2-3 ****** 1390

download report

Transcript 2-3 ****** 1390

‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬
‫کلیات پژوهش‬
‫مقدمه و طرح مسئله‬
‫روش پژوهش‬
‫ابعاد و زمینه های فرآیند برنامه ریزی راهبردی مالی‬
‫تحلیل یافته ها و الزامات برنامه ریزی راهبردی و ارائه پیشنهاد‬
‫نتیجه گیری‬
‫سواالت پژوهش‬
‫پرسش اول‬
‫آیاااا برناماااه ریااازی‬
‫دوم‬
‫پرسش دوم‬
‫پرسش‬
‫استراتژیک را می تاوا‬
‫بااه عاااوا راهبااردی در‬
‫نقش شورای شهر در اجرا‬
‫جهت تامین ماااب ماالی‬
‫یا عدم اجرای برنامه ریزی‬
‫پایاادار در شااهرداری‬
‫راهبردی چیست؟‬
‫شااوراهای شااهر م ر اای‬
‫نمود ؟‬
‫رضیه‬
‫‪ .1‬باظر می رسد دالیل مختلفای ا جملاه ساارتار مادیریت بخ ای تفارق‬
‫عملکردی تفرق سیاسی قدا مطال ات ال م اهداف کوتاهمدت تجریدی‬
‫نبود رواست اراده راگیر موجب عدم تحقق برنامهریازی ادادام عملای در‬
‫نتیجه مدیریت یکپارچه شهری شده است‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫اقتصادیبالیای‬
‫کاهش اثرات‬
‫توسعه و‬
‫بررسیهای‬
‫طرح‬
‫طبیعیمحلی‬
‫مدیریت‬
‫مالی و‬
‫ابعاد‬
‫از نقطه نظر وظایف و‬
‫اختیارات شورای شهر‬
‫نقش شهروندان‬
‫بودجه داخلی‬
‫شورای شهر‬
‫کمک های‬
‫دولتی‬
‫فروش تراکم‬
‫عوارض‬
‫روش پژوهش‬
‫‪ ‬ساختارگرایی را میتوان جستجوی کشف ترکیب و سازوکارهای ساختاری موجود در‬
‫ورای کلیه پدیدهها تعریف کرد‪.‬‬
‫‪ ‬تحلیل تاریخی‪ -‬تکوینی به شناخت عمومی و یا کشف روابط علّی و تبیین زمانی و‬
‫مکانی سیر (مراحل) تحوالت ساختاری و عملکردی ابعاد سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬
‫طبیعی و فضایی پدیدهها منتهی میگردد‪.‬‬
‫‪ ‬در تحقیق حاضر‪ ،‬چه در عنوان و چه در فرآیند انجام طرح‪ ،‬بر استراتژیک بودن‬
‫آن تاکید شده است‪.‬‬
‫ابعاد و زمینه های فرآیند برنامه ریزی راهبردی‬
‫طبیعی‬
‫اثرات بالیای‬
‫کاهش‬
‫طرح‬
‫پردازی‬
‫استراتژی‬
‫الگوی‬
‫توسعه وهای‬
‫های زمینه‬
‫ابعاد و‬
‫حاصل تعامل چهار‬
‫عامل است‪:‬‬
‫طراحی سیستم‬
‫آینده نگری‬
‫برنامه ریزی‬
‫سازماندهی‬
‫ابعاد و زمينههای الگوی استراتژیپردازی‬
‫‪ )1‬آیندهنگری‪ :‬مطالعات محیطی یا شناخت وضعیت حال‬
‫و آینده و تشخیص نقاط قوت‪ ،‬ضعف درونی و فرصتهاا و‬
‫تهدیاادهای بیروناای ‪ ،SWOT‬اسااتراتژی براساااا آگاااهی‬
‫هوشمندانه از شناسایی عوامل تعیین کننده و متغیرهای‬
‫اصلی در آیندهنگری شکل میگیرد‪.‬‬
‫ابعاد و زمينههای الگوی استراتژیپردازی‬
‫‪ )2‬برنامه ریزی‪ :‬روش برنامه ریزی استراتژیک در دو سطح‬
‫الف ا برنامهریزی راهبردی کالن‪ :‬براساا مطالعات محیطی که شامل بررسی نقاط قوت و ضعف درونی‬
‫و فرصتها و تهدیدهای بیرونی است‪ ،‬عوامل تعیین کننده محیطی و متغیرهاای کاالن مشاخص مای‪-‬‬
‫گردد‪ .‬برنامهریزی کالن نیز پایگاه برنامهریزی اجرایی یا عملیاتی را به وجود میآورد‪.‬‬
‫ب ا برنامهریزی اجرایی‪ :‬فرآیند برنامهریزی اجرایای از فرآینادهای آینادهنگاری (مطالعاات محیطای) و‬
‫سازماندهی و طراحی سیستم (نظامبخشی) خطمشیها و اطالعات الزم را دریافت مایکناد و باا نظاام‬
‫مدیریت کنترل میشود‪.‬‬
‫ابعاد و زمينههای الگوی استراتژیپردازی‬
‫‪3‬ا ساازماندهی‪ :‬ساازماندهی هساته اصالی مادیریت را‬
