دانلود فایل جلسه‌ی ششم MIS

download report

Transcript دانلود فایل جلسه‌ی ششم MIS

ن ا یاه لدم عاونا و کینورت کلا راک و بسک

Page 1

ن ا یاه لدم عاونا و کینورت کلا راک و بسک یعیفش رت کد یاق ا بانج : هطوبرم داتسا : ناگدننک هیهت یکشم میرم یناشاک دیجم هداز سردم ههلا

Free Powerpoint Templates

Page 2

تسرهف

راک و بسک یاهلدم کینورتکلا راک و بسک یاهلدم کینورتکلا راک و بسک طیحم کینورتکلا راک و بسک یاهلدم عاونا راک و بسک یاه لدم یزاس هدایپ راک و بسک متسیس کی یبایزرا یارب مزلا یاه رایعم کینورتکلا • • • • • • Free Powerpoint Templates

Page 3

راک و بسک لدم

نان یمطا مدع طیارش تحت راک و بسک کی دوبهب و ماجنا شور ه ب یکتم هک شزرا قلخ یارب ” راک و بسک متسیس ” قطنم .

تسا یعقاو یاه دنیارف هعومجم .

تسا شخب دنچ ای کی هب شزرا هدنهد هئارا راک و بسک لدم طا یاه هکبش و تکرش یرامعم رد دناوت یم راک و بسک لدم بترا و شزرا نیا هئارا و یبایرازاب، داجیا یارب نآ یراکمه یاه دوس و دمآرد دیلوت روظنم هب و یراذگ هیامرس اب نآ .

دوش هتفرگ راک هب رمتسم • • • • Free Powerpoint Templates

Page 4

راک و بسک لدم زا زرمیت فیرعت

تمدخ، لوصحم یارب یرامعم یعون ار راک و بسک لدم یا ی زا یفیصوت هدنریگرب رد هک دناد یم تاعلاطا نایرج و یازم، نایم نیا رد اهنآ شقن، راک و بسک فلتخم نلاماع م اهنآ یدمآرد عبانم و نیلماع نیا زا کی ره یارب هوقلاب .

دشاب • Free Powerpoint Templates

Page 5

کینورت کلا راک و بسک یاه لدم

و ا ه شقن زا یفیصوت، کینورتکلا راک و بسک یاه لدم ن یمات و اکرش، ناگدننک فرصم، نایرتشم نایم طباور را یاه نایرج صیخشت و نییعت لابند هب هک تسا ناگدننک یایازم ییاسانش و لوپ و تاعلاطا ، لوصحم یلصا ک و بسک رد ناگدننک تکرش و نارادماهس یارب یلصا قلخ و تلاماعت ماجنا یارب تنرتنیا زا هدافتسا اب و دشابیم .

دنک یم لمع ناعفنیذ رگید و یرتشم یارب شزرا • Free Powerpoint Templates

Page 6

کینورت کلا راک و بسک

لما هکل و ب .

ش هک تسا هدرتسگ یموهفم یکینورتکلا راک و بسک و بسک رد تاعلاطا یروآ نف زا هدافتسا یاه هبنج یمامت ب تسین شورف و دیرخ هدنریگرب رد اهنت و تسا راک سک یاه دنیارف لک رد یگچراپکی و ماجسنا داجیا لماش دشاب یم نامزاس زا جراخ و لخاد رد تاطابترا و راک • Free Powerpoint Templates

Page 7

؟تسیچ لدم

یرو آ نف اب ار یتنس یراجت یاه دنیارف هک تسا یراک لدم اب هاگنب .

، هاگنب اب هاگنب شورف یاه ویرانس رد یتنرتنیا یاه دیامن یم ماغدا ار رگید سکره اب راک و بسک و یرتشم • Free Powerpoint Templates

Page 8

ایوپ یکینورت کلا راک و بسک

د هنوگ چ هک تسنیا رگنایب ایوپ یکینورتکلا راک و بسک عب هس رد ار دوخ یراک یاه متسیس دنناوت یم اه نامزاس ایوپ تلاح کی رد تنرتنیا و تنارتسکا ، تنارتنیا .

