دانلود فایل جلسه‌ی هفتم MIS

download report

Transcript دانلود فایل جلسه‌ی هفتم MIS

Add your company slogan
LOGO
1390.02.09
1
Add your company slogan
LOGO
1390.02.09
2
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ - 1‬تعریف تجارت ‪:‬‬
‫تجارت در ساده ترین نگاه ‪ ،‬مبادله محصوالت و خدمات به منظور کسب درآمداست ‪ .‬زندگی انسان مملو از فرآیند های‬
‫تجاری بوده و تجارت با میلیون ها شکل متفاوت در زندگی انسان ها نمود پیدا کرده است ‪1 .‬‬
‫‪ –2‬جلوه های تجارت عبارتند از ‪:‬‬
‫*خریداران ‪ :‬افرادی که با تکیه بر توان مالی خود ‪ ،‬قصد و توان خرید محصوالت و خدمات را دارند ‪.‬‬
‫*فروشندگان ‪ :‬افرادی که محصوالت و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می دهند ‪.‬‬
‫‪ 3‬دهند ( در فصل ‪ 3‬به طور‬
‫*خرده فروشان ‪ :‬افرادی که محصوالت و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می‬
‫کامل به آن خواهیم پرداخت ‪) .‬‬
‫*عمده فروشان و عوامل فروش ‪ :‬افرادی که محصوالت و خدمات خود را در اختیار خرده ‪4‬فروشان و سایر سازمان های‬
‫تجاری قرار می دهند‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫*تولید کنندگان‪ :‬افرادی که محصوالت و خدمات را ایجاد تا فروشندگان ‪ ،‬آنها را در اختیار خریداران قرار دهند ‪.‬‬
‫‪-3‬به طور کلی جهش فن آوری اطالعات دو دوره بیست ساله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که‬
‫‪1‬‬
‫عبارتند از ‪:‬‬
‫*‪ : 1974-1955‬عصر انتقال الکترونیکی وجوه‬
‫*‪ : 1994-1975‬عصر سیستم های اطالعاتی مدیریت ()‪MIS‬‬
‫‪*1995-2014 :‬عصر اینترنت‬
‫‪3‬‬
‫‪ -4‬تعریف تجارت الکترونیکی ‪:‬‬
‫تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار ‪ ،‬به صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد ‪ .‬در این‬
‫‪4‬ی و مخابراتی از جمله اینترنت‬
‫روش فرایند خرید و فروش یا تبادل محصوالت ‪ ،‬خدمات و اطالعات از طریق شبکه های کامپیوتر‬
‫صورت می گیرد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -5‬دیدگاههای مختلف تجارت الکترونیکی ( توربان ) ‪:‬‬
‫*از دیدگاه ارتباطات ‪ :‬تجارت الکترونیکی‪ ،‬تحویل اطالعات ‪ ،‬محصوالت ‪ ،‬خدمات یا پرداخت ها از طریق خطوط تلفن ‪،‬‬
‫شبکه های کامپیوتری و یا هر ابزار الکترونیکی دیگر می باشد ‪.‬‬
‫* از دیدگاه تجاری ‪ :‬ابزاری است که کسب و کارهای مختلف ‪ ،‬شرکا و مشتریان آنها را قادر می سازد تا موضوعاتی چون‬
‫کیفیت خدمات ‪ ،‬سرعت تحویل خدمات و غیره را ارتقاء و موضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهند ‪.‬‬
‫* از دیدگاه فرآیند کسب و کار ‪ :‬تجارت الکترونیکی به کار گیری فن آوری برای خودکار سازی تبادالت کسب و کار و جریان کار‬
‫است ( ویل و ویتیل ‪.) 2001 ،‬‬
‫* از دیدگاه خدماتی ‪ :‬تجارت الکترونیکی ‪ ،‬ابزاری است که از خواسته های دولت ها ‪ ،‬شرکت ها ‪ ،‬مصرف کنندگان ‪ .‬مدیریت‬
‫در جهت کاهش هزینه های ارائه خدمات در راستای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات و افزایش سرعت تحویل خدمات‬
‫پشتیبانی می کند ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫* از دیدگاه آموزش ی ‪ :‬تجارت الکترونیکی شرایط الزم را برای آموزش الکترونیکی در مدارس ‪ ،‬دانشگاهها و‬
‫دیگر سازمان ها از جمله سازمان های کسب و کاری فراهم می کند ‪.‬‬
‫* از دیدگاه مشارکتی ‪ :‬تجارت الکترونیکی چار چوبی است که شرایط الزم را برای‪1‬شراکت افراد در داخل‬
‫سازمان و حتی خارج از ساختمان فراهم می کند ‪.‬‬
‫* از دیدگاه فن آوری اطالعات ‪ :‬به آن دسته از کاربردهای فن آوری اطالعات که به صورت سیستمی که‬
‫برای پشتیبانی و پیشبرد جریان کاری و مبادالت تجاری ایجاد شده است ‪ ،‬می گویند ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫* از دیدگاه جامعه ‪ :‬تجارت الکترونیکی مکانی را برای افراد یک جامعه فراهم می نماید تا بتوانند در آن‬
‫مکان آموزش ببینند ‪ ،‬مشارکت کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -6‬واژه کسب و کار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیکی‪:‬‬
‫بعض ی افراد واژه تجارت را تنها برای توصیف مبادالتی که بین شرکای کسب و کاری انجام می شود ‪ ،‬به‬
‫کار می برند ‪ .‬تعریف تجارت با این دیدگاه ‪ ،‬منجر به سطحی نگری در واژه تجارت‪ 1‬الکترونیکی خوهد شد ‪.‬‬
‫بنابراین عموما برای جبران این سطحی نگری از واژه معادل کسب و کار الکترونیکی استفاده می کنند تا‬
‫بتوانند دیدگاه همه جانبه آن را به خوبی نشان دهند ‪.‬‬
‫کسب و کار الکترونیکی تعریفی گسترده و عمیق از تجارت الکترونیکی خواهد بود‪3‬که نه تنها شامل خرید و‬
‫فروش محصوالت و خدمات بلکه شامل ارائه خدمات به مشتریان ‪ ،‬مشارکت شرکای کسب و کاری ‪،‬‬
‫آموزش الکترونیکی و مبادالت الکترونیکی درون سازمانی می شود ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -7‬محیط فیزیکی و محیط الکترونیکی ‪:‬‬