‫تشکیل میدهد و شامل طبقهبندی فعالیتها و ساامان‪-‬‬
‫دهی فرآیندهاسات کاه در قالاب سااختار کلای ساازمان و‬
‫طراحی واحدهای سازمان و تادوین ممموریات و وظاایف و‬
‫روابط موجود میان واحدها و مشاغل شکل میگیرد‪.‬‬
‫ابعاد و زمينههای الگوی استراتژیپردازی‬
‫‪4‬ا طراحی سیستم‪ :‬فرآیند طراحای شاامل پیااده کاردن و‬
‫نگهداری سیستمهایی است که مجموعهای از فعالیتهاا‬
‫و چرخهیابی سیستم را تشکیل میدهند‪.‬‬
‫ابعاد مالی‪ ،‬اقتصادی و بودجه ای‬
‫‪ ‬کمیسیون اقتصادی‪ ،‬برنامه و بودجه در شورای اسالمی شهر مشهد‬
‫از جمله مسائل مهمی که این کمیسیون در سالهای اخیر به آنها پرداخته است‪ ،‬از این قرارند‪:‬‬
‫‪ -1‬بودجۀ ساالنۀ شورا و شهرداری مشهد‪.‬‬
‫‪ -2‬صدور مجوز جابجایی اعتبارات عمرانی به جاری‪.‬‬
‫‪ -3‬اصالح اعتبارات جاری و عمرانی‪.‬‬
‫‪ -4‬ملزم کردن شهرداری مشهد به تهیه و ارائۀ نظام جامع درآمدهای مستمر خود‪.‬‬
‫‪ -5‬تدوین طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری مشهد‪.‬‬
‫‪ -6‬اصالح اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر مشهد‪.‬‬
‫‪ -7‬اخذ عوارض از وسایل نقلیۀ شماره گذاری شده‪ ،‬از صدور گواهینامه رانندگی و گذرنامه و ‪.....‬‬
‫‪ -8‬تعیین بهای خدمات شهری و غیره ‪. ..‬‬
‫ابعاد مالی‪ ،‬اقتصادی و بودجه ای‬
‫‪ ‬بودجۀ داخلی شورای شهر‬
‫‪ ‬بر طبق بند ‪ 12‬مادۀ ‪ ،71‬شورای شهر بودجۀ خود را خود تصویب نموده از اموال شهرداری دریافات‬
‫مینماید‪ .‬این سازوکار میتواند تبدیل به یک چالش اساسی برای شورا بشاود‪ ،‬زیارا بودجاۀ شاورای‬
‫شهر را سازمانی می بایست تامین نماید که خود تحت نظارت شوراست‪.‬‬
‫‪ ‬دولت ‪ :‬جز در موارد محدود منحصر به خدمات شهری مثل متارو کاه در حاوزۀ فعالیات شاهرداری‬
‫است‪ ،‬کمکی به شورای شهر صورت نمیگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬شورا از امکان قانونی انجام فعالیتهای اقتصادی برای تممین هزینه های خود برخودار نگردیده و از‬
‫لحاظ درآمدی وابسته به شهرداری است‪.‬‬
‫‪ ‬بحث حقوق و مزایای اعضای شورای شاهر ‪ :‬عضاویت در شاورای شاهر شاغل محساوب نشاده و‬
‫عضویت در آن افتخاری است‪ .‬حق الزحمۀ جلسات برای اعضای شورا و محدود بودن ساعات جلسه و‬
‫مجاز نبودن سایر پرداختها به جز حق ممموریت اعضای شورا‪ ،‬آن هم به تشخیص وزارت کشاور بارای‬
‫اعضای شورا‬
‫‪ ‬این قانون فینفسه می تواند باعث محدود ساختن فعالیتهای اعضای شورای شهر گردد‬
‫ابعاد مالی‪ ،‬اقتصادی و بودجه ای‬
‫‪ ‬کمک های دولتی‬
‫‪ -1‬کمکهای دولتی در قالب تصویب عوارض یا اعطای وام‬
‫‪ -2‬دریافت عوارض محلّی تحت عنوان عوارض نوسازی و‪...‬‬
‫‪ -3‬کسب درآمد از طریق فروش و نقل و انتقال امالک شهری‪.‬‬
‫‪ ‬سهم دولت در استفاده از امکانات شهری بسیار باال بوده‪ ،‬اما سطح مشارکت مالی آن بسیار کم‬
‫می باشد‪(.‬صدور طرح ترافیک )‬
‫‪ ‬در حال حاضر تمام درآمد شهرداری از عوارضی است که از مردم دریافت میکند‪.‬‬
‫‪ ‬یکی از راه های کسب استقالل ماالی شاورا و شاهرداریر پرداخات بادهی هاای دولات باه ایان دو‬
‫سازمان است‪.‬‬
‫‪ ‬امروزه در اکثر شهرهای بزرگ دنیا ترکیب بودجهای بدین صورت است که حدود ‪ %30‬آن عوارضای‬
