فرموالسیون مواد غذایی افشین جعفرپور سبدی هست در اندیشه من ، که پر از گل بدهم هدیه به تو غافل از آنکه تو خود تاب.

Download Report

Transcript فرموالسیون مواد غذایی افشین جعفرپور سبدی هست در اندیشه من ، که پر از گل بدهم هدیه به تو غافل از آنکه تو خود تاب.

‫فرموالسیون مواد غذایی‬
‫افشین جعفرپور‬
‫سبدی هست در اندیشه من‪،‬که پر از گل بدهم هدیه به تو‬
‫غافل از آنکه تو خود تاب تری‪،‬یک جهان گل بخورد‬
‫غبطه به تو‬
‫علل طراحی‬
‫فرموالسیون جدید‬
‫علل تغییر فرموالسیون‬
‫قدیمی‬
‫کپی کردن یک فرموالسیون رایج‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حتما بایستی محصول مطلوبیت خوبی را در کل جامعه‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫بایستی نمونه اولیه خارجی گرانقیمت باشد و سهل‬
‫الوصول نباشد و اگر محصول در ایران تولید میشود حتما‬
‫بایستی ظرفیت تولیدی ما باالتر از ظرفیت آنها باشد‪.‬‬
‫قیمت تمام شده و سود کارخانه نمونه تولیدی ما ‪،‬بایستی‬
‫حداکثر ‪ 40‬درصد قیمت نمونه اولیه باشد‪.‬‬
‫بسته بندی محصول و برند و عالمت تجاری نیز باید بسیار‬
‫شبیه به نمونه اولیه باشد‪.‬‬
‫کپی کردن یک فرموالسیون غیررایج‬
‫• میتوان قیمت تمام شده باالتر از نمونه رایج را داشت یعنی‬
‫قیمت مصرف کننده محصول میتواند تا ‪ %80‬نمونه اولیه‬
‫باال بیاید‪.‬‬
‫• میتوان اسم و عالمت تجاری دلخواهمان را ثبت کنیم و لی‬
‫بهتر است بسته بندی شبیه باشد‪.‬‬
‫• ریسک سرمایه گذاری در این حالت باالتر است‪ ،‬بهتر است‬
‫قبل از تولید آزمونهای مصرف کننده گرا در نمونه خارجی‬
‫انجام شده باشد تا ریسک تقلیل یابد‬
‫محصوالتی را برای‬
‫کپی کردن انتخاب‬
‫کنید که ترکیبات‬
‫محدودتری دارد‬
‫• محصوالتی که از چند ماده متشکله مشابه (چند نوع‬
‫نشاسته‪ ،‬چند نوع آرد‪ ،‬گوشت و ‪ )....‬استفاده شده تقریبا‬
‫غیر قابل کپی است‬
‫پس‬
‫اگر میخواهید محصولی را جدید فرموله کنید و راه کپی‬
‫کردن را مشکل کنید حتما این کار را انجام دهید‬
‫نحوه کپی سازی یک فرمول‬
‫به عنوان نمونه یک نمونه کیک مغزدار‬
‫کاکائویی را بررسی کنیم‬
‫ترکیبات روی برچسب نوشته است شامل‪:‬‬
‫گلوکز مایع ‪8.‬‬
‫سوربیتول ‪9.‬‬
‫‪E500‬بی کربنات سدیم ‪10.‬‬
‫نمک طعام ‪11.‬‬
‫‪E471-E472‬منودی گلیسیرید ‪12.‬‬
‫‪ E322‬لستین ‪13.‬‬
‫آرد کندم‬
‫شکر‬
‫تخم مرغ‬
‫روغن نباتی‬
‫شیر خشک‬
‫پودر کاکائو‬
‫نشاسته گندم‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪7.‬‬
‫روی کارکرد هر ترکیب تاکید کنید‬
‫آرد گندم چه نقشی دارد؟‬
‫• بافت کیک را میسازد‬
‫• پس جزء موارد ضروری است و خواص حسی را شدیدا‬
‫تحت تاثیر قرار میدهد( ماده اصلی)‬
‫نقش شکر؟‬
‫• شیرینی‬
‫• حفظ بافت اسفنجی‬
‫• پس خواص حسی را به شدت تحت تاثیر میگذارد و مهم‬
‫است‪.‬‬
‫نقش تخم مرغ؟‬
‫• بافت اسفنجی را می سازد‬