‫تجارت الکترونیکی می تواند بر اساس سطح دسترس ی به محیط ‪1‬دیجیتال ‪ ،‬به انواع‬
‫مختلفی تقسیم بندی شود ‪ .‬چوی و همکاران ( ‪ ) 1997‬چار جوبی را طراحی کردند که‬
‫سطوح مختلف دیجیتالی و فیزیکی را به درستی نشان می دهد ‪ .‬شکل ‪ 1‬بیانگر تحقیق‬
‫ایشان می باشد ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
Add your company slogan
: 1 ‫شکل‬
1
3
4
LOGO
1390.02.09
9
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-8‬چار چوبی برای درک و فهم روابط بین اجزای تجارت الکترونیکی و انجام تحقیقات در این حوزه‬
‫به شرح ذیل است ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
Add your company slogan
1
3
4
LOGO
1390.02.09
11
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-9‬حوزه های تجارت الکترونیک ‪:‬‬
‫‪-1‬بازار یابی‬
‫‪-5‬اطالعات مدیریت‬
‫‪-2‬کامپیوتر‬
‫‪-3‬رفتار معرف کننده‬
‫‪-4‬اقتصاد‬
‫‪-7‬مدیریت ‪-8‬حقوق تجارت‪1‬و اخالقیات‬
‫‪-6‬حسابداری و مالی‬
‫‪ -10‬مقایسه تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی ‪:‬‬
‫هر فن آوری پیشرفته ای باعث ایجاد تهدید ها و فرصت های جدیدی برای سازمان می شود ‪ .‬تغییر فن آوری ‪ ،‬موجب‬
‫تغییر موازین قانونی و بازرگانی شرکت ها و متحول ساختن سیستم های سازمانی و اجتماعی ‪3‬‬
‫می گردد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫تکنولوژی اطالعات می تواند چهار مزیت عمده ایجاد کند ‪:‬‬
‫*ارزان تر ( تولید خروجی های مشابه با هزینه کمتر )‬
‫‪1‬‬
‫*بیش تر ( تولید خروجی های بیشتر با هزینه مشابه )‬
‫*سریع تر ( تولید خروجی های مشابه با همان هزینه با زمان کمتر )‬
‫* بهتر ( تولید خروجی های بیشتر با همان هزینه و همان زمان )‬
‫‪ .1.4.1-11‬طبقه بندی تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت تبادالت به شرح زیر است ‪:‬‬
‫بر اساس ماهیت تبادالت ‪ ،‬طبقه بندی ذیل از تجارت الکترونیکی ارائه می شود ( توربان و همکاران ‪: ) 2006 ،‬‬
‫‪3‬‬
‫*بنگاه به بنگاه ( ‪B2B) :‬امروزه اکثر تبادالت در تجارت الکترونیکی به شکل ‪B2B‬می باشد ‪B2B .‬شامل تبادالت سیستم های‬
‫اطالعاتی بین سازمانی و تبادالت بازار الکترونیکی ارائه خدمات دولتی به بنگاهها ( )‪G2B‬نیز در این طبقه بندی قرار دارد ‪ .‬تمام‬
‫‪4‬‬
‫طرفین درگیر در ‪ ،B2B‬کسب و کارها و سازمان ها هستند ‪ .‬امروزه ‪ %85‬حجم تبادالت تجارت الکترونیکی در حوزه ‪B2B‬می باشد‬
‫( کانینگهام ‪. ) 2001 ،‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫*بنگاه به مشتری ( ‪B2C) :‬تمامی تبادالت خرده فروش ی و خریداران انفرادی در طبقه بندی ‪B2C‬‬
‫قرار می گیرند ‪ .‬در ‪ ،B2C‬یک طرف سازمان و در طرف دیگر افراد قرار دارد ‪ .‬هم چنین ارائه خدمات‬
‫‪1‬‬
‫دولتی به مشتریان و مصرف کنندگان ( )‪G2C‬در این طبقه بندی قرار دارد ‪.‬‬
‫*بنگاه به بنگاه به مشتری ( ‪B2B2C) :‬در مدل بنگاه به بنگاه به مشتری ‪ ،‬شرکت تولید کننده ‪،‬‬
‫محصوالت خود را به مشتریان یک شرکت طرف سوم ارائه می کند ‪ .‬در واقع ‪ ،‬شرکت طرف سوم ‪ ،‬نقش‬
‫واسطه را ایفا می کند ‪ ،‬با این تفاوت که هیچ ارزش افزوده ای به محصول ‪3‬اضافه نکرده و تنها آن‬
‫محصول را به مشتریان خود عرضه می کند ‪.‬‬
‫*مشتری به مشتری ( ‪C2C) :‬در این طبقه ‪ ،‬خریداران و فروشندگان ‪ ،‬افراد می‪4‬باشد‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫*مشتری به بنگاه ( ‪C2B):‬این طبقه شامل افرادی می باشد که از اینترنت برای فروش محصوالت یا‬
‫خدمات به سازمان ها و افرادی که در انتظار خرید با قیمت پیشنهادی هستند ‪ ،‬استفاده می کنند ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫*نظیر به نظیر ( ‪P2P) :‬فن آوری ‪P2P‬در ‪C2C ،B2B‬و ‪B2C‬قابل استفاده است ‪ .‬این فن‬
‫آوری ‪ ،‬امکان اشتراک و استفاده از فایل های الکترونیکی را در یک شبکه فراهم می سازد‪.‬‬
‫*بنگاه به کارکنان ( ‪B2E) :‬زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیکی درون سازمانی می باشد ‪ .‬به این‬
‫صورت که سازمان ‪ ،‬خدمات ‪ ،‬محصوالت و اطالعات خود را تنها به بعض ی‪ 3‬از کارکنان و از طریق‬
‫الکترونیکی منتقل می کند ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫*بازار به بازار ( ‪E2E) :‬یک بازار الکترونیکی عمومی از چندین خریدار و فروشنده تشکیل‬
‫شده است ‪ .‬با توسعه و رشد بازارهای ‪ ،B2B‬عالقه مندی برای پیوستن بازارها به یکدیگر نیز‬
‫‪1‬‬
‫افزایش می یابد ‪.‬از این رو می توان گفت تجارت الکترونیکی بازار به بازار ‪ ،‬یک سیستم رسمی‬
‫است که دو یا چند بازار را به یکدیگر پیوند می دهد ‪.‬‬
‫*دولت الکترونیکی ‪ :‬در دولت الکترونیکی هر واحد دولتی به خریدار یا فروش محصوالت ‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫خدمات یا اطالعات ‪ ،‬به صورت آنی ‪ ،‬به کسب و کارها ( )‪G2B‬یا به شهروندان عادی‬
