آقای دکتر علی رحمانی - انجمن حسابداری مدیریت ایران

Download Report

Transcript آقای دکتر علی رحمانی - انجمن حسابداری مدیریت ایران

‫دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران‬
‫تجزیه وتحليل ارزش فرایندها‬
‫دکتر علی رحمانی‬
‫دانشیار دانشگاه الزهرا(س)‬
‫ایگاه تحلنل ارزش فرآیندها‬
‫‪ ‬بهبودد ستو مر‪ :‬فرآیندد هبوددعد کرل درد از ریددو سداجعی مددداوف بدرای حد‬
‫رفتن منابع است‪.‬‬
‫‪ ‬سدیریت بر سبنای فعالیوت (‪ : )ABM‬ید روی درد مجمدو و فرا یدس سیسدات اسدت کده‬
‫تررک ددز م دددیریت را م ی ددع ف اکن ددت ه ددابه م دده کن ددد ک دده ه ددد آن هبو ددعد ارزش ب درای م ددتسی و‬
‫ایجاد سعد از ریو دستنابه به این ارزش مه باشد‪.‬‬
‫‪ ‬هزینووی یوواری بوور سبنووای فعالیووت(‪ :)ABC‬منوددع ایددطال ا کددا بدرای مدددیریت بددر مونددای‬
‫ف اکنت است‪.‬‬
‫‪ ‬تحلیووا ار ف فرنینوودها (‪ :)PVA‬مونددابه بدرای حسددابداری مسد عکنت بددر مونددای ف اکنددت‬
‫است و بر پاسخگعبه برای ف اکنت ها به ای هزینه ها تررکز دارد‬
‫و بر حداکثس کردن کرل رد سیسا به ای کرل رد فردی (ا زا) تاکند دارد‪.‬‬
‫دا ا و هدددر‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫اساقرار ‪ABM‬‬
‫مدل ا رابه ‪ABM‬‬
‫برنامه ریزی‬
‫سیسا ها‬
‫شناسابه‪ ،‬ت ریف‪ ،‬و‬
‫وقه بندی ف اکنت ها‬
‫ادامه در اس ید ب دی‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫اساقرار ‪ABM‬‬
‫مدل ا رابه ‪ABM‬‬
‫تخصنص هزینه های‬
‫منابع به ف اکنت ها‬
‫ارزیابه محاعای‬
‫ارزش ف اکنت ها‬
‫شناسابه مع عکا‬
‫هزینه و محرک های‬
‫ف اکنت‬
‫ت نین کلت های‬
‫رب ه ای هر ف اکنت‬
‫محاسوه نرخ های‬
‫ف اکنت‬
‫تخصنص هزینه ها‬
‫به مع عکا هزینه‬
‫کاهش‬
‫هزینه ها‬
‫هبوعد‬
‫تصرنرا‬
‫افزا ش‬
‫سعدآوری‬
‫ت نین م نارهای‬
‫کرل ردی ف اکنت‬
‫ساجعی فریتبای‬
‫هبوعد‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫تجزیه و تحلنل ارزش فرایند‬
‫‪ ‬تجزیی و تحلیا ار ف فرنیند‪ ،‬ی ابزار فعق اک اده اکب است که مه تعاند برای‬
‫تحلنل و هبوعد هر فرآیند درون ی سازمان اسافاده شعد‪.‬‬
‫‪ ‬اساس تجزیه و تحلنل فرآیند‪ ،‬شناسابه ف اکنت هابه است که برای م تسی ایجاد‬
‫ارزش مه کند (ف اکنت های با ارزش افزوده)‪ .‬هد تف ن این ف اکنت ها کسب‬
‫شناخت از ف اکنت هابه است که هزینه زا است ولال ارزش ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬فعالیت های با ار ف افزوده‪ ،‬ف اکنت هابه است که منابع را به محصعل یا خدمت‬
‫تودیل مه کند که منیوو با ننازهای م تسی است یا ننازهای سازمان را تامین مه کند‪.‬‬
‫‪ ‬فعالیت های بدون ار ف افزوده‪ ،‬ف اکنت هابه است که‬
‫مه تعاند ح شعد بدون این که به کارکرد‪ ،‬کرل رد‪ ،‬یا کنفنت‬
‫محصعل خدشه وارد شعد‪.‬‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫تجزیی و تحلیا ارزش فرایند‬
‫‪ ‬برشکاری‬
‫‪ ‬بساه بندی‬
‫‪ ‬تدربس‬
‫فعالیت های با‬
‫ار ف افزوده‬
