میکروکوکاسه

Download Report

Transcript میکروکوکاسه

‫• کوکسیهای گرم مثبت‬
‫• کاتاالز مثبت‬
‫• آرایش خوشه ای‪ ،‬تتراد و تکی‬
‫• شامل دو جنس مهم ‪ Staphyloccus‬و ‪Micrococcus‬‬
‫ً‬
‫• روی محیط های معمولی رشد کرده و کلونی های صاف‪ ،‬مات و معموال سفید‬
‫ایجاد می کنند‪.‬‬
‫• میکروکوکوس‪ :‬پیگمان دار‬
‫ً‬
‫• اعضای این خانواده معموال در محیط‪ ،‬روی پوست و غشاهای‬
‫مخاطی انسان و حیوان زندگی می کنند‪.‬‬
‫• مهمترین جنس این خانواده‪ ،‬استافیلوکوک است که از لحاظ‬
‫بالینی اهمیت داشته و در ایجاد عفونت های چرکی‪ ،‬مسمویت‬
‫غذایی‪ ،‬بیماریهای با واسطه توکسین‪ ،‬عفونتهای بیمارستانی و‬
‫مجاری ادراری دخالت دارد‪.‬‬
‫• استافیلوکوکها روی محیط های معمول آزمایشگاهی به راحتی‬
‫رشد می کنند به ویژه ‪MSA ،Blood Agar‬‬
‫• بیش از ‪ 35‬گونه‬
‫• تست ‪)Oxidation and Fermentation( OF‬‬
‫• تعیین نوع متابولیسم باکتری‬
‫• باکتریهای هوازی‪ :‬متابولیسم تنفس ی‬
‫• انواع بیهوازی‪ :‬متابولیسم تخمیری‬
‫• بیهوازی اختیاری‪ :‬هم تخمیر و هم تنفس‬
‫• میکروکوکها ‪:‬هوازیند‬
‫• استافیلوکوکها ‪:‬اختیاری‬
‫متابولیسم تنفس ی‬
‫هم تنفس و هم تخمیر‬
‫روش کار‪ :‬به دو لوله ‪ OF‬ارگانیزم مورد نظر را تلقیح نموده و يكي از لوله ها‬
‫را با ریختن ‪ 1-2 cm‬پارافین‪ ،‬بیهوازی نمایید‪ .‬بعد از ‪ 24-48‬ساعت‪ ،‬در‬
‫صورت مثبت بودن تست‪ ،‬محیط زرد می شود‪.‬‬
‫• میکروکوک ها فقط لوله هوازی و استافیلوکوک ها هر دو لوله را زرد می‬
‫نمایند‪.‬‬
• S. aureus
• S. saprophyticus
• S. epidermidis
‫محیط کشت مانیتول سالت آگار (‪)MSA‬‬
‫• انتخابی و افتراقی‬
‫• دارای ‪ 7/5%‬نمک‪ ،‬قند مانیتول و معرف فنل رد‬
‫• در شرایط خنثی یا قلیایی قرمز تا صورتی و در شرایط اسیدی زرد می شود‪.‬‬
‫• مانیتول را تخمیر می کند‪ :‬استاف اورئوس و بعض ی سویه های ساپروفیتیکوس‬
‫رنگ محیط را زرد می کنند‪.‬‬
‫• توانایی تخمیر مانیتول را ندارند‪ :‬اپیدرمیدیس و بسیاری از سویه های‬
‫ساپروفیتیکوس‬
‫• این آنزیم‪ ،‬قادر است پالسما را لخته کند‬
‫• کواگوالز متصل یا ‪Clumping Factor‬‬
‫• کواگوالز آزاد یا ‪Free‬‬
‫• نکته) تنها استافیلوکوک کواگوالز مثبت با منشاء انسانی‪،‬‬
‫‪ S. aureus‬است‪.‬‬
‫• در صورتیکه تست اسالیدی مثبت باشد احتیاجی به تست لوله‬
‫ً‬
‫نیست‪ .‬ولی در صورت منفی شدن آن حتما باید تست لوله ای انجام‬
‫شود چون ‪ 90%‬از سویه های اورئوس‪ ،‬کواگوالز متصل تولید نمی‬
‫کنند‪.‬‬
‫• وجود آنزیم ‪Dnase‬‬
‫• تنها استافیلوکوک ‪ DNase‬مثبت با منشاء انسانی‪ ،‬گونه اورئوس است و این‬
‫ً‬
‫تست تقریبا معادل کواگوالز می باشد‪ .‬در این تست از محیط کشت ‪ DNase‬آگار‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫• باکتری را به صورت خطی روی محیط کشت داده و ‪ 24‬ساعت در ‪ 37 C‬انکوبه‬
‫نمایید‪ .‬برای تشخیص نتیجه کشت روی پلیت‪ ،‬اسید کلریدریک بریزید‪ .‬در صورت‬
‫تجزیه اسید نوکلئیک (‪ )DNase‬در اطراف خط کشت‪ ،‬هاله شفافی دیده می‬
‫شود‪.‬‬
‫• این تست برای افتراق گونه ساپروفیتیکوس از سایر استافیلوکوکهای‬
‫کواگوالز منفی (نظیر اپیدرمیدیس) انجام می گیرد‪ .‬این گونه به نووبیوسین‬
‫مقاوم بوده ولی بقیه به آن حساسند‪.‬‬
‫• هاله عدم رشد در اطراف دیسک نووبیوسین به این صورت تفسیر می‬
‫شود‪:‬‬
‫• کمتر از ‪ = 16mm‬مقاوم‬
‫• بیشتر از ‪ = 16mm‬حساس‬
‫ساپروفیتیکوس‬
‫سایر‬