مدیریت هزینه

Download Report

Transcript مدیریت هزینه

هژورپ هنیزه تیریدم

عبانم یزیر همانرب هنیزه درو آرب .

2 هنیزه یدنب هجدوب 3.

.

هنیزه لرتنک .

4 1.

دراد دوجو رگیدکی اب اهدنیارف لماعت تایح هخرچ یبای هنیزه رت عیسو دید رد رد یسدنهم داصتقا یاه کینکت زا هدافتسا یلام یبای شزرا

WBS یاه تیلاعف هب عبانم ی هنیهب صیصخت،عبانم یزیر همانرب زآ فده : عبانم یزیر همانرب دشاب یم هژورپ تیریدم رد رخ آ حطس : یدورو راک تسکش راتخاس هتشذگ تاعلاطا هدودحم هینایب عبنم هنازخ حرش ینامزاس یاه تسایس تیلاعف نامز تدم دروآرب

: یناسنآ عبانم یزیر همانرب یاه کینکت و اهرآزبآ : نآرظن بحاص ی آر (Resource Constrained Project دودحم عبانم صیصخت یزیر همانرب هلئسم 1.

: هلمج زآ تسآ ینوگانوگ یاهشور یآرآد هک Scheduling Problem) .

(The Parallel Scheduling) یزآوم یزیر هم انرب شور کی ورفص یزیر همانرب رب ینتبم قیقد یاهشور یشرامش یاهحرط و نآرک و هخاش رب ینتبم قیقد یاهشور ...

و یدنب تیولوآ نینآوق رب ینتبم یراکتبآ یاهشور : (The Parallel Scheduling) یزآوم یزیر همانرب شور لصا ف دحود رد اهن آ عورش نامز ی یاجباج رب یعس اهتیلاعف هجرف زآ هدافتسآ اب شور نیآ رد آر هژورپ مینآوتب دودحم عبانم دوجو اب ات مینک یم نکمم نامز نیرتدوز و نکمم نامز نیرترید .

میناسرب نایاپ هب ریخ ات نودب

و چگ لثم ( یفر صم عبانم یآ هژورپ رد تسآ نکمم ): یفرصم ( ریذپان دیدجت عبانم صیصخت هلئسم .

2 رب هژورپ هحفص ی زیر لک ش همانرب اب تروص .( دریگ تروص هژورپ نیآ رد هک دسرب نامتسد متخ رد ریخ ات شریذپ اب هب یصاخ تیاهن ینامز لصآوف رد ) ...

و نامیس رد و نکمم نامز نیرترید بسح ) رورپ هزبس هژورپ لرتنک بات ک 164 و Burges متیروگلآ لماش : (Resource leveling) عبانم دشاب حیطست یم یزیر همانرب Wist متیروگلآ 3.

هنیزه دریگن نتفر لااب ترو ص ثعاب هدش عبانم هراجآ حیطست تآزیهجت یزیر همانرب ندآد سپ رگآ و امآ هراجآ دشاب هنیزه یم ای دودحمان و یناسنآ عبانم یهاگ : سگرب عبانم مآدختسآ و متیرگلآ جآرخآ هب آر ن آ مینآو ت یم سگرب متیروگلآ و عبانم حیطست شور زآ هدافتسآ اب هک دوش یم هژورپ هنیزه .

میناسرب لقآدح

: اه نیزگیاج ی یاسانش .

دور یم لومعم و راکهب دنور هژورپ یم رد راکب فلتخم هب دروم یاه نیآ درکیور رد بلغآ قلخ هک روظنم درآد هب هک دوجو یکینکت یعونتم ره یمومع یآرب یمومع تیریدم حلاطصآ یاه کینکت کی .

دشاب یم یبناج رکفت و ینهذ نافوط اهنآ نیرت (MS Project , Primavera Enterprise ( هژورپ تیریدم رآزفآ مرن زاین دروم ی هدش یزاس هنیهب عبانم : یجورخ

هک ی یاه هنیزه زآ یبیرقت ای قیقد نیمخت،هنیزه درو آرب زآ فده .

دشاب یم دوش ماجنآ هژورپ رد تسآ رآرق

: هنیزه دروآرب زآ راظتنآ دروم یجورخ 3 هدش هدز نیمخت هنیزه 1 Supporting detail : WBS , Scope , rules ,assumptions .