‫( )‪G2C‬می پردازد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -12‬برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی را میتوان در سه دسته ذیل طبقه بندی کرد ‪:‬‬
‫‪ -1‬بازاهای الکترونیکی‬
‫‪-2‬سیستم های اطالعات بین سازمانی ( اطالعات بین دو یا چند سازمان ) ‪IOS‬‬
‫‪3-‬ارائه خدمات به مشتری‬
‫‪-4‬بهبود مستمر و مهندس ی مجدد‬
‫‪-5‬چابک سازی سازمانها‬
‫‪-6‬مدیریت روابط مشتری‬
‫‪-7‬اتحاد تجاری‬
‫‪-8‬بازار الکترونیکی‬
‫‪-9‬کاهش زمان تولید محصول‬
‫‪-10‬تفویض اختیار کار به کارکنان‬
‫‪-11‬بهبود زنجیره تامین‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-12‬مدیریت دانش‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-13‬جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران ‪:‬‬
‫‪-1‬دانشگاهها جهت مسایل تحقیقاتی‬
‫‪-2‬گفتگوی اینترنتی‬
‫‪-3‬کمبود قوانین الکترونیکی در کشور‬
‫‪-4‬بانک ها خصوصا بخش خصوص ی‬
‫‪1‬‬
‫‪-5‬خرید اینترنتی‬
‫‪-14‬عوامل محرک تجارت الکترونیکی ‪:‬‬
‫الف‪-‬انقالب دیجیتالی‬
‫‪3‬‬
‫ب‪-‬دنیای جدید کسب و کار شامل اقتصادی اجتماعی ‪ ،‬فناوری ‪ ،‬محیط کسب و کار ‪ ،‬ایجاد رقابت بهره جستن از‬
‫فرصت ها‬
‫‪4‬‬
‫ج‪-‬فشارهای کسب و کار ( اقتصادی ‪ /‬اجتماعی ‪ /‬محیطی و فناوری)‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫طبقه‬
‫‪-15‬جدول‪. 3‬‬
‫طبقه بندی انواع فشارهای‬
‫وارده بر سازمان‬
‫(توربان وهمکاران‪) 2006 ،‬‬
‫فشارهای بازار‬
‫و‬
‫اقتصاد‬
‫فشارهای‬
‫اجتماعی‬
‫و‬
‫محیطی‬
‫عناصر‬
‫← رقابت شدید‬
‫← اقتصاد جهانی‬
‫← توافقات تجارت منطقه ای‬
‫← هزینه فوق العاده پایین نیروی کار در بعض ی از کشورها‬
‫← تغییرات دائم و مهم در بازارها‬
‫← افزایش قدرت مصرف کنندگان‬
‫← تغییر ماهیت نیروی کار‬
‫← حذف برخی مقررات دولتی‬
‫← تغییر سوبسیدهای دولتی‬
‫← افزایش اهمیت موضوعات اخالقی و قانونی‬
‫← افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان ها‬
‫← تغییرات سریع سیاس ی‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫← منسوخ شدن سریع فناوری‬
‫← افزایش نو آوری ها و فناوری های جدید‬
‫فشارهای فناوری‬
‫← سر ریز اطالعات‬
‫← کاهش سریع در هزینه فناوری در مقایسه با نسبت عملکرد‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -16‬پاسخ های سازمانی در تجارت الکترونیک ‪:‬‬
‫سازمان ها دارای پنج بخش عمده شامل مدیریت و فرآیند های ‪1‬‬
‫کسب و کار ‪ ،‬استراتژی‬
‫سازمان ‪ ،‬فن آوری اطالعات ( تجارت الکترونیکی در این بخش قرار دارد ) ‪ ،‬ساختار و‬
‫فرهنگ سازمان و افراد و نقش ها می شوند ‪.‬‬
‫هر تغییری در محیط ‪ ،‬پنج بخش فوق را تحت تاثیر قرار خواهد داد ‪3 .‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
Add your company slogan
: 3 ‫شکل‬
1
3
4
LOGO
1390.02.09
21
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-17‬سیستم های استراتژیک ‪:‬‬
‫سیستم های استراتژیک ‪ ،‬مزیت های استراتژیک را برای سازمان ها فراهم می کنند ‪ .‬بنابراین آنها را قادر می سازند تا‬
‫‪ 1‬به قلمرو خود جلو گیری‬
‫سهم بازارشان را افزایش داده ‪ ،‬با تأمین کنندگان مذاکره بهتری داشته باشند و از ورود رقبا‬
‫کنند ( کالن ‪. ) 1996 ،‬سیستم های استراتژیک مختلفی وجود دارد که به وسیله تجارت الکترونیکی مورد پشتیبانی قرار‬
‫می گیرند ‪.‬‬
‫‪ -18‬الف ) منافع تجارت الکترونیکی برای سازمان ها ‪:‬‬
‫‪-1‬دسترس ی جهانی‬
‫‪3‬‬
‫‪-2‬کاهش هزینه ها‬
‫‪ -3‬تخصص ی شدن کسب و کار و تک محصولی شدن‬
‫‪4‬‬
‫‪ -4‬مشتری مداری‬
‫‪ -5‬بهره وری‬
‫‪ -6‬کاهش زمان تولید‬
‫‪ -7‬به روز رسانی اطالعات‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -18‬ب ) منافع تجارت الکترونیکی برای مشتریان ‪:‬‬
‫ب‪ -‬محصوالت و خدمات سفارش ی‬
‫الف‪ -‬تولید محصوالت زیادتر و خدمات بیشتر‬
‫ج‪ -‬دریافت محصوالت و خدمات ارزان قیمت‬
‫د‪ -‬تحویل سریع‬
‫ه‪ -‬دسترس ی به اطالعات‬
‫م‪ -‬خدمات مالیات فروش‬
‫‪1‬‬
‫ن‪ -‬دسترس ی به جوامع الکترونیکی‬
‫‪ -19‬منافع تجارت الکترونیکی برای جامعه ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-1‬ارتباط راه دور‬
‫‪-2‬افزایش استانداردهای زندگی‬
‫‪4‬‬
‫‪-3‬امیدواری در اقشار کم درآمد‬
‫‪-4‬دسترس ی به خدمات عمومی‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -20‬محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی ‪:‬‬
‫محدودیت های تجارت الکترونیکی را می توان در دو دسته فنی و غیر فنی طبقه بندی کرد ‪ .‬بر‬
‫‪1‬‬
‫اساس مطالعه سازمان کامرس نت در سال ‪ ، 2000‬ده مانع عمده تجارت الکترونیکی در آمریکا‬
‫به ترتیب امینت ‪ ،‬اطمینان و ریسک ‪ ،‬فقدان کارکنان آموزش دیده ‪ ،‬فقدان مدل های کسب و‬
