روش های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری

Download Report

Transcript روش های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری

‫مدیریت جلب مشارکت های‬
‫اقتصادی و مردمی‬
‫زمستان ‪91‬‬
‫هوالعلیم‬
‫مقدمه‬
‫غیر پایدار بودن روش های تامین مالی موجود‬‫ ایجاد زیرساخت های فکری‪ -‬قانونی و اجرایی لزم‬‫آموزش روش ها و مرور تجارب خارجی و داخلی‬‫برنامه استراتژیک توسعه شهری‬‫بودجه‬‫شیوه نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات لزم‬‫‪-‬رقابت های مدیریتی و انگیزه های تشویقی‬
‫مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوص ی‬
‫در پروژه های شهری‬
‫انواع روش ها‬
‫ قرارداد های ساخت‬-1
:‫شامل‬
(Build,operateand transfer) B.O.T
‫بهره برداری و مالکیت‬،‫ ساخت‬-
(Build,operateand own) B.O.O
‫ اجاره و انتقال‬،‫ ساخت‬-
)Build Lease Trransfer) B.L.T
‫ اجاره و بهره برداری‬،‫ ساخت‬-
)Build Lease Opearte) B.L.O
)Design Build operate Maintaio( D.B.O.M
‫ انتقال‬،‫بهره برداری‬،‫ ساخت‬-
‫بهره برداری و نگهداری‬،‫ ساخت‬،‫طراحی‬-
)Rehabilitate Operate transfer) R.O.T
‫ بهره برداری و انتقال‬، ‫احیاء‬-
)Rehabilitate Operate Own) R.O.O
‫ بهره برداری و مالکیت‬،‫احیاء‬-
‫‪ -2‬قراردادهای خدمات‬
‫‪ -3‬قرارداد های مدیریتی‬
‫‪Service contract‬‬
‫‪Management contract‬‬
‫‪ -4‬اجاره‬
‫‪Lease‬‬
‫‪ -5‬اعطای امتیاز‬
‫‪Concession‬‬
‫‪ -6‬سرمایه گذاری مشترک‬
‫‪ -7‬تبدیل پیمانکاران به تامین کنندگان مالی‬
‫‪ -8‬معامالت تهاتری‬
‫‪EPCF‬‬
‫‪EPC‬‬
‫‪-‬تجارب شهرداری سبزوار در خصوص جلب مشارکت بخش خصوص ی تا‬
‫کنون‪:‬‬
‫قرارداد های خدمات ‪ :‬رفت و روب و جمع آوری زباله‪ -‬نگهداری فضای سبز‪ -‬احداث پارک و عمران شهری‬‫قرارداد های طراحی و مشاوره‬‫قرارداد جمع آوری عوارض نوسازی و ‪....‬‬‫مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سبز‬‫ساخت و بهره برداری و واگذاری ‪ BOT‬مجتمع ورزش ی شهدای گمنام‬‫احداث‪ ،‬بهره برداری و واگذاری شهربازی‬‫ساخت‪ ،‬بهره برداری و واگذاری غرفه ها و فروشگاه های کاال و خدمات سازمان پارکها(‪)BOT‬‬‫‪-‬مشارکت در طراحی‪ ،‬ساخت مجتمع تجاری‪ -‬اداره فرهنگی ‪ 24‬متری انقالب‬
‫‪-‬مشارکت در فروش محصوالت و تولیدات دیجیتال شهرداری‬
‫اجاره مجموعه ورزش ی ناوی‬‫اجاره رستوران و تاالر شهر‬‫اجاره شهربازی‬‫اجاره میدان دام و احشام‬‫پارک بان‬‫‪ -‬و ‪......‬‬
‫تعدادی از پروژه ها و فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوص ی در شهرداری سبزوار‬
‫پروژه های احداث پارک های بزرگ‪ ،‬مشارکت بخش خصوص ی در قبال واگذاری امتیاز بهره برداری از‬‫فضاهای تجاری و تفریحی‬
‫پروژه های بازگشایی و احداث خیابان و معابر اصلی شهر توسط بخش خصوص ی در قبال واگذاری‬‫امتیازهای تجاری و ‪.....‬‬