هنیزه تیریدم همانرب 3 2

نآریدم و هژورپ نآریدم : هنیزه نیمخت عآونآ

: Rough order of magnitude (ROM)

‒ یم هدافتسآ ی بیرقت تروص هب هیلوآ یاه یریگ میمصت یآرب هنیزه نیمخت نیآ زآ دشرآ ات ن آ ت قد ًلاومعم هک؟ریخ ای تشآد دهآوخ سرتسد رد هجدوب هژورپ ای آ هک،دننک .

دشاب یم نیمخت یاطخ % 25 صیصخت یآرب ROM زآ دعب نیمخت عون نیآ :

Budgetary estimate

.

دشاب یم % 10 ن آ تقد هک دریگیم تروص نامزاس هژورپ هب یلام ‒ هک % 5 تقد ات هژورپ یآرب نیمخت عون نیرتقیقد :

Definitive estimate

.

دریگ یم تروص هنیزه نیمخت تیلاعف ره یآرب ‒

: هنیزه دروارب یدورو

WBS ‒ زاین دروم عبانم عبانم یاه خرن تیلاعف نامز تدم یاه دروآرب دروآرب تایرشن اهباسح رآدومن کسیر ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

: ) نییاپ هب لااب ( هباشم دروآرب ینون ک یاه هژورپ هنیزه دروآرب یانبم نآونع هب نیشیپ یاه هژورپ یاه هنیزه زآ هدافتسآ نیرتتقد مک و دروآرب نیرت هنیزه مک درآد یاج ROM هورگ رد رد بیترت نامه اب میهآوخ یم لاح، .

$ $ 5000 غلبم هب هدش ماجنآ هلکسآ عبرم رتم 6250 دش دهآوخ هنیزه سپمیزاسب هلکسآ عبرم رتم 160 تخاس : لاثم 200 رگید یاج ‒ ‒ ‒

: کیرتمآراپ یزاس لدم هنیزه ینی ب شیپ یآرب یضایر لدم کی رد ) اه رتمآراپ ( هژورپ یاه هصخشم زآ هدافتسآزآ تسآ ترابع .

هژورپ یاه هک دندامتعآ لباق یتروص رد و دنتسه توافتم رایسب کیرتمآراپ یاه لدم یاه هنیزه دنشاب قیقد هتشذگ تاعلاطآ ) فلآ .

دشاب یزاس یمک لباق یتحآر هب لدم رد هدش هدافتسآ یاه رتمآراپ ) ب دآدعت و $ 9.5

.

درآد رآرق .

دشاب یدنب سایقم لباق لدم ) ج Budgetary estimate رد کیرتمآراپ یزاس لدم دحآو ره هنیزه،دشاب یم عبرم رتم ن آ هنیزه ریغتم، WBS رد 1.1.2

تیلاعف : لاثم .

دوش یم $ 242 هنیزه دروآرب سپ تسآ ددع 36 اه دحآو

قبط رب ) Cost Break down Structure ( CBS لااب هب نییاپ دروآرب ABC(Activity Based Costing) هتسب مآدک ره یاه هنیزه ندرو آ تسد هب و WBS رخ آ حطس هژورپ هنیزه دروآرب یاهتیلاعف تیاهن رد و کت کت یندش هنیزه دروآرب لیوحت یاه .

درآد رآرق Definitive Estimate هورگ رد یم هبساحم هژورپ لک هنیزه CBS هدافتسآ اب تیلاعف ره ) ریغتم و تباث ( هنیزه هبساحم زآ .

دوش دعب -

ح طس تیلاعف ره یآرب آر هنلامتحم و هنانیبدب،هنانیب شوخ دروآرب عون .

: یآ هطقن هس دروآرب 3 مینزیم نیمخت ریز لومرف تروص هب درو آرب نیآ رد WBS رخ آ تیلاعف دروارب = هنانیب شوخ دروارب + 4 ∗ ( هنلامتحم دروارب ) + هنانیبدب دروارب 6 .

