دانلود اسلاید آموزشی

Download Report

Transcript دانلود اسلاید آموزشی

‫سیستم عامل شبکه‬
‫سیستم عامل شبکه‬
‫• نصب ویندوز ‪ 2003‬سرور در ‪Virtual Box‬‬
‫نصب ‪IIS‬‬
‫‪• Internet Information Services‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫یکی از سرویس دهندگان وب است که از آن برای نشر و توزیع سریع محتویات مبتنی بر وب‪،‬‬
‫برای مرورگرهای استاندارد استفاده میشود‪.‬‬
‫در زمان نصب ‪ IIS‬چهار سرویس بر روی سیستم نصب خواهد شد‪.‬‬
‫‪ :WWW‬سرویس فوق بمنظور ایجاد یک سرویس دهنده وب و سرویس دهی الزم به‬
‫درخواست سرویس گیرندگان برای صفحات وب استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ :FTP‬سرویس فوق‪ ،‬بمنظور ارائه خدمات الزم در خصوص ارسال و دریافت فایل بر روي‬
‫سرویس دهنده براي كاربران استفاده مي گردد‪.‬‬
‫‪ :SMTP‬سرویس فوق‪،‬امكان ارسال و دریافت نامه الكترونیكي براي سرویس گیرندگان را در‬
‫پاسخ به فرم ها و برنامه هاي خاص دیگر فراهم مي نماید‪.‬‬
‫‪ :NNTP‬سرویس فوق‪ ،‬بمنظور میزباني یك سرویس دهنده خبري استفاده مي گردد‪.‬‬
‫امنیت ‪IIS‬‬
‫• بر روی سرویس دهنده ‪ ،IIS‬صرفا ‪ IIS‬و عناصر مورد نیاز را نصب نمایید‪.‬‬
‫• تمام سرویس هاي غیر ضروري را غیر فعال نمائید‪.‬‬
‫• در رابطه با ‪ IUSER_Computername account‬گزینه های ذیل را‬
‫انتخاب و فعال نمایید‪.‬‬
‫‪• User Can not Change Password‬‬
‫‪• Password never expires‬‬
‫• در صورتیکه تمایلی به ورود افراد ناشناس (‪ )anonymous‬وجود نداشته‬
‫باشد می بایست اکانت مربوطه را غیر فعال نمود‪IUSER_Computername .‬‬
‫• تمامی مجوزهای ‪ NTFS‬مربوط به دایرکتوری ‪Inetpub‬را حذف و صرفا‬
‫گروهها و اکانتهای مجاز را به آن نسبت دهید‪.‬‬
‫فعال و غیر فعال کردن سرویس ها‬
Programs => Administrative Tools =>
Services
‫سرویس‬
‫•‬
‫•‬
‫‪WWW‬‬
‫در ‪ IIS Manager‬بر روی ‪WebSite‬راست کلیک کرده و ‪ Properties‬را انتخاب‬
‫نمایید‪.‬‬
‫در صفحه فوق‪ ،‬گزینه هاي متفاوتي وجود دارد ‪ .‬سه گزینه به خصلت هائي مربوط مي گردد‬
‫كه داراي تاثیر امنیتي در رابطه با عملكرد یك وب سایت مي باشند ‪:‬‬
‫‪• Web site , Home Directory , Directory Security.‬‬
‫‪TAB WebSite‬‬
‫• ‪ :Web site Identification‬در این بخش مي توان یك مشخصه ( نام نسبت داده‬
‫شده به وب سایت) را براي وب سایت تعریف نمود‪ .‬همچنین در این بخش‬
‫میتوان آدرس ‪ Ip‬مربوط به اینترفیس كارت شبكه مسئول پاسخگوئي به سایت ‪،‬‬
‫یك پورت ‪ TCP‬و یک پورت ‪ SSL‬را مشخص نمود‪.‬‬
‫• ‪ :Connection‬گزینه فوق‪ ،‬امكان اعمال محدودیت در رابطه با تعداد دستیابي‬
‫همزمان به یك وب سایت را فراهم مي نماید( در سربرگ ‪.)Performance‬‬
‫با استفاده از گزینه هاي موجود در این بخش مي توان‪ ،‬یك زمان ‪Timeout‬را‬
‫مشخص كرد‪.‬‬
‫• ‪ :Enable Logging‬پس از فعال شدن گزینه فوق‪،‬اطالعات مربوط به‬
‫مالقات كنندگان سایت‪ ،‬ثبت خواهد شد‪.‬‬
‫‪Home Directory TAB‬‬
‫• تنظیمات مربوط به كنترل عرضه محتویات وب ‪ ،‬مجوزهاي دستیابي‪،‬‬
‫پیكربندي و اشكال زدائي ‪ ASP‬در این قسمت انتخاب می شوند‪.‬‬
‫• ‪ :Script Source Access‬با انتخاب گزینه فوق ‪ ،‬كاربران قادر به دریافت‬
‫فایل هاي ‪Source‬خواهند بود‪ .‬در صورتیکه گزینه ‪ Read‬انتخاب گردد‪،‬‬
