فایل ارایه آقای پوستین دوز مربوط به درس بازاریابی

Download Report

Transcript فایل ارایه آقای پوستین دوز مربوط به درس بازاریابی

‫بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم‬
‫امارات‬
‫واحدامارات‬
‫آزاد واحد‬
‫دانشگاه آزاد‬
‫دانشگاه‬
‫مقطع ‪::‬دکتری‬
‫بازرگانی‬
‫مدیریتبازرگانی‬
‫دکتریمدیریت‬
‫مقطع‬
‫فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم‬
‫پیشرفته‬
‫املللیپیشرفته‬
‫بیناملللی‬
‫اریابیبین‬
‫درس‪::‬باباززاریابی‬
‫درس‬
‫آقایپرفسور‬
‫روستا‬
‫پرفسورروستا‬
‫جنابآقای‬
‫استاد ‪::‬جناب‬
‫استاد‬
‫دوز‬
‫پوستیندوز‬
‫الهپوستین‬
‫نعمتاله‬
‫دانشجو‪::‬نعمت‬
‫دانشجو‬
‫‪93‬‬
‫بهمن‪93‬‬
‫بهمن‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫تحلیل آمادگی صادرات بر اساس مدل‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫شتابان‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪ :‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫درس‬
‫‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد‬
‫‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫دانشجو ‪:‬‬
‫نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫مدل ارزیابی و تحلیل‬
‫آمادگی صادرات‬
‫تفاهم نامه ی بین کشورها‬
‫زیر ساخت های حمل و نقل‬
‫زیر ساخت های مالی و پولی‬
‫زیر ساخت های فنی و اجرایی‬
‫نیازهای بازار داخل‬
‫توان تکنولوژیکی و نوآوری‬
‫استانداردها و ضوابط‬
‫مزیت های نسبی و رقابتی‬
‫رقبای داخلی بازار هدف‬
‫مراکز‬
‫نهادها‬
‫سازمانها‬
‫تشکل ها‬
‫گروه های ذینفع‬
‫گروه های حرفه ای‬
‫کشور‬
‫خودمان‬
‫مدیران ارشد‬
‫توان مهندس ی‬
‫توان محصول‬
‫توان تولید‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫بازار‬
‫هدف‬
‫بنگاه‬
‫توان مالی‬
‫توان بازاریابی‬
‫سیستم لجستیک‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫کشور‬
‫خارجی‬
‫تفاهم نامه های فی ما بین کشورها‬
‫زیر ساخت های حمل و نقل‬
‫زیر ساخت های مالی و پولی‬
‫زیر ساخت های فنی و اجرایی‬
‫توان تکنولوژیکی و نوآوری‬
‫استاندارد های کشور هدف‬
‫مزیت های نسبی و رقابتی‬
‫روابط تجاری و سیاس ی‬
‫رقبای داخلی بازار هدف‬
‫شبکه توزیع و فروش‬
‫قوانین وارداتی کشور هدف‬
‫فرهنگ مصرف کنندگان و‬
‫بازار مورد نظر‬
‫شرایط اقتصادی و توان‬
‫خرید و مالی بازار هدف‬
‫نیازهای بازار داخل‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫مراکز‬
‫نهادها‬
‫سازمانها‬
‫تشکل ها‬
‫گروه های ذینفع‬
‫گروه های حرفه ای‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫مدیریت ارشد‬
‫قوانین و مقررات و‬
‫استرتژی صادرات‬
‫توان خرید‬
‫شبکه ها و زیر ساخت‬
‫های توزیع و تحویل‬
‫قوانین مقررات‬
‫واراتی‬
‫سهم بازار‬
‫تحققیقات‬
‫بازاریابی‬
‫عوامل موفقیت و‬
‫شکست رقبا‬
‫مهندس ی و تولید‬
‫سیستم های تبادل‬
‫پولی و مالی‬
‫بازاریابی و فروش‬
‫بازار داخل و نیاز‬
‫به محصول‬
‫درآمد سرانه‬
‫مزیت های نسبی‬
‫حجم بازار‬
‫زیرساخت های‬
‫حمل و نقل‬
‫شرایط اقلیمی و‬
‫جغرافیایی‬
‫بخش بندی بازار‬
‫موانع و‬
‫محدودیت ها‬
‫نیاز مصرف‬
‫کنندگان‬
‫کشورهای‬
‫همسایه‬
‫ساختار جمعیت‬
‫لجستیک‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫توان مالی و‬
‫اقتصادی‬
‫توان کار در چند‬
‫فرهنگ و کشور‬
‫تولیدکنندگان‬
‫داخلی‬
‫توان نوآوری‬
‫نیاز کشور به‬
‫صادرات‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫ناخت‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫عوامل محیطی و شناسایی فرصت ها و تهدیدها‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫وان سنجی‬
‫و تحلیل آمادگی‬
‫صادرات شرکت‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫رنامه ریزی‬
‫‪1‬‬
‫مدل‬
‫شتابان‬
‫‪6‬‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫مادگی صادرات شرکت‬
‫ظارت‬
‫بر صادرات‬
‫و‬
‫نتیجه سنجی‬
‫عملکرد صادراتی‬
‫‪3‬‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫‪5‬‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫قدامات‬
‫و‬
‫امور‬
‫اجرایی‬
‫صادرات‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫گام اول‬
‫ناخت‬
‫عوامل محیطی و شناسایی فرصت ها و تهدیدها‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫عوامل اقتصادی‬
‫گام‬
‫اول‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫عوامل سیاس ی‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫ارتباط با بازارها‬
‫شناسایی فرصت ها‬
‫پایش محیط‬
‫رصد صنعت‬
‫دیده بانی بازار‬
‫شناسایی تهدیدها‬
‫الزمه ی‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫شناسایی تحوالت‬
‫تحقیقات بازاریابی‬
‫شناسایی گرایش ها‬
‫بازارشناس ی‬
‫در انواع محیط ها و بازارها‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫وان سنجی‬
‫گام دوم‬
‫و تحلیل آمادگی‬
‫صادرات شرکت‬
‫خود ممیزی و خودشناس ی هر شرکت قبل از هرگونه اقدام برای صادرات است‪.‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫آگاهی از باور‪،‬نگرش و عالقه مندی صاحبان و مدیران ارشد نسبت به صادرات است‪.‬‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫مطالعه و بررس ی عوامل تولید و عناصر آمیزه ای بازاریابی صادراتی و ساختار و سیستم ها باعث می‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫شود صادرات بر مبنای ‪ :‬قابلیت‪،‬ظرفیت‪،‬صالحیت و مزیت های از پیش تعریف شده صورت گیرد‪.‬‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫از باورها‬
‫آگاهی‬
‫صاحبان شرکت‬
‫نسبت به صادرات‬
‫از نگرش ها‬
‫از عالقه مندی های‬
‫مدیران ارشد‬
‫نسبت به صادرات‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫وان سنجی‬
‫گام دوم‬
‫و تحلیل آمادگی‬
‫صادرات شرکت‬
‫ظرفیت های از‬
‫عوامل تولید صادراتی‬
‫مطالعه و‬
‫بررس ی‬
‫عناصر آمیزه بازاریابی‬
‫ساختار و سیستم های‬
‫شرکت‬
‫بر‬
‫مبنای‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫پیش تعریف شده‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫قابلیت های از‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫پیش تعریف شده‬
‫طالحیت های از‬
‫پیش تعریف شده‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫مزیت های از‬
‫پیش تعریف شده‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫وان سنجی‬
‫گام دوم‬
‫و تحلیل آمادگی‬
‫صادرات شرکت‬
‫عجله و هیجان زدگی برای انجام صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫اشتباهات‬
‫رایج صادر‬
‫کنندگان‬
‫کم توجهی و بی توجهی به توان یابی صادراتی‬
‫مرگ زودرس‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫صادراتی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫تحلیل و تشخیص استعداد ها‪،‬مهارت ها‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫و داشته های صادراتی‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫چک لیست های توان سنجی صادراتی‬
‫چک لیست های تحلیل و آمادگی صادرات‬
‫ابزار‬
‫صادرات نادرست‬
‫جلوگیری‬
‫و‬
‫از‬
‫مرگ زودرس است‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫مادگی صادرات شرکت‬
‫گام سوم‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫تعیین جهت گیری صادراتی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫شرکت‬
‫انتخاب‬
‫برای‬
‫استراتژی‬
‫تعیین مسیر صادراتی شرکت‬
‫دستیابی به‬
‫اهداف بلند مدت‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫مادگی صادرات شرکت‬
‫گام سوم‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫تعریف ارزشها‬
‫تعریف آرمانها‬
‫تعیین رسالت‬
‫و چشم انداز‬
‫و ماموریت‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪‬انتخاب استراتژی کالن‬
‫‪‬انتخاب انواع استراتژی های مرتبط با صادرات‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫مادگی صادرات شرکت‬
‫گام سوم‬
‫صادرات حرفه ای‪،‬صادراتی است که مبتنی بر الگو و استراتژی باشد‬
