪ 30‬ثانیه تا ‪ 2‬دقیقه ایجاد شود‪،‬نشانگر‬
‫واکنش فیزیولوژیک به ‪ TCA‬است‪.‬‬
‫قبل از درمان مجدد یک ناحیه‪ ،‬حداقل ‪ 3-4‬دقیقه صبر کنید‪.‬‬
‫اتفاقات طبيعي پس از اليه برداري با ‪: TCA‬‬
‫‪ -1‬بسته به عمق الیه برداري سفیدي پوست(‪ )white frost‬ناشي از‬
‫دناچوره كردن پروتئین هاي سطحي پوست اتفاق مي افتد ‪ ( .‬هر چه‬
‫عمق الیه برداري بیشتر باشد ‪ ،‬سفید شدن سریع تر و شدیدتر خواهد‬
‫بود )‬
‫‪ -2‬روز اول پوست شروع به اریتم عمقي و ادم مي كند‪.‬‬
‫‪ -3‬پایان روز دوم‪:‬پوست تیره مي شود ‪.‬‬
‫‪ -4‬روز سوم ‪ :‬پوست حالت ماسكه پیدامیكند و پس از آن كم كم پوسته‬
‫ریزي شروع مي شود‪.‬‬
‫‪ -5‬بین روزهاي ‪ : 4-7‬پوسته ریزي و الیه برداري ازپوست كامل مي‬
‫گردد ‪ .‬شروع پوسته ها اغلب از اطراف دهان بوده و درنهایت‬
‫پیشاني پوسته ریزي مي كند‪.‬‬
‫‪ -6‬بین روزهاي ‪ : 7-12‬اریتم پوست به تدریج برطرف مي شود ‪.‬‬
‫فوايد اليه برداري با ‪: TCA‬‬
‫ عدم وجود سمیت عمومي‬‫ قیمت ارزان‬‫ پایداري محلول‬‫ وجود نقطه پایان الیه برداري بصورت سفید شدن پوست‬‫‪ -‬عدم نیازبه خنثي سازي‬
‫سفيد شدن ( ‪: ) Frost‬‬
‫بیانگر تخریب پروتئین هاي اپیدرم ( دناچوره شدن ) است‪.‬‬‫سفیدشدن صحیح معموال طي ‪ 30‬ثانیه شروع و طي ‪ 2-3‬دقیقه كامل مي‬‫شود ‪.‬‬
‫درجه ‪ : I‬در الیه برداري سطحي دیده مي شود ‪ .‬ابتدا اریتم و به مرور‬‫طي چند دقیقه به آرامي سفید شدن پوست اتفاق مي افتد‪.‬‬
‫درجه ‪ : II‬بیانگر الیه برداري متوسط است و اریتم واضح و ‪ 2-3‬دقیقه‬
‫بعد سفیدي پوست ایجاد مي گردد‪.‬‬
‫درجه ‪ : III‬زماني كه نفوذ الیه برداري تا رتیكوالر درمیس است ‪ ،‬دیده مي‬
‫شود‪ .‬در این حالت ‪ ،‬سفید شدن پوست چنان سریع است كه معموال‬
‫پزشك متوجه اریتم نخواهد شد‪.‬‬
‫همزمان با سفید شدن پوست ‪ ،‬خنثي شدن اسید نیز صورت مي گیرد و‬
‫بنابراین نیاز به خنثي سازي جداگانه نخواهد بود ‪.‬‬
‫اقدامات الزم درحين اليه برداري ‪:‬‬
‫غلظت و تاریخ تهیه محلول چك شود ‪.‬‬‫مواد خنثي كننده ( مثل آب ) در دسترس باشد ‪.‬‬‫وسیله شستشوي چشم ها در دسترس باشد‪.‬‬‫ساعت یا تایمر براي نشان دادن مدت زمان الیه برداري‬‫چشم ها در حین الیه برداري پوشیده باشد ( پنبه نیمه مرطوب)‬‫ الیه برداري را تا ‪ 2-3‬میلي متر لبه مژه ها مي توان ادامه داد‪ .‬در‬‫روي پلك ها از آپلیكاتور نیمه مرطوب استفاده شود ‪.‬‬
‫‪-‬پنكه یا بادبزن جهت كاهش سوزش و درد بیمار در دسترس باشد ‪.‬‬
‫محلول ‪ TCA‬بایستي بصورت كامالً شفاف باشد‬‫ وجود ذرات ریز شناور در آن نشانگر رسوب كریستالهاي ‪TCA‬‬‫بوده و احتمال سوختگي هاي شدید در پوست مي رود ‪.‬‬
‫ هرچه فشار وارده و تكرار مالش بر روي پوست بیشتر باشد نفوذ‬‫ماده الیه بردار بیشتر خواهد بود ‪.‬‬
‫ معموال براي هر الیه برداري ‪ 2-4 cc ،‬از محلول كافي است ‪ .‬پس‬‫در ظرفي مجزا ریخته و استفاده شود ‪.‬‬
‫‪...‬نكات ‪:‬‬
‫جهت كاهش تورم پس از الیه برداري ‪ ،‬مي توان از كمپرس هاي سرد‬‫براي ‪ 15-20‬دقیقه ‪ ،‬چند بار در روز استفاده كرد‪.‬‬
