Transcript ebm-JC

‫به نام خداوند جان و خرد‬
‫پزشکی مبتنی بر شواهد‬
‫اصول ژورنال کالب مبتنی بر شواهد‬
‫دکتر بتول اقبالی‬
‫مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬ژورنال کالب و کاربرد آن‬
‫‪ ‬اطالع از آخرین دستاوردهای علمی روز در یک موضوع مشخص که در مقاالت منتشرشده‬
‫در بانک‌های اطالعاتی معتبر قابل دستیابی است‪.‬‬
‫)‪CAT (CRITICALLY APPRAISED TOPIC‬‬
‫‪ ‬خالصه یک یا دوصفحه‌ای از فرآیند جستجو و ارزیابی منتقدانه مقاالت در پاسخ‬
‫به یک سؤال بالینی‬
‫‪ ‬به سهولت قابل دسترس ی‬
‫‪ ‬برای کمک به تصمیم‌گیری بالینی‬
‫اجزای ‪CAT‬‬
‫‪ ‬عنوان اخباری‌‪:‬‬
‫‪ ‬خالصه اثر درمان و سطح شواهد‬
‫‪ ‬منبع و استراتژی جستجو‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لینک برای ارجاع به سایت منتشرکننده مقاله‬
‫کلمات استفاده شده در جستجو‬
‫‪ ‬شواهد‪:‬‬
‫‪ ‬نوع مقاله‪ ،‬حجم جمعیت مورد مطالعه و نتایج به دست آمده )‪(ARR, RRR, NNT‬‬
‫‪ ‬توضیحات و پیشنهادها‪:‬‬
‫‪ ‬کاربرد بالینی شواهد به دست آمده‬
‫‪ ‬عوارض جانبی و دوز مناسب دارو‌‬
‫‪ ‬پیامدهای جایگزین )‪(Surrogate Endpoint‬‬
‫‪ ‬تجارب کلینیکی شخص ی‬
‫یک سؤال‬
‫‪ ‬در مواجهه با هر بیمار بستری چند سؤال جدید برای شماایجاد می‌شود؟‬
‫‪ ‬در مورد بیماران سرپایی چطور؟‬
‫ب ررای هررر پزشررک در مواجهرره بررا یررک بیمررار بسررتری در بیمارسررتان‪ ،‬دو سرره س رؤال‬
‫جدید و به ازاءهر ‪ 3‬بیمار سرپایی ‪ 2‬سؤال جدید مطرح م ‌یشرود کره جرواب ایرن‬
‫سؤال‌ها اثر مستقیم بر کار بالینی او خواهد داشت‪.‬‬
‫مهارت‌های الزم‬
‫‪ ‬تبدیل مشکل به بیمار به یک سؤال قابل پاسخگویی‬
‫‪ ‬یافتن بهترین شواهد مربوط به سؤال‬
‫‪ ‬نقد و ارزیابی شواهد پیدا شده‬
‫‪ ‬کاربرد پاسخ پیدا شده در عمل‬
‫‪ ‬پیگیری بیمار به منظور اطمینان از نتیجه کار‬
‫‪ ‬به کار بردن نتیجه به دست آمده در مورد بیماران مشابه‬
‫‪ ‬ارزیابی کار انجام شده‬
‫پررا از پایرران مرسلرره سرروم مرریترروانیم نتررایج کررار خررود را برره صررورت یررک فرمررت اسررتاندارد بره نررام‬
‫‪ CAT‬در آوریم تا دیگران نیز بتوانند در اسرع وقت از آن استفاده کنند‪.‬‬
‫انتظارات از فراگیران‬
‫‪ ‬افتراق بین شواهد و عقاید‬
