دریافت فایل ضمیمه - مرکز تحقیقات استراتژیک

download report

Transcript دریافت فایل ضمیمه - مرکز تحقیقات استراتژیک

هشوخ هعسوت هژورپ و هشوخ : لوا شخب

[email protected]

نیمن یمیلس ریگناهج رت کد

کیژتارتسا تاقیقحت زکرم : هب هئارا یارب ماظن تحلصم صیخشت عمجم 1390 هام ید

هشوخ فیرعت

هک دوش یم قلاطا راک و بسک یاهدحاو زا یا هعومجم هب یتعنص ی هشوخ

یراکمه اب و هدش زکرمتم یتعنص شیارگ کی اب و ی یایفارغج ی هقطنم کی رد و دنزادرپ ی م تامدخ و لااک ی هضرع و دیلوت هب رگیدکی یاه تیلاعف لیمکت و .

دنرادروخرب کرتشم ی اه تصرف و اه شلاچ زا

یدوخب دوخ

دوش یم لیکشت هنوگچ هشوخ

هشوخ لیکشت دنی ارف یزیر همانرب اب

هشوخ ناعفنیذ

هشوخ یلصا نلااعف

نلااعف ریاس

نیسپ تاطابترا

نیشیپ تاطابترا

) BDSP ( یا هعسوت تامدخ ناگدنهد هئارا

طبترم یاهداهن و تاسسؤم

هشوخ فعض و توق طاقن

: توق طاقن

ت مس هب تیاده و کچوک یاه هیامرس زا هدافتسا

دیلوت اه SME ندوب ریذپ فاطعنا

یاه دحاو نیمات هریجنز نییاپ یاه هیلا لیکشت

گرزب لاغتشا داجیا

هشوخ فعض و توق طاقن

: فعض طاقن

دحا و ِدننام دیلوت یارب مزلا یاه شخب هیلک نتشادن

و ) شورف و یبایرازاب ( یناگرزاب ،هعسوت و قیقحت ،یسدنهم ...

هشوخ هعسوت هژورپ یارجا ترورض

اه

SME

تایح رارمتسا

رادیاپ هعسوت داجیا

هشوخ هعسوت هژورپ

: هشوخ هعسوت هژورپ ینابم

تباقر

یراکمه

هشوخ هعسوت یارب ودینوی یژولودتم

هعسوت لماع باختنا

فلا هعسوت لماع اب دادرارق دقع

ب هشوخ هعسوت هژورپ یارجا

ج

هعسوت هژورپ یارجا فلتخم لحارم

یتخانش تاعلاطم

ناعفنیذ اب هبحاصم

رازاب لیلحت

راک و بسک لیلحت

SWOT لیلحت

یژتارتسا و تیرومام زادنا مشچ نیودت

زادنا مشچ هب ندیسر یارب و یژتارتسا یاتسار رد لمع همانرب نیودت

هعسوت هژورپ یارجا فلتخم لحارم

یتایلمع همانرب یزاس هدایپ

تراظن و یرگنزاب

هشوخ زا هعسوت لماع جورخ

روش ک دنچ رد اه هشوخ هعسوت یگنوگچ رب یرورم : مود شخب

یبونج هرک روشک دشر دنور و یداصتقا تیعضو

هرک .

تسا هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب یارب ی یوگلا یبونج هرک

و تسا یرلا د درایلیم رازه نیدنچ هتفای هعسوت داصتقا یاراد نونکا یبونج با یاهداصتقا ءزج یناهج کناب طسوت و تسا OECD یاضعا زا یکی یاهدا صتقا زا یکی ناونع هب یللملا نیب یاهداهن هاگدید زا و لااب دم ارد .

تسا هدش یدنب هقبط هتفرشیپ

یبونج هرک روشک دشر دنور و یداصتقا تیعضو

هتس جرب رهش هد زا یکی روشک نیا تختیاپ ،لئوس ،اتسار نیمه رد

یعیبط ع بانم دوبمک مغر یلع یبونج هرک .

تسا ناهج یلام و یداصتقا ناونع هب G20 هورگ یاهروشک نایم رد تحاسم نیرتمک ندوب اراد و .

دوش یم یقلت ایند دنمورین یاهداصتقا زا یکی

) یبونج هرک یاه هشوخ ( یدروم تاعلاطم

ه شوخ ،کوداد هشوخ ،یموق هشوخ ،اویش لو ناب یاه هشوخ دروم رد هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد : دشاب یم هجوت لباق ریز دراوم ،هرک وردوخ تاعطق یاه تکرش رواشم و هدنهد تامدخ ناونع هب هک یللملا نیب یاهت کرش رارقتسا و سیسات زا تیامح

هرک رد یجرا خ هدش سیسات یاه تکرش دادعت ،اه تیامح نیا هب هجوت اب .

