اسلاید جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه

Download Report

Transcript اسلاید جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه

‫فرم های کارآموزی < فرم های اموزش ی > ‪Cg.khuisf.ac.ir‬‬
‫‪ ‬نحوه اخذ‬
‫‪ ‬فرم های مربوطه‬
‫‪ ‬تحویل گزارش پایانی‬
‫‪ ‬نحوه نگارش‬
‫‪ ‬فرم اعالم نمره‬
‫‪ ‬موارد خاص‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دفتر ارتباط با صنعت‬
‫فرم خالصه اطالعات‬
‫اضافه کردن فرم های انتهای گزارش‬
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
/
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش پیشرفت‬
‫گزارش سرپرست کاراموز‬
‫فرم پایان دوره‬
‫ارزشیابی‬
‫‪‬‬
‫اخرین مهلت تحویل گزارش پایان کارآموزی و اخذ نمره‬
‫وضعیت اجرایی‬
‫وضعیت فعلی‬
‫برای نیمسال اول تا آخر مرداد (شروع پایان خرداد ماه‬
‫امتحانات شهریور ماه)‬
‫برای نیمسال دوم تا آخر آذرماه(شروع تا پایان آبان ماه‬
‫امتحانات نیمسال اول)‬
‫برای ترم تابستان(شروع امتحانات تا قبل از شروع امتحانات پایان آبانماه‬
‫نیمسال اول)‬
‫‪ ‬نحوه اخذ‬
‫‪ ‬فرم های مربوطه‬
‫‪ ‬نحوه نگارش‬
‫‪ ‬تحویل گزارش پایانی‬
‫‪ ‬شورای آموزش ی‬
‫‪ ‬موارد خاص‬
‫‪ ‬فرم تایید داور‬
‫‪ ‬فرم پیشرفت پروژه‬
‫‪ ‬فرم اعالم نمره‬
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . / . . / . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
(
)
(
).....
.
.
:
.
*
‫‪‬‬
‫سایت گروه کامپیوتر > فرم های آموزش ی> فرم های مربوط به پروژه> راهنمای‬
‫نگارش گزارش پایانی‬
/ /
*
(
)
.
)
(
.
.
>--
>--
*
*
(
.
>--
>--
)
(
*
.
)
:
o
o
)
(
.
.
(
)
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(
(
)
‫•در ارتباط با نحوه و زمان تحویل گزارش پایان نامه کارشناس ی با توجه که طبق آیین نامه میتواند نمره دروس‬
‫نیمه تمام عملی مثل کارآموزی و پروژه را تا زمان شروع امتحانات نیمسال بعد به تاخیر اندازد‬
‫وضعیت اجرایی‬
‫وضعیت فعلی‬
‫برای نیمسال اول تا آخر مرداد (شروع پایان خرداد ماه‬
‫امتحانات شهریور ماه)‬
‫برای نیمسال دوم تا آخر آذرماه(شروع تا پایان آبان ماه‬
‫امتحانات نیمسال اول)‬
‫برای ترم تابستان(شروع امتحانات تا قبل از شروع امتحانات پایان آذر ماه‬
‫نیمسال اول)‬
‫و تقریبا بیش از ‪ 90‬درصد دانشجویان به همین دلیل تحویل گزارش خود را تمدید میکنند واین مورد باعث‬
‫تراکم و تحویل نادرست پایان نامه کارشناس ی میشود از اینرو طبق مصوبه گروه زمان تحویل پایان نامه‬
‫کارشناس ی یکماه کاهش می یابد تا دانشجویان گرفتار تبعاتی چون در دسترس نبودن اساتید (حق التدریس)و‬
‫یا تراکم و به دنبال آن تاخیر در تحویل گزارشات در فرصت قانونی نشوند‬
‫در ارتباط با نحوه تحویل گزارش پایانی با توجه به تعدد استاد و دانشجوو بعضا‬