‫کاربران قادر به خواندن ‪ Source‬و در صورتیکه ‪ Write‬انتخاب گردد‪،‬‬
‫امکان بازنویسی ‪ Source‬در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫‪Home Directory TAB‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :Directory browsing‬با انتخاب گزینه فوق‪ ،‬لیستي از دایركتوري ها و‬
‫فایل هاي موجود بر روي سیستم بصورت ‪ hypertext‬براي كاربران نمایش‬
‫داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ :Log visits‬پیشنهاد مي گردد ‪ ،‬گزینه فوق فعال باشد( بصورت پیش فرض‬
‫فعال است) ‪ .‬با فعال شدن گزینه فوق ‪ ،‬اطالعات مربوط به تمامي كاربران‬
‫( مالقات كنندگان سایت) ثبت خواهد شد‪.‬‬
‫‪ :Excecute Permission‬تنظیمات موجود در این بخش‪ ،‬اجراء برنامه‬
‫هاي موجود در دایركتوري را كنترل مي نمایند‪.‬‬
‫‪ :none‬باعث ممانعت در اجراي برنامه ها و یا اسكریپت ها مي گردد‪.‬‬
‫‪ :Scripts‬محدودیت اجراء در رابطه با اسكریپت ها اعمال خواهد شد‪.‬‬
‫‪:Scripts and Executables‬گزینه فوق‪ ،‬امكان اجراي هر نوع برنامه اي(‬
‫اسكریپت و فایل هاي ‪ exe‬و یا ‪ dll‬را فراهم می نماید‪.‬‬
‫‪App options Tab‬‬
‫‪• Application Configuration>Options‬‬
‫• ‪ Session timeout‬و ‪ : Enable session state‬با انتخاب گزینه فوق‪،‬‬
‫‪ Asp‬برای هر کاربری که به برنامه ‪ Asp‬دستیابي پیدا مي نماید یک‬
‫‪ session‬ایجاد مینماید‪.‬‬
‫• زمانیكه كاربر صفحه اي ر ا درخواست ننماید و یا صفحه را در مدت زمان‬
‫تعریف شده‪ ،‬بازخواني ننماید ‪ session‬متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫‪Tab Documents‬‬
‫• پیشنهاد مي گردد ‪ ،‬مدیریت سیستم ( شبكه ) همواره یك سند پیش فرض را‬
‫مشخص تا تمامي كاربران در زمان دستیابي به سایت آن را مشاهده نمایند ‪.‬‬
‫بدین ترتیب از نمایش ناخودآگاه ساختاردایركتوري ‪ ،‬پیشگیري بعمل مي آید ‪.‬‬
‫وضعیت فوق زماني انجام خواهد شد كه گزینه ‪Directory browsing‬‬
‫فعال شده باشد‪.‬‬
‫‪Directory Security Tab‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در این سربرگ مي توان خصلت هاي امنیتي را در رابطه با وب سایت ‪،‬‬
‫دایركتوري ‪ ،‬دایركتوري مجازي اعمال نمود‪.‬‬
‫‪• Authentication and access control‬‬
‫‪• IP Address and Domain Name Restrictions‬‬
‫مدیران سیستم مي توانند با استفاده از گزینه فوق‪ ،‬كاربران مجاز به استفاده از‬
‫وب سایت را بر اساس آدرس ‪ Ip‬مربوطه مشخص نمایند‪.‬‬
‫‪ :Granted Access‬تمامي كامپیوترها‪ ،‬مجاز به استفاده از منابع موجود بر‬
‫روي سیستم خواهند بود بجز آنهائیكه آدرس ‪ IP‬آنان مشخص شده است‬
‫‪ :Denied Access‬امكان دستیابي به منابع سیستم را صرفا " ( فقط) براي‬
‫كامپیوترهائي كه آدرس ‪IP‬آنان مشخص شده است ‪ ،‬میسر مي سازد‪.‬‬
‫‪Directory Security Tab‬‬
‫• ‪ :Secure Communication‬از گزینه فوق ‪ ،‬بمنظور پیكربندي ویژگي‬
‫هاي ‪ SSL‬قابل دسترس بر روي سرویس دهنده وب ‪ ،‬استفاده مي گردد ‪ .‬با‬
‫انتخاب گزینه فوق ‪ ،‬تمامي ترافیك بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده ب‬
‫صورت رمز شده انجام خواهد شد‪.‬‬
‫‪FTP‬‬
‫• با استفاده از سرویس ‪ FTP- File Transfer Protocol‬سرویس گیرندگان‬
