فصل چهارم 1-2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

Download Report

Transcript فصل چهارم 1-2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد سنندج‬
‫عنوان ارائه‪:‬‬
‫بررسی وتحلیل قوانین ومقررات حاکم برصادرات و واردات‬
‫(فصل چهارم‪ ،‬قسمت دوم)‬
‫درس‪:‬‬
‫مدیریت صادرات و واردات‬
‫استادراهنما‪:‬‬
‫اقای دک تر سامان قادری‬
‫ارائه دهنده‪:‬‬
‫فریدون سجادی‬
‫بررسی وتحلیل قوانین ومقررات حاکم بر صادرات و‬
‫واردات‬
‫واردات کاال ارز بر می باشد‬
‫واردات‬
‫بی رویه‬
‫در اختیارگرفتن بازار‬
‫داخلی‬
‫ورشکستگی‬
‫کارخانجات‬
‫داخلی‬
‫کاهش رشد‬
‫اقتصادی‬
‫قانون امور گمرکی‬
‫اصوال طبق ماده ‪ 47‬قانون امور گمرکی کاالهای وارده به کشور را می توان برای منظورهای زیر استفاده‬
‫کرد‪:‬‬
‫ورود قطعی‬
‫ورود موقت‬
‫کاال برای مصرف به قل ــمرو گمرکی وارد می شود وبه ان حقوق ورودی تعلق می گیرد‪.‬‬
‫کاال برای منظور خاصی وارد کشور میشود وپس از مدتی که منظور فوق تامین شد از کشور خارج‬
‫می شود‪.‬‬
‫کاالیــی که وارد کشور میشود بنا به دالیلی بایداز کشور خارج شود‪ .‬مانند کاالی مازاد همراه مسافر‬
‫کاالهای مرجوعی‬
‫تـرانزیت‬
‫خارجی‬
‫تـرانزیت داخلی‬
‫کاالی خارجی به منظ ــور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی وارد و از مرز دیگری خارج می‬
‫شود‪.‬‬
‫کاالی گمرک نشده از یک گــمرک خانه به گمرک خانه دیگری در داخل کشور حمل و تحویل‬
‫شود‪.‬‬
‫واردات قطعی شامل موارد زیر است‬
‫‪)1‬واردات ارزی‪ :‬در این روش خرید کاال منحصرا در قبال پرداخت ارز صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪)2‬واردات پایاپای‪ :‬در این روش ارز رد و بدل نمی شود‪ ،‬بلکه کاال با کاال معاوضه می شود‪.‬‬
‫‪)3‬واردات از طریق مبادالت مرزی‪:‬‬
‫این روش برای اهالی نقاط مرزی کشور است وکارت مبادالت مرزی دریافت می کنند‪.‬‬
‫براین اساس دارندگان کارت می توانند کاال صادر کرده ودر مقابل در حد سقف معینی اقدام به واردات کاالهای‬
‫مورد نیاز بپردازند‪.‬‬
‫‪)4‬واردات بدون انتقال ارز‪ :‬در این روش واردات به اتکای ارزی که وارد کننده در خارج کشور دارد صورت می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪)5‬واردات همراه مسافر‬
‫‪)6‬واردات به صورت هدیه‬
‫‪ ‬به موجب ماده (‪ )1‬قانون انحصار بازرگانی خارجی‪ ،‬تجارت خارجی در انحصار دولت است‬
‫‪‬طبق ماده (‪ )3‬همین قانون دولت مجاز است این حق را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید‪ .‬در ازای این حق‬
‫واگذار شده‪ ،‬به دولت اجازه داده شده است مبلغی را از کاالهای وارداتی (ورود قطعی) به نام سود بازرگانی اخذ نماید‪.‬‬
‫‪ ‬حمایت از صنایع داخلی‬
‫‪ ‬تامین بخشی از بودجه عمومی کشور‬
‫‪ ‬ممانعت از مصرف کاالهای غیر ضروری‬
‫‪ ‬توسعه صادرات‬
‫حقوق گمرکی‬
‫‪ ‬یکی از مبالغی است که به واردات قطعی کاال تعلق می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬مانند سود بازرگانی نوعی مالیات غیر مستقیم است‪.‬‬
‫‪ ‬هدف از وضع ان‪ ،‬تامین مالی ویا حمایت از صنایع داخلی می باشد‪.‬‬
‫عوارض گمرکی‬
‫‪ ‬از مبالغی است که به واردات کاال تعلق می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض را می توان نوعی مالیات غیر مستقیم محسوب کرد‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض برای مصرف در محل خاصی وبه نام سازمان استفاده کننده از ان دریافت‬
‫می شود‪.‬مانند عوارض شهرداری و‪...‬‬
‫هزینه های گمرکی‬
‫طبق قانون امور گمرکی‪ ،‬هزینه گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط ان با تصویب هیئت‬
‫وزیران برای تخلیه – باربری‪ -‬انبارداری‪ -‬تعرفه بندی و ‪ ...‬تعیین می شود‪.‬‬
‫حق وق ورودی‬