‫است که مردم میپردازند و حدود ‪ 30‬تا ‪ %40‬نیز از طریق سرمایهگذاریها و بخش امالک و عاوارض‬
‫ساخت و ساز‪ ،‬و بقیه توسط دولت تامین میشود‪ .‬حتی در بعضای کشاورها ساهم دولات در تاممین‬
‫هزینااااااااااااااااههااااااااااااااااای شااااااااااااااااهری بااااااااااااااااین ‪ 30‬تااااااااااااااااا ‪%70‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫ابعاد مالی‪ ،‬اقتصادی و بودجه ای‬
‫عمده منابع در آمدی شهرداری مشهد‬
‫فروش تراکم‬
‫‪ ‬تمثیر ناپایداری منابع مالی شهرداری و قطع کمک دولت و رها‬
‫کردن شهر بدون در نظر گارفتن مناابع جاایگزین و بااب شادن‬
‫تراکم فروشی به عنوان اصلی ترین منبع درآمد شهرداری‪ ،‬باعث‬
‫انباشت مشکالت اقتصادی در چند سال اخیرگردیده است‪.‬‬
‫‪ ‬این مشکل‪ ،‬ریشه دریکی از مصوبات مجلس در سال ‪ 64‬مبنی‬
‫بر لزوم خودکفایی شهرداری‬
‫‪ ‬هزینههای تخلف می بایست چنان سنگین باشند که انگیازهای‬
‫برای افراد ایجاد نکند که به این سمت هدایت گردند و در نهایت‬
‫میبایست این هزینه ها را به تدریج از منابع درآمدی شهرداری‬
‫حذف نمود‪.‬‬
‫عوارض شهری‬
‫‪ ‬یکی از منابع اساسی مالی‬
‫‪ ‬در یک تحلیل اقتصادی در شورای دوّم شهر تهران این نتیجه‬
‫حاصل گردید که بهرههای بدهکاری شهروندان به شهرداری‬
‫حذف گردد و فرمولهایی مناسب برای چگونگی پرداخت بدهی‪-‬‬
‫ها فراهم آید تا مردم نیز برای پرداخت بدهیهایشان به‬
‫شهرداری انگیزۀ بیشتری داشته باشند‪.‬‬
‫‪ ‬سهم عوارض به عنوان بخش ثابت و پایدار درآمد شهری‬
‫متناسب با پارامترهای مختلف و بهرهوریهای موجود از‬
‫امکانات شهر‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬
‫ابعاد مالی‪ ،‬اقتصادی و بودجه ای‬
‫‪ ‬نقش شهروندان در تممین منابع مالی‬
‫‪ ‬توزیع عدالت منابع درآمدی شهروندان توجه نمود‪ .‬واقعیت این است که کسانی که بهرهبرداری‬
‫و استفادۀ بیشتر و گستردهتر از خدمات شهری دارند‪ ،‬قاعدتاً میبایست پول بیشتری نیز به شهرداری‬
‫بپردازند‪.‬‬
‫‪ ‬برای مثال شهروندی که زباله تولید میکند‪ ،‬بایستی به میزان زبالهای که تولید میکناد‪ ،‬عاوارض‬
‫بپردازد‪ ،‬حال آنکه فعالًًٌ اینگونه نیست‪.‬‬
‫‪ ‬معضل اساسی در این عرصهر تممین اصولی هزینههای خدماتی شهر مشهد است که در آن‪ ،‬رابطۀ‬
‫مدون و منسجمی بین شهروندان و شهرداری تعریف نگردیده است‪.‬‬
‫‪ ‬فرهنگ سازی شود تا مردم بپذیرند که بخشی از هزینههای شهر را میبایست خودشان تقبل کنند‬
‫تا بتوانند از خدمات شهری بهتر و زندگی سالمتر و با کیفیت تر در شهر سود ببرند‪..‬‬
‫تحليل يافتهها و الزامات‬
‫برنامه ريزی استراتژيک مالی‬
‫حوزه‬
‫مالی‬
‫اقتصادی‬
‫بودجه ای‬
‫کالن استراتژی ها‬
‫استراتژی ها‬
‫الف‪ -‬توسعه منابع‬
‫مالی سالم برای شهر‬
‫مشهد‬
‫‪ .1‬برنامااه ریاازی در جهاات تااممین و‬
‫تعریف منابع ثابت و پایدار برای‬
‫شهر مشهد‬
‫‪ .2‬افزایش سهم عاوارض در تاممین‬
‫هزینه های شهر مشهد‬
‫‪ .3‬توسعۀ مشاارکت شاهروندان در‬
‫تممین منابع مالی شهر‬
‫‪ .4‬ارتقاء موقعیت فراملی‪ ،‬منطقه‬
‫ای و بااین المللاای کااالن شااهر‬
‫مشااهد از طریااق جااذب ساارمایه‬
‫گذاری های خارجی‪.‬‬
‫ب‪ -‬تبدیل مشهد به‬
‫شهری دارای جایگاه‬
‫اقتصادی بین المللی‬
‫مطلوب‬
‫شرح استراتژی های برگزیده‬
