مدیریت استراتژیک

download report

Transcript مدیریت استراتژیک

کیژتارتسا تیریدم تیهام : لوا لصف

اهزیخبآ تیریدم تاقیقحت شخب 2

هچخیرات و و هزوح رد فعض طاقن و توق .

طاقن تفرگ ،تدم لکش دنلب یماظن یاه هزوح فده رد اودب ،تیروم ام کیژتارتسا دننام .

تیریدم یتاحلاطصا دوب

 

یماظن و ی ی اراک تباقر ه مه تاضورفم اه سور یژتار تسا هاگن ت سد زا ا زا ،دشاب هیاپ فلاخم ) رد یشخب نوت گنیلو یاه اهنامزاس رد .

رثا نودب دیامن ( قفوم تسردان ار ن ا نامزاس تسناوت کی دهاوخن یلک مه وا شترا رگید و تسکش هدافتسا و یماظن یاه نئولپان لیلد هب یژتارتسا یاهگنج نئولپان نیب یژتارتسا ).

یزوریپ دوب یژتارتسا ایند ( هدمع .

دوجوم تسا رییغت اه یمیدق : رگا

توافت ضراعت لاثم یاه

 

یلویناپسا یاهنامزاس

تلاف ركراپ يرام تيريدم فيرعت نارگيد طسوت و نارگيد اب ندركراك رنه : ينامزاس هاگديدزا

لرتنك و يربهر ،يهدنامزاس ،يزير همانرب : يدني ارف هاگديدزا

يژتارتسا .

دباي تسد دوخ تدم دنلب ياه فده هب ن ا طسوت دناوت يم تكرش هك تسا يرازبا

دوخ فادها و تيرومام هب هنوگچ نامزاس دهد يم ناشن هك ردام و عماج حرط زا تسا ترابع .

دباي تسد

كيژتارتسا تيريدم ياه فده هب ات دزاس يم رداق ار نامزاس هك هناگدنچ يا هفيظ و تاميمصت يبايزرا .

دباي و ارجا تسد ، نيودت دوخ تدم ملع دنلب و رنه

كيژتارتسا تيريدم لحارم اه اه اه يژتارتسا يژتارتسا يژتارتسا نيودت

يارجا

يبايزرا

تيريدم بتارم هلسلس كيژتارتسا ناريدم ينايم ناريدم يتايلمع ناريدم

كيژتارتسا حطس يزير همانرب ، نلاك ياه دربهار نييعت ، طيحم و نامزاس نايم بسانم طابترا داجيا حطس نيا هفيظو .

تسا يطيحم تادوارم موادت و ناعفنيذ ءاضرا ، يساسا ياه يريگ تهج ، تدمزارد ) كيژتارتسا يزير همانرب (

ينايم حطس هنيهب ص يصختو نايرتشم ياه : زا هتساوخاب دنترابع حطس تلاوصحم نيارد قباطتزا نانيمطا ميمصت ياه هنيمز مها .

لوصح ناريدم نيا فده تسا اه تيلاعف هب عبانم تامدخ و تلاوصحم عون نييعت

اه يژتارتسا و فادها هب يبايتسد يگنوگچ

عبانم صيصخت و نيمات يگنوگچ

يتايلمع حطس .

دنك يم ديكات دوش هيارا دياب هك يتمدخ اي لوصحم ديلوت هوحن رب حطس نيا هنيهب يرتشم صيصخت تياضر ريدم حطس هفيظو و نيارد دي ا يم باسح تيقفوم يبايزرا هب نامزاسره رايعم .

دشاب ياه يم تيلاعف هياپ يتايلمع حطس نيا ياهتيلاعف هب حطس عبانم .

تسا يناسنا عبانم ، يتايلمع ياهدني ارف ،تازيهجت ،يژولونكت لماوع هب اميقتسم اهتيلاعف نيا .

دوش يم طوبرم تايلمع تيريدم يلك روطبو

  

كيژتارتسا تيريدم ياه كبس ينيرف اراك كبس يليدعت كبس يزير همانرب كبس

• • •

كيژتارتسا يزير همانرب ياه يژ تارتسا قلخ ،تيعقوم ليلحت و هيزجت يارب .

،بسانم يژتارتسا تاعلاطا نيرتبسانم دنمفده باختنا و يرو ا عمج نيزگياج مهو دو ش يم ماجنا هدرتسگ و لاعف .

ددرگ تاقيقحت يم هيارا ، ديدج يروف ياه ياه لح تصرف هار ، فشك دوجوم يارب مه تلاكشم نياربانب يارب

کیژتارتسا تیریدم رد یدیلک تاحلاطصا ،اه تسیژتارتسا ،تیرومام هینایب

 

،یجراخ تادیدهت و اه تصرف

،یلخاد فعض و توق طاقن

،تدمدنلب یاه فده ،اه یژتارتسا ،هنلااس یاه فده

  

.

اه تسایس

اه تسیژتارتسا یم ،سیئر نامزاس ،ل تسکش ماعریدم دننام ای تیقفوم ،دنتسه یلغش لئوسم فلتخم هک یاه دنتسه ناونع یدارفا یاراد اه اه تسیژتارتسا تسیژتارتسا .

دنشاب .

نیرف ار اک ای هدکشناد سیئر ،هاگشناد سیئر ،ی یارجا ریدم ،هریدم تایه سیئر ،کلام

98 89 85 44 21 13 2000 لاس 75 91 59 74 85 78 71 48 39 32 ) 1 ( فلتخم یاهلاس رد اه تسیژتارتسا یاهیگژیو 1989 لاس دنوش یم نانکراک یصخش راتفر تریصب و شنیب تیوقت بجوم 66 دننک یم رارقرب لوقعم یا هطبار درکلمع و تمدخ ناربج نازیم نیب دنیامن یم رارقرب طابترا نانکراک اب بلغا دنهد یم رارق دیک ات دروم ار یقلاخا لوصا تیاعر 41 56 دننک یم یزیر همانرب ،ناریدم ینیزگیاج یارب دننک یم رارقرب طابترا نایرتشم اب بترم تروص هب و بلغا دنیامن یم تمدخ رظتنم دنراد فیعض یدرکلمع هک ار ینانکراک 34 دنرامگ یم دیدج یاه تسپ هب دنراذگ یم جرا دارفا یرادافو نازیم هب ای دنریگ یم ار هدمع تامیمصت همه دنتسه راک هظفاحم راتفر رد

) 2 ( فلتخم یاهلاس رد اه تسیژتارتسا یاهیگژیو 15 48 2000 لاس 24 24 13 9 53 19 7 78 1989 لاس 11 50 34 3 10 68 41 16 33 21 تراهم و شناد اه یژتارتسا نیودت یناسنا عبانم تیریدم یللملا نیب داصتقا و اه تسایس یرو ا نف و ملع یا هنایار شناد شورف و یبایرازاب ندز هناچ و هرکاذم یلام روما و یرادباسح یمومع ینارنخس و اه هناسر روما دیلوت

: دنتسه یلصا تیلئوسم هس راد هدهع اه تسیژتارتسا ، رییغت یارب رتسب کی داجیا

، تیکلام ساسحا و دهعت داجیا

.

یرو اون و تابث نیب نزاوت داجیا

اه نامزاس و اه تسیژتارتسا توافت و تساه نامزاس نیب توافت هزادنا هب اه تسیژتارتسا نیب توافت و ارجا هویش ،اه یژتارتسا نیودت دنی ارف رد ار اه توافت نیا دیاب .

درک هدهاشم اهن ا یبایزرا

) 1 ( کیژتارتسا تیریدم عفانم زا و شیپ هب رت برض دنک و یدنب .

دن ک تدم شخب ترو ص دنلب رثا هب تیولوا یم یا .

هک دنک هئارا .

یاه هویش ،دسانشب هاگن بسانم دناسر فده هب یم یتامیمصت هک ار و ار تیریدم اهن ا لئاسم یبوچراچ نکمم لقادح دوش عبانم و اهاطخ ،دبای ،اه هتفرگ نامز هب تیلاعف هب یا حلاصا ات یهاگ هیواز ار ا ن ا اه رب زا تصرف دعاسمان ات دهد لرتنک زا یم تکرش .

هک دیامن دوش یرادرب یم هرهب ثعاب اهن ا لامعا تارییغت و ینیع و یهاگدید یگنهامه بولطمان تکرش داجیا طیارش هب یارب تارثا

هنوگ .

هب دریگ یلصا رارق تامیمصت یرتشیب هک تیامح دوش دروم یم بجوم هدش ینیب دروا .

یم دهد دوجو هب صیصخت ار ناکما هدش نیا هتخانش تکرش یاه یارب تصرف فرص یرتمک

عبانم .

ددرگ و تقو ،دوش ات یم دوش یم هتفرگ ثعاب لجلاا

    

) 2 ( کیژتارتسا تیریدم عفانم صخشم ،یراکم ه یتر رب وص هب ینتبم ار هک دارفا دنک .

.

دیامن .

دوش یم هچراپکی کیاکی یم هئارا .

ددرگ دوش هئارا یشور یم تیمسر ار و تیلئوسم .

یبوچراچ گنهامه دنک .

،اه تصرف تسا ) زا نامزاس رییغت و هلیسو یم هب یعون تکرش دارفا نادب تیوقت تبسن یاراد ار و نانکراک راتفر ات ناوتب هدنی نتسج راک هب ا دوس ( دنک ات هرابرد هنانیبشوخ تکرش نیب یم دنک و هقلاع طابترا رکف لئاسم شرگن تیریدم هک و کمک یم و هئارا .