دننک مجسنم و هچراپکی، حلا .

ده صا هزاجا اه نامزاس هب ایوپ یکینورتکلا راک و بسک هک ینامز رد، دوجوم یاه متسیس رت هداس و رت عیرس د یم ار تسا تارییغت دنمزاین راک و بسک یاه دنیارف • • Free Powerpoint Templates

Page 9

یکینورت کلا یاهراک و بسک داجیا هدمع فادها

شورف شیازفا یزاس دامتعا یراجت ناشن و مان زا ریگارف یهاگآ رمتسم هتفای دوبهب تامدخ هئارا زور هب و طبترم تاعلاطا ندرک مهارف هدمع تروص هب راک و بسک هعسوت ناعفنیذ یمامت اب یمئاد و رمتسم طابترا دوجو • • • • • • • Free Powerpoint Templates

Page 10

اه ت کرش یارب کیورت کلا یاهراک و بسک یایازم نیرتمهم

رازاب شرتسگ شزادرپ یاه هنیزه شهاک عیزوت ذغاک یبایزاب و هریخذ نیمات هریجنز رد هنیزه و نامز شهاک یزاس یشرافس یتباقر تیزم داجیا تلاوصحمدیلوت و یراذگ هیامرس نیب نامز شهاک • • • • • • • • Free Powerpoint Templates

Page 11

کینورت کلا راک و بسک یایازم

یشنکارت یایازم تاطابترا رد ییاراک راک و بسک یاه دنیارف یناور اه متسیس هعسوت – – – یتاعلاطا یایازم تاعلاطا تیفیک شیازفا تاعلاطا یریذپ فاطعنا تاعلاطا هب عیرس و ینآ یسرتسد – – – کیژتارتسا یایازم تارییغت و اهاضاقت هب عیرس ییوگخساپ یتباقر تیزم بسک رد یرتشم اب مکحتسم طباور داجیا – – • • • Free Powerpoint Templates

Page 12

کینورت کلا راک و بسک طیحم یفچ هاگدید زا طیحم عاونا نلاک طیحم Free Powerpoint Templates درخ طیحم

Page 13

: درخ طیحم و اه هطساو ،نایرتشم، نامزاس نوچمه یلماوع هعومجم لماش .

دشاب یم نامزاس یابقر و ناگدننک عیزوت – • : نلاک طیحم .

یسایس لماوع نوچمه یرت یلک لماوع هعومجم هدنریگرب رد تس ا یژولونکت و ینوناق،یقلاخا،یعامتجا،یگنهرف،یداصتقا، – • Free Powerpoint Templates

Page 14

کینورت کلا راک و بسک یاه لدم یک یزاجم یاه هاگشورف نوچمه یدنب هقبط کی ناونع هب ینورتکلا تادیازم و جارح و یکینورتکلا یاه هچرازاب، ...

و کی نآ رد هک ییاه شور زا یموهفم لدم کی ناونع هب .

دریگ یم تروص راک و بسک • • Free Powerpoint Templates

Page 15

Timmers (1999)

یزاجم تادیازم و جارح ه هاگشورف تاکرادت کینورتکلا یزاجم هچرازاب یکینورتکلا یزاجم عماوج نیمز ندرک مهارف نا و تکراشم یراکمه یراپس نورب گدننک هچراپکی شزرا هریجنز ناگدننک مهارف هریجنز تامدخ شزرا هطساو ای و نلالاد تاعلاطا یاه نمیا تامدخ کینورتکلا یاهراک و بسک عاونا یدنب هقبط

Rayport & Jaworski (2001) Lumpkin (2004) Lawrence (2000) Hodge& Cagle (2004)

