ERP - Reza Samizadeh Site

Download Report

Transcript ERP - Reza Samizadeh Site

‫‪ERP‬‬
‫ارائه دهندگان‪:‬سميرا محبت دار –مريم بشيري برازنده‬
‫ورودي‪85‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
www.rezasamizadeh.com
‫برنامه ربزي منابع سازمان‬
‫‪Enterprise Resource Planning‬‬
‫تعريف مفهومي ‪:‬‬
‫مديريت يكپارچه بر كليه منابع مورد نياز و مشغول فعاليت در يك سازمان‪ ،‬ايجاد‬
‫ارتباطات الزم و حذف ارتباطات زائد ( فعاليت هاي بدون ارزش افزوده ) بين بخش ي‬
‫و درون سازماني كه در نهايت افزايش راندمان و بهره وري هر يك از بخش ها و نيز كل‬
‫سازمان را به همراه خواهد داشت‪.‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫تعريف ابزاري ‪:‬‬
‫يك سيستم مبتني بر كامپيوتر است كه مانند چتري بر روي حوزه هاي اصلي‬
‫عمليات سازمان گسترده شده و از طريق ماژولهاي نرم افزاري متنوع و متعددش‬
‫مي خواهد برنامه ريزي و مديريت يكپارچه بر منابع سازمان را تسهيل نمايد ‪.‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
ERP
ERP
.
www.rezasamizadeh.com
‫دقت كنيد ‪:‬‬
‫‪ ERP‬يك نرم افزار محض نيست ‪ ،‬بلكه يك نظام به هم پيوسته‬
‫اطالعاتي‪ ،‬مهندس ي و مديريتي است كه از جديدترين دستاوردهاي مديريت‬
‫در عرصه رقابتي جهاني مي باشد و يكي از ابزارهاي نوين در توسعه كيفيت‬
‫و موفقيت در بازار است ‪.‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫داليل توجه ويژه به امكان سنجي ‪ERP‬‬
‫‪ ‬هزينه باالي پروژه‬
‫‪ ‬سهم باالي هزينه هاي پنهان از كل هزينه ها‬
‫‪ ‬ريسك پذيري باال‬
‫‪ ‬در گير شدن كل سازمان‬
‫‪ ‬مديريت تغيير‬
‫‪ ‬فرهنگ سازي و بستر سازي‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫اجراي ‪ ERP‬به صورت نا آگاهانه و عدم توجه به پيش نيازهاي الزم ‪ ،‬عالوه‬
‫بر به جاي گذاشتن هزينه سنگين ممكن است آن چنان سازمان را آشفته و‬
‫سردرگم كند كه رهايي از آن و بازگشت به شرايط قبلي خود را آرزو كند‪.‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫مشخصات نسل هاي مختلف برنامه ريزي منابع‬
‫نام‬
‫‪BOM‬‬
‫مزايا‬
‫• اولين ابزار مديريت موجودي‬
‫‪Processor‬‬
‫• طرح ريزي يك برنامه توليد كارآ بر اساس‬
‫‪MRP‬‬
‫هماهنگ سازي بين عرضه و تقاضا ‪ ،‬منابع‬
‫و مواد‬
‫معايب‬
‫عدم پوشش بسياري از فرايندهاي‬
‫كسب و كار‬
‫عدم وجود بازخورد بين ورودي ها و‬
‫خروجي ها‬
‫• خودكارسازي كل سازمان‬
‫‪MRP II‬‬
‫( اعم از توليد ‪ ،‬مالي و مديريت منابع انساني )‬
‫• روان سازي فرايندهاي ساخت و توليد‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫فرض گرفتن يك طبيعت ايستا براي سازمان‬