درک روش داجیا نامزاس یرگن و لح تیوقت دوش یم یارب هدنی هب ی یانبم نییعت یارب ماجسنا بجوم ثعاب ا

      

کیژتارتسا تیریدم عماج یوگلا روخزاب و هبساحم یبایزرا درکلمع صیصخت عبانم نییعت یاه فده هنلااس اه تسایس و یبایزرا ،نیودت باختنا و اه یژتاترتسا اه یژتارتسا یبایزرا اه یژتارتسا یارجا نییعت یاه فده تدمدنلب یسررب یجراخ لماوع نییعت تیرومام یسررب یلخاد لماوع اه یژتارتسا نیودت

لمع رد اه یژتارتسا : 2 لصف

اهزیخبآ تیریدم تاقیقحت شخب 23

: لمع رد اه

یژتارتسا دیدج زا س پ ه رادا و داجیا مینک تلع فرصم هرابرد ریسم نوسلن کی رد تنک لوپ ،دتیانوی یدایز یتسپ غلبم هک تامدخ میرادن ار نامزاس ن ا ناوت لماع ریدم یم ار یراذگ ه یامرس نیرتشیب یرو ا نف رد ام هک اجن ا زا : دیوگ یم کیژتارتسا یزیر همانرب ،میئامن .

میا هدرک باختنا تسردان ار ریسم هک میبایرد لاس 5 تشذگ

اه یژتارتسا عاونا یگچرا هعسوت پکی : دنرارق ،رازاب رد نیدب خوسر اهن ا ،یقفا ،دیامن هدافتسا یگچراپکی یژتارتسا ،نییاپ هب عون یدومع 13 زا دناوت یگچراپکی یم ،لااب نامزاس هب کی یدومع ،شهاک ، تکراشم ،یقفا عونت ،نوگمهان عونت ،نوگمه عونت ،لوصحم هعسوت ،رازاب .

للاحنا و یراذگاو

ذوفن هطيح ساسارب يژتارتسا عاونا دشر هب تكرش ن ا يلك شرگن ياتسار رد تكرش .

نلاك دزادرپ يم يريگ ديلوت تهج طوطخ فيصوت و راك و هب : بسك هاگنب عاونا يژتارتسا تيريدم و رب و صاخ دوش يم رازاب ارجا شخب راك كي و اي بسك صاخ دحاو اي تعنص تلاوصحم كي رد حطس تكرش رد لاومعم تامدخ و : راك اهلااك و يتباقر بسك يژتارتسا تيعقوم .

دراد دوبهب ديكات و قيقحت اي يبايرازاب ندناسررث كادح هب لثم قيرط يا هفيظو زا راك و هزوح بسك و كي طسوت هاگنب هك تسا ياه يژتارتسا يشرگن و : فادها يا هفيظو ققحت يژتارتسا يارب هعسوت .

ددرگ يم لامعا ،عبانم يرو هرهب

• • •

) 1 ( هنومن و فیرعت : نوگانوگ یاهیژتارتسا هنومن هاگشورف فا رگلت و 45 ، 1997 نفلت و رد تامدخ اکیرم ا ” ار فارگلت اهن ا مان و و نفلت درک تکرش حاتتفا .

دیمان “ اکیرم ا ار ی رادیرخ ار ناملبم هدننک دیلوت کی “ 8 لتم ” تکرش .

درک “ یتلدیف تسرف ” کناب “ نوینوی تسرف ” کناب .

دومن یرادیرخ فیرعت شیازفا هدر خ ای ای تیکلام عیزوت ندرو ا متسیس رب تسد هب لرتنک اه یشورف شیازفا ای تیکلام ندرو ا تسد هب هیلوا داوم ناگدننک هضرع رب لرتنک شیازفا ای تیکلام ندرو ا تسد هب بیقر یاه تکرش رب لرتنک یژتارتسا ی دومع یگچراپکی نییاپ هب ی دومع یگچراپکی لااب هب یقفا یگچراپکی

) 2 ( هنومن و فیرعت : نوگانوگ یاهیژتارتسا هنومن دوزفا کی زکم رد دوخ یاه یگدنیامن دادعت رب نوسناج همیب تکرش .

دیناسر ربارب ود هب ار اهن ا و کیزکم یزاس هباشون تکرش نیرت گرزب “ شوب – زرویهنا ” تکرش “ درک یرادیرخ ار “ ا ساولدوموپورگ ” مان هب و یتلاماعم یاه هاگنب زا جراخ رد دروف یزاسوردوخ تکرش ریاد یا هزات یاهدحاو شورف زا سپ تامدخ هئارا یارب ،اه هاگشورف .

درک فیرعت ای تلاوصحم یارب رازاب مهس ندوب لااب ی یا ه شلات شیازفا یارجم زا ینونک تامدخ .

دوش یم ماجنا یبایرازاب هنیمز رد هک قطا نم هب ینونک تلاوصحم و تامدخ هصرع دیدج یئایفارغج هب ند یشخب دوبهب قیرط زا شورف ندوب لااب عون هضرع ای ینونک تامدخ و تلاوصحم تامدخ و تلاوصحم ن ا دیدج یژتارتسا رازاب رد خوسر رازاب هعسوت لوصحم هعسوت

) 3 ( هنومن و فیرعت : نوگانوگ یاهیژتارتسا هنومن یاه هطوحم ناناوجون و اه هداوناخ یارب ینسید تلاو تکرش دارفا و ت خاس هتفرشیپ رایسب یاه یرو ا نف اب یدیدج هدیشوپرس یزاب و ی کینورت کلا یاه هقباسم هب اه ناکم نیا رد دنتسناوت یم .

دنزادر پب ) هدش یزاس هیبش ( یراوس وردوخ ای روتوم هب طوبرم یاه ادیرولف ،ودلانروا رد 1998 رد هنوگ نیا زا هعومجم نیتسخن .

دیسر یم عبرم وف رازه 100 هب ن ا تحاسم هک تفای شیاشگ تیلاعف اینا تیرب رد همیب و یکناب روما هنیمز رد هک “ زیسیم ” تکرش ما ن هب ار یتشادهب یاه تبقارم رازفا مرن تکرش کی دنک یم .

درک یرادیرخ “ کیدم هنایار متسیس ” ار “ رگنیس رچوب تسرف تیو ” تکرش “ نوینوی تسرف ” کناب .

درک یرادیرخ فیرعت یلو دیدج تامدخ و تلاوصحم ندوزفا طبترم ریغ و دیدج تامدخ و تلاوصحم ندوزفا طبترم ریغ و دیدج تامدخ و تلاوصحم ندوزفا ینونک نایرتشم یارب طبترم یژتارتسا نوگمه عونت نوگمهان عونت یقفا عونت

) 4 ( هنومن و فیرعت : نوگانوگ یاهیژتارتسا هنومن نا ” ت کرش و “ زیژولونکت تنسول ” یاه تکرش مان هب ید یدج تکرش “ زکینورت کلا سپیلیف یو لیک شت “ سپیلیف هدننک فرصم تاطابترا ” هضر ع و دیلوت ار نفلت هلیسو نادب ات دنداد .

دننک و 1996 یاه لاس نیب “ وگراف زلو ” کناب لغش 12600 دوجوم لغاشم نازیم زا 1997 .

داد شهاک فیرعت ک ی لیکشت تکرش ود ای کی هب ات دنهد یم هناگادج نامزاس یصاخ کرتشم یاه فده .

دنبای تسد و هنیزه رد دیدج یدنب هورگ ندرک سوکعم یارب ی یاراد دوس و شورف یلوزن ریس یژتارتسا تکراشم شهاک

) 5 ( هنومن و فیرعت : نوگانوگ یاهیژتارتسا

هنومن هب یگنا خ مزاول هدننک دیلوت دحاو “ نوتیر ” تکرش تکرش هب رلاد نویلیم 750 غلبم هب ار “ اناما ” مان .

تخورف “ گنیدلوه نمدوگ ” شور ف هب ار دوخ یاه ی یاراد مامت “ لابیر ” تکرش .

داد نایاپ ار دوخ یاه تیلاعف و دیناسر فیرعت ای لقتسم دحاو کی شورف نامزاس کی زا یشخب ی یا راد کیاکی شزرا هب هجوت اب ت کرش اه ی یاراد مامت شورف ،اه یژتارتسا یراذگاو للاحنا

نامزاس تیرومام : موس لصف

) 1 ( يژتارتسا نيودت لحارم كيژتارتسا مادقا و تيعقوم يبايزرا سيرتام هيهت يجراخ و يلخاد سيرتام نيودت يلصا يژتارتسا سيرتام نيودت صاخ ياه يژتارتسا هيارا و تدم دنلب ياه فده نييعت راظتنا دروم جياتن و اه يژتارتسا يارجا هويش نييعت اه تسايس و هنلااس ياه فده نييعت اه هيور يبايزرا يارب شور هيارا

      

) 2 ( يژتارتسا نيودت لحارم تيرومام هينايب نيودت يجراخ تاديدهت و اه تصرف ي ياسانش يجراخ لماوع يبايزرا سيرتام هيهت يلخاد فعض و توق طاقن ي ياسانش يلخاد لماوع سيرتام هيهت

(SWOT)

فعض طاقن و توق طاقن ، اه تصرف ، تاديدهت سيرتام هيهت

     

ينامزاس گنهرف

.