‫‪ ‬استفاده صحیح از مقاالت عالوه بر کتب مرجع‬
‫‪ ‬بحث با جمالت مستدل و دقیق‬
‫‪ ‬طرح سؤاالت بالینی مؤثر‬
‫‪ ‬تسلط به جستجو در بانک‌های اطالعاتی‬
‫‪ ‬توانایی نقد کامل و صحیح یک مقاله و تعیین اعتبار نتایج آن‬
‫‪ ‬استفاده از نتایج در کار بالینی‬
‫انتظارات از فراگیران (ادامه)‬
‫‪ ‬تعیین میزان اثر روش درمانی به کار گرفته شده با پیگیری صحیح‬
‫‪ ‬محاسبه ‪ NNT‬برای جلوگیری از یک پیامد بالینی‬
‫‪ ‬محاسبه و بحث در مورد دقت اثرات درمانی با توجه به سدود اطمینان و ‪P-value‬‬
‫‪ ‬درک مفهوم ‪ ARR‬و ‪RRR‬‬
‫‪ ‬مقایسه اثرات‪ ،‬عوارض و قیمت استمالی درمان و تصمیم‌گیری موردی برای هر بیمار‬
‫‪ ‬آماده و معرفی یک ‪ CAT‬مختصر‬
‫اندیکاسیون‌های نوشتن ‪CAT‬‬
‫‪ ‬یک موضوع بالینی شایع‬
‫‪ ‬یک موضوع بالینی مهم‬
‫‪ ‬یک موضوع بالینی که در مورد آن توافق وجود ندارد‬
‫روش کار‬
‫‪ ‬طرح یک سؤال در زمینه مشخص‬
‫‪ ‬سؤال عمومی و همه‌گیر(شایع‌ترین بیمار و شایع‌ترین سؤال مربوط به او)‬
‫ً‬
‫‪ ‬سؤال کامال اختصاص ی برای بیمار مورد نظر‬
‫‪ ‬مرور سؤال طرح شده با اساتید‬
‫‪ ‬پیدا کردن شواهد‬
‫‪ ‬درج فعالیت انجام شده در یک قالب آماده ‪CAT‬‬
‫استراتژی جستجو‬
‫‪ ‬استفاده از ‪ CAT‬آماده در موارد ضرورت‬
‫‪ ‬جستجوی منابع غیر مبتنی بر شواهد برای سؤاالت ‪background‬‬
‫‪ ‬نقد دقیق مقاالت موجود در بانک‌های اطالعاتی مانند ‪up-to-date‬‬
‫‪ ‬شروع جستجو از محیط‌های مبتنی بر شواهد (آخرین سطح جستجو ‪Medline‬‬
‫و ‪)Pubmed‬‬
‫‪ ‬محدود کردن جستجو به زمینه‌ی سؤال‪ 1 :‬یا سداکثر ‪ 2‬مقاله کافی است‬
‫‪ ‬سذف مقاالت اضافی با بررس ی سریع عنوان‪ ،‬خالصه‪ ،‬روش کار و نتایج‬
‫‪ ‬استراتژی جستجو (به صورت کامل و دقیق) ضمیمه ‪ CAT‬شود‪.‬‬
‫نقد مقاله‬
‫‪ ‬با استفاده از چک‌لیستهای تهیه شده‬
‫اهمیت آموزش ی ‪CAT‬‬
‫‪ ‬به عنوان یک تکلیف آموزش ی‬
‫‪ ‬تهیه یک خالصه استاندارد از شواهد برای استفاده بعدی‬
‫‪ ‬تبدیل آن به یک کار گروهی و ارائه در ژورنال کالب‬
‫زمان‌بندی ارائه ‪ CAT‬در ژورنال کالب‬
‫‪ ‬ارائه سؤال بالینی و نحوه طراحی آن‪ 6 :‬دقیقه‬
‫‪ ‬ارائه نحوه جستجو و کلمات کلیدی‪ 2 :‬دقیقه‬
‫‪ ‬معرفی مقاله پیدا شده‪ 3 :‬دقیقه‬
‫‪ ‬نقد مقاله‪ 9 :‬دقیقه‬