‫نام‬
‫‪ERP‬‬
‫مزايا‬
‫معايب‬
‫• ارائه يك را ه حل جامع سازماني‬
‫مشكالت پياده سازي‬
‫• مديريت بالدرنگ‬
‫• تمركز بر روي«مديريت ارتباط با مشتري » بهتر و‬
‫‪ERP II‬‬
‫افزايش وفاداري آن ها‬
‫( اعم از هزينه ‪ ،‬زمان ‪ ،‬آموزش و ‪) ...‬‬
‫پيچيدگي بسيار زياد يكپارچه سازي اينترنت و‬
‫‪ERP‬‬
‫• گرفتن خدمات بهتر از تامين كنندگان‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫رديف‬
‫داليل پياده سازي ‪ ERP‬در اياالت متحده‬
‫آمريكا‬
‫دليل‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫جايگزين سيستم هاي جزيره اي‬
‫‪4.06‬‬
‫‪2‬‬
‫ساده سازي و استاندارد سازي سيستم ها‬
‫‪3.85‬‬
‫‪3‬‬
‫بهبود محاوره با تامين كنندگان و مشتريان و شركا‬
‫‪3.55‬‬
‫‪4‬‬
‫كسب مزاياي استراتژيك‬
‫‪3.46‬‬
‫‪5‬‬
‫پيوستن به بازار جهاني‬
‫‪3.17‬‬
‫‪6‬‬
‫حل مشكل ‪Y2K‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪7‬‬
‫بقا در برابر فشارهاي رقابتي‬
‫‪2.99‬‬
‫‪8‬‬
‫تسهيل در روند ارتقاي سيستم ها‬
‫‪2.91‬‬
‫‪9‬‬
‫سازماندهي مجدد فرآيندهاي سازماني‬
‫‪2.58‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫داليل پياده سازي ‪ ERP‬در سوئد‬
‫دليل‬
‫رديف‬
‫امتياز‬
‫‪1‬‬
‫جايگزين سيستم هاي جزيره اي‬
‫‪4.11‬‬
‫‪2‬‬
‫ساده سازي و استاندارد سازي سيستم ها‬
‫‪3.67‬‬
‫‪3‬‬
‫كسب مزاياي استراتژيك‬
‫‪3.18‬‬
‫‪4‬‬
‫بهبود محاوره با تامين كنندگان و مشتريان و شركا‬
‫‪3.16‬‬
‫‪5‬‬
‫تسهيل در روند ارتقاي سيستم ها‬
‫‪2.97‬‬
‫‪6‬‬
‫پيوستن به بازار جهاني‬
‫‪2.85‬‬
‫‪7‬‬
‫سازماندهي مجدد فرآيندهاي سازماني‬
‫‪2.7‬‬
‫‪8‬‬
‫حل مشكل ‪Y2K‬‬
‫‪2.48‬‬
‫‪9‬‬
‫بقا در برابر فشارهاي رقابتي‬
‫‪2.48‬‬
‫منبع ‪Olson D.L. (2004) : Managerial Issues on Enterprise Resource Planning Systems :‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫شاخص هاي ارزيابی‬
‫‪ ‬سطح انگيزش ی ‪ :‬سطح فشار بر روی ‪ IT‬در راستای حرکت به سمت ‪ERP‬‬
‫‪ ‬سطح سرمايه گذاری ‪ :‬سطح تخصيص منابع سرمايه ای به ‪ERP‬‬
‫‪ ‬توان مهارتی ‪ :‬سطح عملکرد ‪ IT‬در حال حاضر‬
‫‪ ‬توان ادراکی ‪ :‬سطح علمی و تجربی در حوزه ‪IT‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫شاخص هاي ارزيابی ( ادامه )‬
‫‪ ‬بستر فرهنگی ‪ :‬گستره تغيير پذيری سازمان‬
‫‪ ‬ساختار حمايتی ‪ :‬منابع انتقال تکنولوژی‬
‫‪ ‬قابليتهای فن آوری ‪ :‬ميزان در دسترس بودن ابزار و فنون مورد نياز‬
‫‪ ‬بهره گيری سازمانی ‪ :‬سطح منفعت پذيری سازمان از ‪ERP‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫فرايند اجرا‬