دندنسپ يم ار دوجوم عضو :

Inactive

.

دنهد يم ناشن لمعلا سكع تارييغت لباقمرد :

Reactive

 ) قف وم ياه نامزاس (

دنزاس يم ار هدني ا و دنرگن يم ناهج هب لاعف :

Proactive

تيرومام .

تسا ن ا يدوجو هفسلف اي نامزاس دصاقم .

دوش يم هباشم ياه تكرش زا تكرش كي زيامت ثعاب هك تسا يريظن يب و يداينب فده

• •

نامزاس تیرومام هینایب زیامتم هبا شم نامزاس دوصقم زا نامزاس کی دوصقم هلیسو نادب هک تسا یترابع ای هلمج نامزا س تیروم ام تیروم لاوصا ام “ زا هدافتسا ؟تسیچام اب .

تسا تیلاعف ” نامزاس : داد “ یدوجو خساپ یلصا ای تلع ” هدننک یساسا نایب شسرپ ن نیا ا و دوش هب ناوت یم یم یژتارتسا و نییعت ار تدم دنلب یاه فده دناوت یم ددرگ نایب نشور هویش هب هک نامزاس .

دیامن نیودت ار اه

تيرومام هنومن يتعنص تيريدم نامزاس تيرومام روشك تيريدم تيفرظ هعسوت

تيرومام هنومن ) 1990 ( سيلگنا تارباخم تكرش تيرومام يناهج حطسرد تاعلاطا و تاطابترا هب طوبرم تامدخ و لااك ندرو ا مه ارف

: يارب يللملا نيب و يلم ياه هكبش يرادرب هرهب و هعسوت

نارادماهس دم ارد حطس ظفح

هعماج تاطابترا تلوهس يارب بسانم ناكما داجيا

) 1 ( تيرومام هينايب نيودت ( دنتسه يناسك هچ تكرش نايرتشم ( نايرتشم

( تسيچ تكرش هدمع تلاوصحم ( تلاوصحم

( دنك يم تباقر اجك رد تكرش ي يايفارغج رظنزا ( اهرازاب

) ؟دنك يم هد ا فتسا اه يرو انف نيرت هتفرشيپ زا تكرش اي ا ( يرو انف

) ؟تسا راد روخرب مزلا دهعت زا يلام تملاس و دشر يارب تكرش اي ا ( يرو ادوس و دشر ، اقب هب هجوت

) 2 ( تيرومام هينايب نيودت ) تكرش يقلاخا يلصا ياه تيولا و اهوزر ا ، اه شزرا ، اهرواب ( هفسلف ) ؟تسا زاتمم يگتسياش اي و يتباقر تيزم هچ ياراد تكرش ( زاتمم يگژيو ناشن بسان م شنكاو ، يطيحم و يعامتجا لياسم هب تبسن تكرش اي ا ( مدرم روصت ) هب هجوت ؟دهد يم باسح هب تكرش يارب دنمشزرا ياه ي ياراد زا يكي ناونع هب نانكراك اي ا ( نانكراك ) هب ؟دني هجوت ا يم

   

) 1 ( نامزاس تیرومام تیمها یار ب هب .

تسا تیری دم یراک فیاظو یاهراتخاس و یزیر اه همانرب حرط یارب ،اه یژتارتسا ،اهنیا همه زا ،اه تیولوا رتلااب و یانبم تیریدم نامزاس لغاشم تیروم ام یزیر حرط بلطم نی ا زا رتراکش ا ای رت هداس زیچ چیه دیاش .

دی ا یم باسح هب زاغ ا هطقن کی ناونع .

تسیچ تکرش کی راک دنادب دهاوخب یسک هک دشابن

) 2 ( نامزاس تیرومام تیمها اج هب اج راب و رفاسم ات دنک یم تکرح لیر یور رب نگاو دنک یم دیلوت زلف نه ا بوذ هناخراک .

دهد یم ضرق لوپ کناب کی و دریذپ یم ار یزوس شت ا زا یشان یاهرطخ همیب تکرش ،دنک

) 3 ( نامزاس تیرومام تیمها و هاگ چ یه نیا هب خساپ نداد اه تسیژتارتسا تیلئوسم نیتسخن .

تسا هتشادن قیقد و نشور یخساپ مزلا هجوت روب زم شسرپ هب هک دنهد نانیمطا دنناوت یم اه تسیژتارتسا اهنت .

تسا شسرپ ت کرح هک هدم ریسم ا هک رد لکشم دزاس یم یشسرپ رداق ار تروص نامزاس هب هشیمه ” تسیچ دوش یم هداد ن ا هب ام هک راک ای لغش ” یخساپ و عقاو رد تسا هدش .

دیامن نییعت ار دوخ تدم دنلب یاه فده

) 4 ( نامزاس تیروم ام تیمها دومنهر نامزاس ن ا و فرعم یلک عضو ار اب نامزاس ار دوخ ریسم دنناوت و فده یمن هک ساسا یناسک ن ا رب یارب دارفا رگید ات دنرو یوس ا زا دوجو و هب دننادب .

دنرو ا دوجو هب عنام ای دس عون کی ی یاکتا دوخ هطقن یاهراک دنیامن راگزاس رب .

و دنناشوپب دنیامن لوحم لمع هماج دنتسه نامزاس طبریذ یاه لئوسم هک فده یناسک هب هب یراک ار راتخاس نامزاس ای بوچراچ یصصخت یاهراک کی رد ساسا هنیزه ،اه فده نیا هب ندیناشوپ .

دنهد .

دنیامن لمع رارق .

دنهد هئارا هماج لرتنک و .

رارق یرایعم دننک یارب یبایزرا و دیی ات ای انبم دروم مکاح دننک دروم ار ا قافتا ،ینامزاس نامزاس رب اب عبانم هدش ار نامزاس صیصخت هتخانش ار صخشم درکلمع ار ینامزاس یاهرایعم و یاه نامز فده یارب یوج فده ،اه

     

نوسدیوید – یلراه ) 1 ( نامزاس تیرومام هک تسا هدش ثعاب یگژیو نیمه و هدنز ار هیث را تسا هداتس یا نیا ات میشوک یدورو رد یم ربارب .

دی ارد رد هک میا هتف گن نوسدیوید ضحم یلراه تقیقح تروص نابهگن زا ،دنا هنوگ نیدب هب زج یزیچ هاگ نوسدیوید – چیه ام یلراه ام دارفا همه .

میراد هگن یم ماجن ا ام هک ار هچن ا تسا نیا ،دشاب یم راک هب لوغشم هاگراک رد هک یرگراک ات .

میهد

نوسدیوید – یلراه ) 2 ( نامزاس تیرومام زا هب رتهب ن وسدیوید – تبسن ام ساسحا یلراه عون .

تلکیس دشاب یم روتوم زا نیشیپ یاه یدیدج لسن لسن زا رتهب هک تسا رایسب و لیلد نیمه هب تسا یلبق لسن نوچ یلو .

دراد ار ن ا کرد ناوت یت کرش رتمک هک تسا یا هنوگ هب یدیلوت تلاوصحم روتو م اهنت ام .

دوش یم یلجتم ساسحا نیا ،مینک یم هدهاشم ار دوخ راک هجیتن یارب هتشاد .

میرو ا یم نوسدیو رد ید هناسفا – یلراه کی زا تروص هاگتسد هب کی ار دوخ هک تیدوجوم سک ره اب ،مینک میناوت یم یمن ام دیلوت هتف گ تلکیس نیا دیی ات .

دییامن شسرپ تسا

نوسدیوید – یلراه ) 3 ( نامزاس تیرومام رد امش یگدنز زا اب ناو ت یمن هک یشخب تسا تروص هب یزیچ ن ا .

.

دوش درک یم دهاوخن امش کرت نوخ ار نایرج امش هاگ دراو چیه نوسدیوید ن ا زا سپ – و یلراه دیا یم ناتسا د نطب رد اریز .

میناد یم بوخ ار بلطم نیا ام .

درک هسیاقم یرگید زیچ چیه یاپ یور مکحم لاس 90 زا شیب میا هتسناوت هک تسا لیلد نیمه هب .

میا هتفرگ رارق ار ی یاه نوسدیو تلکی س ید – روتوم یلراه و میشاب ناگدنراد دنبیاپ هک دوخ دشاب دعهت یرادافو نیا عون هب تبسن هتسیاش هراومه و و روخ میتسیاب رد هک دوخ میزاسب .

دنراد لوصحم نیا هب تبسن

نوسدیوید – یلراه ) 4 ( نامزاس تیرومام یم صولخ زا راشرس و دنوش یم هضرع و دیلوت لسن زا دعب لسن ی یاه تلکیس روتوم لا س یاه رسارس تل رد کیسروتوم هک .

تسا دنرخ یم تلع نزرب نیمه و یوک هب رد .

دنرخ یم نانچمه نوسدیوید – ار یلراه هلیسو یاه نیا .

دنشاب تلکیسروتوم جرا دوخ ن ایرتشم یاه هاگدید هب هراومه تکرش نلائوسم ام و دنعلب یم ار اه هداج ام .

میهد یم شوگ اهن ا یاه فرح هب لد و ناج اب و میهن یم

نوسدیوید – یلراه ) 5 ( نامزاس تیرومام رد یراک ام یم یاه و ئاد روضح میراد شور و هگن اب و هدنز درکیور ناراوس ار روتوم نوسدیوید هشیمه .