‫چون تورم در هنگام خواب افزایش مي یابد‪ ،‬از دو بالش در شب اول در‬‫زیرسر استفاده شود‪.‬‬
‫جهت كاهش تورم اطراف پلك مي توان از تزریق استروئیدهاي سریع‬‫االثر ( مثل آمپول دگزامتازون) بصورت عضالني در حین الیه برداري‬
‫استفاده كرد‪.‬‬
‫‪...‬نكات ‪:‬‬
‫‪ TCA‬جذب سیستمیك ندارد اما با اینحال در زمان حاملگي توصیه نمي‬‫شود‪.‬‬
‫پوست آقایان ضخیم تر است بایستي مراقب عدم رعایت نكات ایمني‬‫بخصوص عدم مصرف ضد آفتاب در آقایان باشیم‪.‬‬
‫مصرف سیگار باعث تسریع و تشدید چین و چروك پوست مي شود ‪،‬‬‫پس مصرف آن نقض غرض خواهد بود‪.‬‬
‫فنل داراي جذب سیستمیك است و در حاملگي و شیردهي كنتراندیكه است‬‫‪.‬‬
‫‪...‬نكات‪:‬‬
‫ در الیه برداري متوسط ‪ :‬عالوه بر ترمیم ضایعات سطحي‪ ،‬كالژن‬‫سازي وبهبود قوام پوست طي ‪ 6-12‬ماه بعد ادامه مي یابد‪.‬‬
‫ ترمیم تاخیري ( بیش از ‪ 1‬هفته )‪:‬عالوه بر اینكه نشانگر عدم آماده‬‫سازي است ‪ ،‬مي تواند دلیل برعفونتهاي ویرال‪ ،‬باكتریال ‪ ،‬قارچي ‪،‬‬
‫حساسیتهاي تماسي یا علل سیستمیك براي ترمیم تاخیري باشد ‪.‬‬
‫ استفاده از داروهاي ضد تبخال حتي در كسانیكه سابقه تبخال ندارند ‪،‬‬‫توصیه مي شود‪(.‬در نوع سطحی و میکرودرم‪،‬در صورت سابقۀ تبخال داده‬
‫میشود‪).‬‬
Medium depth chemical peel for melasma. Intraoperative
– Level III frosting
‫‪ -A‬قبل از الیه برداری با ‪TCA %35‬‬
‫‪ -B‬یک روز بعد از الیه برداری‬
‫‪-C‬دو روز بعد‬
‫‪-D‬سه روز بعد‬
‫‪-E‬روز ششم‬
‫‪-F‬روز نهم با بهبودی قابل توجه‬
Side effects
Side effect
Treatment
Hyper
pigmentation
Mild steroid for the first few days,
then a combination of G.A & HQ later
with sunscreen
Persistent
erythema
Mild steroid for 2 wks & sun
protection
Herpetic flares
Pre-peel Acyclovir 400mg/ TID or
Valacyclovir 500 mg/bid, in peel day &
10-14 days after peel
Mild steroid; possible repeating to
even the edges later
Depressed scars
‫الیه برداری سطحی‬
‫)‪) AHA peeling‬‬
‫• اسیدهای میوه ای شامل‪:‬‬
‫ اسید گلیکولیک‬‫ اسید الکتیک‬‫ اسید سیتریک‬‫ اسید مالیک‬‫ اسید مندلیک‬‫‪......-‬‬
‫اثرات ‪: AHA‬‬
‫غلظت هاي ‪( % 5-10‬وحتي تا ‪:) % 20‬موجب كاهش چسبندگي‬‫سلولهاي شاخي و پوسته ریزي سطحي مي شود‪.‬‬
‫غلظت هاي باالي ‪ : %50‬اثر اپیدرمولیز داشته و با نكروز سلولها‬‫پوسته ریزي شدیدتري مي دهد‪.‬‬
‫ تغییرات خیلي خفیف پوستي و عدم نیاز به استراحت در منزل موجب‬‫شده كه از آن بعنوان الیه برداري موقع صرف ناهار( ‪lunchtime‬‬
‫‪ ) peel‬نام برده شود‪.‬‬
‫ جلسات مکرر‪،‬مثالً ‪ 8-6‬بار برای تاثیرات بارز الزم است‪.‬‬‫ در ناحیه سینه‪،‬گردن‪،‬پشت‪،‬پشت دستها‪،‬بازوها و ساق و دستها قابل‬‫استفاده است (حساسترین ناحیه‪،‬گردن است که بایستی با غلظتهای‬
‫پایین تر و شاید تنها در ‪ 1/3‬تحتانی گردن انجام شود‪).‬‬
‫‪: AHAs‬‬