درآد رآرق Definitive Estimate هورگ رد اهب تسرهف قیرط زآ هنیزه دروآرب دروآرب تهج اهتیلاع ف و اه هژورپ یندش لیوحت ملاقآ هیلک یآرب یتلود یاهنامزاس طسوت یدروآرب هنلااس .

دوش یم هئآرآ اهت کرش طسوت هنیزه

هنیزه دروارب

ینابیتشپ لیصفت

‒ دروآرب ن آ ینابم تآدنتسم 1.

هدش روظنم یاهضرف مامت تآدنتسم .

2 لمتحم جیاتن ی هنمآد زآ یآ هناشن .

3 هدش دروآرب راک هدودحم زآ یحرش 4.

هنیزه تیریدم همانرب

-

هک

ی هنیزه صیصخت زا تسا ترابع هنیزه یدنب هجدوب

: هنیزه یدنب هجدوب

یانبم لیکشت تهج یراک یاه هتسب ای اه تیلاعف کت کت هب یلک ی هدشدروآرب هژورپ درکلمع یریگ هزادنا یارب هنیزه

تسآ هیلوآ یدنب هجدوب یانبم کی .

دوش یم : Cost Baseline هدافتسآ ن آ زآ هنیزه درکلمع هنیزه لرتنک یدنب و یریگ هجدوب هزآدنآ یجورخ یآرب : هنیزه یدنب هجدوب یدورو هنیزه یاه دروآرب راک تسکش راتخاس هژورپ یدنب نامز کسیر تیریدم همانرب -

هنیزه دروآرب یاه کینکت و اه رآزبآ مامت .

دوش ی م تخآدرپ یصاخ ینامز یاه هلصاف رد و هلحرم هب هلحرم هژورپ هجدوب اه هژورپ یخرب رد تسین مزلا هب آر تی ،دشاب سرتسد رد هجدوب ساسآ رب طقف اه تیلاعف عورش یآرب یریگ میمصت رایعم رگآ لاعف عبانم حیطست دننام نآوت یم هکلب .

دوش یزیر همانرب ) LS ( عورش نامز نیرترید رد ًافرص سرتسد رد ه جدوب فقس زآ هژورپ هنیزه،رظن دروم نامز ات هک دومن اجباج ن آ هجرف هلصاف رد یآ هنوگ .

دنکن زواجت شیآزفآ آر ن آ کس یر و هدومن ینآرحب آر هژورپ یاه تیلاعف هک تسآ نیآ نیرترید همانرب بیع نیرت گرزب .

دهد یم هطوبرم یاه لی لحت و هیزجت و ) یسدنهم داصتقآ ( لاح هب لوپ شزرآ یت آ لیدبت یاهشور زآ هدافتسآ اب رد نآوت یم MARR(Minimum attractive rate of return) اب هسیاقم رد .

درک راتفر یتسرد هب هجدوب صیصخت ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

: هنیزه لرتنک لرتنک یاه متسیس عآونآ ‒ (Post Control) مامتآ زآ سپ لرتنک متسیس Milestone یاهتیلاعف اب لرتنک متسیس Periodic یآ هرود لرتنک متسیس ) هتسویپ لرتنک ( کیتن ربیاس ای یبصع لرتنک متسیس ‒ ‒ ‒ ‒ : هنیزه لرتنک یاه یدورو (Cost Baseline ( هنیزه یانبم ‒ درکلمع یاهشرآزگ هنیزه تیریدم همانرب ‒ ‒ رییغت یاه تسآوخرد ‒

هنیزه لرتنک یجورخ

.

هدشرظندیدجت ی هنیزه یاهدروآرب .

1 هجدوب یروآ زور هب .

2 یحلاصا مادقا .

3 مامتا دروارب .

4 هژورپ همتاخ .

5 اه هتخومآ .

6

: اهکینکت و اهرآزبآ هنیزه تآرییغت لرتنک متسیس درکلمع یریگ هزآدنآ ‒ ‒ (EVM) هدش بسک شزرآ تیریدم رتشیب یزیر همانرب یآ هنایآر یلام رآزبآ ‒ ‒ ‒

An Introduction to

EVM

هجدوب یعمجت ریداقم : PV(Budget Cost of Work Scheduled -BCWS) ینامز همانرب هدش ینیب شیپ اب تیلاعف سپ .