دنیامن یم تیلاعف یلحم .

تسا هتشاد یریگمشچ دشر ریخا یاه لاس یط

هرک یاه هشوخ زا تلود یاه تیامح

و تاع لاطا یژولونکت هنیمز رد یراکمه یاهدادرارق دقع هب مادقا اه هشوخ زا تیامح رد تلود

عقاو دیفم را یسب هرک رد یراذگ هیامرس هعسوت زا تیامح رد هک تسا هدرک رازاب طیارش لیلحت .

تسا هدش ، یژولونکتویب و یمیش یاه هنیمز رد یتاقیقحت تاسسوم سیسات زا یلام تیامح

.

اه تیقلا خ ینیرف ا شزرا و نیون یاه یژولونکت هعسوت زا تیامح رد یروانف یاه کراپ سیسات

هرک یاه هشوخ زا تلود یاه تیامح

،تاعلاطا یژولونکت : لماش یروانف هزوح جنپ هب طوبرم یاه تخاسریز رد تلود یراذگ هیامرس

داوم یسدنهم و یمیش ،یرادربریوصت ،یژولونکتویب اب هک ه شوخ رد دوجوم یاهت کرش یارب ...

و یبایرازاب ، یبای هکبش ،یشزوم ا یاه همانرب زا تلود تیامح

.

دریذپ یم تروص هنلااس یاه هجدوب صیصخت هشوخ یاضعا یارب تلود طسوت عبرم رتم نویلیم 51 تحاسم هب نیمز صیصخت

ار رقتسم یا هت کرش و ناراذگ هیامرس تلود ،قطانم نیا رد رقتسم یاهت کرش تیلاعف زا تیامح یاتسار رد

.

تسا هدومن تایلام زا فاعم لاک

هرک یاه هشوخ زا تلود یاه تیامح

،راک و بسک هدنهد تامدخ یاه تکرش سیسات زا تیامح

،ایند دن متردق یاه هاگشناد اب یلحم یاه هاگشناد یتاقیقحت و یملع طباور هعسوت و داجیا

، اه هاگشناد رد یتامدخ و یتاقیقحت یاه هاگشیامز ا داجیا

یاه هنیمز رد هتفای هعسوت یاهروشک یراکمه اب هک یشزوم ا یاه هنیزه زا یا هدمع شخب لبقت

.

دوش یم رازگرب هشوخ یاه SME یارب راک و بسک و ینیرف اراک

هرک یاه هشوخ زا تلود یاه تیامح

زا تیام ح و تلاکشم ندرک فرطرب لئوسم داهن نیا هک اه هشوخ لخاد رد هرک یتعنص عمتجم رارقتسا

.

دشاب یم هشوخ یاضعا تیلاعف هشوخ نانکراک یارب یددعتم یهافر تاناکما و نردم یکشزپ تاسسوم رارقتسا

زکرم ،قیقد یریگ هزادنا زکرم ،اه SME یراجت زکرم : لیبق زا یروانف و یصصخت تاسسوم ریاس رارقتسا

...

و اه دنی ارف یاه نویساموتا ،یروانف ینابیتشپ زکرم رارقتس ا هب مادقا تلود ...

و یراصحنا قح و یجراخ عیانص یاهیروانف هب طوبرم یاه تیلاعف ماجنا یارب

.

دیامن یم یتعنص یروانف تاعلاطا

هرک یاه هشوخ زا تلود یاه تیامح

هت فای هعسوت یاه روشک اب یراکمه هعسوت یارب مزلا یاه رتسب داجیا

تعرسرپ تنرتنیا هعسوت و داجیا

یتلود داهن طسوت اه هشوخ زاین دروم لنسرپ شزوم ا

لیهس ت یاتسار رد فلتخم یاه روشک اب یراجت ددعتم یاه همان مهافت داجیا

تارداص

ناتسودنه روشک دشر دنور و یداصتقا تیعضو

دوکر مغر هب دنه .

تسا ناهج گرزب داصتقا نیمراهچ دنه داصتقا

دنچ یط دصرد ۸ زا رتلااب طسوتم یداصتقا دشر اب یناهج یداصتقا دشر نازیم نیا .

تسا هدش لیدبت یداصتقا تردق کی هب هتشذگ لاس .