‫بر اساس حوزه های تحلیلی‬
‫کالن استراتژی‬
‫(الف)‬
‫استراتژی ‪1‬‬
‫برنامه ریزی در جهت تممین و تعریف منابع ثابت و پایدار برای شهر مشهد‪.‬‬
‫هدف‬
‫‪ -‬فراهم سازی شرایط‪ ،‬بسترها و زمینه های تحقق شهر امن‪ ،‬آباد و سالم بر پایه آرمانهای یاک جامعاه‬
‫توسعه منابع مالی سالم برای شهر مشهد‬
‫اسالمی‪.‬‬
‫ درک عمیق از نیاز های شهروندان و توزیع عادالنه فرصتها و امکانات شهری میان همه گروه های‬‫شهروند‪.‬‬
‫هزینه های اداره شهر مشهد هر ساله رو به افزایش است و به منظور تامین این هزینه ها‪ ،‬پایش بینای و‬
‫شرح استراتژی‬
‫تمهید منابع مالی ثابت و پایدار برای سالیان آتی امری حیاتی است تا بتوان با استفاده از این منابع به‬
‫اداره بهینه شهر مشهد پرداخت‪.‬‬
‫‪ -1‬رایزنی با دولت جهت دریافت هزینه های استقرار نهادهای دولتی در شهر مشهد‪.‬‬
‫برنامه های‬
‫عملیاتی‬
‫‪ -2‬رایزنی با دولت جهت اخذ مطالبات شهرداری از دولت‪.‬‬
‫‪ -3‬فراهم آوردن امکان استفاده مستقیم و غیر مستقیم (فروش اوراق بهادار) از سرمایه های خصوصای‬
‫داخلی و خارجی در پیشبرد طرح های زیر بنایی‪.‬‬
‫‪ -4‬ایجاد شهر هوشمند و دارای بانک اطالعاتی در زمینه های شهری که در آن ارائه اطالعات به روز باشد‪.‬‬
‫شرح استراتژی های برگزیده‬
‫بر اساس حوزه های تحلیلی‬
‫کالن استراتژی‬
‫(الف)‬
‫استراتژی ‪2‬‬
‫هدف‬
‫توسعه منابع مالی سالم برای شهر مشهد‬
‫افزایش سهم عوارض و هزینه های دریافت خدمات شهری در تممین هزینه های شهر‬
‫ فراهم سازی شرایط‪ ،‬بسترها و زمینه های تحقق شهر امن‪ ،‬آباد و سالم بر پایه آرمانهای یک جامعه‬‫اسالمی‪.‬‬
‫ توزیع عادالنه فرصتها و امکانات شهری میان همه گروههای شهروند‪.‬‬‫امروزه در بیشتر شهرهای پیشرفته دنیا سهم عوارض در تامین منابع مالی شهرها بسیار چشمگیر است و بارای‬
‫شرح استراتژی‬
‫برنامه های عملیاتی‬
‫شهر مشهد نیز می بایست با افزایش سهم عوارض منابع مالی مناسب و پایداری را برای اداره بهینه شهر فراهم‬
‫نمود و لذا رویکرد به سهم عوارض در اداره شهر مشهد می بایست تغییر یابد و نسبت بیشتری از منابع مالی شهر‬
‫مشهد از عوارض فراهم گردد‪.‬‬
‫‪ -1‬دریافت هزینه های خدمات شهری از شهروندان‪ ،‬متناسب با میزان بهره مندی شهروندان از خدمات و امکانات‬
‫شهری‪.‬‬
‫‪ -2‬افزایش حوزه اختیارات و سهم شورای شهر در وضع قوانین در خصوص عوارض و مالیات محلی‪.‬‬
‫‪ -3‬باال بردن هزینه های تخلف ساختمانی تا حدی که انگیزه ارتکاب تخلف کاهش یابد‬
‫‪ -4‬احتساب هزینه های آلودگی محیط زیست و آثار زیست محیطی منفی جانبی ناشی از واحدهای تولیدی و نیز‬
‫میزان زباله تولیدی شهروندان و مصرف در عوارض و مالیات ها به صورت مرحله ای و تدریجی‪.‬‬
‫‪ -5‬آگاه سازی شهروندان از سهم مشارکت های مردمی و عوارض در شهرهای بزرگ دنیا و تمثیر این مشارکت در‬
‫برخورداری از شهری آباد‪ ،‬سالم و مرفه‪.‬‬
‫‪ -6‬ایجاد تنوع در منابع اخذ عوارض و منابع درآمدی مدیریت شهری و عدم تکیه صرف بر بخش مسکن‪.‬‬
‫شرح استراتژی های برگزیده‬
‫بر اساس حوزه های تحلیلی‬
‫کالن استراتژی (ب)‬
‫استراتژی‪3‬‬
‫هدف‬
‫شرح استراتژی‬
‫برنامه های‬
‫عملیاتی‬
‫تبدیل مشهد به شهری دارای جایگاه اقتصادی بین المللی مطلوب‬