دشاب اب – یمیمص یلراه نوسدیوید و کیدزن یاه سامت هراومه – میشوک یلراه یم هتسیاش و و روخ راتفر یشزرو رد یاه هک نیمه اب هنحص مینکب هب ار دشاب اع دا نیا نوس دیوید رگید – راب یلراه کی یلو هاگتسد .

تسا کی هدوب کلام و توافتم بحاص ) بیقر هک سک یاه ره و تکرش میناسر هب یم تبسن ( تابثا یرگی د راک چیه اریز ،میرادن نیا زج یا هراچ ام .

درب دهاوخ ی پ ام هتف گ تقادص هب .

مینکب میناوت یمن

نيرف ا لوحت يربهر زادنا مشچ قلخ زادنا مشچ هب دهعت داجيا زادنا مشچ يدنبوگلا زادنا مشچ نييبت

   

) 1 ( زادنا مشچ دش دها وخ هداد خساپ شسرپ نیا هب نامزاس یاهزادنا مشچ هب طوبرم دنس رد » ؟میوشب هچ میهاوخ یم ام :«

زادنا مشچ رصانع يداينب ياه شزرا و فده : نامزاس يژولئوديا

نامزاس یدوجو هفسلف : تيرومام

زادنا مشچ هب ندش كيدزن لرتنك تهج : يمك ريوصت

) 2 ( زادنا مشچ دوشب ن ا دناوت يم ايو دهاوخ يم تكرش هك تسا يزيچ ن ا فيصوت زادنا مشچ .

ددرگ يم فيرعت صخشم ينامز قفا كيرد هك هنازاورپدنلب فده كي يم نيودت ن ا ققحت يارب يژتارتسا هك دنك يم نيودت نامزاس هدني ا زا يبولطم ريوصت دوش .

دنك تكرح ن ا يوسب دياب نامزاس هك يتشونرس حيرص نايب اه ينديدن نديد رنه

    

رادم زادنا مشچ یاهنامزاس نامزاس هدني ا هب ركف

ميشاب ميناوت يم ينامزاس هچ

؟دنمادك ام يادرف نايرتشم

نامزاس عون ود هسياقم رادم فده یاه نامزاس رييغت هب ليامت مدع

ميتسه ينامزاس هچام

؟دنمادك امزورما نايرتشم

ندوب بولطم ندوب لاقتنا لباق

 

زادنا مشچ قلخ يرگن هدني ا ي يارگ نامر ا يزاس تصرف يزاس فافش ندوب درفبرصحنم ندوب يلمع ندوب فطعنم

      

زادنا مشچ نييبت تارثا هزيگنا داجيا ي يوسمه و يگنهامه اه تيلاعف ندش راد ينعم رييغت رباربرد تمواقم شهاك دهعت حور داجيا تامدخ هيارا رد درادناتسا يراذگ هياپ

     

زادنا مشچ ريثات 1346 لاسرد لانويسان ناريا تكرش زادنا مشچ دشاب هتشاد ناكيپ كي يناريا ره هك يزور ديما هب

زادنا مشچ ريثات 1967 لاسرد هرك يادنويه تكرش زادنا مشچ دوش رداص هرك زا جراخ هب يادنويه نيشام كي هك يزور ديما هب

) 1 ( تکرش یاهزادنا مشچ هدیشوک هراومه تکرش .

تسارگلمع و یللملا نیب تکرش کی نوسدیوید _ یلراه تکرش ناگدننک رواب مامت نیا نان ا ه رب هب ضرع ر ،نانکراک نوسدیوید ایتخا – ،نایرتشم ( ضیوفت و یلراه دراد .

دشخب نانکراک عفن یذ دوبهب تیوقت یاه ) هعماج قیرط زا هک هورگ و اب تلود تسا هک نیا ار یدنمدوس ،نارادماهس رد تیقفوم هطبار تسا ،هیلوا زار هک داوم تسا .

ددرگ شزرا شیازفا بجوم هک دیامن ی یاه تیلاعف فوطعم ار دوخ هجوت و ورین

) 2 ( تکرش یاهزادنا مشچ بلاق میشوک ر د هاگ یمن و چیه مینک هک دوش یمن یم تیمک ثعاب یادف رما ار نیمه تیفیک و میراد هاگ تدم چیه دنلب یهاگدید ،میشیدنین تدم دوخ هاتوک یایور یاه رد هرود ام تای صوصخ یم یش قیوشت شوک ار چیه و زا هتسجرب نانکراک اهن ا یاه همه یاضرا یگژیو هراومه و ام زا تکرش .

لوصحم میهاکب دحاو دوخ دنچ یناگرزاب زا و رلاد دنچ یحیرفت ی یوج یاه هفرص تلکیس یارب روتوم عفن یذ یاه هورگ یاهزاین نیم ات هار رد ات مینک .

دننکن راذگورف

) 3 ( تکرش یاهزادنا مشچ رد دشر میشوک و ی م یتسرد ن ا هیاپ رب ،تقادص هک نازیم ینامزاس یاه رب هراومه همان میراد نیی ا دوخ هب و ندوب عفن دنبیاپ یذ یاه و یقلاخا هورگ اب لوصا تیاعر هک یا هطبار یایوگ ام لم ع .

دشاب یم تکرش یاهزادنا مشچ زا یکی یگژیو نیمه و مییازفیب دوخ یصخش هب مار تحا ،هتف گ و لوق هب دنبیاپ ، فاصنا تیاعر ،راتف گ رد تقادص : تسام یاه شزرا .

رتشیب هچ ره یواکجنک هب دارفا قیوشت و دارفا

) 4 ( تکرش یاهزادنا مشچ ی پ رد رد ام هراوم ه تیقفوم و دنامب .

میشاب یقاب هدشن قفوم لح یا ،هتشذگ هل اسم نوچمه چیه 1990 میهدن ههد هزاجا میشوک رد میناوتب هک یم ،نیا میتسه زا هتشذگ یتامادقا هب ،امش .

ید قن تانایرج و یرو هرهب ،تکراشم ،تیفیک : تسا هدوب ریز تاکن هب هجوت ورگ .

دیشاب هتشاد راظتنا ام زا نیا زا رتمک یزیچ دیناوت یمن ،رادماهس کی ناونع

) 1 ( اه شزرا يديلوت تكرش كي رداه شزرا يجراخ و يلخاد نايرتشم هب مارتحا يميت راك رمتسم شزوم ا ناراكمه رمتسم تياضر رمتسم دوبهب

    

) 2 ( اه شزرا .

دوش يم هديجنس اهن ا اب تكرش يا هفرح تيوه هك تسا ي ياهرايعم .

.

تسا تكرش يونعم بوچراچ تسا يژتارتسا نيودت ياهزرم .

تسا ي يارجا ياه همانرب يارجارب رظان

   

شرگن نایب کی ه چن ا زا شیب یزیچ ینعی ،اه هاگدید و شرگن نایب زا تسا ترابع نامزاس تیروم ام .

دشاب ن ا رگنایب دناوت یم هرازگ ای ترابع

یوسنارف اب یسیلگنا یاه تکرش تیروم ام هسیاقم هسنارف ناتسلگنا دنس یاه یگژیو دنلب یلک یعامتجا یاه شزرا رب هاتوک قیقد رایسب یلام یاه فدهرب لاس نیدنچ نانکراک و ناریدم همه دشرا ناریدم رتمک ای لاس کی یجراخ و یلخاد یلخاد لوط تقد دیک ات رامعم ماود هجوت نوناک

فلاخم یاه هاگدید ندرک کیدزن مه هب دوخ دناوت رظن یم » ؟میتسه فلاتخا زورب لوغشم بجوم راک شسرپ هچ هب نیا یراکم ه تدم دنلب هرود کی یارب هک اب زا لصا یلیا رد هک مت نامزاس دن بای یم تیروم رد هاگان ام هب هیهت ای نیودت ام « هک شسرپ حرط ،بلغا یدارفا .

دوش .

نیا دنک یم حرط داجیا نامزاس ،تسخن ضیقن و ؟دنهد دض یمن یاه ناشن هاگدید رد اه تسیژتارتسا نیب ،دنسانش یم یارب ار اه رگیدکی تسیژتارتسا هک دنرادنپ زا یم یخرب نینچ تلع و دنا هچ هدرک هب .

دنراد رظن فلاتخا مه

یرتشم هب هجوت دهاوخ نایر تشم تاراظتنا سپس و دش اب لوصحم کی زا یباتزاب هضرع و دوش دیلوت هیهت بسانم هکنیا یاج یا هویش هب هب نامزاس نامزاس یتایلمع تیروم ام رگا هفسلف .

دوب نایرتشم یاهزاین ی یاسانش ددصرد تسخن هک تسا نیا ،دی ارب رازاب کی نتفای ددصرد .

دنک نیم ات ار اهزاین هک دیامن هضرع ار یتمدخ ای لوصحم هاگ ن ا و دی ارب

تیرومام نیودت یاه هرازگ : دوش هجوت ریز یاه هرازگ هب تسوکین نامزاس تیروم ام نیودت ای هیهت ماگنه هب .

نکن هضرع نم هب یزیچ .

دیامن مادنا شوخ ارم هک نک هضرع نم هب یزیچ .

نکن هضرع نم هب سابل .