‫‪ ‬نقل و اناقال‬
‫‪ ‬اناظار‬
‫‪ ‬بازرس‬
‫‪ ‬انوارش‬
‫فعالیت های‬
‫بدون ار ف‬
‫افزوده‬
‫‪ ‬دوباره کاری‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سدضدعات اصلی در ‪PVA‬‬
‫‪ -1‬تجزیه و تحلنل ف اکنت ها ‪ :‬فرآیند شناسابه‪ ،‬تعینف و ارزیابه ف اکنت هابه است که سازمان انجاف مه‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ -2‬تجزیه و تحلنل محرک ها ‪ :‬ت ش بسط یافاه برای شناسابه کعامطال که دالیل رب ه ای هزینه های ف اکنت‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -3‬اندازه یسی کرل رد‬
‫چهار نتیجی حاصا ا تحلیا فعالیت ها‬
‫‪ -1‬چه ف اکنت هابه انجاف مه شعد‪.‬‬
‫‪ -2‬چه ت داد افرادی ف اکنت ها را انجاف مه دهند‬
‫‪ -3‬زمان و منابع الزف برای انجاف ف اکنت ها‬
‫‪ -4‬ارزیابه ارزش ف اکنت ها برای سازمان‬
‫‪.‬‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫تعریف فرنیند‬
‫‪ ‬گروهی ا فعاليتها است كی بطدر سنطقي بی هم سرتبط سي باشند و انجام ننها ست لزم‬
‫سصرف سنابع براي دستياري بی ن ايج سشخص سي باشد‪.‬‬
‫داده ها‬
‫‪‬سداد اولیی‬
‫پردا ف‬
‫‪‬فعاليت ها‬
‫‪‬اطالعات‬
‫‪‬با ار ف افزوده‬
‫‪‬سحركها‬
‫‪‬بدون ار ف افزوده‬
‫س اده ها‬
‫‪‬سحصدالت‪/‬خدسات‬
‫‪‬روشهاي اندا ه گیري‪:‬‬
‫‪‬بهای تمام شده‬
‫‪‬کیفیت‬
‫‪‬سيت م ها و رويی ها‬
‫‪ ‬سان چرخی هاي كاري‬
‫‪‬حجم‬
‫‪‬سصرف سنابع‬
‫‪‬عملکرد بی بددجی‬
‫‪‬ترکیب‬
‫سشتریان‬
‫‪‬کمیت‬
‫‪‬کیفیت‬
‫‪‬انعطاف پذیری‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫فرنیندها در سقابا قتمتها‬
‫قتمتها‬
‫فرنیندها‬
‫فروش‬
‫بازاریابه‬
‫مدیریت‬
‫مهندس‬
‫خرید‬
‫حسابداری‬
‫سفارش‬
‫ارائه پی نباد قنرت‬
‫م اکره با م تسی‬
‫ثبت سفارش‬
‫مهندس سفارش‬
‫خرید‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫روف شناس ی تجزیی و تحلیا ار ف فرنیند‬
‫استراتژي كتب و كار‬
‫نیا سندی های سشتري‬
‫ايجاد سدل فرنيند‬
‫كتب و كار‬
‫تجزيی و تحليا‬
‫فعاليتها‬
‫شناسايي‬
‫سحركهاي هزينی‬
‫شناسايي‬
‫فرصتهاي بهبدد‬
‫فرنيند‬
‫عداسا كليدي سدفقيت‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سدل فرنیند کتب و کار‬
‫شرکت فرض‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سدل فرنیند کتب و کار (اداسی)‬
‫واحدهای سازمانه‬
‫تضرین کنفنت‬
‫خرید‬
‫تعلال‬
‫د‬
‫ا ا‬
‫معاد‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سدل فرنیند کتب و کار (اداسی)‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سدل فرنیند کتب و کار (اداسی)‬
‫سفارف سداد‪ :‬سثال‬
‫پردا ف‬
‫داده ها‬
‫‪‬جدول تدلید‬
‫‪‬صدور سشخصات خرید‬
‫‪‬فروشندگان تأیید شده‬
‫‪‬دریافت پیشنهادات فروشندگان‬
‫‪‬سحركها‬
‫‪‬ان خاب فروشندگان‬
‫‪‬تعداد فروشندگان‬
‫‪‬صدور سفارف خرید‬
‫‪‬تعداد سفارشات‬
‫‪‬پیگیری فروشندگان‬
‫س اده ها‬
‫‪‬سفارشات خرید‬
‫سشتریان‬
‫‪‬فروشنده‬
‫‪‬تدلید‬