‫‪ ‬بررس ی کاربرد نتیجه مقاله برای بیمار مورد نظر‪ 9 :‬دقیقه‬
‫‪ ‬ارزیابی جلسه‪ 1 :‬دقیقه‬
‫اهداف ژورنال کالب مبتنی بر شواهد‬
‫‪ ‬فراگیری مهارت‌های خودآموزی مادام‌العمر برای پزشکان‬
‫‪ ‬فراگیری چگونگی طراحی یک سؤال بالینی مفید )‪ (PICO‬برای بیمار‬
‫‪ ‬آموزش نحوه جستجو و نقد مقاالت پیدا شده در یک کار گروهی‬
‫‪ ‬بکار بستن پاسخ یک سؤال )‪ (PICO‬برای بیمار‬
‫‪ ‬طراحی یک ژورنال کالب علمی‬
‫در ی ررک ژورن ررال ک ررالب علم رری کظ ر ی در م ررورد ی ررک نظری رره علم رری بح ررث نخواه ررد ک رررد ‌و‬
‫بح ررث اص ر ی آم رروزش بهت رررین و ص ررحیح‌ترین روش پاس ررخ دادن ب رره ی ررک س ررؤال علم رری‬
‫است‪.‬‬
‫مزایا و نقاط قوت ‪CAT‬‬
‫‪ ‬مختصر است‬
‫‪ ‬خواندن آن آسان است‬
‫‪ ‬ساوی اطالعات زیادی است‬
‫‪ ‬مفید است‬
‫‪ ‬یک منبع سریع است‬
‫‪ ‬ابزاری برای درک بهتر است‬
‫‪ ‬مبتنی بر شواهد است‬
‫‪ ‬مبتنی بر بیمار است‬
‫محدودیت‌های ‪CAT‬‬
‫‪ ‬اهمیت تأکید بر زمان تهیه ‪CAT‬‬
‫‪ ‬بحررث در مررورد یررک موضرروع مشررخص و ریررز (همیشرره نمی‌شررود مطم ر ن بررود کرره بهترررین‬
‫مقاله پیدا شده است)‬
‫‪ ‬نیمه عمر کوتاه ‪CAT‬‬
‫‪ ‬می‌تواند ضعیف یا ستی نادرست باشد‬
‫‪ ‬در معرض سوگرایی‪ ،‬اشتباه (محاسبه یا تفسیر) و دیگر محدودیت‌ها قرار دارد‬
‫‪ ‬تأثیرگذاری اشتباه یا اشکال دیگران در کار فردی که از ‪ CAT‬استفاده می‌کند‬
‫‪ ‬اث ررر درم ررانی ب رره ص ررورت خالص رره بی رران می‌ش ررود ول رری تص ررمیم‌گیری ب رره خ ررود ش ررما واگ رذار‬
‫می‌گردد‬
‫‪ ‬ممکن است به سؤال شما پاسخ ندهد‬
‫یک سناریو‬
‫‪ ‬فوت ناگهانی مرد ‪ 54‬ساله با دیابت نوع ‪ 2‬در منزل‌‬
‫‪ 6 ‬ماه پیش تحت درمان به علت سکته قلبی‬
‫‪ ‬آیا می‌شد کار بیشتری برای او انجام داد؟‬
‫‪ ‬مراجعه به قبل‪:‬‬
‫‪ ‬سکته تحتانی کم‌خطر و بدون عارضه‬
‫‪ ‬افزایش ناچیز قند خون ناشتا هنگام بستری )‪ (180 mgr/dl‬و برگشت به سالت‬
‫نرمال طی ‪ 3‬روز‬
‫‪ ‬با توجه به تأثیر کنترل دقیق قند خون در دیابت نوع ‪ 1‬بر کاهش یا تعویق بروز‬
‫رتینوپاتی و نوروپاتی‪ ،‬آیا با کنترل دقیق قند خون می‌شد مرگ بیمار را به تعویق‬
‫انداخت؟‬
‫‪ ‬ازطرف دیگر‪ :‬اثر آتروژنیک انسولین و لزوم کاهش دوز آن در آنژین صدری‌‬
‫از توجه و همراهی شما متشکرم‬