‫توسعه مشارکت شهروندان در تممین منابع مالی شهر مشهد‪.‬‬
‫ فراهم سازی شرایط‪ ،‬بسترها و زمینه های تحقق شهر امن‪ ،‬آباد و سالم بر پایه آرمانهای یاک جامعاه‬‫اسالمی‪.‬‬
‫ درک عمیق از نیازهای شهروندان و توزیع عادالنه فرصتها و امکانات شهری میان همه گروههای شهروند‪.‬‬‫یکی از منابعی که می تواند در تامین مالی شهر مشهد نقش پررنگ تری ایفا نماید‪ ،‬مشارکت شهروندان‬
‫در تامین منابع مالی شهر مشهد است و این مهم می تواند موجب ترغیب مشارکت مردم در اداره امور‬
‫شهر گشته و هم به افزایش کیفیت خدمات شهری برای شهروندان بیانجامد‪.‬‬
‫‪ -1‬ارائه مجوزها و تسهیالت تشویقی به شهروندان جهت تسهیل زمینه مشارکت مالی مردم در اجرای پروژه‬
‫های عمرانی و خدماتی‪.‬‬
‫‪ -2‬شفاف سازی و اطالع رسانی به روز در زمینه تشویق شهروندان به مشارکت فعال در تامین منابع مالی‪.‬‬
‫‪ -3‬مطالعه و تحقیق جهت کشف راه های جدید برای جلب مشارکت مالی مردم مثل تاسیس صندوقهای‬
‫سرمایه گذاری‪.‬‬
‫‪ -4‬پیش بینی تدابیری در جهت تقویت مشارکت مالی مستقیم شهروندان برای تممین هزینه های برنامه‬
‫ها و طرح های شهری‪.‬‬
‫‪ -5‬آگاه سازی کافی و مناسب شهروندان در مورد این نکته که ارائه خدمات شهری با کیفیت باال مستلزم‬
‫پرداخت هزینه های بیشتر از سوی آنان است‪.‬‬
‫‪SWOT‬‬
‫اهداف کیفی‬
‫نقاط قوت ‪S‬‬
‫ توزیع قدرت در سطوح پایین جامعه توسط شورایاری ها و‬‫کمک به تقویت مشارکت های مردمی ‪.‬‬
‫ توجه شورا به مشارکت های مردمی جهت سرمایه های‬‫خصوصی‪.‬‬
‫ کاهش وابستگی مالی شهرداری به فروش تراکم‪.‬‬‫ بررسی منابع درآمدی شهرداری‪ - .‬تصویب مجوز اخذ انواع‬‫مختلف عوارض در مشهد‪.‬‬
‫الزام شهرداری به تهیۀ آیین نامه های اجرایی وصول بهای‬
‫استفاده از خدمات عمومی‪.‬‬
‫ اعطای مجوز به شهرداری جهت استفاده از منابع و سرمایه‬‫های خارجی جهت بازسازی بافت های فرسوده‪.‬‬
‫نقاط ضعف ‪W‬‬
‫فرصت ها ‪O‬‬
‫تهدیدات ‪T‬‬
‫ امکان باالی مداخلۀ تمایالت سیاسی مزیر کشور‪ ،‬فرماندار و استاندار در امور شورا به دلیل‬‫ ظرفیت باالی دموکراسی در نظام سیاسی ایران‪.‬‬‫ وجود ظرفیت مطلوب برای ادارۀ مالی مشهد به علت تمرکز حدود نیمی ناظر بودن وزارت کشور‪.‬‬‫ عدم پذیرش استقالل نهاد شورا از جانب دولت‪.‬‬‫از صنعت کشور در آن‪.‬‬
‫ ضعف فرهنگ حزبی و عدم نهادینگی احزاب در کشور‪.‬‬‫ اختیار تصویب بودجۀ شهرداری و شرکتهای وابسته به آن توسط شورا‪.‬‬‫ اختیار شورا در تممین منابع مالی خود از طریق انتشار اوراق مشارکت و ‪ -‬تمایل باالی جریانات سیاسی به تمثیر گذاری بر عملکرد شهرداری به دلیل غیر دولتی بودن‬‫آن و برخوردداری آن از قدرت اقتصادی باال و رابطۀ نزدیک آن با مردم‪.‬‬
‫سایر روشها با رعایت قوانین‪.‬‬
‫ ناکافی بودن بودجۀ موجود شهرداری در ادارۀ شهر و عدم حمایت دولت‪.‬‬‫ توان شورا در برنامه ریزی برای نحوۀ مصرف بودجۀ شهرداری‪.‬‬‫ توجه بیش از پیش نظام حکومتی به مزایای مشارکت شهروندان در ‪ -‬پایین بودن سهم عوارض در منابع مالی شهر و مشارکت بسیار ضعیف شهروندان در‬‫تممین منابع مالی شهر‪.‬‬
‫ادرۀ امور‪.‬‬
‫ قدیمی بودن سیستم مالی شهرداری‪.‬‬‫‪ -‬افزایش هزینه های شهر مشهد‬
‫راهبردهای ‪S-O‬‬
‫برنامه ریزی در جهت تممین و تعریف منابع ثابت و پایدار برای شهر ‪-‬‬