نک شخب تذل ار نتفر هار و امن هئارا نم یاهاپ یارب یتحار هلیسو .

نکن هضرع شف ک نم هب .

امن هضرع نم هب دنیاشوخ و زیمت ی یاج و شمار ا ،تینما .

نکن هضرع هناخ نم هب .

نک دنم هرهب شناد زا ارم و امن شخب تذل ارم یاه تعاس .

نکن هضرع بات ک نم هب .

نک دنم هرهب یقیسوم یاون تمعن زا ارم و امن شخب تذل ار نامز تشذگ .

نکن هضرع نم هب یقیسوم هحفص .

مربب تذل ابیز یاهزیچ نتخاس زا هک رو ا دوجو هب نم یارب ار ناکما نیا .

نکن هضرع نم هب هیثاثا و رازبا

یعامتجا تسایس نلاعا .

یم نامزاس دراذگ یمر ثا حوط س نیرتلااب یناگرزاب هشیدنا تسایس هویش نیودت و هفسلف دنی ارفرب هدنریگرب یعامتجا رد یعامتجا تسایس ،لیلد تسایس نیدب ترابع .

دوش دنراکهدب فلتخم عفن یذ یاه هورگ هب اه نامزاس هک ار هچن ا اهنت هن یعامتجا لئاسم ،ناگدن یم نک فرصم صخشم زین ار ربارب اه رد هورگ نامزاس ریاس و یاه عماوج تیلئوسم ،تیلقا نینچمه یاه هورگ هکلب ،دیامن ،تسیز یم طیحم صخشم نارادفرط .

دنک

) 1 ( نامزاس هدنهد لیکشت یازجا ؟دنتسه یناسک هچ تکرش نایرتشم : نایرتشم 1 ؟تسیچ تکرش هدمع تامدخ و تلاوصحم : تامدخ ای تلاوصحم 2 ؟دنک یم تباقر اجک رد تکرش ،یئایفارغج رظن زا : اهرازاب 3 ؟دنک یم هدافتسا اه یرو ا نف نیرت هتفرشیپ زا تکرش ای ا : یرو ا نف 4 ؟تسا را دروخرب مزلا دهعت زا یلام تملاس و دشر یارب تکرش ای ا : یرو ا دوس و دشر ،اقب هب هجوت 5

) 2 ( نامزاس هدنهد لیکشت یازجا ؟ت سیچ تکرش یلصا یقلاخا یاه تیولوا و اهوزر ا ،اه شزرا ،اهرواب : هفسلف 6 ؟تسا زاتمم یگتسیاش ای یتباقر تیزم هچ یاراد تکرش : زاتمم یگژیو 7 یطی حم و هعماج ،یعامتجا لئاسم هب تبسن تکرش ای ا : مدرم روصت هب هجوت ؟دهد یم ناشن بسانم شنکاو 8 هب تکرش یارب دنمشزرا ی یاراد ملق کی ناونع هب نانکراک ای ا : نانکراک هب هجوت ؟دنی ا یم باسح 9

) 1 ( نکیرم ا یگناخ مزاول تکرش تیرومام رد ؛دن مدرم ک یم یتشاده افیا ب یمهم یاهزاین شقن یناهج نیم ات زین و حطس رد ،تشادهب تلاوصحم یبایرازاب رما و رد نکیرم دیلوت ا ،هعسوت .

یگناخ تسا مزاول ،قیقحت ورشیپ تکرش هنیمز ناهج رفن هتخ اه انش نویلی م یاه زاین ناشن دروم و مان مینک اب یم روهشم .

هئارا مییامن و ام بوغرم یم هک عیزوت یتشادهب رایسب اداناک ی یاذغ و مزاول اکیرم ا و تازیهجت داوم نینچمه هدحتم ،یکشزپ تلاایا ام .

مزاول تسایند رسارس رد ،وراد رد هدش

) 2 ( نکیرم ا یگناخ مزاول تکرش تیرومام رب ینتبم ساسا هدش .

، نامرد مییاز هدراذگ فیب ق یاه یتشادهب یقد یاه هویش یاه و لرتنک هتفرشیپ تبقارم لامعا رب یاه رب و یرو میناوتب یناهج اون ات هب میا حطس یبایتسد هدومن رد عیزوت اه و فوطعم یرو اون یبایرازاب ار و دوخ دوس ،دیلوت و هجوت مامت تعفنم رب .

ام راک تسا صلاخ دوس .

و شورف تسا ی پایپ هتفای لاس شیازفا نیمکی ساسا و لهچ نیمه رب یارب مه 1992 یتخادرپ رد نکیرم ا دوس زین و یگناخ داد مزاول شیازفا ار تکرش دوخ

) یناگرزاب هدکشناد ( سلاوکین یتلایا هاگشناد تیرومام 1 هعماج دنهدب رد شز دنا وتب وم ا هک دارفا هب دزاس هدید هدام ا ار شزوم ا ینایوجشناد راک یورین تسا نیا کی ناونع یناگرزاب هدکشناد هب و دنشاب هتشاد یلصا تیروم ام لاعف تکراشم ینغ یارب ،ه دکشناد .

دنزادرپب تباقر هب یناهج یایوپ داصتقا متسیس رد دناوتب اهن ا ات .

دهد یم ی صاخ یاه سروب یشزوم ا و یدربراک تاقیقحت هنیمز رد شزوم ا دنی ارف نیا نتخاس

) یناگرزاب هدکشناد ( سلاوکین یتلایا هاگشناد تیرومام 2 و اه یلحم ن امزاس یاه نانکراک هب رازاب رد هضرع لباق یاه تراهم شزوم ا نداد رب هولاع ،هدکشناد هئا را قیرط ش لات و زا ،دنک ] » کچوک یم یاه هئارا نایامرفراک و اه تکرش هعسوت زکرم « قیرط نامزاس زا [ یا هب هنیمز نیا رد هک ی یاه کمک هرواشم تامدخ ،یسرد یاهدحاو نامزاس یتباقر و هوقلاب ی یاناوت رب دشوک یم یملع ت ایه یاضعا یدرف یاه .

دیازفیب

) یناگرزاب هدکشناد ( سلاوکین یتلایا هاگشناد تیرومام 3 ار یم ،دننک یا ه فرح ی م و رارقرب یشزوم هعماج یاضعا ا یاه نامزاس اب هک و یصصخت هعماج لباقتم ،هاگشناد طباور قیرط رتشیب هچ ره زا یملع ت ایه یاضعا یهافر لیاسو دنشوک .

دنرو ا مهارف

تیروم ام هینایب یبایزرا سیرتام ) 1 ( یبایزرا رایعم یرو ا نف ریخ هلب ریخ ریخ ریخ هلب ریخ ریخ ریخ هلب ریخ ،اقب هب هجوت ریخ رازاب تلاوصحم یرو ادوس و دشر هلب هلب ریخ نایرتشم تامدخ و هلب هلب ریخ ریخ هلب ریخ هلب ریخ هلب هلب هلب ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ هلب هلب ریخ هلب ریخ هلب هلب ریخ هلب هلب تکرش هلب هلب هلب هلب ریخ ریخ هلب ریخ ریخ نکیرم ا یگناخ تلاوصحم هلب رزیاف تکرش نتهنمزیچ کناب نیلا ی یاذغداوم لپا اکیرم ا رتویپماک فارگلت ی یاواه کناب تواس لب گنینرک و تکرش تکرش نفلت تکرش تکرش هلب هلب سلاوکین یتلایا هاگشناد نتسوی مس یتلایا هاگشناد

هب هجوت نانکراک ریخ ریخ هلب ریخ ریخ ریخ هلب ریخ هلب هلب هلب

تیروم ام هینایب یبایزرا سیرتام ) 2 ( یبایزرا رایعم

هب ریخ هجوت مدرم ریخ روصت هلب ریخ ریخ ریخ هلب ریخ هلب هلب هلب زاتمم یگژیو ریخ ریخ هلب هلب هلب ریخ هلب هلب هلب هلب هلب هفسلف ریخ ریخ هلب ریخ ریخ ریخ هلب ریخ هلب ریخ ریخ تکرش نکیرمآ یگناخ تلاوصحم رزیاف تکرش نیلا نتهنمزیچ ییاذغداوم کناب تکرش لپا اکیرمآ رتویپماک فارگلت تکرش و نفلت ییاواه کناب سلاوکین نتسوی تواس لب گنینرک مس یتلایا یتلایا تکرش تکرش هاگشناد هاگشناد

یجراخ لماوع یسررب : مراهچ لصف

يجراخ تاديدهت و اه تصرف ، يساي س ، يطيحم ، يسانش موب ، يگنهرف ، يعامتجا ، يداصتقا ياهدنور و اهداديور دوصقم دناسرب ررض اي و تعفنم نامزاس هب هدني ا رد دناوت يم هك تسا يتباقر و يرو انف ، يتلود ، ينوناق .

تسا نامزاس لرتنك زا جراخ يدايز نازيم هب و

يطيحم يبايزرا دننام طيحم يايوپ لماوع زا يبايزرا نيا .

تسا طيحم زا هتسويپ و مظنم ياه يبايزرا هلسلس كي و يداصتقا تانا سون ، يسايس و يگنهرف تفاب ، يرو انف ، ناگدننك نيمات ، ابقر .

دريگ ، نايرتشم يم تروص ، رازاب … .

