Using Microsoft Project

Download Report

Transcript Using Microsoft Project

‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft Project‬‬
‫‪1‬‬
‫ارائه دهندگان‪:‬‬
‫استاد راهنما‪:‬‬
‫آرزو خليفه‌اي‬
‫جناب آقاي دكتر سميع زاده‬
‫فاطمه فرهادلو‬
‫پاييز ‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪2‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪3‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
MS Project ‫موقعيت‬
www.rezasamizadeh.com
4
Microsoft project
Productivity
Communication Synchronisation
Customers and partners
collaboration
Project 1 – 4.x
Project 98
Project 2000
Project 2002
Project 2007
www.rezasamizadeh.com
5
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪6‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پنجره‌ي اصلي فعاليتها‬
‫نماي گانت چارت‬
‫‪Ask A‬‬
‫‪Question‬‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫پنجره طرح پروژه‬
‫جابجايي براي ديدن‬
‫فضاي بيشتري از‬
‫ستونها‬
‫‪Project Guide‬‬
‫‪7‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
‫دستيابي به پروژه هاي نمونه‬
File >> New >> Template
www.rezasamizadeh.com
8
‫بررس ي نماها‬
Microsoft project
‫ در نوار منو‬View ‫با استفاده ازمنوي‬
www.rezasamizadeh.com
9
‫بررس ي گزارشها‬
Microsoft project
Report >> Reports >> Custom
www.rezasamizadeh.com
10
Microsoft project
‫ايجاد يك طرح پروژه‌ي جديد‬
File >> New >> Blank project
Tasks >> Define The Project
‫تنظيم تاريخ شروع‬
‫پروژه‬
www.rezasamizadeh.com
11
Microsoft project
‫تنظيم تقويم پروژه‬
Tasks >> Define General Working Time
‫تقويم هاي پايه‬
www.rezasamizadeh.com
12
‫‪Microsoft project‬‬
‫تغيير روزهاي‬
‫كاري و غير كاري‌‬
‫تغيير يك روز خاص‬
‫در تمام هفته‌ها‬
‫‪13‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
‫ثبت شناسنامه‌ي پروژه‬
File >> Properties >> Summary
www.rezasamizadeh.com
14
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪15‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
‫ وارد كردن فعاليتها‬
Tasks>> List The Tasks In The Project
‫ فعاليتها‬Duration ‫ وارد كردن‬
Milestone ‫ وارد كردن يك‬
Select on Task>> Insert>> New task
List Tasks >> Make Selected Task A
Milestone >> Done
www.rezasamizadeh.com
16
Microsoft project
‫فاز بندي فعاليتها‬
Top – Down ‫• ساختار‬
Bottom – Up ‫• ساختار‬
www.rezasamizadeh.com
17
Top– down Planning
organize task>>Select on tasks>>Indent tasks
.
Sub task
..
www.rezasamizadeh.com
Summary Task
18
‫پيوند دادن فعاليتها‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫انواع ارتباط ‪:‬‬
‫‪ :FS‬تاريخ خاتمه فعاليت پيش نياز ‪ ،‬تاريخ شروع فعاليت پس نياز را مي‌سازد‬
‫‪ :SS‬تاريخ شروع فعاليت پيش نياز ‪ ،‬تاريخ شروع فعاليت پس نياز را مي‌سازد‬
‫‪ :FF‬تاريخ خاتمه فعاليت پيش نياز ‪ ،‬تاريخ خاتمه فعاليت پس نياز را مي‌سازد‬
‫‪: SF‬تاريخ شروع فعاليت پيش نياز ‪ ،‬تاريخ خاتمه فعاليت پس نياز را مي‌سازد‬
‫‪19‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
Task>> Schedule Task >> Done
www.rezasamizadeh.com
20
Microsoft project
‫كنترل طول مدت پروژه‬
Project>> Project Information
Start Date and
Finish Date
www.rezasamizadeh.com
21
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪22‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پنجره اصلي منابع‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫ورود به پرونده منابع‬
‫دابل كليك براي هر منبع‬
‫‪23‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
‫وارد كردن نرخ پرداخت دستمزد منابع‬
Resource Sheet>> Std.Rate
www.rezasamizadeh.com
24
Microsoft project
‫تنظيم تقويم منابع‬
Tools>>Change Working Time
www.rezasamizadeh.com
25
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪26‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫وارد کردن منابع‬
‫‪ ‬ابتدا مسير زیر را طی می کنیم‪:‬‬
‫‪Tools>>Assign Resource‬‬
‫‪ ‬سپس لیست منابع را وارد می کنیم‪.‬‬
‫‪ ‬در ادامه به صورت تصویری این مراحل آورده شده است‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
Microsoft project
Tools>>Assign Resource
‫لیست منابع در این‬
‫قسمت تایپ می شود‬
1388
www.rezasamizadeh.com
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
28
Microsoft project
‫وارد کردن جزئیات منابع‬
View >> Resource Sheet
1388
www.rezasamizadeh.com
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
29
‫‪Microsoft project‬‬
‫حداکثر تعداد واحد های در‬
‫دسترس برای تخصیص‬
‫هزینه هر‬
‫واحد‬
‫زمان‬
‫اضافه‬
‫کاری‬
‫تعریف واحد اندازه‬
‫گیری‬
‫هزینه هر‬
