جهت تنظیم شناسنامه آموزشی مجدد ملاک فرم ارزشیابی سالانه می باشد

Download Report

Transcript جهت تنظیم شناسنامه آموزشی مجدد ملاک فرم ارزشیابی سالانه می باشد

‫بنام خدا‬
‫عنوان کلی مشکل‪:‬‬
‫ارتقاء رتبه کارکنان بدالیل مختلف‬
‫بخصوص مشکالت آموزش ضمن خدمت به تاخیر‬
‫می افتد‪.‬‬
‫هدف‬
‫‪:‬‬
‫بررسی و تعیین راه حل مشکالت آموزش ضمن‬
‫خدمت برای بهبود وضعیت فعلی فرآیند‬
‫ارتقاء رتبه کارکنان‬
‫موارد استفاده از شناسنامه آموزشی‬
‫کارمند‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪: 88‬‬
‫‪176‬‬
‫‪176‬‬
‫‪83‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪:88‬‬
‫(بعنوان گروه هدف) وظیفه رابط شناسایی گروه زیر می باشد که بعنوان‬
‫گروه ( ‪ )X‬نام برده می شود‪:‬‬
‫‪ ‬مشاغل تا سطح کاردانی‪ ،‬اگر ارشد نگرفته شده باشند‬
‫(برای مشاغل تا سطح کاردانی اگر ارشد گرفته باشد‪ ،‬نیاز به بررسی پرونده ندارد)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بازنشسته ها و روبه بازنشستگی ها‬
‫جدیداالستخدام های آن زمان (قبل از ‪)88‬‬
‫مشاغل پشتیبانی و اداری و خدماتی‬
‫انتقالی های درون سازمانی و از بیرون به داخل‬
‫کلیه کسانیکه که اصالً رتبه نگرفته اند‬
‫جهت کارمندان که قبل از ‪ 88‬استخدام شده اند‬
‫چنانچه در آن زمان دوره ای طی نموداه اند می‬
‫بایست حتما در پرونده پرسنلی شناسنامه موجود‬
‫باشد و چنانچه فردی شناسنامه آموزشی در‬
‫پرونده پرسنلی نداشته باشد‪ ،‬جهت تنظیم‬
‫شناسنامه آموزشی مجدد مالک فرم ارزشیابی‬
‫ساالنه می باشد‪.‬‬
‫بنابراین‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫باید شناسنامه آموزشی قبل از ‪ 88‬برای هر کارمند موجود باشد‪.‬‬
‫بررسی پرونده جهت ارتقاء رتبه منوط به ارائه شناسنامه قبل از ‪ 88‬می‬
‫باشد‪.‬‬
‫کارگزین و رابط طبقه بندی مشاغل موارد عدم وجود شناسنامه قبل از ‪ 88‬در‬
‫پرونده را به رابط آموزش اطالع دهد‪ ،‬که چنانچه وجود ندارد‪ ،‬رابط آموزش‬
‫شناسنامه مورد نیاز را تهیه نماید‪.‬‬
‫رابط طبقه بندی مشاغل موارد عدم وجود شناسنامه آموزشی ساالنه (بعد از‬
‫‪ )88‬را به رابط آموزش اطالع دهد‪.‬‬
‫جهت تایید شناسنامه های آموزشی می بایست آخرین حکم ذینفع مربوط به‬
‫همان سال ضمیمه گردد‪.‬‬
‫منظما به رابط آموزش‬
‫ً‬
‫آخرین حکم‪-‬تغییر عنوان‪/‬لحاظ مدرک تحصیلی باید‬
‫ارایه شود‪.‬‬
‫رابط طبقه بندی پرونده را از نظر استحقاق ارتقاء‬
‫بررسی می کند‪:‬‬
‫ نواقص را اعم از نبود شناسنامه و کمبود ساعت به رابط آموزش‬‫اطالع دهد‪ ،‬سپس رابط آموزش جهت تنظیم شناسنامه یا برنامه ریزی‬
‫جهت طی دوره با کارمند‪ ،‬با هماهنگی مدیرخود و واحد آموزش اقدام‬
‫می نماید‪ .‬بعد از ‪ 88‬هم شناسنامه باید سال به سال در پرونده به‬
‫ازاء هر سال سقف دوره ها رعایت شده باشد و چنانچه موجود نباشد‪،‬‬
‫توسط رابط آموزش اصلی دوره ها پس از جمع آوری و تهیه‬
‫شناسنامه و تایید توسط آموزش ضمن خدمت و گروه طبقه بندی مشاغل‬
‫در پرونده ضبط شود‪.‬‬
‫اولویت ها ی کاری رابط طبقه بندی‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫باز بینی منظم پرونده هاای پرسانلی از نظار وجاود شناسانامه‬
‫آموزشی (حداقل شناسنامه‪ ،‬تا آخر سال ‪ 87‬ووبعد از ‪ 88‬برای هر‬
‫سال ‪ 1‬شناسنامه)‪.‬‬
‫اعالم نقایص شناسنامه های آموزشی بصورت منظم به راباط آماوزش‬
‫برای برنامه ریزی متمرکز جهت آموزش افراد فاقاد شناسانامه و‬
‫یا پیگیری دریافت مستندات آموزشی جهت تهیه شناسنامه‪.‬‬
‫پیگیری موارد استحقاق رتبه (بهانه ای برای بررسی پروناده و‬
‫ًموارد‪....‬با آموزش‪.‬‬
‫استحقاق های دیگر فرد) مخصوصا‬
‫ارائه منظم نسخه ای از آخرین احکام کاارگزینی کارمنادان کاه‬
‫دارای تغییر عنوان باشند به رابط آموزش‪.‬‬
‫‪ .5‬پرونده پرسنلی گروه‬
‫‪x‬‬
‫‪ ،‬مای توانناد بررسای کنناد کاه ماورد‬
‫الویت ها ی کاری رابط آموزش‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫داشتن بایگانی منظم و بروز رسانی از احکام کارگزینی کارکنان‪.‬‬
‫داشتن فایل مشخصی از کسانی که تغییر پست و یا رشته شغلی داشته اند؛ بمنظور مساعدت‬
‫ً‬
‫به گروه طبقه بندی مشاغل جهت باز بینی کردن تصمیمات گروه طبقه بندی ( گسی احیانا‬
‫امتیازی را بدون توجیه طبقه بندی از دست نداده باشد‪).‬‬
‫بروز رسانی اطالعات پرسنلی از جمله رشته شغلی و پست سازمانی در سامانه جام تا پایان‬
‫شهریور ماه تعیین شده است‪.‬‬
‫امسال حداکثر تا پایان بهمن ماه ان شا هللا بایستی دوره ها ثبت شوند که تا پایان سال‬
‫آتی شناسنامه های سال ‪ 93‬قابل رویت باشند‪.‬‬
‫خارج از نیازسنجی‪ ،‬خارج از لیست حضور و غیاب‪ ،‬حتی اگر یک مورد دیده شد‪ ،‬آن دوره‬
‫تحت هیچ شرایطی ثبت نخواهد شد و با رابط آن واحد برابر مقررات رفتار خواهد شد‪.‬‬
‫از این پس مقرر است نسخه واحد شناسنامه آموزشی هر فرد انتهای همان سال دریافت شود‪.‬‬
‫تا پایان تیر ماه دوره ها بسته شود‪ ،‬و بهمن ماه امسال سامانه برای اضافه کردن هر نوع‬
‫کالس آموزشی بسته می شود‪.‬‬