تسا يمازلا يرما ، لوحت ياهدربهار نييعت رد هژيوب يبايزرا نيا ماجنا

یجراخ لماوع یسررب ترورض دوخ یارب دناوتب تکرش هک دوش یم ثعاب تادیدهت و یجراخ یاه تصرف یبایزرا و ی یاسانش دیامن یزیر حرط ار ی یاه یژتارتسا تدم دنلب یاه فده هب یبایتسد یارب ،دیامن نیودت یتیروم ام .

دریگب رظن رد ار ی یاه تسایس هنلااس یاه فده هب یبای تسد یارب و

و اه تصرف تادیدهت نامزاس کی نامزاس و یجراخ یاهورین نیب هطبار بیقر یاه تکرش هیلوا داوم ناگدننک هضرع ناگدننک عیزوت ناراکناتسب نایرتشم نانکراک عماوج ناریدم نارادماهس یرگراک یاه هیداحتا تلود یراجت یاهاروش صاخ عفن یذ یاه هورگ تلاوصحم تامدخ اهرازاب یعیبط طیحم یداصتقا یاهورین یسانش موب ،گنهرف ،یعامتجا یاهورین یطیحم و یتلود و ینوناق ،یسایس یاهورین یروآ نف یاهورین یتباقر یاهورین

ه ک دندرک یدایز شرازگ عفانم هب نوچروف بختنم تباب نیا زا و تکرش هدومن 500 لیلحت و لماع هیزجت ناریدم % 75 ار یجراخ ابیرقت لماوع ترو ص هب ار یجراخ لماوع یسررب هک دنتف گ رگید % 16 .

دنا هتفای تسد ماجنا ار یراک نینچ لیلح ت و هیزجت دروم هک دنراد رظن رد ار یجراخ لماوع یلو دنهد یمن ماجنا هتفای نامزاس اهن ا نامزاس هک دنتف گ % 11 .

دنهد .

دنرادن یراک نینچ یارب یا همانرب چیه و دهد یمن رارق

) 1 ( یداصتقا یاهورین یارب .

دنراذگ یم میقتسم تارثا نوگانوگ یاه یژتارتسا هوقلاب تیباذج رب یداصتقا لماوع رتشیب یراذ گ هیامرس یارب هجو نیم ات هنیزه تروص ن ا رد ،دبای شیازفا هرهب خرن رگا ،لاثم هرهب خر ن یرورض رگا نینچمه ریغ ی اهلااک .

تفرگ یارب اضاقت دهاوخن هجیتن رارق رد و سرتسد دبای یم رد یتحار شهاک هب فرصت زاین دروم لباق لوپ دم ارد و دبای دوش یم شیازفا .

دوش یم مک

) 2 ( یداصتقا یاهورین نیم ات ع بنم کی ناونع هب ،سروب رازاب رد یراذگ هیامرس هب لیم دور لااب ماهس تمیق و ناگدننک فرصم تورث ،رازاب رد ماهس شزرا نتفرلااب اب نینچمه .

دبای یم شیازفا ،هیامرس رگا .

دبای یم شیازفا اه نامزاس

) 1 ( اهدیدهت و اه تصرف هدنهد ناشن یداصتقا یلصا یاهریغتم اکیرم ا هدحتم تلاایارد ،یتامدخ یاه نامزاس هب ندرو ا یور رابتعا دوجو فرصت لباق دم ارد حطس رتشیب فرصم هب لیم هرهب خرن مروت خرن سایقم هب ی یوج هفرص لوپ رازاب خرن لاردف تلود هجدوب رسک

        

) 2 ( اهدیدهت و اه تصرف هدنهد ناشن یداصتقا یلصا یاهریغتم یلخاد صلاخان دیلوت دنور فرصم یوگلا یراکیب دنور نانکراک یرو هرهب حطس یناهج یاهرازاب رد رلاد شزرا سروب رازاب دنور یجراخ یاهروشک یداصتقا طیارش تادراو و تارداص لماوع تامدخ و اهلااک فلتخم یاه هورگ یارب اضاقت ی یاجباج

        

) 3 ( اهدیدهت و اه تصرف هدنهد ناشن یداصتقا یلصا یاهریغتم هدننک فرصم فلتخم یاه هورگ و قطانم رد دم اکیرم ارد توافت تمیق ناسون ا هدحتم تلاایا زا راک یورین و هیامرس تارداص یلوپ یاه تسایس یلام یاه تسایس تایلام خرن اپورا یداصتقا هعماج یاه تسایس کپوا یاه تسایس هتفاین هعسوت یاهروشک فلاتئا یاه تسایس

        

یطیحم و یسانش موب ،یگنهرف ،یعامتجا یاهورین رد یا هدمع تارثا دناوت یم یطیحم و یسانش موب ،یگنهرف،یعامتجا .

دریگ یم لماوع تروص رو ا تارییغت رد ریی غت ،کچو ک یتعرس اب زا یاه یشان یاه نامزاس تصرف تسا و اهدیدهت هتسناوت .

طیحم دراذگب و نایرتشم تیعمج و بیکرت اهرازاب ،تامدخ ،تلاوصحم ،یگنهرف،یعامتجا لماوع تاری یغت نیا و دبلطب شلاچ هب ار ) عیانص همه رد ( یعافتنا ریغ و یعافتنا ،گرزب ماسرس

یزاس نامتخاس هژیو هب راک رازاب رب ناریا رد هنغافا جورخ و دورو ریثات : لاثم

ینوناق و یتلود ،یسایس یاهورین و و دنتس ه ای دنتسه اه شیپ یلصا تصر یتلود ار ام ف یاهداهن رفراک ،دننک تروص یاهدادرارق اهن ا بر رثوم هب هب و اه یم هک یجراخ نامزاس تخادرپ ینوناق نامزاس یاهورین هرمز رد هنارای نیرت ،یسایس و یزکرم ،دننک عیانص مهم و یم یتلایا فذح لماوع ناوت .

دنی یم ا ،یلحم یمرد ار ،نیاربانب یسایس گرزب .

یتلود یتاررقم دنشاب و لماوع یاه ،دنیامن یم کچوک نامزاس یم رگید یاه اب،دنتسه نیودت یاه تکرش یکتم ،یجراخ ار نامزاس یارب یتلود یاه یتاررقم یرتشم یتادیدهت یاه .

دومن تلود هک هنارای ینیب ن ا شهاک ناریا رد ناریا سپس نیزنب و و هب ینیچ لیابوم یکیفارت یاهلااک هفرعت تاررقم : دورو لاثم

شیازفا عضو

 

) 1 ( یطیحم و یسانش موب ،یگنهرف ،یعامتجا یلصا یاهریغتم دلو داز خرن عفن یذ یاه هورگ دادعت جاودزا نازیم قلاط دادعت اهدلوت هزات دادعت ریم و گرم دادعت ) یجورخ و یدورو ( ترجاهم خرن یعامتجا نیمات یاه همانرب رمع لوط خرن هنارس دم ارد یتامدخ یاه نامزاس و یدیلوت یاهدحاو،یا هریجنز یاه هاگشورف لحم تراجت هب تبسن شرگن یگدنز هویش دم ا و تفر مکارت رهش یلخاد طیحم فرصم لباق دم ارد نیگنایم تلود هب دامتعا تلود هب شرگن

                 

) 2 ( یطیحم و یسانش موب ،یگنهرف ،یعامتجا یلصا یاهریغتم راک هب شرگن دیرخ تداع یقلاخا لوصا تیاعر زادنا سپ هب شرگن تیسنج شقن یراذگ هیامرس هب شرگن یداژن یربارب تیعمج لرتنک لیاسو زا هدافتسا تلایصحت حطس نیگنایم تلود تاررقم یگتسشنزاب هرابرد شرگن یراکیب نامز ندینارذگ هرابرد شرگن لوصحم تیفیک هرابرد شرگن یرتشم هب تمدخ هئارا هرابرد شرگن طیحم هدننک هدول ا یاههاگتسد لرتنک اه یجراخ هرابرد شرگن ) ندرک فرصم تسرد ( یژرنا ندادن رده یعامتجا نیمات یاه همانرب

                 

) 3 ( یطیحم و یسانش موب ،یگنهرف ،یعامتجا یلصا یاهریغتم اهاسیلک دادعت اهاسیلک وضع دادعت یعامتجا یاه تیلئوسم یلغش ریسم هرابرد شرگن تمعن روفو و سنج ،نس ،داژن رظن زا ،تیعمج رییغت رایتخا و تردق هرابرد شرگن روشک و هیحان ،اه تلایا ،اهناتسرهش ،اهرهش رد تیعمج رییغت یراکیب نامز یارب ندش لئاق شزرا اه تیولوا و هقیلس رظن زا ،یا هقطنم رییغت تیلقا یاه هورگ هب قلعتم نانکراک و نانز هدع یئایفارغج هزوح رظن زا ،ناتسریبد و هاگشناد نلایصحتلا غاف هدع تاعیاض تفایزاب تاعیاض تیریدم اوه ندومن هدول ا ب ا ندومن هدول ا نزوا هرفح ندشرت هدرتسگ تاناویح عاونا لسن نداتفا رطخ هب

                

یلخاد لماوع یسررب : مجنپ لصف

يلخاد فعض و توق طاقن اي و يلاع را يسب ار اهن ا نامزاس و دنراد رارق نامزاس لرتنك لومش رد هك .