‫کاری ‪ ،‬موارد فرهنگی ‪ ،‬فقدان زیر ساخت های عمومی ‪ ،‬سازمان ها ‪ ،‬کالهبرداری ‪ ،‬سرعت پایین‬
‫اینترنت و موارد حقوقی و قانونی بودند ‪ .‬در سطح جهانی موارد فرهنگی ‪3،‬سازمان ها ‪ ،‬واسطه‬
‫های ‪ ،B2B‬موانع تجارت بین امللل و فقدان استانداردها از جمله موانع پر اهیمت بودند ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-21‬تاثیر تجارت الکترونیکی ( تحقیقات بیچلر و همکاران ) ‪:‬‬
‫بهبود بازاریابی مستقیم‬
‫تاثیرات تجارت الکترونیکی بر بازار یابی مستقیم را می توان به شکل ذیل طبقه بندی کرد ‪1:‬‬
‫*ترفیع محصول ‪ :‬تجارت الکترونیکی می تواند از طریق تماس مستقیم و با اطالعات کامل و تعاملی ‪ ،‬میزان فروش‬
‫محصوالت و خدمات را ارتقاء دهد ‪.‬‬
‫*کانال های جدید فروش ‪ :‬تجارت الکترونیکی می تواند برای محصوالت موجود ‪ ،‬از طریق تماس مستقیم با‬
‫‪3‬‬
‫مشتریان ‪ ،‬کانال های جدید توزیع پیدا کند ‪.‬‬
‫*صرفه جویی مستقیم ‪ :‬هزینه ارسال اطالعات به مشتریان از طریق اینترنت در مقایسه با ارسال غیر الکترونیکی یا‬
‫‪4‬‬
‫سیستم های با ارزش افزاوده ( )‪VAN‬دارای صرفه جویی های قابل مالحظه ای می باشد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫*زمان تحویل ‪ :‬تحویل محصوالت و خدمات دیجیتالی می تواند به چند ثانیه کاهش یابد ‪.‬‬
‫*خدمات مشتری ‪ :‬ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه اطالعات جزئی و کامل به صورت آنی به‬
‫‪1‬‬
‫مقدار زیادی بهبود پیدا می کند ‪.‬‬
‫*نشان تجاری ‪ :‬نشان تجاری سازمان به معنای اطمینان و اعتماد بوده و برای فروش مستقیم ضروری‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ -22‬تبدیل سازمان ها در عصر تجارت الکترونیکی ‪:‬‬
‫‪-‬یادگیری سازمانی و فناوری( فن آوری جدید و تغییرات ساختارها )‬
‫‪-‬تغییر ماهیت کار تفاوت در استخدام و نحوه کار‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -23‬تعریف استراتژی و اهداف آن ‪:‬‬
‫استراتژی سازمان نحوه رقابت سازمان با رقباء ‪ ،‬روش رسیدن به اهداف سازمانی و طرح ها و سیاست هایی که برای‬
‫رسیدن به آن اهداف می بایست پیاده سازی شوند را مورد بررس ی قرار می دهد ( پورتر ‪1 ،‬‬
‫‪ .) 1980‬در واقع ‪ ،‬استراتژی‬
‫سازمان در تالش است برای تعیین وضع موجود و اهداف آینده به پرسش های ذیل پاسخ دهد ( جالس ی و اندرز ‪،‬‬
‫‪: ) 2005‬‬
‫*هدف بلند مدت سازمان چیست ؟‬
‫‪3‬‬
‫*طرح کلی برای گسترش منابع سازمانی چیست ؟‬
‫*چه جایگزین های مورد نیاز است ؟‬
‫‪4‬‬
‫*جایگاه سازمان در مواجهه با رقبا چیست ؟‬
‫*چگونه می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت ؟‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -24‬فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه توربان ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪28‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -25‬شروع استراتژی ‪:‬‬
‫در مرحله شروع استراتژی ‪ ،‬سازمان به بررس ی خود و محیط اطرافش می پردازد ‪ .‬فعالیت هایی نظیر تنظیم اهداف و ماموریت‬
‫های سازمان ‪ ،‬ارزیابی قدرت و ضعف سازمان ‪ ،‬ارزیابی عوامل محیطی موثر بر کسب و کار و تحلیل رقابتی در این مرحله انجام‬
‫‪1‬‬
‫می شوند ‪.‬‬
‫‪ -26‬تحلیل سازمان ‪:‬‬
‫*تحلیل سازمان ‪ :‬تحلیل سازمان ‪ ،‬بررس ی موارد مانند چشم انداز ‪ ،‬ماموریت ‪ ،‬اهداف ‪ ،‬قابلیت ها ‪ ،‬محدودیت ها و قدرت و‬
‫ضعف سازمان را شامل می شود ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -27‬مزیت رقابتی ‪ :‬بیان گر ترکیبی از منابع و تجربیات است که منجر به منحصر به فرد شدن سازمان می شود ‪.‬‬
‫‪ -28‬پیش بینی ها ‪ :‬پیش بینی در این جا به معنی شناسایی عوامل کسب و کاری ‪ ،‬فناوری ‪ ،‬سیاس ی ‪ ،‬اقتصادی و دیگر عوامل‬
‫‪4‬‬
‫موثر بر کسب و کار سازمان می باشد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -29‬تحلیل رقبا ‪ :‬تحلیل رقبا به معنی ارزیابی محیط کسب و کار به منظور به دست آوردن اطالعات‬
‫مرتبط با رقبای مستقیم ‪ ،‬غیر مستقیم و بالقوه سازمان است ‪ .‬به این منظور می توان از متدولوژی‬
‫های مختلفی مانند تحلیل ‪SWOT‬استفاده کرد ‪.‬‬
‫‪ -30‬تدوین استراتژی ‪:‬‬
‫تدوین استراتژی به معنای توسعه استراتژی های سازمان در جهت گسترش فرصت ها و مدیریت‬
‫تهدیدات محیط کسب و کار است ‪ .‬در این مرحله ‪ ،‬خروجی استراتژی تجارت الکترونیکی ‪ ،‬فهرستی از‬
‫پروژه ها و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی می باشد ‪.‬‬
‫‪ -31‬فرصت های کسب و کاری ‪ :‬در صورت انجام درست مرحله اول ( شروع استراتژی ) ‪ ،‬تعدادی‬
‫سناریو برای توسعه کسب و کار مطرح می شود ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -32‬تحلیل هزینه – منفعت ‪ :‬هر فرصت پیشنهاد شده می بایست بر اساس تحلیل هزینه – منفعت ارزیابی‬