‫خرید‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫شناسایی فرنیند‪ :‬رهنمددها‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫شناسایی فرنیند‪ :‬راهنما (اداسی)‬
‫سیح تفصنطال از ریو معارد زیر مشخص مه شعد‪:‬‬
‫• سیحال که در آن ف اکنت هرگن در نظر رفاه مه شعد؛‬
‫• و عد ی محرک منفرد‬
‫• قابلنت مدیریت ت دادی از ف اکنت ها‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫گاسهای تجزیی و تحلیا فعالیت‬
‫شناسایی‬
‫فعالیت ها‬
‫تعیین سان‬
‫چرخی‬
‫تخصیص‬
‫هزینی ها‬
‫تعیین ار ف‬
‫تدوین‬
‫برناسی های‬
‫بهبدد‬
‫• بررس ی و‬
‫با نگری با‬
‫سدیریت‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫در سیح تعکند‪ ،‬ف اکنتبای دارای ارزش افزوده شامل ف اکنتبای پردازش مه شعد‪ ،‬در حالال که ف اکنتبای فاقد ارزش‬
‫افزوده آنبابه هستند که با بازرس ‪ ،‬اناظار‪ ،‬دوباره کاری و ابجابه مرتوط مه شعد‪ .‬نرعنه هابه از ف اکنتبا به شرح زیر‬
‫است‪:‬‬
‫ثبت م نعب ها‬
‫زارش م نعب‬
‫تحلنل کاالی‬
‫م نعب‬
‫ای ح کاالی‬
‫م نعب‬
‫اناقال معاد‬
‫تجهیزا اناقال‬
‫قی ا یدمه دیده‬
‫بار اری‬
‫بار یسی‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫انداع فعالیتهای فاقد ار ف‬
‫افزوده‬
‫ف اکنت هابه که مه تعاند ه ی تا‬
‫سه سال ح شعد؛ مانند آرا ش‬
‫مجدد چندمان ماشین آال ‪ ،‬ا رای‬
‫اساانداردهای دید و ‪...‬‬
‫ف اکنت هابه که مه تعاند در‬
‫بلندمد ح شعد؛ مانند ساخت‬
‫کارخانه دید‪ ،‬تغنیس در تررکز بازار‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫شناسایی فعالیتها‪ ،‬سان چرخی های کاری و ار ف‬
‫برش کاری‬
‫ریخاه ری‬
‫داختن‬
‫تریزکاری‬
‫ساب‬
‫ماشین کاری‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫شناسایی فعالیتها‪ ،‬سان چرخی های کاری و ار ف (اداسی)‬
‫سنگ زنه‬
‫سیح تراش‬
‫دو ر‬
‫شکل دهال‬
‫دریل کاری‬
‫سنگ زنه‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫شناسایی فعالیتها‪ ،‬سان چرخی های کاری و ار ف (اداسی)‬
‫ابزارهای‬
‫کن‬
‫خ‬
‫مهر زدن‬
‫کرلنا‬
‫حرارته‬
‫روغن کاری‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫نمدنی تدلید‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫تحلیا هزینی – سان ‪ -‬ار ف‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سعیارهای س انده های بالقده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعداد جابجاییهای سداد‬
‫تعداد کا قطعات‬
‫تعداد راهاندا یها‬
‫تعداد سحصدالت‬
‫س دسط تعداد گزینیها‬
‫تعداد سکانهای تد یع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعداد فروشندگان‬
‫تعداد واحدهای ضایع شده‬
‫تعداد اعالسیی های تغییر سهندس ی‬
‫تعداد تغییرات پردا ف‬
‫تعداد واحدهای دوبارهکاری شده‬
‫تعداد کارکنان‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫تجزیی و تحلیا سحرکهای هزینی عملیاتی‪ :‬گام ها‬
‫ت نین محرک های با ارزش‬
‫افزوده‬
‫ت نین محرک های بدون‬
‫ارزش افزوده‬
‫اسافاده از قانعن ‪80/20‬‬