تسا نیچ ن ا هیاسمه روشک یداصتقا دشر هب کیدزن

.

دراد رارق مراهچ ماقم رد (GDP) یلخاد صلاخان دیلوت نتشاد اب دنه داصتقا

سناسنر یاه یاهرازاب و یداصتقا یراذگ رد هیامرس یدنه یاه تفرشیپ هک تساه یاهلااک تدم شورف .

نونکا ،درو ا یم و تسا هدرک دی ا یم رامش دای بلج هب هب دوخ یداع ار هب یتسدگنت ار ناگمه و .

یرما تسا روشک هتفای رقف هجوت نیا دنه رد مان روشک یزور نیا یجراخ رگا یملع میظع شیازفا تدش هب ناهج

اه هشوخ زا ناتسودنه تلود یاه تیامح

یداصتقا یاهتیلاعف رد تلود زکرمت مدع نوناق یارجا

هشوخ یاضعا یارب یبایرازاب تلایهست هیارا و شزوم ا و دیلوت زکارم رارقتسا

هشوخ یاضعا یارب ینیرف اراک یاه هرود یارجا

فلتخم عیانص یارب یتارداص و یفیک تامازلا نیودت

هشوخ یاضعا یارب یتایلام یاه تیفاعم یارجا

هشوخ یاضعا هب هرهب مک ماو یاطعا

هشوخ تلاوصحم یبایارازاب و تیفیک لرتنک روظنمب یتلود یاهداهن سیسات

یللملا نیب یاهدادرارق دقع رب تراظن و تارداص رب تراظن یارب یا هسسوم سیسات

اه هشوخ زا ناتسودنه تلود یاه تیامح

هشوخ تلاوصحم یارب فده رازاب ندومن صخشم و رازاب هعلاطم،یتعنص یاهدیدزاب و یاهروت یرازگرب هب کمک

هعسوت و قیقحت یاه همانرب یارجا و یلرتنک تامدخ هضرع روظنمب کرتشم هاگشیامز ا سیسات

یجراخ یراذگ هیامرس زا یتیامح یاه تسایس یارجا

یجراخ % 100 یراذگ هیامرس زوجم نداد

ناتسودنه رد یجراخ یاه تکرش یگدنیامن رتافد سیسات زوجم نداد

...

و یزلام ،ناویات ،یزنودنا ،ناتسکاپ ،لاپن ،ویدلام ،شدلاگنب یاه روشک اب یراجت همان مهافت دقع

% 10 ریز ات ن ا یجیردت شهاک و 2001 لاس رد وردوخ تاعطق تادراو یارب یکرمگ ضراوع % 35 بیوصت

هیکرت روشک دشر دنور و یداصتقا تیعضو

و درک دشر دصرد ۱۱ ،هتشذگ لاس هباشم تدم هب تبسن ۲۰۱۱ لاس تسخن ههام هس رد هیکرت داصتقا .

تفر رتارف اه ینیب شیپ زا

رارق » ۲۰ یج « هورگ روهظون یاهداصتقا و ناهج یاه تردق ردص رد ار هیکرت ،رام ا نیا ،انسیا شرازگ هب

دهد یم ، 2008 ات 2000 یاه لاس یط روشک نیا تادراو هک دهد یم ناشن روشک نیا یاهرام ا ،یراجت دعب زا

دصرد 70 دودح نیگنایم اب یا هطساو یاهلااک هب طوبرم تادراو مهس نیرتشیب هک هدش ربارب 7/3 .

دنا هتشاد روشک نیا تادراو رد ار مهس نیرتمک یفرصم یاهلااک و تسا هدوب

هیکرت رد یجراخ یراذگ هیامرس نازیم

اه هشوخ زا هیکرت تلود یاه تیامح

یمومع شناد شیازفا تهج هجدوب صیصخت

یشزوم ا یاهتیفرظ و اهتخاس ریز داجیا شزوم ا و هعسوت و قیقحت زا تیامح

یتشادهب تامدخ هیارا تهج هجدوب صیصخت

 

اه هشوخ تلاوصحم رازاب و هاگشیامن ناونعب یمئاد لحم صاصتخا هشوخ هعسوت دنی ارف زا تیامح یارب اه هاگشناد رد ..

و یسدنهم یاه نامتراپد لیکشت هشوخ یاضعا اب یتاقیقحت و یشزوم ا زکارم یراکمه زا تلود تیامح نیناوق بیوصت و نییعت یاه دنی ارف رد اه هشوخ یاه نمجنا تکراشم یجراخ یاه تکرش طسوت اهت کرش دیرخ و % 100 یراذگ هیامرس ناکما

   

اه هشوخ زا هیکرت تلود یاه تیامح

تکر ش هنیزه کمک لماش یبایرازاب یاهدنی ارف زا تیامح

...