‫شود ‪ .‬این تحلیل می تواند با دیدگاه مالی یا غیر مالی ‪ ،‬محسوس یا غیر محسوس ‪ ،‬بلند مدت یا کوتاه مدت‬
‫‪1‬‬
‫انجام شود ‪.‬‬
‫‪ -33‬تحلیل ‪ ،‬ارزیابی و مدیریت ریسک ‪ :‬ریسک هر فرصت پیشنهادشده می بایست تحلیل و ارزیابی شود ‪.‬‬
‫یکی از عوامل مهم در استراتژی تجارت الکترونیکی ‪ ،‬ریسک های کسب و کاری می باشند که از آن جمله می‬
‫توان به ریسک مرحله گذر (عبور از محیط فیزیکی به محیط دیجیتال ) و ریسک شرکا اشاره کرد ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -34‬طرح کسب و کار ‪ :‬بیشتر خروجی های این دو مرحله از جمله اهداف ‪ ،‬تحلیل رقبا ‪ ،‬فرصت های‬
‫استراتژیکی ‪ ،‬تحلیل ریسک و غیره در طرح کسب و کار گنجانده می شوند ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -35‬پیاده سازی استراتژی ‪:‬‬
‫در این مرحله ‪ ،‬به جای این که بگوییم چه کاری باید انجام دهیم ؟ ‪ ،‬می بایست به این پرسش‬
‫پاسخ دهیم که چطور باید آن کار را انجام دهیم ؟‪ .‬بنابراین در مرحله پیاده‪1‬سازی استراتژی ‪ ،‬می‬
‫بایست طرح های کوتاه مدت را برای دست یابی به خروجی های مرحله تدوین استراتژی توسعه‬
‫دهیم ‪ .‬به طور کلی در مرحله پیاده سازی ‪ ،‬فعالیت ها و خروجی های ذیل مطرح می شوند ‪:‬‬
‫الف – برنامه ریزی پروژه‬
‫‪3‬‬
‫ب – تخصیص ی منابع‬
‫‪4‬‬
‫ج – مدیریت پروژه‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪32‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -36‬ارزیابی استراتژی ‪:‬‬
‫استراتژی آغاز می شود ‪.‬‬
‫بالفاصله پس از پایان یافتن مرحله پیاده سازی ‪ ،‬مرحله ارزیابی ‪1‬‬
‫در این مرحله به صورت پیوسته فعالیت ها تحت ارزیابی قرار گرفته و هم سویی آنها با‬
‫اهداف استراتژیک سازمان بررس ی می شوند ‪.‬‬
‫‪ -37‬برنامه ریزی کسب و کار ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫طرح کسب و کار سندی است که اهداف سازمان را مشخص ساخته و نحوه حرکت‬
‫سازمان برای دست یابی به آن اهداف را در خود گنجانده است ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫خالصه وضعیت مجری طرح‪ :‬در این مرحله ‪ ،‬تمام نقاط کلیدی در طرح کسب و کار می بایست خالصه‬
‫مرحله اول‬
‫شده و به عنوان پایه های اصلی طرح کسب و کار موجبات آگاهی و عالقه مندی خوانندگان را فراهم‬
‫‪1‬‬
‫آورند ‪.‬‬
‫مرحله دوم‬
‫تشریح کسب و کار ‪ :‬در این مرحله ‪ ،‬طبیعت و هدف کسب و کار تشریح شده و شامل ماموریت سازمان ‪،‬‬
‫اهداف و تشریح خدمات و محصوالت ارائه شده می شود ‪.‬‬
‫مرحله سوم‬
‫‪3‬‬
‫طرح بازاریابی ‪ :‬مهمترین بخش بازاریابی ‪ ،‬تحلیل بازار است ‪ .‬در این مرحله ‪ ،‬بازارهای هدف مشخص شده و‬
‫سپس بررس ی می شود که چگونه ‪ ،‬شرکت ‪ ،‬محصوالت یا خدمات خود را در آن بازارها ارائه دهد تا‬
‫‪4‬‬
‫بتواند به حداکثر فروش برسد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪34‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫مرحله چهارم‬
‫تحلیل رقبا ‪ :‬تحلیل رقبا شامل دو بخش می شود ‪ .‬بخش اول به شناسایی نقاط قوت و ضعف رقیبان در‬
‫صنعت می پردازد ‪ .‬بخش دوم موقعیت رقابتی شرکت در بازارهای مجازی را مشخص می سازد ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مرحله پنجم‬
‫طرح عملیات ‪ :‬در این مرحله ورودی ها ‪ ،‬فرایند ها ‪ ،‬عملکرد ها و فعالیت هایی که برای تولید محصوالت یا‬
‫ارائه خدمات مورد نیاز هستند ‪ ،‬مورد تحلیل و بررس ی قرار می گیرند‪.‬‬
‫مرحله ششم‬
‫طرح مالی ‪ :‬در این مرحله ‪ ،‬جریان ها و منابع مالی مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار تخمین زده می شود ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫هم چنین زمان و چگونگی دست یابی به سود آوری نیز مورد بررس ی قرار می گیرد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -39‬استراتژی تجارت الکترونیکی تحقیق وارد و پیارد‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -40‬فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-1‬شروع استراتژی تجارت الکترونیکی‬
‫‪-2‬تدوین استراتژی تجارت الکترونیک‬
‫‪-3‬پیاده سازی استراتژی تجارت الکترونیک‬
‫‪3‬‬
‫‪-4‬ارزیابی استراتژی تجارت الکترونیک‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪37‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -41‬سطوح مختلف استراتژی از دیدگاه جانسون و اسکولز ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫جانسون و اسکولز ( ‪ ، ) 1999‬در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سازمان ها و به ویژه‬