‫تجزیه و تحلنل محرک ها برای‬
‫ح یا کاهش‬
‫ت نین مراحل ح‬
‫مدیریت‪/‬‬
‫ح‬
‫یا کاهش‬
‫ت نین گاف های هبننه سازی‬
‫ت نین قابلنت ا اناب در کعتاه مد‬
‫و بلندمد‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫نمدنی‪ :‬تجزیی و تحلیا ‪( PVA‬سبالغ بی هزار دالر)‬
‫هزینی های فاقد ار ف افزوده‬
‫ضایعات‬
‫مواد‬
‫‪687‬‬
‫انتقال‬
‫مواد‬
‫‪2160‬‬
‫انبارش‬
‫تست‬
‫توقف‬
‫تمیز‬
‫جمع‬
‫‪1167‬‬
‫‪250‬‬
‫‪713‬‬
‫‪547‬‬
‫‪$ 5524‬‬
‫فاصله از تأمینکنندگان‬
‫نرخ حمل‬
‫مواد خام نامنطبق‬
‫تغییر پردازش‬
‫ترکیب وطنی‪ /‬خارجی‬
‫تعداد محصوالت‬
‫اعتمادپذیری تجهیزات‬
‫اول خرداد ماه ‪ ،1393‬دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران‪ ،‬مدیریت هزینه و اقتصاد مقاومتی‬
‫کاربرگ تجزیی و تحلیا ار ف فرنیند‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫تجزیی و تحلیا ار ف فرنیند‪ -‬یاف ی ها‬
‫اقداسات‬
‫سحرکهای کلیدی هزینی عملیاتی‬
‫هزار دالر‬
‫سداد خام ناسنطبق‬
‫پایش فروشندگان برای تلدرانس دقیق تر‬
‫‪300‬‬
‫تعداد سحصدالت‬
‫تحلیا هزینی – سددنوری سحصدل با حجم تدلید‬
‫پایین‬
‫‪NQ‬‬
‫تدقف های سان تمیزکاری‬
‫درنظر گرفتن ‪ 40‬ساعت کاری‬
‫‪100‬‬
‫درجی بندی کنترلهای فرنیندی‬
‫برناسی سانبندی تدقف کنترلهای سحصدالت‬
‫‪300‬‬
‫جمع‬
‫‪-‬‬
‫‪700‬‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سقایتی حتابداری ستئدلیت سب نی بر ‪ ABC‬با سالی‬
‫سقایتی واگذاری ستئدلیت‬
‫ستئدلیت سب نی بر سالی‬
‫ستئدلیت سب نی بر ‪ABC‬‬
‫واحدهای سازمانه‬
‫فرآیندها‬
‫کارابه در سیح سیسا‬
‫کارابه کرلناته بخش‬
‫پاسخگعبه انفرادی‬
‫پاسخگعبه تنت‬
‫ناایج مالال‬
‫ناایج مالال‬
‫سقایتی سعیارهای عملکرد‬
‫سعیارهای سب نی بر سالی‬
‫سعیارهای سب نی بر ‪ABC‬‬
‫بعد ه واحدهای سازمانه‬
‫اساانداردهای فرآیند را‬
‫هزینه یابه اسااندارد‬
‫اساانداردهای ارزش افزوده‬
‫اساانداردهای ا ساا‬
‫اساانداردهای پعیا‬
‫اساانداردهای قابل حصعل اخیس‬
‫اساانداردهای هبننه‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫سقایتی حتابداری ستئدلیت سب نی بر ‪ ABC‬با سالی‬
‫سقایتی ار یاری عملکرد‬
‫ار یاری عملکرد سب نی بر سالی‬
‫ار یاری عملکرد سب نی بر ‪ABC‬‬
‫کارابه مالال‬
‫کاهش زمان ها‬
‫هزینه های قابل کنتسل‬
‫هبوعد کنفنت‬
‫اسااندارد در مقابل واقعال‬
‫کاهش هزینه‬
‫م نارهای مالال‬
‫اندازه یسی روند‬
‫سقایتی پاداف ها‬
‫پاداف سب نی بر سالی‬
‫پاداف سب نی بر ‪ABC‬‬
‫بر مونای کرل رد مالال‬
‫بر مونای کرل رد چندگانه‬
‫پاداش های فردی‬
‫پاداش های روهال‬
‫افزا ش حقعق‬
‫افزا ش حقعق‬
‫ترفنع‬
‫ترفنع‬
‫پاداش نقدی و م ارکت در سعد‬
‫پاداش نقدی‪ ،‬م ارکت در سعد و یرفه عبه ها‬
‫اول خرداد ساه ‪ ،1393‬دوسین کنفرانس حتابداری سدیریت ایران‪ ،‬سدیریت هزینی و اق صاد سقاوستی‬
‫هزینه چنان کن‬
‫که بایدکرد‬
‫نباید فشاند و‬
‫نباید فشرد‬
‫از صبر و عنایت شما‬
‫کمال تشکر را دارم‬