‫قادر به ارسا ل و یا دریافت‪ ،‬مي باشند‪.‬‬
‫• مراحل نصب آن مشابه مسیر نصب ‪ IIS‬بوده و می بایست آیتم مربوط به‬
‫‪ FTP‬را فعال کرد‪.‬‬
‫‪FTP site Tab‬‬
‫• مدیریت سایت مي تواند ‪ ،‬مشخصه اي را براي سایت ‪ ،FTP‬کنترل تعداد‬
‫اتصاالت و تنظیم یک زمان ارتباط ‪Timeout‬تعریف و مشخص نماید‪.‬‬
‫• توصیه مي گردد که براي مشخص نمودن زمان ‪ Timeout‬مقداری در نظر‬
‫گرفته شود که اوال باعث استفاده مطلوب و بهینه از سایت شده و ثانیا" بتوان‬
‫حمالت از نوع )‪ DOS(Denial of Service‬را کنترل و تشخیص داد‪.‬‬
‫‪Security TAB‬‬
‫• مشابه سرویس ‪ WWW‬مي توان امكان دستیابي ‪ Anonymous‬را براي‬
‫سرویس ‪ FTP‬در این بخش مشخص نمود‪ .‬در صورتیكه سایت از طریق‬
‫اینترنت استفاده مي گردد وتمایل به فعال شدن مجوز دستیابي‬
‫‪anonymous‬وجود داشته باشد ‪ ،‬مي توان آن را در این بخش تنظیم نمود‪.‬‬
‫‪Message TAB‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫با استفاده از امكانات موجود در این بخش مي توان سه نوع پیام را بمنظور‬
‫نمایش براي كاربران مشخص نمود‪:‬‬
‫‪ :Welcome‬ورود به سایت ‪FTP‬‬
‫پیام ‪ Exit‬بمنظور خروج یك كاربر از سایت‬
‫پیام حداكثر تعداد ارتباطات (‪)Maximum Connections‬‬
‫‪Home Directory TAB‬‬
‫• از امكانات موجود در این بخش بمنظور مشخص نمودن مكان ( آدرس )‬
‫محتویات ارائه شده ( یك دایركتوري بر روي كامپیوتر ‪ ،‬یك فولدر به اشتراك‬
‫گذاشته شده در شبكه استفاده میگردد‪.‬‬
‫• مجوزهای خواندن و نوشتن‬
‫‪Directory Security TAB‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مدیران سیستم مي توانند با استفاده ازگزینه فوق ‪ ،‬كاربران مجاز به استفاده از‬
‫وب سایت را بر اساس آدرس ‪ IP‬مربوطه مشخص نمایند‪.‬‬
‫‪ :Granted Access‬تمامي كامپیوترها‪ ،‬مجاز به استفاده از منابع موجود بر‬
‫روي سیستم خواهند بود بجز آنهائیكه آدرس ‪ IP‬آنان مشخص شده است‬
‫‪ :Denied Access‬امكان دستیابي به منابع سیستم را صرفا " ( فقط) براي‬
‫كامپیوتره ائي كه آدرس ‪IP‬آنان مشخص شده است ‪ ،‬میسر مي سازد‪.‬‬
‫‪Computer Single‬‬
‫‪Group of computers‬‬
‫‪DNS Lookup‬‬
‫‪DHCP‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪• Dynamic Host Configuration Protocol‬‬
‫‪ DHCP‬یکی از استانداردهای پروتکل ‪ TCP/IP‬بوده كه باعث كاهش‬
‫پیچیدگي عملیات مدیریتي در ارتباط با آدرس های ‪ IP‬سرویس گیرندگان در‬
‫شبکه می گردد‪.‬‬
‫بمنظور حل مشكل مدیریت صدها و یا هزاران آدرس ‪ Ip‬در یک سازمان‬
‫‪ DHCP‬پیاده سازی گردید‪.‬‬
‫هدف سرویس فوق‪ ،‬اختصاص آدرس هاي ‪ IP‬بصورت پویا و در زمان اتصال‬
‫یك كامپیوتربه شبكه است‪ .‬آدرس هاي ‪ IP‬از مخزني از آدرس ها تهیه شده و‬
‫به کامپیوترها اختصاص داده مي شوند‪ .‬اختصاص آدرس ‪ IP‬بصورت دائم و‬
‫مو قت خواهد بود‪.‬‬
‫سرویس دهنده ‪ ،DHCP‬عالوه براختصاص اطالعات پایه ‪ IP‬نظیر یك آدرس‬
‫‪ IP‬و ‪ Subnet Mask‬قادر به ارائه سایر اطالعات مربوط به پیكربندي‬
‫پروتكل ‪ TCP/IP‬براي سرویس گیرندگان نیز مي باشد‪ .‬آدرس ‪Gateway‬‬
‫و‪ DNS‬نمونه هائي در این زمینه مي باشند‪.‬‬
‫‪DHCP‬‬
‫• ‪ DHCP‬مسئولیت ارائه اطالعات آدرس هاي ‪ IP‬سرویس گیرندگان را برعهده‬
‫دارد‪ .‬در این راستا سرویس دهنده ‪ DHCP‬بصورت اتوماتیك عملیات‬