‫بینش و‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫بصیرت صادراتی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫تفکر استراتژیک و دوراندیشانه و جامع نگر‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫مدل‬
‫‪ 4‬شتابان ‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ارزیابی درست فرصت ها و تهدیدها‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫پاسخگویی درست به‬
‫پرسش های اساس ی‬
‫چه محصوالتی‬
‫؟‬
‫با چه شیوه ای‬
‫؟‬
‫برای چه‬
‫مخاطبانی ؟‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫برای کدام‬
‫بازارها ؟‬
‫توسط چه‬
‫کسانی ؟‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫مادگی صادرات شرکت‬
‫دستاوردهای استراتژی صادراتی برای صادر کنندگان‬
‫گام سوم‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫‪ . 1‬شناسایی قابلیت ها ومزیت های محصوالت صادراتی صادرکنندگان و بهبودآن ‪.‬‬
‫‪ . 2‬تعیین بازارهای هدف محصوالت صادراتی‪.‬‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫‪ . 3‬تحول در شیوه های صادراتی صادرکنندگان ‪.‬‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪ . 4‬شناسایی درست مخاطبان توسط صادرکنندگان ‪.‬‬
‫‪ . 5‬جایگزین کردن صادرات حرفه ای و پایدار به جای صادرات دستفروش ی و دوره گردی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫گام چهارم‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫محصول‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫قیمت‬
‫‪4p‬‬
‫توزیع‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫ترویج‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫و‬
‫گام چهارم‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫داشتن برنامه های مشخص وبه‬
‫ویژه برنامه آمیزه بازاریابی‬
‫تنظیم و تدوین استراتژی های‬
‫گوناگون صادراتی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫تحقق اهداف‬
‫استراتژی های صادرات‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫و‬
‫گام چهارم‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مهمترین ضعف های صادرات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫‪ . 1‬بی برنامگی‬
‫شکل گیری صادرات ((کر‪،‬کوروالل))‬
‫‪ . 2‬هرج و مرج‬
‫شکل گیری صادرات ‪ :‬با هرکس‪+‬با هرمحصول‪+‬با هر شیوه‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫برنامه های صادراتی‬
‫نقشه راه ‪ :‬مسیر از پیش تعریف‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫تحقق اهداف‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫گام چهارم‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫موضوع‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫چه چیزی می خواهید‬
‫انجام دهید‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬پرسش‬
‫کلیدی‬
‫‪3‬‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫مخاطب‬
‫برای چه کسانی‬
‫انجام می دهید‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫و‬
‫گام چهارم‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫یادگیری‬
‫تحقیق‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫اطالعات بروز‬
‫مشورت‬
‫اطالعات‬
‫جامع‬
‫اطالعات‬
‫مرتبط‬
‫برنامه ریزی‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫و‬
‫گام چهارم‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫ویژگی های برنامه ریزی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫‪ . 1‬داشتن احاطه کامل به موضوع صادرات جهت تدوین برنامه های مبتنی بر واقعیت ها و تحوالت‪.‬‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪ . 2‬تنظیم برناه با دقت ‪ ،‬درستی ‪ ،‬سرعت و سهولت اجرای آن ‪.‬‬
‫‪ . 3‬تدوین بهترین راهنما و نقشه راه برای اجرای عملیات ‪.‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫رنامه ریزی‬
‫گام چهارم‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫آمیزه‬
‫بازاریابی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫مهمترین ویژگی های مربوط به برنامه های آمیزه بازاریابی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫داشتن اطالعات بروز‬