دهد يم دنتسه ي ياه تيلاعف ماجنا فيعض رايسب

نامزاس یا هفیظو یاهدحاو نیب هطبار رد ودراد یا هدحاو متسیس و زای و ن دایز ریاود هعسوت رایسب لباقتم و ناریدم قیقحت و طباور نامزاس )، تیریدم تایلمع هب هک ( دیلوت تسا یدنیارف کیژتارتسا تیریدم نیب هک دنک )، یرادباسح ( یم باجیا یلام روما ن ا یارجا ،یبایرازاب .

دشاب هتشاد دوجو یشخبرثا یگنهامه هنایار تاعلاطا

یژتارتسا باختنا و یسررب : مشش لصف

یژتارتسا باختنا و یسررب تیهام تا علاطا یسررب و نامزاس تیروم ام ،تدم دنلب یاه فده ،اه یژتارتسا هب نامزمه هجوت یاه یژت ارتسا ساسا ن ا رب ناوت یم هک دهد یم تسد هب ار ی یانبم نامزاس یجراخ و یلخاد .

داد رارق یبایزرا دروم ار اهن ا و درک ی یاسانش ار ارجا لباق

يژتارتسا باختنا ياهرايعم

دوجوم عبانم زا دحزا .

شيب درو ا هك دوجوب دشاب يا يندشن هنوگ لح اي هب و ديابن يبنج يژتارتسا لياسم كي ديابن : ندوب زين و ريذپ دنك ناكما هدافتسا تيزم يعو ن تيلاعف هنيمز كي رد لقادح : زا دناوتب دنترابع اه دياب هنيمز يژتارتسا نيا مها كي .

درو ا : يتباقر دوجوب تيزم يتباقر عبانم ) 1 تراهم ) 2 لوصحم هاگياج ) 3

 

) 1 ( تدم دنلب یاه فده ،شج نس لباق یمک تروص هب دیاب تدم دنلب یاه فده : تدم دنلب یاه فده تیهام فده دیا ب ای تدم و یبایتسد دنلب یاه لباق فده ،ینامزاس زا کی بتارم ره هلسلس نینچمه .

یاراد دنشاب ،رگشلاچ راگزاس ،کرد ینامزاس لباق ،یعقاو یاهدحاو یاه .

دشاب لوقعم ینامز هرود یاراد

) 2 ( تدم دنلب یاه فده ،رازاب نییعت مهس یاهت یلئوسم راکش ،یرو ادوس ا و و مهس نشور ،شورف ره یا دوس دشر هویش هب ،اه ،یدومع ی یاراد تدم یگچراپکی دنلب دشر یاه بسح تیهام رب ار و تدم نازیم دنلب ،عونت یاه فده تیهام و لاومعم نازیم فده نیا رگا .

دننک یم نایب یعامتجا .

درو ا دنهاوخ راب هب یدایز عفانم دندرگ

) 3 ( تدم دنلب یاه فده رما رد ،د ندرگ یم ی یازفا مه بجوم ،دنیامن یم صخشم ار نامزاس یاهتیلاعف تهج ای ریسم مدع یم نازیم تیوق ت ار زا ،دننک هدش یم اقلا یاه نییعت هاگدید ار اه تیولوا ،دنهد یم ،دنیامن شهاک یم ار داضت ینایاش و یاه ضراعت کمک ،دنهاک یم اه یبایزرا نانیمطا .

دنیامن ی م ینایاش یاه کمک لغاشم یزیر حرط و عبانم صیصخت رما رد ماجنارس و دنیامن

تدمدنلب ياه فده تدم دنلبز ا دوصقم .

درو ا تسدب دوخ تيرومام نيمات رد دشوك يم نامزاس هك دنتسه يصاخ جياتن اب راگزاس ، يعقاو ، رگشلاچ ، يمك ، شجنس لباق دياب يم فادها نيا .

تسا لاسكي زا شيب هرود .

دنشاب هدش يدنب تيولا و رگيدكي

تدمدنلب ياه فده هنومن رلاد دصرد دصرد 23 نازيم هب يلخاد رازاب مهس شيازفا 20 ر 000 ر 000 لقادح دم ارد بسك و هنايم يايس ا ياهروشك رازاب هب دورو 17 لقادح نازيم هب نارادماهس دوس شيازفا نت 18000 نازيم هب ” ب “ هاگراك تيفرظ شيازفا

   

ینامزاس حوطس رد درکلمع شجنس یاهرایعم هنلااس تخادرپ و شاداپ نییعت یارب ی یانبم دراد رارق تدم دنلب یاه فده ساسا رب % 75 دراد رارق هنلااس یاه فده ساسا رب % 25 دراد رارق تدم دنلب یاه فده ساسا رب % 50 دراد رارق هنلااس یاه فده ساسا رب % 50 دراد رارق تدم دنلب یاه فده ساسا رب % 25 دراد رارق هنلااس یاه فده ساسا رب % 75 ینامزاس حطس تکرش لک حطس رد شخب حطس رد هفیظو حطس رد

یبایزرا سیرتام یلخاد لماوع ) IFE ( یل صا یژتارتسا سیرتام یژتارتسا نیودت یارب عماج یبوچراچ اه یژتارتسا نیودت یارب یلیلحت یبوچراچ

یدورو هلحرم : لوا هلحرم یسررب سیرتام تباقر ) CPM ( یجراخ و یلخاد ) IE ( سیرتام هسیاقم هلحرم : مود هلحرم نا رواشم هورگ سیرتام نتسب ) BCG ( یبایزرا سیرتام مادقا و تیعقوم کیژتارتسا ) SPACE ( یبایزرا سیرتام یجراخ لماوع ) EFE ( ،اه تصرف تادیدهت سیرتام توق طاقن و و فعض طاقن ) TOWS ( یریگ میمصت هلحرم : موس هلحرم یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام ) QSPM (

یدورو هلحرم تواض ق رد هک هیلوا ی کچوک لحارم نامه تامیمصت رد اه .

دنریگ ل هک ماوع دهد یبسن ی م ار تیمها ناکما دروم نیا اه تسیژتارتسا راک هب هک یژتارتسا دنوش نیودت یم ثعاب دنی ارف یدورو رد ار یاهرازبا یمک یاه رد هیلوا تاعلاطا تسیژتارتسا هب دوش یروادرگ یم هتفرگ یارب یدورو نامزاس یاه یجراخ و سیرتام یلخاد رارق یبایزرا دروم ار اهن ا و دنیامن هئارا شخب رثا یا هویش هب ار فلتخم یاه یژتارتسا .

دنهد

هسیاقم هلحرم عبانم و اه ترا هم نیب نامزاس هک یا هسیاقم : دننک یم .

دیامن فیرعت یم اه هنوگ کسیر نیدب و اه ار یژتارتسا تصرف و یهاگ یلخاد

یژتارتسا فلتخم یاه هنیزگ نیودت یارب یجراخ و یلخاد لماوع هسیاقم ) هجیتن ( یژتارتسا یجراخ لماوع یلخاد لماوع هاگتسیا دیرخ یلباک نوی زیولت هدنتسرف هاگتسیا کی تصرف کی ( % 20 هنلااس دشر اب ) یجراخ هطقن ( شدرگ رد هیامرس دازام SO ) یلخاد توق SO یاه تکرش تلایهست ندیرخ اب ر ب ینتبم یژتارتسا یارجا .

بیقر یقفا یگچراپکی یار ب دیدج تلاوصحم هضرع و دیلوت رت نسم تیعمج نداد یارب دیدج یاه همانرب یارجا نانکراک هب ایازم زا یجراخ گرزب تکرش ود جورخ ) یجراخ تصرف کی ( تعنص فعض هطقن ) ( یفاکان تیفرظ یلخاد WO دیدهت کی ( ناوج تیعمج شهاک ) یجراخ هی داحتا دیدش رایسب یاه تیلاعف ) یجراخ دیدهت کی ( نارگراک دحاو رد لااب رایسب صصخت توق هطقن ( هعسوت و قیقحت ) یلخاد هطق ن کی ( نانکراک نییاپ هیحور ) یلخاد فعض ST WT

هیه ت یاه شخب نیرت دوجو هس یاقم لباق لکشم لماوع زا یجراخ هعومجم نیرتهب و یلخاد یاه ت واضق هب و تسا توق طاقن و فعض طاقن ،اه تصرف ،تادیدهت سیرتام مان هب یلصا یزیچ لماوع زین و دراد ندرک زاین هسیاقم یبوخ .

درادن

1 ) TOWS ( توق طاقن ،فعض طاقن ،اه تصرف ،تادیدهت سیرتام W – فعض طاقن S – توق طاقن دشاب دیفس هشیمه .

1 .

1 .

2 .

3 .

4 دینک تسرهف ار فعض طاقن .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

2 .

3 .

4 دینک تسرهف ار توق طاقن .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

10

2 ) TOWS ( توق طاقن ،فعض طاقن ،اه تصرف ،تادیدهت سیرتام O – اه تصرف .

1 .

2 .

3 .

4 دینک تسرهف ار اه تصرف .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 SO یاه یژتارتسا .

1 .

2 .

3 تو ق طاقن زا نتسج هرهب اب .

4 ت صرف را یرادرب هرهب ددصرد دیی ارب اه .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 WO یاه یژتارتسا .

1 .

2 .

3 ا ه تصرف زا نتسج هرهب اب .