‫اختصاص آدرس هاي ‪ IP‬را در اختیار كاربراني قرار مي دهد كه امكان‬
‫‪ DHCP-Client‬آنها فعال شده باشد‪.‬‬
‫• زمانیكه سرویس دهنده ‪ DHCP‬اطالعات آدرسي دهي‪ IP‬را به یك سرویس‬
‫گیرنده ‪ DHCP‬نسبت می دهد‪ ،‬سرویس گیرنده ‪DHCP‬مالكیت آدرس ‪ Ip‬را‬
‫نخواهد داشت‪.‬‬
‫• به سرورهای مهم وحیاتي و ماشین هاي سرویس گیرنده مهم‪ ،‬مي بایست‬
‫آدرس هاي ‪ IP‬ثابتي نسبت داده شود كه ارتباطي با ‪ DHCP‬نخواهد داشت‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫عملیات مربوط به تخصیص آدرس ‪IP‬به کالینت ها در چندین مرحله صورت می پذیرد‪:‬‬
‫‪ - 1‬کالینت ها در زمان بوت شدن سیستم یا شروع مجدد سرویس یا با استفاده از دستور‬
‫‪ ipconfig /renew‬در ویندوز شروع به پخش پیغام هایی به نام ‪DHCP Discover‬‬
‫بصورت همگانی ‪ broadcast‬می کنند و در این پیغام ها درخواست ‪ IP‬خود را برای‬
‫‪ DHCP‬سرورهای در محل اعالم می کنند‪.‬‬
‫‪ - 2‬سرورهای ‪ DHCP‬که این پیغام را دریافت می کنند در جواب پیغامی بنام ‪DHCP‬‬
‫‪ Offer‬برای کالینت ارسال می کنند و ‪IP‬مورد نظر خود را به کالینت پیشنهاد می دهند‪.‬‬
‫‪ - 3‬کالینت که ممکن است از چندین سرور پیشنهاد ‪ IP‬داشته باشد معموال به سریعترین‬
‫پیشنهاد با پیغامی بنام ‪ DHCP Request‬درخواست ‪IP‬می کند‪ .‬کالینت این پیغام را‬
‫بصورت همگانی ارسال می کند که برای سرور مورد نظر نشان دهنده قبول پیشنهاد و برای‬
‫بقیه نشان دهنده عدم قبول می باشد‪.‬‬
‫‪-4‬سرور ‪DHCP‬هم با یک پیغام ‪ DHCP ACK‬با این درخواست موافقت می کند‪.‬‬
DHCP Server
1)
•
•
2)
•
•
‫نصب‬
Add/Remove Programs >
Add/Remove windows components >
Select Networking Service>DHCP
Manage Your Server >
Add or Remove a role>
Select DHCP and follow Wizard
‫تنظیمات ‪DHCP‬‬
‫• یك ‪ scope‬محدودهای از آدرسهای ‪ IP‬است كه به كالینت اختصاص مییابد‪.‬‬
‫• از طریق منوی ‪ Administrative tools‬میتوانید به كنسول ‪DHCP‬‬
‫دسترسی پیدا كنید‪.‬‬
‫• ایجاد ‪ Scope‬جدید‪:‬‬
‫تنظیمات ‪DHCP‬‬
‫• پنجره ‪ summary‬را رد کرده و در پنجره ‪ Scope name‬نام محدوده را‬
‫مشخص می کنیم‪.‬‬
‫• مشخص کردن ‪ Ip‬آدرس ابتدا و انتها‬
‫• ‪ :Length‬تعداد بیت های شبکه‬
‫تنظیمات ‪DHCP‬‬
‫• وارد کردن آدرسهای ‪Exclude‬‬
‫• اینها آدرسهایی هستند كه قبال در شبكه استفاده شدهاند‪ DHCP .‬آدرس های‬
‫‪ Exclude‬را به کالینت ها اختصاص نمی دهد‪.‬‬
‫تنظیمات ‪DHCP‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :Lease Duration‬زمانی است که ‪ IP‬در اجاره کالینت باقی می ماند‪ .‬این‬
‫زمان در پنجره ‪ Lease Duration‬قابل تنظیم است‪.‬‬
‫‪:DHCP option‬‬
‫‪ – )Default Gateway( :Router‬زمانی که کامیپوتری از یک ‪Subnet‬‬
‫می خواهد با کامپیوتری از ‪ Subnet‬دیگر ارتباط برقرار کند‪ ،‬ارتباط دو‬
‫کامپیوتر از طریق روتر برقرار می گردد‪.‬‬
‫روتر شکننده ‪ Broadcast‬است‪ ،‬بعبارتی بسته ‪ Broadcast‬را ‪Drop‬‬
‫می کند‪.‬‬
‫مي توان در قسمت ‪ Reservation‬یک آدرس خاص را براي یک ‪Client‬‬
‫خاص ‪ Reserve‬کنید بدین صورت که آدرس به هیچ ‪ Client‬دیگري به جز‬
‫‪ Client‬تعریف شده حتي بعد از پایان یافتن زمان ‪lease Duration‬‬