‫در مورد شرکت‬
‫داشتن‬
‫اطالعت‬
‫بروز در‬
‫مورد‬
‫کشور‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫داشتن‬
‫اطالعت‬
‫بروز در‬
‫مورد بازار‬
‫خارجی‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫داشتن اطالعات بروز‬
‫در مورد مخاطبان‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫قدامات‬
‫و‬
‫گام پنجم‬
‫امور‬
‫اجرایی‬
‫صادرات‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫اقدامات و گام های‬
‫مربوط به کشور‬
‫خود‬
‫اقدامات و گام های‬
‫مربوط به کشور‬
‫خارجی‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫آشنایی با انواع ‪:‬‬
‫‪ .1‬مراکز و سازمانها‬
‫‪ .2‬اسناد و مجوزها‬
‫‪ .3‬تسهیالت و محدودیت ها‬
‫‪ .4‬گامها و سازو کارهاری اجرایی‬
‫امور اجرایی شامل کلیه فعالیت های صادراتی‪:‬‬
‫‪ .1‬بازاریابی‬
‫‪............... .2‬‬
‫‪ .3‬دریافت سفارش‬
‫‪ .4‬ارسال محصوالت صادراتی‬
‫‪ .5‬پیگیری ها و رسیدگی های بصری‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫ظارت‬
‫بر صادرات‬
‫و‬
‫نتیجه سنجی‬
‫عملکرد صادراتی‬
‫گام ششم‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫اصالح‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫نظارت‬
‫و کنترل‬
‫نقش‬
‫ارزنده در‬
‫بهبود‬
‫تقویت‬
‫فعالیت های‬
‫صادراتی دارد‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫گسترش‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫ارزیابی و تحلیل آمادگی صادرات بر مبنای مدل‬
‫ظارت‬
‫گام ششم‬
‫بر صادرات‬
‫و‬
‫نتیجه سنجی‬
‫عملکرد صادراتی‬
‫شکاف بین ‪:‬‬
‫‪‬عملکردها‬
‫‪‬اهداف‬
‫‪‬برنامه ها‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫فعالیت های‬
‫صادراتی‬
‫ارزیابی درست‬
‫عملکرد صادراتی‬
‫انجام اقدامات اصالحی‬
‫شناخت‬
‫سریعتر‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بازخورد حاصل از نتیجه‬
‫‪.....‬‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫باعث ‪:‬‬
‫‪‬تحول‬
‫‪‬توسعه‬
‫‪‬گسترش‬
‫امور صادراتی می شود‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫کشور ما‬
‫کشور خارجی‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫عوامل محدود کننده‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫کشور ما‬
‫کشور خارجی‬
‫عوامل‬
‫ترغیب‬
‫کننده‬
‫عوامل‬
‫تسهیل‬
‫کننده‬
‫کشور ما‬
‫کشور خارجی‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫عوامل بازدارنده‬
‫کشور ما‬
‫کشور خارجی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫رابطه با کشور‬
‫خارجی‬
‫اثرات روابط‬
‫صادرات‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫ویژگی های مهم‬
‫مشخصات و ویيگی‬
‫های بازار هدف‬
‫ویژگی های ضروری‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫کشورخارجی‬
‫کشورها‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مراکز‬
‫مراکز‬
‫نهادها‬
‫نهادها‬
‫سازمانها‬
‫تشکل ها‬
‫گروهای ذینفع‬
‫گروهای حرفه ای‬
‫مهمترین مراکز‬
‫تاثیرگذار بر‬
‫صادرات در کشور‬
‫خودمان‬
‫مهمترین مراکز‬
‫تاثیرگذار بر‬
‫صادرات در‬
‫کشورهای خارجی‬
‫سازمانها‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫تشکل ها‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫گروهای ذینفع‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫گروهای حرفه ای‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫میزان تقاضا و تغییرات آن برای کارها و یا خدمات مشابه اقالم صادراتی شرکت چیست؟‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫شرایط زقابت در بازار‬
‫خارجی چگونه است؟‬
‫کشور خارجی‬
‫رقبای ما در بازار‬
‫خارجی چه گروههایی‬
‫هستند؟‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫تولیدکنندگان خارجی در‬
‫کشور خارجی‬
‫مهمترین عوامل موفقیت‬
‫یا شکست رقبای ما در‬
‫کشور خارجی‬
‫صادر کنندگان ایرانی در‬