دریگ یم راک تعاس 8 رد .

$ 2 هنآزور یرگراک،درآد راک تعاس درآد مود زور ردراک PV = $ 32 / رفن 16 هب زاین یتیلاعف هب زاین تعاس 8 : یراک زور لاثم هدش ینیب شیپ هجدوب : EV (Budget Cost of Work Performed-BCWP) هتفای همتاخ یاهراک 2 اب راک .

دنک راک ات دریگ یم راک تعاس 8 رد $ 2 هنآزور یرگراک،درآد راک تعاس / رفن 16 هب زاین یتیلاعف : لاثم لوآ زور رد مینک میسقت زور .

4 رب آر هیلوآ هجدوب $ دوش یم 32 رگآ تروص نیآ رد دوش یم مامت هزور BCWS = $ 16 هک یتروص رد .

تسآ هدوب 4 ریخ ات زور BCWP =$ 8 ماجنآ یعقآو یاه هنیزه : AC (Actual Cost of Work Performed -ACWP) هدش تیلاعف .

دنک راک ات دریگ یم راک تعاس 8 رد $ 2 هنآزور یرگراک،درآد راک تعاس / رفن ACWP = $ 64 تروص نیآ رد هک هدرک راک تعاس 8 ات 4 16 هب زاین یتیلاعف رگراک و دوش یم مامت هزور : 4 لاثم

Planned time (It’s earned value measured in units of time) Planned time=p*pc هدش هام یزیر 22 و همانرب دشاب زور هدش بسح یزیر رب همانرب هژورپ هام رگآ لاثم بسحرب ( هدش هژورپ رگآ خیرات یریگ و ره هزآدنآ سایقم P=38 رد هژورپ دشکب P=22 تفرشیپ رد هژورپ لوط همانرب متخ زور دشکب دص 38 رد خیرات و : دشاب لوط : PC P Elapsed Time صخشم خیرات ات هژورپ رد هدش هدرپس نامز تدم دوش یم Elapsed Time تروص نیآ رد دشاب هتفه هژورپ یزیر همانرب .

سایقم هتشذگ یاه رگآ هتفه لاثم دآدعت یآرب

-Schedule variance It’s the variance between earned value and planned value. It shows the amount of work that as either exceeded planned value or is lower than planned value.

SV=EV-PV

Task ID 1 Tasks Task1 Effort Hours 24 Durati on Day 3 Start Day 1 End Day 3 % Complet e Resour ce 100% R1 Resour ce Rate DEP 2.00

Day 10 PV Day 10 AC $48.00

$60.00

Day 10 EV Day 10 SV $48.00

0$ 2 Task2 32 R2 3.00

1 $96.00

$96.00

$72.00

$(24.00) 3 Task3 48 6 8 4 4 9 11 75% 60% R3 4.00

1 $160.00

$110.00

$115.20

$(44.48) 4 5 6 Task6 32 7 Task7 24 8 9 Task4 Task5 Task8 Task9 64 16 40 48 10 Task10 64 12 2 6 5 7 8 12 4 16 10 12 4 4 4 15 100% R1 2.00

R1 2.00

4 $80.00

$110.00

$128.00

$48.00

$ $ $ $ 17 15 50% R2 3.00

1 $24.00

$30.00

$48.00

$24.00

16 R3 4.00

1 $ $ $ $ 10 100% R4 2.50

1 $100.00

$100.00

$100.00

$ 11 100% R5 2.50

1 $100.00

$130.00

$120.00

$20.00

15 50% R6 2.50

1 $100.00

$100.00

$80.00

$(20.00) total $780.00

$726.00

$711.20

$3.00

- Schedule variance percent It indicates how much ahead a behind schedule a project is in terms of the percent of work completed.