‫اختصاص داده نمي شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اگر ‪ DHCP‬سرور و کالینت ها در دو شبکه مجزا از هم قرار داشته باشند میبایست از یک ‪Relay‬‬
‫‪ Agent‬استفاده کرد تا درخواست ها را از طرف کالینت ها برای ‪ DHCP‬سرور بازپخش کند و‬
‫سپس جواب را از طرف ‪ DHCP‬به کالینت ها منتقل کند‪.‬‬
‫‪ DHCP Relay Agent‬درخواست هایی که از سابنت بدون ‪ DHCP‬سرور میآید را به ‪DHCP‬‬
‫سرورهای سابنتهای دیگر که ما مشخص کرده ایم بازپخش میکند‪.‬‬
‫دلیل استفاده از ‪DHCP Relay Agent‬اینست که روتر ‪ Broadcast‬را از خود عبور نمیدهد و‬
‫‪DHCP client‬ها برای گرفتن ‪IP‬از ‪ Broadcast‬استفاده میکنند پس برای حل این مشکل ما از‬
‫یک ‪DHCP Relay Agent‬استفاده میکنیم که بدین ترتیب عمل میکند ‪:‬‬
‫‪ DHCP Relay Agent‬پیغام هایی که به صورت ‪ Broadcast‬ارسال میشود و تقاضای ‪IP‬‬
‫میکنند را جمع آوری میکند و سپس خود بصورت ‪ Unicast‬با ‪ DHCP‬سرور درخواست مورد نظر‬
‫را مطرح میکند و جواب گرفته شده را برای ‪client‬ارسال میکند‪.‬در واقع ‪DHCP Relay Agent‬‬
‫نقش میانجی را ایفا میکند‪.‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪• Domain Name System‬‬
‫• ‪ DNS‬ابزاری جهت تبدیل ‪ Host Name‬به ‪ Ip Address‬است و برعکس‪.‬‬
‫‪• Forward Lookup Zone‬‬
‫‪• Reverse Lookup Zone‬‬
‫• هر رکورد با توجه به نوع آن در گروه خاصی قرار می گیرد‪ ،‬انواع رکوردهای‬
‫موجود در ‪ DNS‬عبارتند از‪:‬‬
DNS INSTALLATION
.‫ باشد‬IP Address ‫ حتما باید بصورت استاتیک دارای‬DNS Server :‫• نکته‬
• Start>Administrative Tools>Configure Your Server Wizard
‫ را انتخاب‬DNS Server ‫ گزینه‬Server Role ‫• ویزارد را پیش رفته و در پنجره‬
.‫ برسید‬Configure ‫ ویزارد را پیش رفته تا به مرحله‬.‫ کلیک کنید‬Next ‫و بر روی‬
‫‪DNS Configuration‬‬
‫• در این پنجره گزینه ‪ Create a forward lookup zone‬را انتخاب و‬
‫گزینه ‪ Next‬را بزنید‪.‬‬
‫• پنجره ‪ Primary Server Location‬جهت مشخص کردن محل‬
‫‪ Primary Server‬است‪ .‬در صورتیکه همین ‪ PC‬بعنوان ‪Primary‬‬
‫‪ Server‬در نظر گرفته شده است گزینه اول را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪DNS Configuration‬‬
‫• در پنجره بعد نام ‪ Zone‬ای که می خواهید اطالعات آن درون ‪ DNS‬ذخیره گردد‬
‫وارد می کنیم‪ .‬در ادامه پنجره ‪ Dynamic Update‬را داریم‪.‬‬
‫• ‪ Dynamic Update‬به فرآیندی گفته می شود که بر اساس آن کالینت ها اطالعات‬
‫خود را بصورت اتوماتیک درون ‪ DNS‬ثبت می کنند‪ ،‬در صورتیکه ‪DNS‬‬
‫‪ Server‬شما ‪ Domain Controller‬هم باشد گزینه اول یعنی ‪Allow only‬‬
‫‪ secure dynamic updates‬فعال خواهد بود‪.‬‬
‫‪DNS Configuration‬‬
‫• گزینه دوم ‪secure dynamic‬‬
‫‪ updates‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• پنجره ‪ Forwarders‬باز می شود‪.‬‬
‫‪Allow both nonsecure and‬‬
‫• در صورتیکه ‪ DNS Server‬موفق به پاسخگویی به درخواست کالینتها نشود‬
‫می تواند این درخواست را به یک ‪ DNS‬دیگر که ‪ Forwarder‬نام دارد‬
‫بفرستد‪ .‬در صورتیکه نمی خواهید اطالعات را ‪ Forward‬کنید گزینه دوم را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬با انتخاب این گزینه ‪ DNS Server‬به ‪Root Server‬ها‬