‫مشهد‪.‬‬
‫‪ -‬افزایش سهم عوارض در تممین هزینه های شهر مشهد‪.‬‬
‫راهبردهای ‪O-W‬‬
‫راهبردهای ‪S-T‬‬
‫تقویت نهادها‪ ،‬تشکلها و گروههای مدنی جهت افزایش سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ‪-‬‬
‫شهروندان در ادرۀ شهر مشهد‪.‬‬
‫ ایجاد زمینه های مشارکت بیشتر شهروندان در ادارۀ امور شهر ‪.‬‬‫ فراهم آوردن زمینۀ تغییر مفهوم شهرنشینی به شهروندی از طریق اشاعۀ آموزش‬‫شهروندی‪.‬‬
‫راهبردهای ‪T-W‬‬
‫ فرصت طلبی برخی اعضای شورا و استفاده از شورا بعنوان‬‫سکوی پرش سیاسی‪.‬‬
‫ رفع یا کاهش تنش های سیاسی ار تعامالت درونی شورا‪.‬‬‫‪13‬‬
‫مناطق‬
‫شهرداری‬
‫مالی‬
‫منابع‬
‫از‬
‫اطالع‬
‫کسب‬
‫ ضعف شورا در‬‫ رفع یا کاهش تنش های سیاسی از تعامالت بیرونی شورا‪.‬‬‫گانه‪.‬‬
‫ بهینه سازی نحوۀ انتخاب شهردار توسط شورا‪.‬‬‫ نظارت ناکافی بر مکانیزم بودجه و هزینه های مناطق ‪ 13‬گانۀ‬‫برنامه ریزی کالن و دراز مدت در جهت توسعۀ مشارکت شهروندان در ‪-‬‬
‫شهرداری‪.‬‬
‫تممین منابع مالی شهر‪.‬‬
‫ پیش بینی نکردن مشکالت پدید آمده برای شهروندان در پی‬‫افزایش یکبارۀ عوارض نوسازی‪.‬‬
‫ برنامه ریزی در راستای ارتقاء موقعیت فراملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‬‫ انتخاب شهرداران غیر همسو با شورا‪.‬‬‫کالن شهر مشهد از طریق جذب سرمایه گذاری های خارجی‪.‬‬
‫ کم بودن تعداد اعضای شورا که موجب تسهیل سیاسی کاری‬‫و البی کردن در تصمیمات می شود‪.‬‬
‫ فعالیت بسیار ضعیف شورا در تحقق مفهوم شهروندی و‬‫مشارکت شهروندان در ادارۀ امور اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬
‫رفاهی شهر‪.‬‬
‫انتخاب شاخصهای سنجش و پايش عملکرد شورا‬
‫‪ ‬سئواالتی که در تمام فرایند تحقق استراتژی می بایست پرسید و مرور کرد‪.‬‬
‫• آیا برنامۀ عملیاتی برای اجرای استراتژی دارای چارچوب زمانی است؟‬
‫• آیا برنامۀ عملیاتی تحقق استراتژی جهت سهولت به مراحل مختلف شکسته شده است؟‬
‫• آیا برای اجرای موفق برنامه های عملیاتی‪ ،‬مسئول تعیین گردیده است؟‬
‫• آیا منابع الزم برای تحقق استراتژی درنظر گرفته شده است؟ آیا برنامه های عملیاتی به مناابع‬
‫اضافه احتیاج دارد؟‬
‫اگر چنین است‪ ،‬آیا برای این موضوع‪ ،‬پیش بینی الزم صورت گرفته است؟‬
‫• آیا برنامۀ عملیاتی تحقق استراتژی به اندازۀ کافی جزیی شده اسات کاه براحتای بتاوان اجارای‬
‫اقدامات را ردیابی نمود؟‬
‫• آیا برنامۀ عملیاتی‪ ،‬تالش برای نیل به اهداف مورد نظر را تسهیل می نماید؟‬
‫• آیا برنامۀ عملیاتی‪ ،‬تناسب کافی با اهداف دارد؟‬
‫الزامات استراتژیهای ارائه شده‬
‫حوزه های مالی و اقتصادی‬
‫ رایزنی با دولت جهت دریافت هزینه های استقرار نهادها و سازمان هاای دولتای در‬‫شهر مشهد ‪.‬‬
‫ رایزنی با دولت جهت اخذ مطالبات شهرداری از دولت‪.‬‬‫‪ -‬فراهم آوردن امکان اساتفاۀۀ مساتقیم و غیرمساتقیم (فاروش اوراق بهاادار) از‬
‫سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی در پیشبرد طرح های زیربنایی و زیر ساختی‪.‬‬
‫ ایجاد شهر هوشمند و دارای بانک اطالعاتی در زمینه هاای شاهری کاه در آن ارائاۀ‬‫اطالعات به روز باشد‪.‬‬
‫ دریافت عوارض خدمات شهری از شهروندان متناسب با بهره منادی شاهروندان از‬‫خدمات و امکانات شهری‪.‬‬