SV%=

Task ID Tasks Effort Hours Duration Day Start Day 1 Task1 24 3 1 End Day % Complet e Resour ce Resour ce Rate DEP 3 100% R1 2.00

Day 10 PV Day 10 AC $48.00

$60.00

Day 10 EV Day 10 SV $48.00

0$ Day 10 SV % 0$ 2 Task2 32 9 75% R2 3.00

1 $96.00

$96.00

$72.00

$(24.00) -25% 3 Task3 48 6 8 4 4 4 Task4 64 4 11 60% 15 100% R3 4.00

R1 2.00

1 $160.0

0 $110.00

$115.20

$(44.48) $80.00

$110.00

$128.00

$48.00

-28% 60% 5 Task5 16 12 2 16 17 R1 2.00

4 $ $ $ $ 10 15 50% R2 3.00

1 $24.00

$30.00

$48.00

$24.00

100% 6 Task6 32 7 Task7 24 8 9 10 Task8 Task9 Task1 0 40 48 64 6 5 7 8 12 12 4 4 4 16 R3 4.00

1 $ $ $ $ 10 100% 11 100% 15 50% R4 R5 R6 2.50

2.50

2.50

1 1 1 $100.0

0 $100.00

$100.00

0$ $100.0

0 $130.00

$120.00

$20.00

total $780.0

0 $726.00

$711.20

$3.00

0% 20% $100.0

0 $100.00

$80.00

$(20.00) -20% 0%

-Schedule performance indicator A Schedule performance indicator value above 1 indicates that a project team is very efficiently using time allocated to a project and conversely.

SPI=

Tas k ID Tasks Effort Hours Duratio n Day Start Day 1 Task1 24 3 1 End Day % Compl ete Resourc e Resour ce Rate 3 100% R1 2.00

2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 6 8 12 2 4 4 4 16 9 75% 11 60% 17 R2 R3 15 100% R1 R1 3.00

4.00

2.00

2.00

DEP 1 1 4 Day 10 PV Day 10 AC Day 10 EV $48.0

0 $60.00

$48.0

0 $96.0

0 $96.00

$72.0

0 $160.

00 $110.0

0 $115 $80.0

0 $100.0

0 $126.

00 $ $ $ Day 10 Sv $ $24.00

Day 10 SPI 1.0

0 0.75

$44.80

0.72

$48.00

1.60

$ 1.00

6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 6 5 7 8 12 10 12 15 50% R2 16 R3 4 4 10 11 100% 100% R4 R5 4 page33 15 50% R6 3.00

4.00

2.5

2.5

2.5

1 1 $24.0

0 $30.00

$46.0

0 $ $ $ $24.00

2.00

$ 1.00

1 1 $100.

00 $100.0

0 $100.

00 $100.

00 $130.0

0 $120.

00 1 total $100.

00 $706.

00 $100.0

0 $726.0

0 $80.0

0 $711.

20 $ $20.00

1.00

1.20

$(20.00) 0.80

$3.20

1.00

-To - complete Schedule performance indicator The TSPI in an index showing the efficiency at which the remaining time on a project should be utilized.

TSPI=

Tas k ID Tasks Effort Hours Duratio n Day Start Day End Day % Compl ete Resourc e Resour ce Rate DEP Day 10 PV Day 10 AC Day 10 EV Day 10 Sv Day 10 SPI TSPI 1 Task1 24 2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 3 6 8 12 2 1 4 4 4 16 3 100% 9 75% 11 60% 15 100% 17 R1 R2 R3 R1 R1 2.00

3.00

4.00

2.00

2.00

1 1 4 $48.

00 $60.0

0 $96.

00 $96.0

0 $160 .00

$110.

00 $48.00

$72.00

$115 $ $24.0

0 $44.8

0 $80.

00 $100.

00 $126.00

$48.0

0 $ $ $ $ 1.00 0.0

0 0.75

N/A 0.72

1.60

1.00

2.40

0.00

1.00

6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 8 12 6 5 7 10 12 4 15 16 50% R2 R3 10 100% R4 4 11 100% 4 page35 15 50% R5 R6 3.00

4.00

1 1 $24.

00 $30.0

0 $ $ $46.00

$ $24.0

0 $ 2.00

.067

1.00

1.00

2.5

2.5

2.5

1 1 $100 .00

$100.

00 $100.00

$ $100 .00

$130.

00 $120.00

$20.0

0 1 total $100 .00

$70 6.00

$100.

00 $726.