‫مراجعه می کند‪ ،‬در این حالت ‪ DNS‬بدنبال ‪ Root Hints‬های تعریف شده‬
‫در سرورهای ‪ Root‬می گردد‪.‬‬
DNS Console
• Start>Administrative tools>DNS
• Start>Run> dnsmgmt.msc
‫‪DNS Console‬‬
‫• در سمت چپ یک ساختار درختی شامل نام ‪ DNS Server‬و زیر مجموعه‬
‫های آن وجود دارد‪ ،‬بر روی نام سرور راست کلیک کرده و ‪ Properties‬را‬
‫انتخاب می کنیم‪ .‬پنجره ذیل را مشاهده می کنید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪DNS Console‬‬
‫سربرگ ‪ :Interfaces‬نشاندهنده آدرس ‪ Ip‬کارت شبکه ای است که ‪ DNS Server‬از‬
‫طریق آن درخواست های ‪DNS Client‬ها را دریافت می کند‪.‬‬
‫سربرگ ‪ :Forwarders‬مشخص کننده آدرس ‪ DNS Server‬هائیست که در صورتیکه این‬
‫سرورموفق به ‪ Resolve Name Ip‬نشود از آنها به منظور عملیات ‪ Resolvation‬کمک‬
‫می گیرد‪.‬‬
‫سربرگ ‪ :Advanvce‬حاوی ‪ Option‬های خاص در مورد سرور می باشد‪.‬‬
‫سربرگ ‪ :Root Hints‬آدرس سرورهای ‪ Root‬می باشد که بصورت پیش فرض در این‬
‫قسمت وجود دارد‪.‬‬
‫سربرگ ‪ :Debug Logging‬می توانید نوع ‪Packet‬هایی را که می خواهید اطالعات آنها‬
‫دخیره شود مشخص کنید‪ .‬این اطالعات درون یک ‪ log file‬ذخیره می شود‪.‬‬
‫سربرگ ‪ :Event Logging‬نوع ‪ Event‬هایی را که می خواهید درون ‪Event viewer‬‬
‫ذخیره گردد‪ ،‬مشخص کنید‪.‬‬
‫سربرگ ‪ :Monitoring‬به منظور تست صحت کارکرد ‪ Dns‬استفاده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪Create New Zone‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫به منظور ساختن یک ‪ Zone‬جدید بر روی ‪ Forward Lookup Zone‬راست‬
‫کلیک کرده و گزینه ‪ New Zone‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫در پنجره ‪ ، New Zone Wizard‬نوع ‪ Zone‬مورد نظرتان را انتخاب کنید‪،‬‬
‫درصورتیکه این ‪ Zone‬اولین ‪ Zone‬ساخته شده باشد گزینه ‪ Primary zone‬و در‬
‫صورتیکه قرار است بعنوان یک ‪ Backup‬از یک ‪ Zone‬دیگر مورد استفاده قرار‬
‫گیرد ‪ Secondary zone‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پس از اتمام مراحل ساخت ویزارد مشاهده می کنید ‪ zone‬مورد نظر ساخته شده و‬
‫حاوی دو رکورد از نوع ‪ SOA‬و ‪ NS‬می باشد‪.‬‬
‫به منظورساخت یک ‪ Host‬جدید بر روی نام ‪ Zone‬راست کلیک کرده و گزینه‬
‫‪ New Host‬را انتخاب کنید‪ .‬آی پی آدرس و نام انتخابی برای ‪ Host‬را وارد نمایید‪.‬‬
‫‪Remote Desktop‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫به منظور مدیریت کامپیوترها از راه دور از این امکان استفاده می شود‪.‬‬
‫‪• Start>Accessories>Remote Desktop‬‬
‫‪• Run>Mstsc‬‬
‫در پنجره باز شده ‪ Ip‬کامپیوتر مقصد را داده و با داشتن نام کاربری و کلمه عبور‬
‫کامپیوتر مقصد وارد می شویم‪ .‬با این فرض که در کامپیوتر مقصد مجوز این کار‬
‫داده شده باشد‪ .‬مجوز مربوطه در >‪My Computer>Properties‬‬
‫‪ Remote Tab> Enable Remote Desktop Item‬قابل اعمال است‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬در ویندوز ‪ Xp‬فقط یک کاربر می تواند الگین نماید‪ .‬در ویندوز سرور یک‬
‫کاربر ‪ Local‬می تواند الگین نماید و دو کاربر ‪Remote‬‬
‫برای مشاهده کاربرانی که به سرور از طریق ‪ Remote‬وصل شده اند‪ ،‬بر روی‬