‫• رنگ و طعم را بهبود میدهد‬
‫• جزءموارد ضروری است‬
‫نقش روغن نباتی‬
‫• ایجاد بافت نرم و کمک به حالت اسفنجی‬
‫• تاثیر مستقیم در خواص حسی‬
‫• نقش اصلی دارد‬
‫نقش شیر خشک‬
‫• مانند تخم مرغ به بافت کمک میکند‬
‫• رنگ را بهبود می دهد‬
‫• تقریبا نقش اصلی دارد‬
‫نقش پودر کاکائو‬
‫• ایجاد طعم و رنگ فقط دارد و بر بافت‬
‫اثری ندارد‬
‫• نقش اصلی ندارد‬
‫نقش نشاسته گندم‬
‫• عدم شرکت در فرموالسیون کیک زیرا خود آرد کیک‬
‫نشاسته باالیی دارد‬
‫• به احتمال زیاد برای ایجاد ویسکوزیته در خمیر مغزی به‬
‫کار می رود تا از بروز نشتی جلوگیری نماید پس ترکیب‬
‫اصلی نیست‪.‬‬
‫گلوکز مایع‬
‫• جهت ایجاد رنگ بهتر در مقادیر کم مصرف میشود و نقش‬
‫اصلی ندارد‪.‬‬
‫سوربیتول‬
‫• نقش حفظ رطوبت مانع خشک شدن و ضد رشد کپک را‬
‫دارد‪...‬نقش اصلی ندارد‪.‬‬
‫بی کربنات سدیم‬
‫• فقط عامل ایجاد حجم است و چون اغلب در دوز تعیین شده‬
‫قابل مصرف است تاثیری بر بافت ندارد‪.‬‬
‫نمک طعام‬
‫• نقش تعدیل طعم را دارد‬
‫• جزء موارد اصلی نیست‪.‬‬
‫منودی گلیسیرید و لستین‬
‫• امولسیون ساز هستند و موجب ایجاد خلل و فرج بهتر در‬
‫محصول هستند ولی عامل اصلی و عمده نیستند‬
‫•‬
‫• به روش هیدرولیز یک ساعته در اسید و تیتراسیون با‬
‫فهلینگ یا روشهای دقیقتر میزان نشاسته کیک را مشخص‬
‫نمایید( بدون مغزی)‬
‫• مثال اگر درآید ‪ 30‬درصد یعنی در ‪ 100‬گرم ‪ 30‬گرم‬
‫نشاسته داریم با این مسئله که میدانیم آرد ‪ 80‬درصد نشاسته‬
‫دارد یعنی ‪ 30‬درصد ‪ 80‬درصد مقدار آرد فرمول است با‬
‫مربع پیرسون یا محاسبه سر انگشتی مقدار آرد را محاسبه‬
‫نمایید ‪....‬مقدار آرد ‪ 36‬گرم در ‪ 100‬گرم بوده است‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مقدار پروتئین را می سنجیم‬
‫مواد پروتئین دار عبارتند از تخم مرغ‪ ،‬آرد ‪ ،‬شیر خشک‬
‫میدانیم پروتئین آرد قنادی حدود ‪ 9‬درصد است پس در صد‬
‫گرم نمونه ‪ 9‬درصد ‪ 36‬گرم ارد میشود ‪ 3.24‬درصد‬
‫پروتئین مربوط به آرد است که باید از درصد پروتئین‬
‫کیک کم کنیم چون قبال آرد محاسبه شده است‬
‫مابقی مربوط به شیر خشک و تخم مرغ است‬
‫• دو راه داریم یکی آنکه میزان آلبومین و کازئین را با‬
‫روش دستگاهی بسنجیم که به این صورت مقدار تخم مرغ‬
‫و شیر محاسبه میشود چون آلبومین اغلب در تخم مرغ است‬
‫و کازئین مربوط به شیر‬
‫• راه دوم آنکه چند تیمار داشته باشیم به این صورت که تیمار‬
‫اول همه پروتئین به جز آرد برای تخم مرغ باشد تیمار‬
‫بعدی ‪ 10-90‬و بعدی ‪ 20-80‬تا در نهایت ‪ 100-0‬و‬
‫نمونه ها چک شود‬
‫در نهایت‬
‫پرسش و پاسخ‬
‫• با تشکر از‬
‫توجه شما‬
‫زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ‪،‬هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود‬
‫صحنه پیوسته بجاست‪ ،‬خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد‬