00 $80.00

$711.20

$(20.0

0) $3.20

1.00

1.20

0.80

1.00

0.00

0.00

1.33

0.99

-Schedule variance (Time) Schedule variance time ( is Schedule variance shown in terms of time rather than a dollar value or effort as shown by Schedule variance (SV) -Schedule variance percent (Time) -Schedule performance indicator (Time)

-To - complete Schedule performance indicator (Time) TSPI= -Cost / Effort Variance CV=BCWP – ACWP CV = EV – AC -Cost Variance Percent

Tas k ID Tasks Effort Hours Duration Day Start Day 1 Task1 24 2 Task2 32 3 6 1 4 End Day 3 % Compl ete 100% Reso urce R1 Wgtda vg % 6% DEP Day 10 PT Day 10 ET 3.00

10.00

Day 10 SV Day 10 Sv% Day 10 TSPI 0.00

0% 1.00

9 75% R2 6% 1 4.50

7.00

-2.50

-55% 0.69

3 Task3 48 4 Task4 64 8 12 4 4 11 60% R3 7% 15 100% R1 16% 1 4.80

7.00

12.00

7.00

-2.20

-46% 0.69

5.00

42% 1.71

5 Task5 16 6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task10 64 392 2 6 5 7 8 12 16 10 12 4 4 4 1 17 15 50% R1 R2 %0 %4 16 R3 %0 10 100% R4 %10 11 100% R5 %12 15 17 50% R6 %8 %71 4 1 1 1 0.00

0.00

3.00

1.00

0.00

0% 2.00

67% 3.00

0% 1.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0% 1.00

1.00

1 1 8.00

7.00

6.00

12.0

0 7.00

1.00

1.00

13% 1.14

-1.00

-17% 2.00

17% .086

1.20

Tas k ID Tasks Effort Hours Duratio n Day Start Day 1 Task1 24 3 1 End Day % Compl ete Resourc e Resour ce Rate 3 100% R1 2.00

2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 6 8 12 2 4 4 4 16 9 75% 11 60% 17 R2 R3 15 100% R1 R1 3.00

4.00

2.00

2.00

DEP 1 1 4 Day 10 PV Day 10 AC Day 10 EV Day 10 cv Cv% $48.0

0 $60.00

$48.0

0 $(12.00) %-25 $96.0

0 $96.00

$72.0

0 $(24.00) %33 %5 $160.

00 $110.0

0 $115 $ $ $ $5.2

$80.0

0 $100.0

0 $126.

00 $28.00

$ %22 %0 6 Task6 32 6 10 15 50% R2 3.00

1 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 5 7 8 12 12 4 16 R3 10 100% R4 4 11 100% R5 4 45 15 50% R6 4.00

2.5

2.5

2.5

1 1 1 1 $24.0

0 $30.00

$46.0

0 $18.00

$ $ $ $ %38 %0 $100.

00 $100.0

0 $100.

00 $ %0 $100.

00 $130.0

0 $120.

00 $(10.00) %-8 $100.

00 $100.0

0 $726.0

0 $80.0

0 $711.

20 $(20.00) $(140.0

0) %-25 -%2

-Cost Performance Indicator

Tas k ID Tasks Effort Hours Duration Day Start Day 1 Task1 24 2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 3 6 8 12 2 1 4 4 4 16 End Day % Compl ete Resour ce Resourc e Rate DEP Day 10 PV Day 10 AC 3 100% R1 2.00

Day 10 EV Day 10 cv $48.00

$60.00

$48.0

0 12.00

$ Day 10 cv % 25% 9 75% R2 3.00

1 Day 10 CPI 0.80

0.75

11 15 17 60% 100% R3 R1 R1 4.00

2.00

2.00

1 4 $96.00

$96.00

$72.0

0 $(24.0

0) 33% $160.0

0 $110.00

$115 $(5.2) $ $ $ $ 5% $80.00

$100.00

$126.

00 $28.0

0 22% 0% 1.05

1.08

1.0

6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 6 5 7 8 12 4 4 10 12 15 50% 16 R2 R3 3.00

4.00

1 1 $24.00

$30.00

$46.0

0 $18.0

0 38% $ $ $ $ 0% 1.6

1.0

10 11 100% 100% R4 R5 4 page47 15 50% R6 2 2 2 1 1 $100.0

0 $100.00

$100.

00 $ $100.0

0 $130.00

$120.