‫سازمان های بزرگ دارای سطوح متفاوتی از استراتژی هستند ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪38‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫اشکال مختلف استراتژی سازمانی ( جانسون و اسکولز ‪)1999‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪39‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-42‬رابطه بین کسب و کار الکترونیکی و سایر استراتژی ها ( چفی ‪: ) 2004‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪40‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-43‬تفاوت استراتژی کسب و کار الکترونیکی و سنتی ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫*تفاوت در افق برنامه ریزی‬
‫*تفاوت در سیکل های برنامه ریزی‬
‫‪3‬‬
‫*تفاوت در تمرکز‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪41‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫استراتژی کسب و کار الکترونیکی از دیدگاه محققان ‪:‬‬
‫فرآیندی‬
‫‪ slogan‬های‬
‫‪ -44‬مدل‬
‫‪Add your‬‬
‫‪company‬‬
‫لینچ(‪)2000‬‬
‫جانسون و اسکولز(‪)1999‬‬
‫مک دونالد (‪) 1999‬‬
‫اسمیت (‪) 1999‬‬
‫مدل متوالی استراتژی سازمان‬
‫مدل موازی استراتژیک سازمان‬
‫مدل متوالی استراتژی‬
‫مدل متوالی استراتژی‬
‫تحلیل محیط ( بازار ‪ ،‬مشتری ‪ ،‬رقبا)‬
‫تحلیل استراتژی (محیط‪،‬منابع‪،‬انتظارات‪،‬اهداف‬
‫مرور وضعیت(بازبینی با اریابی‪1‬‬
‫تحلیل منابع انسانی ( مالی و عملیاتی )‬
‫وفرهنگ)‬
‫‪،‬تحلیل‪ SWOT‬و فرضیه ها )‬
‫چشم انداز ‪ ،‬ماموریت و اهداف‬
‫گزینه های استراتژیک (خلق گزینه ها ‪ ،‬ارزیابی‬
‫هدف گذاری (ماموریت ‪ ،‬اهداف سازمان)‬
‫ز‬
‫بازاریابی ‪SOSTAC‬‬
‫تحلیل وضعیت‬
‫هدف گذاری‬
‫گزینه ها ‪ ،‬انتخاب استراتژی )‬
‫توسعه استراتژی‬
‫پیاده سازی استراتژی ( برنامه ریزی منابع ‪ ،‬افراد و‬
‫تدوین استرتژی ( اهداف بازاریابی و استراتژی‬
‫سیستم ها ‪ ،‬ساختار سازمانی )‬
‫‪،‬تخمین نتایج مورد انتظار ‪ ،‬شناسایی طرح های‬
‫استراتژی‬
‫‪3‬‬
‫جایگزین)‬
‫تخصیص منابع و کنترل و بازبینی)بودجه ‪،‬‬
‫__‬
‫طرح پیاده سازی سال اول)‪4‬‬
‫پیاده سازی استراتژی‬
‫تاکتیک ها‬
‫فعالیت ها‬
‫کنترل‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪42‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-45‬فرآیند ایجاد استراتژی سازمان ( دیس و همکاران )‬
‫‪1‬‬
‫ایجاد شبکه ارزش‬
‫یکپارچه نمودن‬
‫زنجیره تأمین‬
‫شکل – فرآیند ایجاد استراتژی سازمان ( دیس و همکاران ‪) 2000‬‬
‫تمرکز بر بهبود کانال‬
‫طرف فروش‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ - 46‬مدل فرآیند استراتژی سازمان براساس تحقیق ون کاترامن (‪)2000‬‬
‫*چشم انداز استراتژی شما چیست ؟‬
‫‪1‬‬
‫*چگونه وب سایت را مدیریت می کنید ؟‬
‫*چگونه منابع مورد نیاز وب سایت را تخصیص می دهید ؟‬
‫*زیر ساخت عملیاتی شما در وب سایت چیست ؟‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫*آیا تیم مدیریت شما آماده کار روی وب سایت هستند ؟‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪44‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-47‬جمع بندی کلی تحقیق محققان درارتباط بامدل فرآینداستراتژی سازمان (چفی)‬
‫‪1‬‬
‫با توجه به تمامی ایده هایی که در تحقیقات پژوهشگران اصلی استراتژی کسب و کار الکترونیکی‬
‫مطرح شد ‪ ،‬به این نتیجه می رسیم که اجزاء استراتژی موجود همانند تحلیل محیط ‪ ،‬هدف‬
‫گذاری و تعریف استراتژی طبیعتا در استراتژی کسب و کار الکترونیکی نیز وجود خواهند داشت ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تاکیدی که در استراتژی کسب و کار الکترونیکی داریم ‪ ،‬روی بازسازی و منبع یابی از طریق‬
‫دانش است ‪.‬‬
‫استفاده از فناوری های جدید و پشتیبانی و بنا نهادن زیر ساخت مدیریت ‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
Add your company slogan
1
3
4
LOGO
1390.02.09
46
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -48‬تحلیل فرآیند ها و منابع بدو صورت ‪:‬‬
‫‪-1‬تحلیل منابع انسانی در کسب و کار الکترونیکی‬
‫‪-2‬تحلیل منابع مالی در کسب و کار الکترونیکی‬
‫‪1‬‬
‫‪ -49‬تحلیل پرتفولیوی ابزارها ‪:‬‬
‫تحلیل پرتفولیوی مفهوم ‪B2B‬را در چار چوبی خاص در حوزه کسب و کار برخی ابزارها نظیر سیستم های‬
‫مدیریت منابع انسانی و خط تولید ‪ ،‬اولویت چندانی در سرمایه گذاریهای آینده نخواهند داشت ‪ .‬در مقابل برای‬
‫دست یابی به مزیت رقابتی به ابزارهایی مانند کاتالوگ الکترونیکی ‪ ،‬فروش الکترونیکی‪ 3‬و سیستم های مدیریت‬
‫روابط مشتری نیاز است ‪ .‬سیستم هایی نظیر تدارکات ‪ ،‬کنترل موجودی و توزیع نیز اهمیت خود را در حوزه کسب‬
‫‪4‬‬
‫و کار الکترونیکی حفظ خواهند کرد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪47‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫بدیهی است که این تحلیل از سازمانی به سازمان دیگر و بر اساس نوع سازمان تفاوت خواهد داشت ‪.‬‬
‫برای سازمان ارائه دهنده خدمات نرم افزاری ‪ ،‬کارمندان ‪ ،‬یک منبع بسیا مهم تلقی می شوند ‪ .‬بنابراین‬
‫‪1‬‬