‫طبق ماده ‪ 2‬قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ‪1382‬‬
‫‪ ‬کلیه عوارض‪ ،‬حق ثبت سفارش‪ ،‬وسایر وجوه دریافتی و ‪ ...‬با حقوق گمرکی تجمیع ومعادل ‪%4‬‬
‫ارزش گمرکی کاال در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫‪ ‬به مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی حقوق ورودی گ فته می شود‪.‬‬
‫‪‬ارزش گمرکی کاال عبارت است از کلیه هزینه های ی که بابت ان کاال تا ورود به دفاتر گمرک ایران‬
‫که همان ارزش ( ‪ ) CIF‬در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫حقوق‬
‫ورودی‬
‫حقوق گمرکی‬
‫(مصوب مجلس‬
‫ومعادل ‪ %4‬ارزش‬
‫گمرکی کاال)‬
‫سود بازرگانی‬
‫(مصوب هیئت‬
‫وزیران)‬
‫حقوق گمرکی برای تمامی کاالهای ی که مشمول رویه واردات قطعی هستند‪ ،‬ثابت و معادل ‪%4‬‬
‫ارزش گمرکی کاال در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫مثال‬
‫اگر حقوق ورودی اتومبیل با حجم موتور ‪ 2500‬سی سی معادل ‪ %45‬ارزش ان باشد‪:‬‬
‫سود بازرگانی = ‪ %41‬ارزش گمرکی ان‬
‫حقوق گمرکی = ‪ %4‬ارزش گمرکی ان‬
‫دامپینگ‬
‫فروش کاال در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهای ی تولید ان کاال در کشور عرضه کننده کاال‪.‬‬
‫دالیل استفاده از دامپینگ‪:‬‬
‫‪ ‬بیرون کردن رقبای خارجی وبه دست اوردن انحصار بازار‬
‫‪ ‬کاهش مازاد موقتی ذخایر کاال‬
‫‪ ‬به دست اوردن سهمی از بازار کاالی مربوطه در خارج از کشور‬
‫‪‬کاهش ضررهای مربوط به کاالهای ی که قابلیت رقابت و فروش ندارند‬
‫شرایط دامپینگ‪:‬‬
‫‪ ‬قیمت عرضه محصول به بازار کمتر از قیمت واقعی باشد‬
‫‪‬دامپینگ به زیان محصول کشوری است که کاال به انجا وارد شده است‬
‫دامپینگ در قانون امور گمرکی در ایران‬
‫هرگاه کاالی ی کمتر از ارزش واقعی ان در بازار ایران عرضه شود‪ ،‬دامپینگ صورت می گیرد‪.‬‬
‫فروش استوک‪:‬‬
‫فروشنده ی خارجی کاالی خود را به دالیلی نظیر (هزینه انبار داری‪ ،‬دمده شدن و ‪ )...‬به قیمتی پایین‬
‫تر از قیمت واقعی ان بفروشد و چون قصد دامپینگ ندارد پس دامپینگ محسوب نمی شود‪.‬‬
‫کشور ایران به دلیل انکه عضو سازمان تجارت جهانی نیست‪ ،‬طبق قانون امور گمرکی این حق را‬
‫دارد که ارزش کاال را نامتناسب تشخیص داده وارزش کاال را بر اساس معیارهای خود تشخیص داده‪،‬‬
‫تا حقوق و عوارضی که از کاال گرفته می شود جبران ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را بکند‪.‬‬
‫در نهایت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تدابیری برای مبارزه با دامپینگ اتخاذ‬
‫کند‪.‬‬
‫سیاست ها وحمایت های دولت در بخش بازرگانی‬
‫‪ -1‬سیاست های صادراتی قبل از انقالب‬
‫‪ ‬سیاست جایگزینی واردات در ایران‬
‫‪ ‬سیاست های نفتی ایران قبل از انقالب‬
‫‪‬سیاست های تشویق صادرات غیر نفتی‬
‫‪ -2‬سیاست های کشور در امر صادرات بعد از انقالب‬
‫‪ ‬سیاست کاهش اتکا اقتصاد کشور به صدور نفت خام‬
‫‪ ‬سیاست کاهش وابستگی تکنولوژیکی‬
‫‪ ‬سیاست عدم اتکا به بازار خاص‬
‫‪ ‬سیاست موازنه مثبت تراز پرداخت ها‬
‫‪ ‬سیاست های ارزی‬
‫‪ ‬سیاست های حمایتی‬
‫‪‬سیاست های اداری و تشکیالتی‬
‫راه حل ها وپیشنهادات‬
‫‪ ‬مشخص شدن جایگاه قانونی بازرگانی خارجی‬
‫‪ ‬سیاست گذاری وبرنامه ریزی صحیح صادراتی‬
‫‪ ‬ارائه اموزش های الزم و موثر در امر صادرات‬
‫‪ ‬استفاده بیشتر از ظرفیت های تولیدی‬
‫‪ ‬کاهش بوروکراسی و ضوابط بازدارنده اداری‬
‫‪ ‬تهیه وابالغ بهنگام قوانین ومقررات صادراتی کشور‬
‫‪‬تشکیل و تقویت اتحادیه ها وتعاونی های صادراتی‬
‫سواالت پایان فصل‬
‫‪ -1‬دامپینگ را تعریف نمایید وشرایط دامپینگ را بنویسید‪.‬‬
‫‪ -2‬اجزای تشکیل دهنده حقوق ورودی را شرح دهید؟ واین حقوق به کدام گروه کاالی وارداتی‬
‫تعلق می گیرد؟‬
‫‪ -3‬واردات را تعریف کنید وچرا واردات کاال امری مهم محسوب می شود؟‬