00 $10.0

0 0% -8% 1.0

0.92

1 $100.0

0 $100.00

$726.00

total $80.0

0 $(20.0

0) $711.

20 $140.

00 -25% -2% 0.8

0.98

-To- complete cost performance indicator TCPI=

Tas k ID Tasks Effort Hours Duratio n Day Start Day End Day % Com plete Resour ce Resourc e Rate DEP Day 10 PV Day 10 AC 1 Task1 24 3 1 3 100 % R1 2.00

Day 10 EV Day 10 cv $48.00

$60.0

0 $48.0

0 12.00

$ Day 10 cv % 25% Day 10 CPI 0.80

Day 10 TCPI 1.01

2 Task2 32 6 4 9 75% R2 3.00

1 0.75

1.03

3 Task3 4 Task4 5 Task5 48 64 16 8 12 2 4 4 16 11 60% 15 17 100 % R3 R1 R1 4.00

2.00

2.00

1 4 $96.00

$96.0

0 $72.0

0 $(24.0

0) 33% $160.0

0 $110.

00 $115 $(5.2) 5% $80.00

$100.

00 $126.

00 $28.0

0 22% $ $ $ $ 0% 1.05

1.08

1.0

0.99

0.97

1.00

6 7 Task6 Task7 32 24 6 5 10 15 50% R2 12 16 R3 3.00

4.00

1 1 $24.00

$30.0

0 $46.0

0 $18.0

0 38% $ $ $ $ 0% 1.6

1.0

0.98

1.00

8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 7 8 12 4 4 4 PAGE 49 10 11 100 % 100 % 15 50% R4 R5 R6 2 2 2 1 1 $100.0

0 $100.

00 $100.

00 $ $100.0

0 $130.

00 $120.

00 $10.0

0 0% -8% 1.0

0.92

1 $100.0

0 total $100.

00 $726.

00 $80.0

0 $(20.0

0) $711.

20 $140.

00 -25% -2% 0.8

0.98

1.00

1.01

1.02

1.05

-Budget at completion Is the total budget allocated to a project - Budget at completion (Time) Is the total budgeted duration allocated to a project

Task ID Tasks Effort Hours Duration Day Start Day 1 Task1 24 3 1 2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 6 8 12 2 6 5 7 8 4 4 4 16 10 12 4 4 12 4 PAGE 53 End Day 3 % Complete Resource 100% R1 Resourc e Rate 2.00

DEP Total pv $48.00

9 11 15 17 75% 60% 100% R2 R3 R1 R1 3.00

4.00

2.00

2.00

1 1 4 $96.00

$192.00

$126.00

$32.00

TOTAL PROJECT ET 3.00

9.00

11.00

15.00

17.00

15 16 10 11 15 50% 100% 100% 50% R2 R3 R4 R5 R6 3.00

4.00

2.50

2.50

2.50

BAC t= 1 1 1 1 1 $96.00

$96.00

$100.00

$120.00

$160.00

17.00

15.00

16.00

10.00

11.00

15.00

-Estimate to complete Is the estimated cost required to complete the reminder of a project. Estimate to complete is calculated and applied when estimating assumptions mode in the past become invalid and therefore new estimates are needed.

ETC=BAS-AC+ additional estimates for change requests -Estimate at completion Is the estimated cost of project at the end of the project. Therefore, early in a project, the estimate at completion will be almost equal to the budget at completion calculation of the estimate at completion involve these scenarios.

Scenario 1: variance are typical In this scenario, variances at the current stage of the project are considered to be typical and are not accepted to occur in the future.

That is, there are variances at this time, but these variances are not expected to continue; the remainder of the project is expected to be completed as planned.