‫ادامه ‪..‬‬
‫الزامات استراتژیهای ارائه شده‬
‫حوزه های مالی و اقتصادی‬
‫ افزایش حوزۀ اختیارات و سهم شورای شهر در وضع قوانین در خصاوص عاوارض و‬‫مالیاتهای محلی‪.‬‬
‫ آگاه سازی شهروندان از سهم مشارکتهای مردمی و عوارض در شهرهای بزرگ دنیا‬‫و تمثیر این مشارکت در برخورداری از شهری آباد‪ ،‬سالم و مرفه‪.‬‬
‫ مانع زدایی قانونی از سرمایه گذاری خارجی در ایران‪.‬‬‫ جذب سرمایه های خارجی در پروژه های عمران و توسۀ شهر مشهد‪.‬‬‫‪ -‬برگزاری همایشهای بین المللی برای آشنا نمودن تقاضاهای بین امللی برای زمینه‬
‫های سرمایه گذاری در مشهد‪.‬‬
‫ جذب سرمایه های خارجی در پروژه های عمران و توسعۀ شهر مشهد‪.‬‬‫ادامه ‪..‬‬
‫الزامات استراتژیهای ارائه شده‬
‫حوزه های مالی و اقتصادی‬
‫ ایجاد امنیت سرمایه گذاری‬‫‪ -‬تدوین قانون حمایت از سرمایه گذار‬
‫ رفع موانع تسهیالت بانکی‬‫ کاهش سود تسهیالت بانکی‬‫ شفاف بودن پروژهها (بلحاظ زمان‪ ،‬سرمایه الزم و سود برگشتی)‬‫ بها دادن به اندیشه و تفکر‬‫ ایجاد باور در بخش خصوصی و اعتماد دو طرفه‬‫ تضمین برگشت سرمایه و سود منطقی‬‫ حذف بروکراسی اداری و جلوگیری از سرگردانی سرمایهگذار‬‫ادامه ‪..‬‬
‫الزامات استراتژیهای ارائه شده‬
‫حوزه های مالی و اقتصادی‬
‫ عدم تغییر مدیریتها‬‫ تقسیط در پرداخت هزینههای پروانه‬‫‪ -‬اعطاء امتیاز به سرمایه گذار با هدف توجیه اقتصادی مطلوب‬
‫ تبلیغات از طریق رسانه ها‬‫ همکاری از نقطه نظر کوتاه کردن زمان عقد قرار داد‬‫‪ -‬نگرش شهرداری به خود به عنوان سرمایه گذار(خود را در جایگاه سرمایه گذار دیدن)‬
‫‪ -‬ارائه طرح ها با توجیه اقتصادی باال‬
‫ادامه ‪..‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫‪ ‬برای دولت واجب است در راستای خودکفایی واقعی مدیریت محلی گام بردارد‪.‬‬
‫‪ ‬مجلس باید با یک دید باز قوانینی را تصویب نماید که بهبود وضعیت شهرها و شوراهای آن را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به منظور تامین مالی بودجه شورای شهر‪ ،‬صندوق ۀخیره ای در شورا تاسیس و چند درصد درآمد کل شهرداری در آن‬
‫واریز شود‪.‬‬
‫‪ ‬در کنار این رویکردهای قانونی و دولتی‪ ،‬آگاه سازی مردم از این واقعیت که در نهایت پرداخت مخارج شهر برعهده‬
‫خودشان است‪ ،‬بسیار الزم و ضروری مینماید‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم اطالع گرفتن مدیران شهرداری از زیرمجموعه هایشان است که نیاز به تقویت دارد‪(.‬هر زمان کاه شاهردار‬
‫بخواهد از منابع مالی و میزان تحرکات مالی شهرداران مناطق و میزان امالک شهرداری مطلع گردد‪ ،‬بسیار آسان به‬
‫آن دسترسی یابد)‬
‫‪ ‬نظارت شورا بر پروژههای شهری( نظارتی هر چه بیشتر بر سرمایهگذاریها و پروژه های شهری با مکانیزمی صحیح و‬
‫راهکارهایی مشخص)‬
‫‪ ‬اعمال قانون جامع سرمایه گذاری که متضمن منافع چهارجانبه شورای شهر‪ ،‬شهرداری‪ ،‬سرمایهگذار و شهروندان‬
‫باشد تدوین شود‪.‬‬
‫ادامه ‪..‬‬
‫منابع‬
‫‪‬حسین پور‪ ،‬سید علی‪ ،‬شمشیر بند‪ ،‬مصطفی‪ ،)1389( ،‬بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهری(مطالعه موردی ‪ :‬کالن شهر‬
‫تهران )‪،‬فصلنامه آرمانشهر شماره ‪.5‬‬