و اه هاگشیامن رد داز ا یراجت یاه تسایس

ی یاپورا یاهروشک اب یراجت یراکمه همان قفاوت

ناریا رد اه هشوخ هعسوت یور ارف یاه شلاچ

بسانم دنور رب راذگریثات لماوع دروم رد یقرش ناجیابرذ ا رد هک یتاقیقحت هژورپ کی رد

ندش دنک بجوم هک یدیلک لماوع زا دروم 27 ،تسا هتفریدپ تروص اه هشوخ هعسوت ددرگ یم ا ه دنی ارف نیا یبسن تیقفوم مدع ثعاب ای و دوش یم اه هشوخ هعسوت یاهدنی ارف رد طب ریذ یاهداهن و هعسوت نیلماع زا ،دراوم نیا یجنس رظن زا سپ و تسا هدیدرگ ناونع د شر بسانمان دنی ارف رد ار یهجوت لباق ریثات ،هدرب مان لماوع زا دروم 21 ،هعسوت دنی ارف .

دنا هتشاد اه هشوخ

10 ات 1 کی زا هرمن 7 8 فراعتم هدنرادزاب لماوع یطا بترا یاه هار هب یسرتسد ( بسانم ییایفارغج یاه ناکم دوبن اه هشوخ یارب )...

و لقن و لمح و یهاگشناد یاه داهن اب اه هشوخ بسانم تاطابترا دوبن 9 9/25 8/75 8/25 6/5 5 یتاقیقحت تاسسوم و اه هشوخ نیبام یراکمه دوبن و قیقحت یاه تیلاعف رد اه هشوخ یاضعا یراذگ هیامرس مدع هعسوت ن اراذگ هیامرس بذج رد ارگ لیهست ینوناق یاهتخاس ریز دوبن یجراخ یجراخ یاهزرا یربارب خرن یبسن ندوب تباث لااب دصرد اب یتایلام و یکرمگ ضراوع ) WTO ( دازآ داصتقا دوبن فیدر 1 2 3 4 5 6 7 8

8/5 9/25 8/5 8/5 7/5 7/5 8 8/25 7/5 6/5 8 6 دنک یم ینلاوط رایسب ار ...

و یراذگ هیامرس دنیآرف هک دیدش یرادا یسارکوروب دوجو یللملا نیب ددعتم یاه میرحت دوجو ییارجا هقباس و صصخت ظاحل زا هعسوت نیلماع بسانم باختنا مدع یبایرازاب دنیآرف رد تلود بسانم یاه تیامح مدع یار ب یراک صصختم یاهورین ندروآ مهارف تهج تلود هب هتسباو دمآراک داهت کی دوبن اه هشوخ هشوخ یاضعا یفاکان یراجت داوس قیقد رامآ و تاعلاطا دوبن یتلو د یاهداهن طسوت اه هشوخ هعسوت دنیآرف رد هتفای هعسوت یاهروشک اب یراکمه مدع هعسوت یاتسار رد هشوخ یاضعا یارب مک هرهب اب تدم دنلب یاه ماو صیصخت مدع ...

و یروانف اه هشوخ تلاوصحم شیامن و هضرع تهج یمئاد ناکم صاصتخا مدع هشوخ یاضعا هب طوبرم تلاکشم یریگیپ تهج هژیو یاهداهن ای تاسسوم دوبن اه هشوخ تلاوصحم یارب تست زکارم و اه هاگشیامزآ دوبن 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4/25 9/25 8/75 8 5/6 4/75 9 ) هلاس 3 2 ( یصصخت یبایرازاب و ینیرفاراک یاه هرود یرازگرب مدع مولع ترازو طسوت هشوخ یاضعا یارب و هشوخ هب تبسن ددعتم و توافتم یاهدرکیور و تارظن دوجو یتلود یاه داهن دشرا ناریدم نایم رد یا هشوخ هعسوت دنیآرف اه هشوخ هعسوت زا تیامح یاتسار رد یلم هدارا کی دوجو مدع رازاب هنیمز رد دنمناوت یاه BDS نادقف امرفراک زا راک نیناوق تیامح مدع درادناتسا یراذگ تمیق تهج ینوناق یاهتخاس ریز دوبن اه هشوخ یاضعا نایم دامتعا وج و یهورگ راک کنهرف دوبن 21 22 23 24 25 26 27