‫نواز وظیفه راست کلیک کرده و ‪ Task manager‬را انتخاب‬
‫می کنیم‪ ،‬در سربرگ ‪ ،Users‬لیست کاربران قابل مشاهده است‪ .‬در صورتیکه‬
‫‪ ID=0‬باشد بدین معنی است که کاربر بصورت ‪ Local‬الگین کرده و در‬
‫صورتیکه ‪ ID=1‬باشد بدین معنی است که کاربر بصورت‪ Remote‬الگین کرده‬
‫است‪.‬‬
‫تنظیمات ‪Remote Desktop‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دکمه ‪ Option‬در پنجره ‪ Remote Desktop‬داری سربرگهای ذیل است‪:‬‬
‫‪ Ip :General‬و نام کاربری قابل تنظیم است‪.‬‬
‫‪ :Display‬اندازه صفحه نمایش و تعداد بیتهای رنگ کامپیوتر مقصد در این‬
‫سربرگ قابل تنظیم است‪.‬‬
‫‪ :Local Resource‬امکان مدیریت منابع در نشست راه دور ( ‪Remote‬‬
‫‪ )Desktop Session‬برای مثال می توان تنظیم کرد درایورهای کامپیوتر‬
‫مبدا را در مقصد داشت و یا اینکه صدای کامپیوتر مقصد را در مبدا داشت‪.‬‬
‫‪ :Program‬امکان اجرای یک برنامه خاص در کامپیوتر مقصد در اتصال‬
‫‪Remote‬‬
‫سربرگ ‪ :Experience‬تنظیم پهنای باند ارتباطی‬
‫سربرگ ‪ :Advanced‬بصورت پیش فرض نام کاربری و کلمه عبور مقصد‬
‫در مبدا ‪ Authenticate‬می شود‪ .‬به منظور امنیت باالتر ‪Authenticate‬‬
‫می تواند دوطرفه باشد‪.‬‬
‫‪Remote Assistance‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫از مشکالت ‪ Remote Desktop‬می توان به بسته شدن ‪ Session‬کاربر‬
‫اشاره کرد‪ .‬در‪ Remote Assistance‬این مشکل برطرف گردیده است‪.‬‬
‫‪ Remote Assistance‬بر اساس ‪ inviatation‬کار می کند بدین صورت‬
‫که کاربری که با کامپیوتر مقصد کار می کند حتما باید یک دعوت نامه برای‬
‫کاربر کامپیوتر مبدا ارسال نماید‪.‬‬
‫‪My Computer>Properties> Remote Tab>Enable Allow‬‬
‫‪Remote Assistance inviatation to be sent From this‬‬
‫‪computer‬‬
‫در قسمت ‪ Advance‬این پنجره مدت اعتبار دعوت نامه قابل تنظیم است‪.‬‬
‫برای ارسال دعوت نامه در پنجره ‪ help and support‬آیتم مربوط به‬
‫‪ Remote Assistance‬را کلیک می کنیم‪.‬‬
‫از ‪ 3‬طریق ‪ ،windows messenger‬ارسال ایمیل از طریق ‪ outlook‬و‬
‫ساخت فایل دعوت نامه ‪ ،‬می توان دعوت نامه را ارسال کرد‪.‬‬
File Systems
‫در محصوالت مایکروسافت دو نوع فایل سیستم داریم‬
•
FAT
NTFS
:‫ در اختیار کاربران قرار میدهد به شرح ذیل است‬NTFS ‫امکاناتی که‬
NTFS Permission
•
•
•
•
Diskquota
File>Properties>General Tab>Advance -Encryption
File>Properties>General Tab>Advance -compression
•
•
•
‫‪DiskQuota‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دالیل بیشماري براي استفاده از ‪ Disk Quota‬وجود دارد ولي‬
‫مهمترین آنها محدود كردن فضاي هارد دیسك براي كاربران‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫‪ Disk Quota‬به صورت پيوسته با ‪ NTFS‬و ‪Active‬‬
‫‪ Directory‬و ‪ Group Policy‬در ارتباط است‪.‬‬
‫اين امكان فقط روي سيستم ‪ NTFS‬قابل راه اندازي مي باشد و از طريق‬
‫‪ Group Policy‬مشخص ميكند ‪ Disk Quota‬براي كدام دسته از‬
‫كاربران و كامپيوتر ها اعمال شود‪.‬‬
‫‪ Disk Quota‬فقط روي درايوها قابل ‪ Config‬شدن مي باشد و روي‬
‫فايل يا فولدر نمي توان اين قابليت را اعمال كرد‪ .‬و هر محدودتي را كه اعمال‬
