70x100 cm vertical poster template

download report

Transcript 70x100 cm vertical poster template

‫عنوان ‪…………………………………………….‬‬
‫‪Title …………………………………………..‬‬
‫نویسنده اول‪ ،‬نویسنده دوم‪ ،‬نویسنده سوم‬
‫‪ -1‬مشخصات نویسنده اول‬
‫‪ -2‬مشخصات نویسنده دوم‬
‫‪ -3‬مشخصات نویسنده سوم‬
‫‪Your name and the names of the people who‬‬
‫‪have contributed to this presentation go here.‬‬
‫‪The names and addresses of the associated‬‬
‫‪institutions go here.‬‬
‫چکیده‬
‫ا‬
‫بهمنظور يكسانسازي مجموعه الزم است كه همة مقاالت پوستری با طرحي يكسان و كامل هماهنگ تهيه و تايپ شوند‪( .‬رنگبندی‪ ،‬جانمایی مطالب‪ ،‬دو ستونه بودن و اندازه ستونهای چپ و راست و ‪ .)...‬اين راهنما به‬
‫نويسندگان كمك ميكند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند‪ .‬توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول کنفرانس است‪.‬‬
‫اندازه پوستر باید ‪ 50‬در ‪ 70‬سانتیمتر باشد‪ .‬ضروری است عنوان همایش و لوگوهای باالی پوستر حفظ شود و تغییر نکند‪ .‬سایر زیباسازی ها در متن به شرط رعایت ساختار پیشنهادی زیر آزاد است‪.‬‬
‫براي ساخت پوستر‪ ،‬فقط از نرم افزار مايكروسافت پاورپوینت نسخة ‪ 2003‬به بعد استفاده كنيد‪ .‬عنوان همة بخشها با قلم ‪ B Titr‬و اندازه ‪ 37pt.‬پررنگ و عنوان زيربخشها با قلم ‪ B Nazanin‬و اندازه ‪ 30‬پررنگ‬
‫تايپ شود‪ .‬برای کلیه متون از حالت ‪ Justify‬و براي تدوين بخشهای التین نیز بايستي کليه موارد مندرج در اين دستورالعمل رعايت شود و برای نگارش بخش های التین بايد از قلم ‪ Times New Roman‬با اندازه فونت‬
‫دو شماره کمتر از حالت فارس ي استفاده شود‪.‬‬
‫‪Abstract‬‬
‫واژه های کلیدی ‪،........ ،....... :‬‬
‫‪………………………………………………………..‬‬
‫……………………‬
‫‪Abstract‬‬
‫‪text‬‬
‫‪……………………………..‬‬
‫‪………………..‬‬
‫‪………………..‬‬
‫…………………… ‪…………………………….. ……………….. ………………..‬‬
‫…………………… ‪…………………………….. ……………….. ………………..‬‬
‫‪Keywords:‬‬
‫مقدمه یا بیان مسئله‬
‫متن‪.....‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫راهبردهای پیشنهادی‬
‫اهداف و روش پژوهش‬
‫‪......‬‬
‫‪........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪...........‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪…..‬‬
‫……‬
‫‪….‬‬
‫یافتههای پژوهش‬
‫‪...............‬‬
‫‪..............‬‬
‫‪.............‬‬
‫‪......‬‬
‫‪............. ......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.............‬‬
‫‪......‬‬
‫منابع‬
‫‪.................‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪....................‬‬
‫‪........................‬‬
‫‪........................‬‬
‫‪...........................‬‬
‫نشانی دبیرخانه‪ :‬مشهد‪ ،‬پردیس دانشگاه فردوس ی‪ ،‬پژوهشکده گردشگری‬
‫‪Tel: 05138762004 – Web: Bcit.ir – Email: [email protected]‬‬