‫سیستم هایی که وظیفه استخدام و نگهداری کارمندان کاردان و با دانش را تضمین می کنند ‪ ،‬به‬
‫عنوان ابزار استراتژیک مطرح می گردند ‪.‬‬
‫‪ -50‬تحلیل‬
‫‪SWOT :‬‬
‫عوامل داخلی‬
‫عوامل خارجی‬
‫از تحلیل ‪SWOT‬می تواند در زمینه های مختلفی مانند بازاریابی ‪ ،‬زنجیره‪ 3‬تامین ‪ ،‬سیستم های‬
‫اطالعاتی و غیره استفاده کرد ‪ .‬اصوال این تحلیل هنگامی ارزش های خود را نشان می دهد که برای‬
‫وضع موجود به کار رود ‪ ،‬اما از این تخلیل می توان برای فرموله کردن استراتژی‪4‬ها نیز استفاده کرد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪48‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -51‬تحلیل تقاضا ‪:‬‬
‫عامل کلیدی و مهمی که اهداف استراتژی کسب و کار الکترونیکی را می توان به وسیله آن تعیین نمود ‪ ،‬سطح فعلی و آینده‬
‫‪ 1‬شدن با فناوری و خدمات‬
‫رفتار مشتریان است که در حقیقت بازتاب نیازهای آنها می باشد ‪ .‬رفتار مشتریان هنگام مواجه‬
‫الکترونیکی موجود قابل سنجش بوده و تحلیل تقاضا نامیده می شود ‪ .‬قطعا می توان در قالبی کاملتر با عنوان بازاریابی‬
‫الکترونیکی روی مسئله تحلیل تقاضا تمرکز بیشتری پیدا نمود ‪.‬‬
‫‪ -52‬تحلیل رقابتی ‪:‬‬
‫تحلیل رقابتی یکی از جوانب کلیدی تحلیل استراتژیکی کسب و کار الکترونیکی است ‪ .‬اهمیت این‪3‬تحلیل به دلیل ماهیت پویای‬
‫اینترنت همواره مطرح و در واقع اجتناب ناپذیر بوده است ‪ .‬ماهیت پویای اینترنت ‪ ،‬امکان ارائه خدمات جدید را فراهم نموده‬
‫و هم چنین منجر به تغییر سریع نوع تبلیغات در اینترنت نسبت به ارتباطات نوشتاری شده است ‪4.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪49‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪-53‬تهدیدات رقابتی ‪:‬‬
‫عوامل بیرونی در کنار‬
‫برای حرکت به سمت کسب و کار الکترونیکی ‪ ،‬نیازمند بررس ی ‪1‬‬
‫عوامل درونی هستیم ‪ .‬در حقیقت ارزیابی عوامل بیرونی در تحلیل استراتژیکی بسیار‬
‫مهم است ‪ .‬برای توجه به فرصت ها و تهدیدات عوامل بیرونی ‪ ،‬می بایست به ارزیابی‬
‫‪3‬‬
‫تهدیدات رقابتی و جزئیات آنها بپردازیم ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -54‬تاثیراینترنت روی ‪ 5‬نیروی رقابتی مایکل پورتر ‪:‬‬
‫جدول ‪ . 23‬تاثیر اینترنت روی ‪ 5‬نیروی رقابتی (پورتر ‪) 2001 ،‬‬
‫‪1‬‬
‫*اینترنت منجر به متداول شدن تمایز بین قیمت محصوالت کاالها با یکدیگر می شود ‪.‬‬
‫رقابت بین رقیبان فعلی * با کوتاه شدن چرخه عمر محصول در اینترنت ‪ ،‬زمان توسعه محصوالت جدید نیز کم می شود ‪.‬‬
‫بنابراین رقابت شدیدی داریم ‪.‬‬
‫*اینترنت ورود به بازار جهانی را تسهیل کرده و منجر به افزایش تعداد رقبا می گردد‪.‬‬
‫مان های خدماتی می گردد‪.‬‬
‫*موانع ورود رقبا منجر به کاهش حضور فروشندگان ‪ ،‬خرده فروشان و ساز‪3‬‬
‫*ورودهای جدید باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از کاهش سهم بازار جلوگیری شود ‪.‬‬
‫موانع ورود‬
‫* خدمات اینترنتی بسیار ساده تر از خدمات سنتی است و این مسئله راه را‪4‬برای سازمان های پیشرو باز‬
‫نگه می دارد ‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫*جانشینی یکی از مهمترین تهدید هایی است که محصوالت جدید دیجیتال یا محصوالتی که با توسعه به این حوزه وارد‬
‫تهدید جانشینی‬
‫محصوالت و خدمات‬
‫شده یابرای اولین بار ارائه گردیده اند را دررقابت با هم قرار داده است ‪.‬‬
‫*معرفی و ارائه کاال یا خدمات جدید به این حوزه باید با مالحضات زیاد یا دقت فراوان انجام گیرد تا از کاهش سهم‬
‫بازار جلوگیری شود ‪.‬‬
‫*فناوری اینترنت معرفی محصوالت و خدمات را ساده و عملیاتی کرده است ‪.‬‬
‫*این تهدید برای مدل های جدید کسب و کار قابل طرح است ‪.‬‬
‫*قدرت چانه زنی تامین کننده در زمان خرید سازمانی کاهش یافته است ‪ .‬زیرا سازمان خریدار با انتخاب های بیشتری رو به‬
‫قدرت چانه زنی تامین‬
‫کنندگان‬
‫رو است ‪.‬‬
‫*توافقات حتی امکان معکوس شدن دارند‪،‬زیرا قدرت چانه زنی خریداران افزایش یافته است‪.‬‬
‫*قدرت چانه زنی خریداران الکترونیکی به دلیل وسعت حوزه انتخابی خرید ‪ ،‬افزایش دانش مشتریان و شفافیت قیمت ‪،‬‬
‫قدرت چانه زنی‬
‫خریداران‬
‫افزایش یافته و می بایست منتظر تغییر رفتار خریداران باشیم ‪.‬‬
‫*برای سازمان های ‪ ، B2B‬ایجاد ارتباط الکترونیکی با مشتریان منجر به افزایش و عمیق شدن روابط گردیده و ممکن‬
‫است منجر به تغییر هزینه ها نیز گردد‪.‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
Add your company slogan
‫ مدل تهدیدات رقابتی کسب و کار‬-55
1
3
4
LOGO
1390.02.09
53
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -56‬مراحل مختلف حضور در محیط الکترونیکی خدمات بازایابی طرف فروش بر اساس تحقیق چفی‬
‫و همکاران ( ‪: ) 2003‬‬
‫‪-1‬سطح اول ← پیام گذاری ( پست الکترونیک داخلی و خارجی )‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2‬سطح دوم ← میزان دسترس ی و حجم انبار‬