B2B B2C C2C C2B ن ویسیمک رب ینتبم ه ت اغیلبت رب ینتبم شیازفا رب ینتبم تمیق و لوصحم رب ینتبم لااک عاجرا رب ینتبم و کارتشا رب ینتبم تیوضع محزلا قح رب ینتبم تامدخ یارب و هیملاعا لدم یتاغ بلبت یاهولبات درز تاحفص لدم نیلا نآ روشورب لدم یتاعلاطا هاگشورف لدم یتنرتنیا ای تیوضع لدم یمان تبث تاغیلبت لدم یبای عبنم یاهلدم تیکلام یاه روحم لدم تمدخ یاهلدم تیریدم یاهلدم رتشم اب طابترا ی هریجنز یاهلدم نیمات یلماعت یاهلدم یدمآرد یاهلدم Free Powerpoint Templates

Rappa (2003)

ر یللاد یتاغیلبت یاه هطساو یتاعلاطا و یتراجت یناگرزاب وحم هدننکدیلوت ت یگتسویپ نمجنا و کارتشا تیوضع عفنم و تیبولطم

Page 16

کینورت کلا راک و بسک یاهرازبا نایرتشم اب طباور تیریدم نیمات هریجنز تیریدم راک و بسک شوه کینورتکلا تراجت نامزاس عبانم یزیر همانرب .1

.2

.3

.4

.5

Free Powerpoint Templates

Page 17

نایرتشم اب طباور تیریدم نام تبث و نایرتشم اب طباور یرارقرب لابند هب ءزج نیا زاس اب اهنآ تلادابت و دیرخ و تاشرافس قباوس هعومجم دشاب یم نایرتشم رد یرادافو داجیا و • Free Powerpoint Templates

Page 18

نیمات هریجنز تیریدم یلا م تانایرج، داوم رثوم نایرج تیریدم لابند هب ءزج نیا یم نآ یراجت یاکرش هعومجم و نامزاس نیب یتاعلاطا و یاضعا یمامت رد شزرا رثکادح هب ندیسر نآ فده لوصحم یحارط لماش هک لحارم یمامت رد و هریجنز دیلوت ، ینیب شیپ و یزیر همانرب ، هیلوا داوم دیرخ و هیهت، لوصحم ییاهن فرصم و شورف زا سپ تامدخ، عیزوت و .

.

دشاب دشاب یم • Free Powerpoint Templates

Page 19

راک و بسک شوه رددوجوم یاه تیلاعف هعومجم تاعلاطا لیلحت و هیزجت ز .

و یروآ عمج یارب دنم هدعاق و دنمراتخاس یدرکیور ا یرادرب وگلا هب جتنم هکدشاب یم ابقر و رازاب طیحم دوش یم بیقر یاه تکرش ریاس یاه درکلمع نیرتهب • Free Powerpoint Templates

Page 20

کینورت کلا تراجت و د یرخ فرط رد اه شنکارت یگچراپکی لابند هب ءزج نیا یم رگید فرط زا و شورف یاه تیلاعف ماجنا و شورف دیرخ فرط دامتعا هب رجنم هک یتینما لیاسم یرارقرب .

دشاب یم،دوش • Free Powerpoint Templates

Page 21

نامزاس عبانم یزیر همانرب اب یزیر همانرب زا تسا ترابع نامزاس عبانم یزیر همانرب هرتس گ لک رد سرتسد رد عبانم یمامت یارب تدم دنلب دید کی .

نامزاس کی رب ینتب هچراپ و م میظنت و رییغت لباق یتاعلاطا عماج متسیس، ءزج نیا کی ثعاب یا هداد هاگیاپ کی کمک اب هک تسا یرتویپماک فده اب و هدش عبانم و تاعلاطا اه شخب، اهدنیارف مامت یزاس اه هنیمز رد تاعلاطا هب ینآ یسرتسد، عبانم رثوم تیریدم ءزج نیا ییاهن فده،دروآ یم مهارف ار فلتخم یاه شخب .