‫ساخت مجتمع های مسکونی آپارتمانی در اراض ی متعلق به شهرداری با مشارکت بخش خصوص ی‬‫ساخت مجموعه های ویالیی و باغ و منزل در اراض ی متعلق به شهرداری با مشارکت بخش خصوص ی‬‫‪-‬ساخت مجتمع های تجاری‪ -‬اداری‪ -‬تفریحی‬
‫ساخت و بهره برداری از کشتارگاه با واگذاری امتیاز توسط بخش خصوص ی‬‫‪-‬ساخت و بهره برداری از ترمینال با واگذاری امتیاز توسط بخش خصوص ی‬
‫واگذاری قسمت زیادی از فعالیت های حوزه شهرسازی‬‫واگذاری اقدامات دریافت و وصول عوارضات‬‫واگذاری قسمت هایی از حوزه مالی‬‫مشارکت در تولید گل و گیاه ‪ ،‬نهال با واگذاری اراض ی‪ ،‬امکانات اراض ی و سازمان پارکها‬‫واگذاری تولید آسفالت و تولید شن و ماسه‬‫مشارکت در احداث و بهره برداری از کارخانه بچینگ و تولیدات بتنی‬‫‪-‬احداث و بهره برداری سوغات سرا و فروشگاه های بزرگ مسافر در مسیر کمربندی‬
‫احداث کمپینگ های عمومی و خصوص ی مسافر‬‫‪-‬احداث پارکینگ بین املللی و خدمات موتوری در مسیر کمربندی‬
‫‪-‬احداث و بهره برداری از تاالر ها و رستوران های لوکس و ارزان قیمت‬
‫احداث شهربازی‪ ،‬مراکز تفریحی و نمایشگاه های عرضه کاال و خدمات‬‫بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری‬‫بازارچه های فروش گل و گیاه و میوه در روز بازارها‬‫تبلیغات شهری و برگزاری جشنواره ها و نمایش های مفرح‬‫آموزش های عمومی و مهارتی شهروندی‬‫‪-‬و ‪...‬‬
‫روش های تامین مالی و ابزارهای مالی لزم جهت پروژه های شهری‬
‫داخلی‬
‫تامین مالی پروژه ها‬
‫خارجی‬
‫‪ -1‬تامین مالی داخلی ‪:‬‬
‫از محل بودجه های دولتی‬‫از محل بودجه های پیش بینی شده برای مشارکت مردمی‬‫ار طریق ایجاد شرکت مختلط مردمی و دولتی‬‫از طریق ایجاد شرکت های سهامی عام مردمی‬‫از طریق دریافت تسهیالت از بانک ها‬‫‪-‬از طریق عقود اسالمی‬
‫از طریق دریافت تسهیالت قرارداد های همکاری‬‫‪-‬از طریق فروش اوراق قرضه‬
‫تشکیل صندوق های سرمایه گذاری‬‫‪-‬تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار‬
‫‪-2‬تامین مالی خارجی‪:‬‬
‫روش های قرض ی‬
‫فاینانس‬‫تسهیالت بانک توسعه اسالمی ( ‪(IOB‬‬‫صندوق بین املللی پول )‪(IMF‬‬‫بانک جهانی )‪(WB‬‬‫شرکت مالی بین املللی )‪(IFC‬‬‫تسهیالت سندیکایی – همکاری مالی‬‫‪-‬پوزانس‬
‫‪-‬خطوط اعتباری‬
‫روش غیر قرض ی (سرمایه گذاری)‪:‬‬
‫‪-‬معامالت جبرانی‬
‫بیع متقابل‬
‫خرید متقابل‬
‫ قرارداد های ساخت‪ ،‬بهره برداری و انتقال )‪( BOT‬‬‫اشکال مختلف ‪: BOT‬‬
‫‪BOO‬‬
‫‪B.L.T‬‬
‫‪B.L.D‬‬
‫‪D.B.O.M‬‬
‫‪R.O.T‬‬
‫‪R.O.O‬‬
‫ابزارهای مالی تامین پروژه های شهری‬
‫ابزارهای مالی اسالمی‪:‬‬
‫قرض الحسنه‬‫وقف‬‫مضاربه‬‫مشارکت‬‫حواله‬‫مزارعه‬‫مساقات‬‫مرابحه‬‫اجاره‬‫سلم‬‫استضاع‬‫‪-‬صکوک‬
‫صکوک و انواع آن‪:‬‬
‫اوراق مرابحه‬‫اوراق رهنی‬‫اوراق مضاربه‬‫اوراق جعاله‬‫اوراق منفعت‬‫اوراق مشارکت‬‫‪-‬اوراق مالکیت دارایی که در آینده ساخته می شود‬
‫نماینده سرمایه گذاری‬‫‪-‬حق االمتیاز‬
‫‪-‬استصناع‬
‫‪-‬اجاره‬
‫سلف‬‫‪-‬معامالت تهاتری‬
‫‪-‬و ‪...‬‬
‫پایان‬