Business Process (
‫مهندس ي مجدد فرآيندهاي سازماني‬
)Reengineering
) Enterprise Information Architecture(
‫معماري اطالعاتي سازمان‬
) Construction (
) Deployment (
BSC
‫ساخت‬
‫استقرار‬
‫ با رويكرد‬ERP ‫سنجش عملكرد‬
www.rezasamizadeh.com
‫‪ .1‬مهندس ي مجدد فرآيندهاي سازماني‬
‫) ‪( Business Process Reengineering‬‬
‫هدف ‪:‬‬
‫پوشش فاصله فرايندهاي سازماني موجود با مدل سازماني ايده آل‬
‫مراحل ‪:‬‬
‫‪ .1‬ارائه مدل سازماني ايده آل ) ‪( Best Practice Presentation‬‬
‫‪ .2‬تشخيص فرآيندهاي سازماني‬
‫‪ .3‬تشخيص نقش ها و مسئوليت هاي سازماني‬
‫‪ .4‬تجزيه وتحليل تفاوت ها ) ‪( Gap Analysis‬‬
‫‪ .5‬پااليش فرآيندهاي سازماني‬
‫‪ .6‬پااليش نقش ها‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫و مسئوليت هاي سازماني‬
‫‪ .2‬معماري اطالعاتي سازمان‬
‫) ‪) Enterprise Information Architecture‬‬
‫هدف ‪:‬‬
‫معماري ايده آل نرم افزاري سازمان بر شالوده تهيه شده در مرحله اول‬
‫مراحل ‪:‬‬
‫‪ .1‬ارائه معماري هاي اطالعاتي مناسب و انتخاب بهترين آن ها‬
‫‪ .2‬طراحي و تدوين معماري منتخب بر اساس مجموعه امكانات و محدوديتهاي موجود‬
‫‪ .3‬تحليل رفتار معماري منتخب‬
‫‪ .4‬پااليش معماري‬
‫‪ .5‬طراحي پايگاه داده ها‬
‫‪ .6‬طراحي اجزاي نرم‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫افزاري ( ‪) Components‬‬
‫‪ .3‬ساخت ( ‪) Construction‬‬
‫هدف ‪:‬‬
‫تهيه و ساخت نرم افزاري سيستم‬
‫مراحل ‪:‬‬
‫‪ .1‬تعيين ساختار اليه هاي سيستم ( ‪) Modularization‬‬
‫‪ .2‬ساخت اجزاي نرم افزاري سيستم‬
‫‪ .3‬تهيه مكانيزم هاي گردش اطالعات و تعامل اجزاي نرم افزاري ( ‪) Workflows‬‬
‫‪ .4‬تست انفرادي و تجميعي سيستم‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪ .4‬استقرار ( ‪) Deployment‬‬
‫هدف ‪:‬‬
‫جاري سازي نرم افزار در سازمان‬
‫مراحل ‪:‬‬
‫‪ .1‬نصب و را ه اندازي سيستم‬
‫‪ .2‬تبديل داده ها ( ‪) Data Conversion‬‬
‫‪ .3‬آموزش‬
‫‪ .4‬تست عملياتي سيستم و جمع آوري بازخوردهاي آن‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪ .5‬مديريت تغييرات و تنظيمات‬
‫‪ .5‬سنجش عملكرد ‪ ERP‬با رويكرد‬
‫هدف ‪:‬‬
‫ارزيابي عملكرد اجراي ‪ ERP‬در راستاي تحقق اهداف سازمان‬
‫مراحل ‪:‬‬
‫‪ .1‬تعيين ابعاد عملكردي مبتني بر وظيفه سازماني شركت‬
‫‪ .2‬تدوين شاخص هاي مناسب در ابعاد تعيين شده‬
‫‪ .3‬تدوين چارچوب علت و معلولي شاخص ها‬
‫‪ .4‬امتيازدهي شاخص ها و نتيجه گيري‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪BSC‬‬
APPLIED ERP
www.rezasamizadeh.com