کاشان - آذر93 (PPTX: 0.4 MB)

download report

Transcript کاشان - آذر93 (PPTX: 0.4 MB)

‫امتحان آسکی عفونی‬
‫آذر ماه ‪93‬‬
‫‪26/9/93‬‬
‫طراح سوال‪:‬دکتر سلیمانی‪1:‬تا ‪10‬‬
‫دکتر شریف‪ 11:‬و‪12‬‬
‫دکتر هروی‪13 :‬تا ‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫• د رمورد بیماری که با دیابت غیر کنترل با شکایت تب باال‬
‫ودرد شکم وحال عمومی بد مراجعه نموده است با شما‬
‫مشاوره شده است در معاینه اریتم وگرمی در ناحیه‬
‫زیرشکم که از دستگاه ژنیتال منشا گرفته مشاهده میشود‬
‫تشخیص احتمالی چیست؟چه اقداماتی برای این بیمار‬
‫توصیه باید کرد؟‬
‫• گانگرن فورنیه‬
‫• مشاوره جراحی‪-‬آنتی بیوتیک مروپنم ‪ -‬وانکومایسین‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تشخیص احتمالی چیست؟‬
‫چه راههای آزمایشگاهی برای قطعی شدن تشخیص باید‬
‫انجام داد‬
‫در صورت قطعی شدن تشخیص چه درمانی باید انجام داد‬
‫شانکر سیفلیسی‬
‫آزمایش دارک فیلد با نمونه برداری از زخم‬
‫‪VDRL,FTAabs‬‬
‫پنی سیلین بنزاتین ‪ 2400000‬واحد هفتگی تا سه هفته‬
A 1-cm nontender,
nonpurulent, oval
ulcer with clean base
and raised rolled
border on the lip
of a 24-year-old man
with high risk sexual
contact.
n
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بیمار خانم جوان که باشکایت تب وبیحالی درد وسوزش‬
‫ناحیه ژنیتال مراجعه کرده ‪،‬تشخیص وروش تشخیصی و‬
‫درمان شما چیست؟‬
‫هرپس ژنیتال‬
‫اسمیر تزانک از قاعده وزیکولها‬
‫آسیکلویر یا ویرابکس‬
4
A 30-year-old male ,driver from kerman, •
HIV positive for the past 8 years (being treated with ART),
presented with: non tender skin eruption that had first
appeared on his face 18 months prior.
His complete blood count, urinalysis, hepatic and renal
function tests, chest X-ray, ultrasound of abdomen
were within normal limits. CD4 T cell count was 684
cells/mm³.
Slit skin smear for AFB was negative, but showed the
presence of numerous macrophages abnormal.
what is your diagnosis?
disseminated leishmaniosis
‫‪5‬‬
‫تفسیر گرافی قفسه سینه فردی که با شکایت سرفه طول کشیده وتب مراجعه نموده‬
‫است را بنویسید‬
‫کاویته ها ی‬
‫متعدد د ر لوب‬
‫فوقانی ریه‬
‫چپ‬
‫‪6‬‬
‫• بیمار پسرجوانی است که با درد موقع غذا خوردن وتب‬
‫مراجعه نموده است ‪.‬ضایعه زیر در معاینه دهان مشاهده‬
‫میشود ‪.‬تشخیص و درمان شما چیست؟‬
‫آبسه دندان‬
‫پنی سیلین‪+‬مترونیدازول‬
‫‪7‬‬
‫• تشخیص این بیمار براساس یافته گرافی چیست؟‬
‫استئومیلیت‬
‫‪8‬‬
‫• خانمی با پالکی با حدود مشخص‪ ,‬اریتم و پوسته ریزی در‬
‫حاشیه ضایعه بدون درد وسوزش وخارش مراجعه کرده‬
‫است‪ .‬شروع ضایعه از سه هفته قبل می باشد و شرح حال‬
‫تماس با دام را میدهد‪ .‬تشخیص شما چیست؟‬
‫• جهت تایید تشخیص چه روشی را پیشنهاد می کنید؟‬
‫درماتوفیتوز‬
‫اسمیر ‪KOH‬‬
‫‪9‬‬
‫• بیمار ‪ 19‬ساله با گلودرد و تب مراجعه نموده است ‪.‬تورم‬
‫ناحیه گردن وجود دارد ‪.‬علیرغم درمان با پنی سیلین‬
‫بهبودی نداشته است‬
‫• محتملترین تشخیص وراه های تشخیص آزمایشگاهی‬
‫بیماری را بنویسید‬
‫منونوکلئوز عفونی‬
‫اسمیر خونم محیطی از نظر لنف آتیپیک‬
‫‪Mono test‬‬
‫‪CBC‬‬
‫‪VCA Ig M eBV‬‬
‫‪10‬‬
‫بیمار خانم ‪ 30‬ساله بادرد اپی گاستر و اسهال مراجعه کرده و‬
‫در معاینه تندرنس در ناحیه اپی گاستر دارد‪.‬در ناحیه‬
‫کمری بثورات کهیری دارد‪.‬نامبرده ائوزینوفیلی نیز‬
‫دارد‪.‬در آزمایش مدفوع نماتود زیر گزارش شده است‪.‬‬
‫تشخیص و درمان خود را بنویسید‪.‬‬
‫استرنژیلوئید‬
‫استرکوالریس‬
‫درمان‪:‬ایورمکتین‪ -‬یا‬
‫آلبندازول‬
‫‪11‬‬
‫• درمان تجربی کالنژیت خیلی شدید در بیمار با سابقه‬
‫بستری اخیر وعمل جراحی استنت گذاری در مجاری‬
‫صفراوی وگزارشات متعدد از شیوع‪ VRE‬در آن‬
‫بیمارستان چیست؟‬
‫• ایمی پنم یا مروپنم یا دری پنم یا پیپراسیلین تازوباکتام یا‬
‫سفپیم‪+‬مترونیدازول‬
‫• ‪+‬لینزولید یا داپتومایسین‬
‫‪12‬‬
‫• درمان اندوکاردیت دریچه مصنوعی ناشی از استافیلوکوک‬