دوش متسیس دراو راب کی طقف تاعلاطا هک تسنیا • • Free Powerpoint Templates

Page 22

کینورت کلا یاهراک و بسک یبایزرا ) روپنماد یدعب راهچ لدم ( یم ییا ییارا هتصرف هعومجم هب رتشیب دعب نیا ک نوچمه یدراوم هب دعب نیا .

:

یراک و بسک / یلام دعب

لامعا کینورتکلا داهن کی ناونع هب ار اهنآ ناوت یم هک دزادرپ یکیزیف تیعقاو یعون ات درک .

دزادرپ یم اه هنیزه شهاک و یتایلمع نی ا ب یکینورتکلا یاهراک و بسک رد هطبار هنوگ ره :

طباور دعب

مات، نایرتشم اب لماعت یاقترا و دیدج یاه رازاب هب دورو فده یا هراک و بسک هب یروآ یور .

دریگیم تروص اکرش و ناگدننک طباور تیریدم رد هدمع تارییغت هارمه هب کینورتکلا یاه تخاس ریز تیریدم و نیمات هریجنز تیریدم،نایرتشم .

تسا کیژولونکت

.1

.2

Free Powerpoint Templates

Page 23

تی قفوم بسک رد یژولونکت تیمها رب دعب نیا هدمع دیکات :

یراجت دعب

و دیر خ اب هبنج نیا .

تسا نایرتشم یاضاقت هب عیرس ییوگخساپ و یراجت رثوم زا ینا بیتشپ روظنم هب و دشابیم طبترم یکینورتکلا تروص هب شورف و اهلدم، تامدخ،اه متسیس داجیا دنمزاین، شورف و دیرخ یاهمزیناکم نیرت ار اه هب نج ریاس دناوت یم دعب نیا هک تسنیا مهم هتکن .

دشاب یم بسانم طباور .

دهد رارق ششوپ تحت زین تلاماعت ه نیهب یدنب نامز و ییاراک نازیم اب طبترم دعب نیا

: ییوگخساپ دعب

نیب ینامز هلصاف ندناسر لقادح یانعم هب ییوگخساپ اجنیا رد .

تسا یراجت متسی س ییاراک ناوت یم قیرط نیا زا .

تسا نآ لیوحت و ماجنا، شرافس تفایرد تاشرافس هئارا تهج رد ار ینابیتشپ تامدخ و یتابساحم، یتایلمع یاه و تاها بتشا نازیم شهاک، ییاراک دوبهب، دعب نیا جیاتن نیرتمهم .

داد شیازفا .

تسا یرتشم تیاضر یبسن شیازفا Free Powerpoint Templates

.3

.4

Page 24

تیقفوم یدیلک لماوع ف رط زا تیفیک رثکادح هئارا رد تیقفوم یدیلک لماوع و هت سد هس رد ناوتیم ار کینورتکلا راک و بسک متسیس .

درک میسقت هصخشم 22 • تلاماعت رد تامدخ هئارا تاعلاطا هدافتسا تیلباق Free Powerpoint Templates

Page 25

هدافتسا تیلباق .

تیاس رد تایلمع ماجنا یارب یریگدای رد یتحار .

دشاب کرد لباق و حضاو تیاس رد تلاماعت ناسآ و عیرس تیاده تیلباق تیاس زا هدافتسا رد یتحار ساسحا تیاس باذج رهاظ ربراک هب تیاس فرط زا یگتسیاش ساسحا لاقتنا نآ یربراک تیهام و عون اب تیاس یحارط بسانت تیاس فرط زا ربراک یارب تبثم هبرجت کی داجیا .1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

Free Powerpoint Templates

Page 26

تاعلاطا قیقد تاعلاطا ندرک مهارف .9

ریذپرواب تاعلاطا ندرک مهارف .

10 عقوم هب تاعلاطا ندرک مهارف .