Tas k ID Tasks Effort Hours Duration Day Start Day End Day % Compl ete Resour ce Resourc e Rate DEP Total PV 1 Task1 24 3 1 3 100% R1 2.00

Day 10 AC Day 10 EV Day 10 cv $48.00

$60.00

$48.00

$(12.00) 2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 6 8 12 2 6 5 7 8 12 4 9 75% R2 3.00

1 $96.00

$96.00

$72.00

$(24.00) 4 4 16 10 4 4 12 4 11 15 60% 15 100% 17 50% 16 10 100% 11 100% 15 50% R3 R1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 4.00

2.00

2.00

3.00

4.00

2.5

2.5

2.5

1 $192.00

$110.00

$115 $(5.2) 4 $126.00

$100.00

$128.00

$28.00

$-32.00

$ $ $ 1 1 1 $96.00

$30.00

$48.00

$18.00

$-96.00

$ $ $100.00

$100.00

$100.00

$ $ 1 $120.00

$130.00

$120.00

$(10.00) 1 $160.00

$100.00

$80.00

$(20.00) page55 BAC= EAC( 1)= $1.068.

00 $1.082.

80 $726.00

$711.20

$(140.0

0)

-Scenario 2 : past estimating assumptions are not valid.

-Scenario 3 : variances will be present in the future

Tas k ID Tasks Effort Hours Duration Day 1 Task1 24 3 Start Day 1 End Day % Compl ete Resour ce Reso urce Rate 3 100% R1 2.00

DEP 2 Task2 32 3 Task3 48 4 Task4 64 5 Task5 16 6 8 12 2 4 4 4 16 9 75% 11 60% 17 R2 3.00

R3 4.00

15 100% R1 2.00

R1 2.00

1 1 4 TOTAL PV Day 10 AC Day 10 EV Day 10 cv $48.00

$60.0

0 $48.0

0 12.00$ $96.00

$192.00

$126.00

$-32.00

$96.0

0 $110.

00 $72.0

0 $115 $(24.0

0) $(5.2) $100.

00 $ $126.

00 $ $28.00

$ Day 10 CPI 0.80

0.75

1.05

1.08

1.0

6 Task6 32 7 Task7 24 8 Task8 40 9 Task9 48 10 Task1 0 64 6 5 7 8 12 page56 4 4 10 12 4 15 50% 16 15 50% R2 3.00

R3 10 100% R4 11 100% R5 R6 4.00

2.5

2.5

2.5

1 1 1 1 1 BAC = EAC(3)= $96.00

$-96.00

$30.0

0 $ $46.0

0 $ $18.00

$ 1.6

1.0

$100.00

$120.00

$160.00

$1.068.

00 1.090.08

$100.

00 $100.

00 $ $130.

00 $120.

00 $10.00

$100.

00 $726.

00 $80.0

0 $711.

20 $(20.0

0) $140.0

0 1.0

0.92

0.8

0.98

- Estimate at completion (Time)

Tas k ID Tasks Effort Hours 1 Task1 24 Duratio n Day 3 Start Day 1 2 3 Task2 Task3 32 48 6 8 4 4 4 Task4 5 6 Task5 Task6 64 16 32 12 2 6 4 16 10 7 Task7 8 Task8 9 Task9 10 Task1 0 24 40 48 64 5 7 8 12 12 4 page57 4 4 16 10 11 15 End Day 3 % Comple te Resour ce 100% R1 Resou rce Rate 2.00

9 11 75% 60% R2 R3 3.00

4.00

15 17 15 100% 50% R1 R1 R2 2.00

2.00

3.00

100% 100% 50% R3 R4 R5 R6 4.00

2.5

2.5

2.5

DEP 1 1 1 1 4 1 1 1 BAC = ETC= EAC(1)= EAC(2)= EAC(3)= TOTAL PV $48.00

$96.00

$192.00

$126.00

$-32.00

$96.00

$-96.00

Day 10 AC $60.0

0 $96.0

0 $110.

00 $100.

00 $ Day 10 EV $48.0

0 $72.0

0 $115 $126.

00 $ $30.0

0 $ $46.0

0 $ Day 10 cv $(12.00) $(5.2) $28.00

$ $18.00

$ Day 10 CPI 0.80

$(24.00) 0.75

1.05

1.08

1.0

1.6

1.0

$100.00

$120.00

$160.00

$1.068.0

0 $550.00

$100.

00 $130.

00 $100.

00 $726.

00 $100.

00 $120.

00 $80.0

0 $711.

20 $ $(10.00) $(20.00) 1.0

0.92

0.8

$(140.00) 0.98

$1.082.60

$1.276.00

$1.090.22

-variance at completion VAC=BAC – EAC -variance at completion (Time)

امش هجوت زا رکشت اب