‫کشورهای خارجی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫اقتصادی‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫اجتماعی‬
‫عناصر‬
‫اصلی و‬
‫تاثیر گذار بر‬
‫صادرات‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫قانونی‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫بازار‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫باور به صادرات دارند‬
‫صاحبان و مدیران‬
‫ارشد‬
‫در شرایط گوناگون از صادرات‬
‫پشتیبانی می کنند‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫اقدامات الزم برای فرهنگ سازی صادرات‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫اقدامات الزم برای آموزشهای صادراتی‬
‫آموزش های الزم برای پژوهش های صادراتی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫بازاریابی ‪ :‬علم و عمل‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫بازار داری‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫حفظ مشتریان و جایگاه در بازار‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫بازارهای آینده‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫پویا‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫بازارهای آمیزه ای‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫جهانی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫گزینش‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫فر آیند فرامرزی‬
‫(صادرات)‬
‫‪4‬‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫‪3‬‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫توسعه‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫نیازها‬
‫برای‬
‫شناخت‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫نیازمندان‬
‫سریع به‬
‫آنها‬
‫صحیح به‬
‫آنها‬
‫برای‬
‫پاسخگویی‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫پایدار‬
‫بازاریابی‬
‫فرامرزی‬
‫ایجاد‬
‫روابط‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫فایده دار‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫ذینفعان‬
‫مشتریان‬
‫مصرف‬
‫کنندگان‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫موفقیت‬
‫برقراری ارتباط با حرفه ای هاست‬
‫در بازارهای فرامرزی‬
‫مستلزم‬
‫بهرهبرداری ارتباط با حرفه ای هاست‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫در بازاریابی فرامرزی‬
‫نگهداری ارتباط با حرفه ای هاست‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫مهارتهای‬
‫مذاکره‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫تخصص‬
‫های‬
‫گوناگون‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫از‬
‫طریق‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫انواع‬
‫مهارتهای ارتباطی‬
‫زبان‬
‫الکترونیک‬
‫زبان خارجی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫آگاهی از محیط و‬
‫بازاریابی خارجی‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫فر آیند فرامرزی‬
‫(صادرات)‬
‫‪4‬‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫‪3‬‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫بازرگانی و قوانین‬
‫تجارت جهانی‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫نیازمندی های بازاریابی فرامرزی ‪ :‬نبرد تحول‬
‫نگرش و نظام فکری‬
‫رقابتی و جهانی‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫بینش و بصیرت بازرگانی و‬
‫بازاریابی فرامرزی‬
‫نبرد تحول‬
‫روش و رفتارحرفه ای‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫دانش و درک‬
‫بازارها‪،‬مشتریاان و‬
‫مخاطبان‬
‫‪www.iau.ae‬‬
‫دانشگاه آزاد واحد امارات‬
‫مقطع ‪:‬دکتری مدیریت بازرگانی‬
‫درس ‪ :‬بازاریابی بین املللی پیشرفته‬
‫آیا تحقیقاتبازاریابی برای بازار انتخاب هدف انجام شده است ؟‬
‫استاد ‪ :‬جناب آقای پرفسور روستا‬
‫آیا بخش های گوناگون شرکت براید انجام امور صادراتی ‪ ،‬هماهنگ و آماده هستند ؟‬
‫دانشجو ‪ :‬نعمت اله پوستین دوز‬
‫بهمن ‪93‬‬
‫‪www.iau.ae‬‬