11 طبترم تاعلاطا ندرک مهارف .

12 حطس نیرت بسانم و نیرتهب رد تاعلاطا ندرک مهارف .

13 تایئزج زا تاعلاطا ناسآو عیرس مهف و کرد .

14 بسانم یتلاح و لکش رد تاعلاطا هئارا .

15 Free Powerpoint Templates

Page 27

تلاماعت رد تامدخ هئارا بوخ ترهش کی دوجو .

16 لماک تروص هب تلاماعت ماجنا یارب تینما ساسحا کی داجیا .

17 یزاس یصخش .

18 تیاس هداد هاگیاپ رد یصخش تاعلاطا تینما .

19 دارفا یارب یعامتجا سح لاقتنا .

20 نامزاس اب تاطابترا ماجنا لیهست .

21 هدش هداد لوق نامز رد بسانم تامدخ و لااک هئارا .

22 لماک کاردا و تشادرب .

23 Free Powerpoint Templates

Page 28

۲۰۱۱ لاس رد ناهج رترب زاس لوپ یاه تیاس رلاد ۱۰۸۴ هیناث ره ،رلاد ۳۴/۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ : نوزامآ هنلااس ۳۴۰۰۰ نیلانآ دودح نونکا مه و تسا هدش حاتتفا ۱۹۹۴ لاس رد هک یتیاس ، Amazon) ( نوزامآ هدنشورف نیرتدمآردرپ دایز یلیخ فلاتخا اب مه زونه ،دراد ایند رسارس رد دنمراک رفن .

دراد ار دمآرد نیرتلااب مه بو یاه تیاس مامت نیب رد و تسا رلاد ۹۲۹ هیناث ره ،رلاد ۲۹/۳۲۱/۰۰۰/۰۰۰ : لگوگ هنلااس رلاد ۲۹۰ هیناث ره ،رلاد ۹/۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ eBay: هنلااس ،دوش ی م هتخانش یتنس نیلانآ یاه هاگشورف یارب نیزگیاج نیرتهب ناونع هب هک eBay تیاس .

ای مود تسد ای ون یاهلااک دناوت یم سک ره ،تیاس نیا رد .

دش داجیا ۱۹۹۵ لاس رد دناسرب شورف هب و دنک هضرع ییاهن نارادیرخ هب امیقتسم ار دوخ یدیلوت تلاوصحم • • • • • Free Powerpoint Templates

Page 29

رلاد ۲۰۰ هیناث ره ،رلاد ۶/۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ : وهای هنلااس رد .

دهد یم هیارا لگوگ هب تبسن یرتشیب رایسب تامدخ و تسا رتگرزب لگوگ زا لاس ۲ وهای .

دراد مه یتفگنه دمآرد و دور یم رامش هب تنرتنیا لاترپ نیرتگرزب مه زونه وهای عقاو رلاد رلاد ۱۷۶ هیناث ره ،رلاد ۶۳ هیناث ره ،رلاد : اباب یلع ۳/۵۵۷/۶۰۰/۰۰۰ هنلااس : کوب سیف ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هنلااس یاهزاس لوپ تسرهف نایم رد تکرش نیرت ناوج ،ریخا یاه لاس تیاس نیرتادصورس رپ .

تسا تنرتنیا دید زا شتکرح چیه و تسایند ردرایلیم نیرت ناوج نونکا ،دوب سیف بحاص ،گربرکاز کرام تاغیلبت هار زا کوب سیف دمآرد دصرد ۸۰ زا شیب .

دنام یمن یفخم ناراگنربخ یاه نیبرود سیف رد ناوارف یاه یزاب قیرط زا مه شدمآرد دصرد ۱۰ زا شیب هک تساجنیا بلاج و تسا .

دوش یم نیمات کوب Free Powerpoint Templates • • • • •

Page 30

نایاپ 1391/8/25

Free Powerpoint Templates

Page 31