‫سلیقه ای برخورد کردن استاد و دانشجو مالک تحویل درست گزارش پایانی ‪،‬‬
‫گزارش و راهنمای تدوین گزارش پایانی تدوین شده توسط دکتر سلطان آقایی‬
‫میباشد‪.‬‬
‫در ضمن اگر اساتید در ارتباط با نحوه تدوین گزارش به دانشجو توصیه ای دارند‬
‫‪،‬توصیه های شفاهی مطلقا اعتباری ندارد و دانشجو نمی تواند آن را مورد استناد‬
‫‪.‬قرار دهدو از نظر گروه قابل پیگیری نمی باشد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نکات مهم‪:‬‬
‫در حال حاضر گزارش پایان نامه باید شامل‬
‫‪‬‬
‫فرم تکمیل شده داوری‬
‫‪‬‬
‫گزارش پایانی تدوین شده بر پایه استاندارد معرفی شده در راهنمای تدوین گزارش پایانی ارائه‬
‫شده در سایت گروه‬
‫‪‬‬
‫فرم گزارش پیشرفت پروژه تایید شده در ‪ 6‬مرحله‬
‫‪‬‬
‫سی دی شامل نسخه گزارش پایانی به فرمت ‪word , pdf‬و سورس برنامه های نرم افزاری‬
‫باشد‬
‫‪‬‬
‫در صورت وجود نقص در نگارش گزارش پروژه باعث کسر ‪ 2‬نمره از نمره پایانی‬
‫دانشجو خواهد شد‬
‫‪‬‬
‫و در صورتی که استاد از نمره ‪ 20‬اعالم نمود گروه میتواند با کسر ‪ 2‬نمره به خاطر‬
‫نقص در گزارش نمره نهایی ارسال نماید‬
‫‪‬‬
‫ارتباط با تعیین موضوع پروژه و تحویل خالصه اطالعات کارآموزی چنانچه ‪ 2‬ماه از ثبت نام دانشجو‬
‫گذشته باشد و دانشجو اقدامی در زمینه تحویل فرمهای مربوطه نکرده باشد ‪ ،‬زمان میان ترم تا قبل‬
‫از شروع امتحانات پایان ترم ‪ 2‬نمره و بعد از آن ‪ 5‬نمره از نمره پایانی درس کاسته خواهد شد‪.‬‬
‫‪-4‬در ارتباط با نحوه اجرای واحدهای جبرانی برای گرایش تکنولوژی که در حال حاضر فقط‬
‫درس ساختمان داده ها به صورت واحد جبرانی اجباری منظور میشود پیشنهاداتی از طرف آقای‬
‫دکتر سلطان آقایی مطرح شد که در جلسه مذکور نتیجه این بود که دانشجویان کارشناس ی‬
‫ناپیوسته کامپیوتر عالوه بر درس ساختمان داده ها درس برنامه سازی پیشرفته را نیز بگذرانند‬
‫ا‬
‫ولی دانشجویانی که قبال با نمره ‪ 12‬در کاردانی این دروس را گذرانیده اند نیاز به اخذ درس‬
‫نیست و همچنین اخذ دروس جبرانی در نیمسال اول بطور همنیاز بالمانع است و این مورد فقط‬
‫برای دانشجویان ورودی مهر ماه ‪ 92‬به بعد قابل اجرا است‪.‬‬
‫الزم به ذکر است با توجه به اینکه دانشجویان ورودی تکنولوژی در بدو ورود به دانشگاه اغلب‬
‫کارنامه کاردانی را به همراه ندارند ‪،‬مدیر گروه تکلیفی در بررس ی این مورد به ازای هر دانشجو ورودی‬
‫نخواهد داشت و دانشجو موظف شخصا این مورد را تایید کند‪.‬‬
‫در صورت عدم تایید از طرف دانشجو به هنگام ثبت نام ترم اول دانشجو موظف به اخذ ساختمان‬
‫داده و پیشرفته است‪..‬‬
‫درس ساختمان داده ها و پیشرفته همنیاز درس طراحی الگوریتمها در سیستم آموزش ی ثبت شود تا‬
‫دانشجو مکلف به اخذ درس در ترم اول باشد‪.‬‬