‫كنيم فقط روي همان درايو اعمال مي شود و به درايو هاي ديگر منتقل‬
‫نمي شود‪ ( .‬در واقع ‪ Quota‬براي هر درايو به صورت مجزا تعريف مي‬
‫گردد)‬
‫‪DiskQuota‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫به منظور دسترسی به ‪ DiskQuota‬بر روی درایو راست کلیک کرده و در‬
‫پنجره ‪ Properties‬وارد سر برگ ‪ DiskQuota‬می شویم‪.‬‬
‫‪ :Enable Quota Management‬جهت فعال سازی بکار میرود‪.‬‬
‫‪ :Limit Disk Space to‬محدود کردن کاربر به استفاده از ظرفیت تعیین‬
‫شده‬
‫‪ :Set Warning Level to‬در صورتیکه ظرفیت به حد تعیین شده برسد‬
‫خطا می دهد‪.‬‬
‫‪ :Log Event … Quota Limit‬زمانیکه به حد ‪ Quota‬رسید ‪Log‬‬
‫بگیرد‪.‬‬
‫‪ :Log Event …. Warning Level‬زمانیکه به سطح ‪ Warning‬رسید‬
‫‪ Log‬بگیرد‪.‬‬
‫ در کجا ثبت می شود؟‬Log
.‫ ثبت می شود‬Event viewer ‫• در ویندوز تمامی اتفاقات در‬
• Control Panel>Administrative Tools>Event
viewer
• MyComputer>Right Click>Manage> Event
viewer
‫‪Ntfs Permission‬‬
‫• مجوز نوع دسترسی به فایلها و فولدرها را می دهد‪.‬‬
‫‪Folder Or File>Right Click>Properties>Security‬‬
‫‪Tab‬‬
‫• نیازمندیها‬
‫درایو مربوطه حتما ‪ Ntfs‬باشد‬
‫‪ Use Simple File Sharing‬فعال نباشد‪.‬‬
‫• دسترسی های ‪ Ntfs‬وراثتی هستند از باال به پایین‪ .‬فولدر یا فایل‬
‫دسترسی ها را از درایو خود می گیرند‪.‬‬
‫• برای قطع ارث بری می بایست بر روی ‪ Advance‬کلیک کرده و‬
‫گزینه ‪ Inherit from Parents‬را غیر فعال کنیم‪ .‬سپس سه‬
‫حالت داریم‬
‫‪Ntfs Permission‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :Cancel‬دوباره ارث بری را فعال می کند‪.‬‬
‫‪ :Copy‬تمامی دسترسی های به ارث برده شده را نگه می‬
‫دارد و از این به بعد ارث بری قطع میشود‪.‬‬
‫‪ :Remove‬تمامی دسترسی های به ارث رسیده را حذف‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪ :Replace Permission Entries‬دسترسی ها از باال‬
‫به زیر سطح ها اعمال می شود‪.‬‬
‫دسترسی های مربوط به فولدرها‬
‫• ‪ :List Folder Content‬محتویات فولدر لیست میشود‪.‬‬
‫• ‪ :Read‬خواندن فایل‪ ،‬مشاهده خصوصیات فایل‪ ،‬مشاهده حجم‬
‫• ‪:Read and execute‬‬
‫در فایل اجازه میدهد فایل با نرم افزار کاربردی مرتبط با آن باز شود‪.‬‬
‫در فولدر اجازه میدهد فولدر را‪ Traverse ،‬کنیم‪.‬‬
‫با فعال کردن این گزینه‪ ،‬گزینه ‪ Read‬و ‪List folder Content‬‬
‫فعال می شود‪.‬‬
‫‪ :Write‬در فایل اجازه می دهد محتویات فایل را تغییر دهید‪.‬‬
‫فعال کردن این دسترسی بر روی فولدر اجازه می دهد فایل یا فولدر‬
‫جدید بسازیم‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ Modify‬شامل ‪Read and Execute ،Write ،Delete‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪Take‬‬
‫‪ Full Control‬شامل ‪،Change Permission‬‬
‫‪Modify ،Ownership‬‬
‫‪ Change Permission‬به کاربر اجازه میدهد که دسترسی سایر‬
‫کاربران را روی آن فایل یا فولدر تغییر دهد‪.‬‬
‫‪ :Take OwnerShip‬هر فایل یا فولدر توسط شخصی ساخته‬
‫می شود که آن شخص ‪ Creator‬یا ‪ Owner‬آن فایل یا فولدر‬
‫است‪.‬‬
‫در سربرگ ‪ – Security‬قسمت ‪ Advance‬سر برگ ‪Owner‬‬
‫وجود دارد که امکان مشاهده و تغییر ‪ Owner‬را به کاربر میدهد‪.‬‬