‫قابلیت استفاده در همه نژادها‪ ،‬همه تیپهاي پوستي‪ ،‬زن و مرد ‪،‬‬‫كودك و بالغ و انواع اختالالت كراتینیزاسیون دارد‪.‬‬
‫بر خالف ‪ TCA‬و جسنر ‪ ،‬نقطه نهایي ( ‪ )end point‬قابل‬‫مشاهده روي پوست ندارد و خنثي سازي بر اساس مدت زمان‬
‫تماس با پوست مي باشد‪.‬‬
‫این نوع الیه برداري نیاز به خنثي سازي دارد و گرنه نفوذ‬‫اسیدها تداوم یافته و به ندرت اسكارهایي نیز ایجاد كرده است‪.‬‬
‫ خنثي سازي به راحتي توسط آب یا محلول ‪ %5‬بیكربنات‬‫صورت مي گیرد‪.‬‬
‫‪: AHAs‬‬
‫در اینجا نیز چربي زدایي توسط الكل ‪ ،‬استون یا هر دو براي چند دقیقه‬
‫جهت برطرف كردن دبري ها و اضافات روي پوست الزم است‪.‬‬
‫این الیه برداري بصورت هفتگي ‪ ،‬دو هفته یكبار و ماهیانه قابل انجام‬
‫است و معموال چندین بار جهت بهبودي واضح ضایعات اپیدرمال نیاز‬
‫خواهد بود ‪.‬‬
‫مالش شدید یا چند باره آپلیكاتور ( یا برس هاي شبیه قلم مو) موجب‬‫افزایش شدت الیه برداري مي شود‪.‬‬
‫‪ -‬آپلیکاتور‪،‬فرچه‪،‬پد (‪ ) pad‬با نتایج یکسان استفاده شده است‪.‬‬
‫‪AHAs :‬‬
‫محلولهاي ‪ 50 ، 35‬و ‪ % 70‬بایستي توسط پزشك معالج روي پوست‬‫مالیده شده و پس از چند دقیقه خنثي شود‪.‬‬
‫غلظت هاي زیر ‪ %20‬بصورت محلول یا كرمهاي مختلف بصورت‬‫‪ (OTC‬بدون نیاز به نسخه پزشك ) در بازار هست كه جهت آماده‬
‫سازي و نیز در فواصل بین الیه برداریها قابل استفاده است‪.‬‬
‫ابتدا با غلظت هاي مالیم ( مثال ‪ ) %50‬شروع و مدت زمان تماس با‬‫پوست از ‪ 5-2‬دقیقه آغاز مي شود‪.‬‬
‫در جلسات بعدي مدت تماس با پوست به‪ 10-8‬دقیقه به مرور افزایش مي‬‫یابد ‪.‬‬
‫در صورت لزوم الیه برداري در جلسات بعدي از غلظت هاي ‪ %70‬و به‬‫مرور با زمانهاي ‪ 10-8-5‬دقیقه صورت مي گیرد ‪.‬‬
‫مواظب و مراقبت بیشتري در حین الیه برداري الزم است چون نقطه نهایي‬‫مثل سفید شدن ( بر خالف ‪ )TCA‬ندارد‪.‬‬
‫ بایستی مواظب تجمع محلول در عمق چینها بود‪(.‬وازلین در کانتوس های‬‫داخلی و خارجی یا عمق چینها استفاده کرد‪).‬‬
‫‪AHA‬زمان خنثی سازی‬
‫• زماني كه اریتم مالیمي در پوست ایجاد شد خنثي سازي انجام مي‬
‫شود‪(.‬قبل از ایجاد ‪)Frost‬‬
‫• اگر ‪ 8‬دقیقه سپری شد و اریتم مشاهده نشد‪.‬‬
‫• اگر بر اساس ‪، Pain score‬نمره ‪ 8 -10‬تعلق گرفت‪.‬‬
‫واكنش به ‪ AHA‬ها ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫مقداري اریتم ( كه بسته به غلظت ‪ ،‬مدت تماس و شدت مالش روي‬
‫پوست دارد)با سفید شدن (‪ )frost‬بالفاصله خنثی سازی در همان محل‬
‫صورت می گیرد‪.‬‬
‫پوسته ریزي ناچیز‬
‫واكنشي شبیه به آفتاب سوختگي طي ‪ 3‬روز‬
‫ترمیم ضایعات طي مدت ‪ 5-7‬روز ‪ :‬به همین جهت حتي بصورت هفتگي‬
‫( ‪ ) weekend‬مي توان تكرار الیه برداري داشت‪.‬‬
‫اپیدرمولیز معموال طي ‪ 4-8‬دقیقه با گلیكولیك اسید ‪ %70‬ایجاد مي شود‬
‫به ندرت الزم است كه بیش از این مدت تماس با پوست ادامه یابد ‪.‬‬
‫فواصل اليه برداري ‪:‬‬
‫سطحي ‪ 7 :‬روز‬
‫عمقي ‪ 1 :‬سال‬
‫خیلي سطحي ‪ 3-4 :‬روز‬
‫متوسط ‪ 4-6 :‬ماه‬
‫با تشکر از توجه همکاران‬
‫محترم‬
‫دکتر شاهمرادی‬