‫اپیدرمیدیس مقاوم به متی سیلین چیست‬
‫• وانکو وریفامپین(‪ 6‬هفته) وجنتامایسین(‪ 2‬هفته)‬
13
• A 30-year-old man was incidentally found on funduscopic
examination to have pigmented and sharply demarcated
choroidal lesions involving the macular region. The lesions
measured 5 mm in the right eye and less than 1 mm in the
left eye (white arrows).
• There was no evidence of associated vitritis.
• The rest of the ophthalmologic examination was notable for
low visual acuity in the right eye, at 6/150, associated with
nystagmus; the best corrected visual acuity in the left eye
was 6/24. The patient reported that he had always had
poor bilateralvision and had not noted any recent visual
changes.
‫کوریورتینیت توکسوپالسمایی‬
‫‪14‬‬
‫• سناریوی بیماران زیر را بنویسید‬
‫• انسفالیت هرپسی‬
‫• مننژیت باکتلایر‬
‫‪15‬‬
‫• نتیجه آزمایش ‪SE‬‬
‫راه قطعی تشخیص آزمایشگاهی‬
‫محتملترین تشخیص‬
‫درمان را دربیماران زیر در یک آقای جوان ویک خانم حامله ‪ 5‬ماهه بنویسید‬
‫• الف‪-‬اسهال خونی با حجم کم ودفعات زیاد همراه تنسموس‬
‫• ب‪-‬اسهال حجیم آبکی اب برنجی بدون بو با حجم زیاد بدون تب همراه با کرامپ‬
‫شکمی‬
‫• ج‪-‬اسهال طول کشیده چرب وبدبو از دو هفته پیش که به درمان با سیپروفلوکساسین‬
‫جواب نداده است‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف‪ -‬شیگلوز‬
‫‪S/E WBC:+ RBC:+/‬‬‫آزمایش مدفوع‬
‫کشت مدفوع درمحیط ‪SS‬‬
‫درمان درآقا سیپروفلوکساسین‬
‫خانم حامله آزیترومایسین یا سفکسیم‬
‫ب‪ -‬وبا‬
‫آزمایش مدفوع‪S/E WBC:0 RBC:0‬‬
‫کشت درمحیط‪TCBS‬‬
‫درمان در آقا داکسی سیکلین یا سیپروفلوکساسین‬
‫خانم حامله ‪:‬آزیترومایسین‬
‫ج‪-‬ژیاردیا‬
‫آزمایش م مدفوع‪S/E WBC:0 RBC:0‬‬
‫اسمیر مدفوع ومشاهده تروفوزئیت‬
‫درمان دراقا مترونیدازول درخانم حامله مترونیدازول یا پارمومایسین‬
16
33-year-old woman presented with a 4-day history of fever •
and abdominal pain, 7 days after
undergoing a cesarean section. She had diffuse •
erythroderma, and the blood pressure was 85/48 mm Hg.
A workup revealed elevated creatinine and liver-enzyme
levels, and specimens of urine and specimens from
the vagina were cultured and grew Staphylococcus aureus. •
Her condition worsened over the next day, with acute •
respiratory
distress; subsequently, desquamation of her hands occurred..
‫‪ TSS‬استافیلوکوکی‬
‫درمان‪:‬وانکومایسین‪+‬‬
‫کلیندامیسین‬
17
• 60-year-old man presented with a 10-year history of
intermittentotorrhea of the right ear and a 2-month
history of swelling of the right postauricular area.
Physical examination revealed postauricular swelling
• with an erythematous skin change behind the right ear
(Panel A, arrow).
• Otoscopic examination revealed a perforation in the
lower part of the tympanic membrane,with discharge
(Panel B, arrow).
• Audiometry revealed conductive hearing loss in the
right ear.
‫ماستوئیدت مزمن‬
18
• 22-year-old Guatemalan man presented with a swollen mass in
the right side of his neck of 4 months’ duration. He reported having no
recent
history of cough or fever. The physical examination revealed right
submandibular lymphadenopathy with cutaneous extension and
drainage (Panel A).
• Fine-needle aspiration initially revealed benign cystic contents. He
was started on clindamycin empirically, but the swelling progressed
and the mass became increasingly erythematous. Tuberculosis skin
testing was positive (>20 mm) (Panel B).
• Serologic testing for the human immunodeficiency virus was
negative.
• Computed tomography of the mass showed multilobulated softtissue lesions along the right submandibular gland and superficial to
the right parotid gland
‫لنفادنیت سلی(اسکروفوال)‬