‫‪ -3‬سطح سوم ← سفارش گذاری آنی‬
‫‪3‬‬
‫‪ -4‬سطح چهارم ← پرداخت آنی‬
‫‪ -5‬سطح پنجم ← کنترل سفارش های در دست انجام‬
‫‪ -6‬سطح ششم ← کسب و کار الکترونیکی‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪54‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -57‬جدول مدل مرحله ای برای توسعه کسب و کار الکترونیکی ( چفی ‪: ) 2004 ،‬‬
‫مرحله‪4‬‬
‫مرحله‪3‬‬
‫مرحله‪2‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫تجا ت الکترونیکی یکپا چه‪1‬‬
‫کسب و کار الکترونیکی‬
‫تجارت الکترونیکی‬
‫حضور در وب سایت‬
‫ر‬
‫ر‬
‫یکپارچگی کامل بین تمام‬
‫خدمات در بروشور نرم افزاری یا تعامل تجارت الکترونیکی تبادالتی یکپارچگی طرف خرید یا‬
‫در کاتالوگ های محصول و روی طرف خرید یا طرف فروش توسط ‪ ERF‬با فرآیند های سازمان و تمام‬
‫دسترس‬
‫عناصر موجود در شبکه‬
‫سیستم های سابق‬
‫فروش‬
‫خدمات مشتریان‬
‫ارزش سازمان‬
‫شخص ی سازی خدمات‬
‫قلمرو سازمان بخش های مجزا از هم مانند‬
‫‪ 3‬بین سازمانی و برون سازمانی‬
‫بین سازمانی‬
‫بین سازمانی‬
‫واحد بازاریابی‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -57‬جدول مدل مرحله ای برای توسعه کسب و کار الکترونیکی ( چفی ‪: ) 2004 ،‬‬
‫مرحله‪4‬‬
‫مرحله‪3‬‬
‫مرحله‪2‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫تجارت الکترونیکی یکپارچه ‪ 1‬کسب و کار الکترونیکی‬
‫تجارت الکترونیکی‬
‫حضور در وب سایت‬
‫فرآیندهای درونی کسب و کار تغییر فرهنگ سازمان به سمت‬
‫فناوری و مسئولیت های‬
‫زیر ساخت فنی‬
‫شکل دگرگونی‬
‫کسب و کار الکترونیکی ‪ ،‬ارتباط‬
‫جدیدی که در حوزه تجارت‬
‫ساختار سازمان‬
‫دادن فرایند های کسب و کار بین‬
‫الکترونیکی شناسایی شده‬
‫خود و شرکا‬
‫است‪.‬‬
‫استراتژی تجارت الکترونیکی استراتژی تجارت الکترونیکی با استراتژی کسب و کار‪،‬به عنوان‬
‫استراتژی‬
‫محدود‬
‫‪3‬‬
‫طرف فروش که با استراتژی استراتژی کسب و کار یکپارچه بخش ی از استراتژی کسب و کار با‬
‫شده است ‪(.‬با استفاده از‬
‫کسب و کار بخوبی یکپارچه‬
‫آن آمیخته گردیده است‪.‬‬
‫خط مش ی زنجیره ارزش )‬
‫نشده است‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪56‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫هدف گذاری‬
‫‪ Add‬کسب و کار الکترونیکی ( چفی )‬
‫استراتژیک‬
‫‪your company‬‬
‫‪slogan-58‬‬
‫اهداف استراتژیک‬
‫*اهداف‬
‫اهداف‬
‫*اهداف‪SMART‬‬
‫*کمک درآمد آنی‬
‫*امتیازی متوازن‬
‫*چشم انداز‬
‫* ماموریت‬
‫‪1‬‬
‫چشم انداز‬
‫*جایگزینی در مقابل تکمیل شدن‬
‫*میزان سازگاری مورد نیاز‬
‫تکنیک های ویژه کسب و کار الکترونیکی‬
‫*چشم انداز راجع به قابلیت تغییر و باز آفرینی‬
‫* مشارکت درآمدی آنی‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪57‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -59‬مدل امتیازی متوازن در هدف گذاری ‪:‬‬
‫است که با فرض قابل‬
‫مدل امتیازی متوازن کاپالن و نورتن ( ‪ ) 1993‬یک سیستم رسمی مدیریتی ‪1‬‬
‫اندازه گیری بودن میزان کارایی مدیریت پدید آمده است ‪ .‬هم اکنون این روش برای برآوردهای مالی‬
‫سازمان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ‪ .‬چالش ی که مطرح می شود ‪ ،‬چگونگی‬
‫استفاده از مدل امتیازی متوازن در مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیکی است ‪ .‬ابعاد آن عبارتند‬
‫‪3‬‬
‫از مالی ‪ ،‬مشتری ‪ ،‬داخلی ‪ ،‬یادگیری و خالقیت ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪58‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫استراتژیکی (‪Add‬تعریف استراتژیکی ) در کسب و کار الکترونیکی ‪:‬‬
‫تصمیمات‬
‫‪your company‬‬
‫‪slogan-60‬‬
‫تعریف استراتژی‬
‫انتخاب گزینه ها‬
‫ارزیابی گزینه ها‬
‫ایجاد گزینه ها‬
‫‪1‬‬
‫‪ 6‬تصمیم استراتژیک کلیدی کسب و کار الکترونیکی‬
‫*اولویت های کسب و کار الکترونیکی‬
‫*مدلهای کسب و کار الکترونیکی‬
‫*ساختاردهی مجدد بازارهای الکترونیکی‬
‫*توسعه بازار و محصول‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫*موقعیت یابی و ایجاد تمایز‬
‫*ساختاردهی مجدد سازمانی‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪59‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
‫‪Add your company slogan‬‬
‫‪ -60‬پیاده سازی استراتژی ‪:‬‬
‫پیاده سازی استراتژی شامل تمام تاکتیک هایی است که برای رسیدن‪1‬به اهداف استراتژیک‬
‫به کار می رود ‪ .‬دامنپور ( ‪ ) 2001‬در تحقیق خود ‪ ،‬عوامل اصلی مورد نیاز برای پیاده سازی‬
‫کسب و کار الکترونیکی را به شرح ذیل بیان کرده است ‪:‬‬
‫*انعطاف پذیری و سرعت‬
‫‪3‬‬
‫*همکاری و اجرا‬
‫‪4‬‬
‫*یکپارچگی زنجیره تأمین‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1390.02.09‬‬
www.themegallery.com
1390.02.09
LOGO
61