‫‪‬حسین پور‪ ،‬سید علی‪ )1390(،‬پایان نامه کارشناسی ارشد‪ ،‬تحلیل موانع ایجاد مدیریت یکپارچه شهری با تاکید بر نقش نهادهای حکومتی (مطالعه‬
‫موردی ‪ :‬کالن شهر تهران )‪ ،‬تربیت مدرا تهران‪.‬‬
‫‪‬حسینپور‪ ،‬سید علی‪ ،‬هاشمی‪ ،‬سید مناف‪ ،‬رفیعیان‪ ،‬مجتبی‪ )1390( ،‬تالیف کتاب "سیاستهای مدیریت شهری در کشورهای مختلف (رویکرد‬
‫راهبردی – فراتحلیلی یکپارچگی شهری)"‪ ،‬انتشارات طحان‪ -‬هله‪.‬‬
‫‪‬حسینپور‪ ،‬سید علی‪ ،‬رفیعیان‪ ،‬مجتبی‪ )1390( ،‬تالیف کتاب" حکمروانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی"‪ ،‬انتشارات تخصصی شهرسازی و‬
‫معماری طحان‪ -‬هله‪.‬‬
‫‪‬حسینپور‪ ،‬سید علی‪ ،‬رفیعیان‪ ،‬مجتبی‪ )1390( ،‬تالیف کتاب"نظریه‪ ،‬شهر‪ ،‬فضا‪ ،‬مدیریت شهری"‪ ،‬انتشارات تخصصی شهرسازی و معماری طحان‪-‬‬
‫هله‪.‬‬
‫‪ ‬مرادی مسیحی‪ ،‬واراز (‪ ،)1381‬برنامهریزی استراتژیک در کالن شهرها‪ ،‬تهران‪ :‬شرکت پردازش و برنامهریزی شهری‪ ،‬چاپ اول‪.‬‬
‫‪‬مهدیزاده‪ ،‬جو اد و همکاران‪ ،)1382( ،‬برنامهریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)‪ ،‬تهران‪ :‬شورای انتشارات حوزه‬
‫معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن وشهرسازی‪ ،‬چاپ اول‪.‬‬
‫‪‬موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش نو (‪ ،)1385‬برنامه ریزی استراتژیک شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬شورای اسالمی شهر تهران‪.‬‬
‫هاشمی‪ ،‬سید مناف‪ ،‬حسین پور‪ ،‬سید علی (‪ ،)1389‬بازبینی و بررسی اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی در رویکرد فراتحلیلی با تاکید بر زمینه‬
‫گسترش صنعت گردشگری‪ ،‬فصلنامه مدیریت شهری شماره ‪.26‬‬
‫هاشمی‪ ،‬سید مناف‪ ،‬حسین پور‪ ،‬سید علی (‪ ،)1390‬ترجمه کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی مسکن‪ ،‬انتشارات طحان هله‪.‬‬
‫ادامه ‪..‬‬
‫منابع‬
I.
Akhoundi , A. ( 2002 )Rethinking Globalization : An Analytical Framework ( ‫در مجموعه مقاالت همایش جهانی‬
) 1382 ، ‫ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬، ‫شدن اقتصاد‬
II.
Akhoundi , A. ( 2005 ) Royal Holloway , University of London , Paper work.
III. Berque, A. (1994). La maitrise de la ville, urbanite Fransaise, urbanite nippone. Ed. Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris.
IV. Canaux, y. (1971). E crits diurbanisme. CRU (centre de Recherche durbanisme) paris.
V.
Center for local Government, university of Technology, Sydney (UTS) (2005), the impacts of city
Development strategies.
VI. Cities Alliance; Cities without slums (b) (2004) city Development strategy (First Results)
VII. Colebatch , H . K. (2000) Policy , Open University Press , Buckingham & Philadelphia.
VIII. O`Looney, J( 2004) The New Home Rule: A regionalism alternative , supplement, or distraction,
National Civic Review , No.16 , Spring 2004
IX. Stadsdeelgids Amsterdam – Centrum (2005-2006) Gemeente Amsterdam.
X.
World Development Report 2004, Making services work for poor people. 2003