‫واحد زمان‬
‫کار یا هر‬
‫واحد از‬
‫منبع مادی‬
‫نوع منبع را مشخص می‬
‫کند(‪work‬یا‪ material‬یا ‪)cost‬‬
‫مخفف اسم منبع‬
‫‪30‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫نکته هایی در ‪Recourse Sheet‬‬
‫‪ ‬در ستون ‪ max units‬جاهایی منبع مورد نظر انسان است نمی‬
‫توان بیشتر از ‪ %100‬را وارد کرد ‪.‬الزم به ذکر است که پیش فرض نرم‬
‫افزار در این ستون به صورت درصد است مثال اگر برای فردی عدد‬
‫‪ %100‬تایپ شود یعنی او در ‪ 8‬ساعت کاری به صورت صد در صد‬
‫درخدمت پروژه است‪.‬‬
‫‪ ‬برای تغیير این پیش فرض مسير زیر را طی کنید‪.‬‬
‫‪Tools>>option>>schedule>>show assignment units as‬‬
‫‪a>>decimal‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
Microsoft project
1388
www.rezasamizadeh.com
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
32
‫اطالعات منابع‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫‪ ‬وقتی در نمای ‪ resource sheet‬هستیم با دابل کلیک کردن روی یکی از‬
‫منابع می توانیم کادر محاوره ای ‪ resource information‬را ببینیم‪.‬‬
‫منبع از چه تاریخ تا چه‬
‫تاریخی در دسترس‬
‫ماست‬
‫‪33‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫از تاریخ شروع پروژه این نرخ‬
‫ها اعمال می شود‬
‫هزینه هر ساعت کاری و هر‬
‫ساعت اضافه کاری ثبت‬
‫می شود‬
‫‪34‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫‪Task form‬‬
‫‪ ‬ابتدا در نمای گانت چارت قرار می گيریم‬
‫‪ ‬سپس ‪ split‬را از تب ‪ window‬بر می گزینیم‬
‫‪35‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫‪‬‬
‫‪36‬‬
‫با کلیک راست روی نمای ‪ task form‬می توانیم در این نما هر یک از‬
‫گزینه های زیر را ببینیم‪.‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫تسطیح‬
‫‪ ‬ابتدا در نمای ‪ resource usage‬قرار می گيریم ‪.‬‬
‫‪ View>> resource usage‬‬
‫‪ Tools>>resource leveling‬‬
‫‪ ‬منابعی که بیشتر از حد تخصیص شده باشند قرمز رنگ نشان داده می‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪38‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫قالب بندی های خاص نمای گانت چارت‬
‫‪ View>>more view>>Gantt chart>>copy<<apply‬‬
‫‪ ‬در این مرحله یک کپی از نمودار گانت چارت تهیه می شود ‪.‬‬
‫‪ ‬سپس به آدرس زیر می رویم‪.‬‬
‫‪ Format>>Gantt chart wizard‬‬
‫‪ ‬در این مرحله ویزارد را ادامه می دهیم تا به گانت چارت دلخواه برسیم‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
Microsoft project
1388
www.rezasamizadeh.com
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
40
‫‪Microsoft project‬‬
‫با انتخاب هر گزینه‬
‫شکل گانت چارت‬
‫متفاوتی را تجربه می‬
‫کنیم‬
‫‪41‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫با انتخاب هر گزینه در‬
‫کنار گانت چارت‬
‫اطالعات دلخواهمان را‬
‫می بینیم‬
‫‪42‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫با انتخاب ‪ yes‬کانت‬
‫چارت ها با فلش به هم‬
‫وصل می شوند‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫با این گزینه گانت چارت‬
‫دلخواهمان را می توانیم‬
‫ببینیم‬
‫‪44‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫در باره ی ‪Microsoft Project‬‬
‫شروع كار با ‪MSP 2007‬‬
‫ايجاد فهرست فعاليتها‬
‫آغاز كار با منابع‬
‫تخصيص منابع به فعاليتها‬
‫ساختار بندي طرح پروژه‬
‫پيگيري پيشرفت فعاليتها‬
‫‪45‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫پیگيری تاریخ های شروع و پایان‬
‫‪ View>> Tracking Gantt‬‬
‫‪ ‬در باال قسمت ‪ ID‬کلیک راست کرده و چراغ ‪Tracking‬را روشن می‬
‫کنیم‪.‬‬
‫‪ ‬سپس تاریخ های شروع و پایان واقعی را در ستون های مربوطه ثبت می‬
‫کنیم‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫ستون ثبت‬
‫تاریخ های‬
‫واقعی‬
‫‪47‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫قسمت‬
‫‪ID‬‬
‫به روز کردن پروژه‬
Microsoft project
Tools >> Tracking >> Update Project
1388
www.rezasamizadeh.com
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
48
‫‪Microsoft project‬‬
‫گزینه اول در‬
‫صد پیشرفت‬
‫هر فعالیت را‬
‫نشان می‬
‫دهدولی‬
‫دومی اگر‬
‫تمام شده‬
‫باشد‪100‬‬
‫وگرنه ‪0‬‬
‫کل پروژه را به‬
‫روز می کند‬
‫‪49‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
‫‪Microsoft project‬‬
‫ثبت مقادیر واقعی برای فعالیتها‬
‫‪View>>more view>>task Entry>>apply‬‬
‫‪ ‬روی نقطه ای درنمای ‪ task form‬کلیک می کنیم‬
‫‪Format>>Details>>resource work‬‬
‫‪ ‬سپس در ستون های مورد نظر مقدار کار واقعی را ثبت می کنیم‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
Microsoft project
Format>>Details>>resource work
‫کار واقعی را‬
‫ثبت می کنيم‬
1388
www.rezasamizadeh.com
‫پاييز‬
‫دانشگاه الزهرا‬
51
Microsoft project
‫با تشکر از توجه شما‬
www.rezasamizadeh.com
52