هدنرادزاب لماوع هب طوبرم یگدنکارپ

تسا رتشیب یراذگریثات ینعم هب ،رتلااب تارمن

ناریا رد اه هشوخ هعسوت یورارف یاه شلاچ

قیقد رام ا و تاعلاطا دوبن

مروت اب زرا یربارب خرن ندوبن لداعتم و مروت خرن ندوب لااب

یکرمگ نیناوق رد تابث مدع

هدننک فرصم یاج هب هدننک دیلوت زا هدوزفا شزرا رب تایلام لوصو

رابکتسا طسوت یللملا نیب یاه میرحت دوجو

ی تعنص یاهزاین اب یلاع شزوم ا و ناتسریبد یشزوم ا یاه همانرب ندوبن گنهامه

لااک قاچاق دوجو

ناریا رد اه هشوخ هعسوت یورارف یاه شلاچ

راک نوناق

یدیلوت یراذگ هیامرس یارب یرابتعا تلایهست خرن ندوب لااب

یراذگ هیامرس کسیر خرن ندوب لااب

راشقا ه ب هنارای یدقن تخادرپ اصوصخم ( یلعف شور هب اه هنارای ندرک دنمفده یارجا

) هعماج اه ناتسرنه سیسات رد شرورپ و شزوم ا ترازو یراذگ هیامرس دوبمک

اهداهنشیپ و اهراک هار

یللملا ن یب طباور دوجو مدع ( فده یب یاه شلاچ زا زیهرپ و ناهج اب یراجت طباور هعسوت

ناریا نامز یزع روشک رد ...

و یسایس عضو ندوب ینیب شیپ لباق ریغ و اه روشک اب بسانم روشک لخاد نا گدننک دیلوت یارب یللملا نیب یاهرازاب نداد تسد زا لیلاد نیرتمهم زا یکی .) تسا رد دام تعا لباق و قیقد رام ا هیارا و هیهت یارب مزلا یاهتخاسریز داجیا و یراذگ هیامرس

.

روشک

اهداهنشیپ و اهراک هار

نیل ئوسم طسوت روشک رد یا هشوخ هعسوت زا تیامح یاتسار رد هبناج همه و یلم هدارا

نابیتشپ و یتلود یاهداهن هعسوت و قیقحت یاهدنی ارف رد تلود و هشوخ یاضعا یراذگ هیامرس

یا ه تیلاعف و یشزوم ا یاه هرود رمتسم یارجا اب دامتعا و یهورگ راک گنهرف شیازفا

.

اه هشوخ یاضعا نیبام کرتشم .

ناریا رد یا هشوخ ی هعسوت یراذگ تسایس یلاع یاروش سیس ات

اهداهنشیپ و اهراک هار

یجراخ ناراذگ هیامرس بذج لیهست یاتسار رد ینوناق یاهتخاس ریز یارجا و بیوصت روشک یناگرزاب ناگبخن و اه هاگشناد یراکمه اب هشوخ یاضعا یراجت داوس یاقترا طسوت نود یم ب و دیلوت یرور هشوخ ض یاهتخاس یاضعا یرایسب ریز یراوخ و اه یراکمه تنار یروانف و نودب یناسر دنب نیا زورب تهج یارجا هک مک هرهب تسا هدافتسا ءوس زا یریگولج تهج اب رکذ تدم دنلب نایاش ( یاه ماو ...

اهکناب صیصخت و تلود یتلود یاهداهن قیقد تراظن ).

دشاب تهج ) ...

و ل لملا نیب طباور ،یلام ،تیریدم رازاب ،رازاب هنیمز یاه رد اه صصخت هشوخ دنمناوت یاه اب ( یصصخت هعسوت هب BDS یاه طوبرم زا میت روما تیامح و لیکشت یریگیپ شزوم ا     

اهداهنشیپ و اهراک هار

دیلوت زا تیامح تهج رد یکرمگ تاررقم حلاصا

یللملا نیب تلادابم رد هدننک لیهست نیناوق بیوصت

هشوخ تلاوصحم یارب فده رازاب نییعت و رازاب ی هعلاطم

ناراذگ هیامرس هب ن ا ی هضرع و هدام ا یهیجوت یاه حرط ی هیهت

تامد خ و دیلوت یاه هزوح رد ناراذگ هیامرس یارب هرهب مک یرابتعا تلایهست ندرک مهارف

لااک قاچاق اب هزرابم یارب یلم مزع