4 دیربب نیب زا ار فعض طاقن .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10

3 ) TOWS ( توق طاقن ،فعض طاقن ،اه تصرف ،تادیدهت سیرتام T – تادیدهت .

1 .

2 .

3 .

4 دینک تسرهف ار تادیدهت .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 ST یاه یژتارتسا .

1 .

2 .

3 تادیدهت زا زارتحا یارب .

4 دین ک هدافتسا توق طاقن زا .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 WT یاه یژتارتسا .

1 .

2 .

3 شهاک ار فعض طاقن .

4 دین ک زیهرپ تایدهت زا و دیهد .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10

عیزو ت تهج مزلا نام زاس ،رگید یوس یا هیامرس زا و و ) یلخاد یناسنا توق عبانم نامزاس کی هطقن کی ( دراد ار دوخ هک یماگنه تلاوصحم یمن ای ،ترو ص دنا ن ا هنیزه رد ) رپ ،دنتسین یجراخ رابتعا تادیدهت ( لباق دننک نیم تلاوصحم ات ار هدننک نامزاس عیزوت یاهزاین یاه دنناوت بسانم ST یژتارتسا » لااب اب یدومع یگچراپکی یژتارتسا « یارجا رد .

دوب دهاوخ

زا و ) یل خاد ) یجرا خ فعض دیدهت ( دشاب هطقن یم کی ( تسا دوس و ور هنلااس هب ور شورف تیفرظ دازام شهاک دهاش اب تکرش تعنص هک یماگنه رگید یوس نامزا س ،اه تیلاعف نتخاس عونتم هب طوبرم یژتارتسا یارجا رد تروص ن ا رد .

دوب دهاوخ دیفم یژتارتسا نیا و دنک هدافتسا WT یژتارتسا زا دناوت یم

CA -6 کیژتارتسا مادقا و تیقفوم یبایزرا سیرتام FS هناراک هظفاحم یمجاهت

یلام ناوت

+ 6 + 5 + 4 + 3 + 2

Financial Strength یتباقر تیزم

+ 1 0

یتعنص تردق

-5 -4 -3 -2

Competitive Advantage

-1 -1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Industry Strength

-2 -3 -4 IS یعفادت -5 -6 یتباقر

طیحم تابث

ES

Environmental Stabil i ty

یور رب ار اهن ا و درب راک هب کیژتارتسا مادقا و تیعقوم سیرتام هیهت ماگنه هب ناوت یم هک ار یلماوع ) 1 ( داد رارق سیرتام یاهروحم یلخاد کیژتارتسا تیعقوم ) FS ( یلام ناوت هیامرس هدزاب یلام مرها یگنیدقن تردق شدرگ رد هیامرس یدقن یاه نایرج رازاب زا جورخ تلوهس تراجت زا یشان یاهرطخ ) CA ( یتباقر تیزم رازاب مهس

یاهروحم یور بر ار اهن ا و درب راک هب کیژتارتسا مادقا و تیعقوم سیرتام هیهت ماگنه هب ناوت یم هک ار یلماوع ) 2 ( داد رارق سیرتام لوصحم تیفیک لوصحم تایح هخرچ نایرتشم یرادافو تباقر زا یرادرب هرهب ناوت ینف شناد هیلوا ناگدننک هضرع رب لرتنک لامعا هدش هتخاس یاهلااک ناگدننک عیزوت یجراخ کیژتارتسا تیعقوم ) ES ( طیحم تابث یرو ا نف تارییغت مروت خرن اضق رد رییغت

یاهروحم یور ر ب ار اهن ا و درب راک هب کیژتارتسا مادقا و تیعقوم سیرتام هیهت ماگنه هب ناوت یم هک ار یلماوع ) 3 ( داد رارق سیرتام بیقر یاه تکرش تلاوصحم تمیق دراد دوجو رازاب هب دورو هار رس رب هک یعناوم تباقر زا یشان یاهراشف تمیق رظن زا اضاقت ششک ) IS ( تعنص ناوت دشر هوقلاب ناوت یرو ا دوس ناوت یلام تابث یرو ا نف رد مزلا تراهم عبانم زا هنیهب هدافتسا هیامرس مکارت رازاب هب دورو تلوهس تیفرظ زا هنیهب هدافتسا ،یرو هرهب

تیعقوم تباقر فیعض یلصا یژتارتسا سیرتام 2 هرامش هناخ رازاب هعسوت .

1 رازاب رد خوسر .

2 لوصحم هعسوت .

3 یقفا یگچراپکی .

4 یراذگاو .

5 للاحنا .

6 رازاب عیرس دشر 1 هرامش هناخ رازاب هعسوت .

1 رازاب رد خوسر .

2 لوصحم هعسوت .

3 لااب هب یدومع یگچراپکی .

4 نیئاپ هب یدومع یگچراپکی .

5 یقفا یگچراپکی .

6 نوگمه عونت .

7 3 هرامش هناخ شهاک .

1 نوگمه عونت .

2 یقفا عونت .

3 نوگمهان عونت .

4 یراذگاو .

5 للاحنا .

6 4 هرامش هناخ نوگمه عونت .

1 یقفا عونت .

2 نوگمهان عونت .

3 تکراشم .

4 رازاب دنک دشر تیعقوم تباقر یوق

یژتارتسا باختنا ماگنه هب یگنهرف یاه هبنج ،ا ه ) نز شزرا و درم ( زا یا هعومجم نانامرهق و ،اه هدنریگرب رد تیصخش .

دیامن گنهرف ،اهراجنه .

دراد ،اه یم فیصوت ار گنهرف تداع کی ،اه ینامزاس شرگن ره ،اهرواب ینامزاس هک تسا کرتشم

و یمن صخ شم ار نامزاس یلاعت و تیقفوم یانبم اهنت » بسانم « ت سارف روحم لوح نامزاس تاحلاصا تسکش ای تیقفوم گنهرف کی هکلب ،دنک اه یژتارتس ا رد رییغت هب هجوت اب دهاوخ یم هک دخرچ یم یتیریدم ی یاناوت .

دهد رییغت ار نامزاس رب مکاح گنهرف بسانم نامز رد

SWOT

سيرتام Weaknesses Strengths فعض طاقن WO ديربب ن يبزا ار فعض طاقن ، اه تصرف زا نتسج هرهب اب توق طاقن SO دد صرد توق طاقن زا نتسج هرهباب ديي ارب اه تصرف زا يرادرب هرهب يمجاهت ياه يژتارتسا هناراك هظفاحم ياه يژتارتسا WT دين ك زيهرپ تاديدهت زا و ديهد شهاك ار فعض طاقن يعفادت ياه يژتارتسا ST طاقن زا ، تاديدهت زا زارتحا يارب دينك هدافتسا توق يتباقر ياه يژتارتسا Opportunities اه تصرف Threats تاديدهت

تیریدم لیاسم یژتارتسا یارجا : متفه لصف

يژتارتسا يارجا يدنب هجد وب ، يزير همانرب لحارم مامترد ،اه تسايسو اه يژتارتسا ن ا يط هك تسا يدني ارف .

دنوش يم لامعا و دنريگ يم رارق هجوت دروم اه هيور نيودت و

) 1 ( یژتارتسا یارجا درومرد یتاکن دنريگ یم رارق لمع زا لبق اهورين یژتارتسا نيِِ ِودترد لمع ماگنهب ،اهورينرب تيري ِدم ینعي یژتارتسا یارجا دوش یم ديکات یشخبرثا رب یژترتسا نيودترد دوش یم دي ِکات ی ياراکرب یژتارتسا یارجارد تسا ینهذ دني ارف کي یژتارتسا نيودت لاوصا تسا یتايلمع دني ارف کي یژتارتسا یارجا لاوصا

     

یژتارتسا یارجا درومرد یتاکن تسا ی ليلحت یاه تراهم و بوخ یدوهش تواضق نتشاد مزلتسم یژتارتسا نيودت تسا یربهر یاه تراهم و هژيو هزيگنا نتشاد مزلتسم یژتارتسا یارجا تسا رامش تشگنا یا هدع نيب یگنهامه داجيا مزلتسم یژتارتسا نيودت تسا دارفا زا یدايز هدع نيب یگنهامه داجيا مزلتسم یژتارتسا یارجا

   

یژتارتسا یارجا یاهدحاو ند رک هفاضا ،شورف هزوح کی داجی ا ماجنارس و رگید یاهدحاو نداد هب رییغت ناریدم : تسا ندومن یتایلمع لقتنم نینچ مزلتسم ،مادختسا هزات یژتارتسا نانکراک یارجا رظن زا نام زاس یژتارتسا نداد رییغت هار رد یتاماد قا ،نانکراک یارب دیدج ،دیدج یایازم نانکراک نتفرگ رظن مادختسا رد فاهدحاو زا یخرب نتسب ،دیدج ،یلام یاه هجدوب هیهت ،یراذگ تمیق شزوم ا ،دیدج ت لایکشت و اهدحاو نتخاس ،یتاغیلبت یاه یژتارتسا نداد رییغت ،اه هنیزه لرتنک هب نداد .

یا هنایار رتهب تاعلاطا متسیس

هنلااس ياه فده تسد اهن ا هب دياب تدم دنلب فادها هب نديسر يارب تكرش هك دنتسه تدم هاتوك ياه فده .

دباي

هنلااس یاه فده نييعت ار تکراشم ن ا رد اه ن ا دارفا هک ميقتسم دوش تروص یم هب نامزاس بجوم هنلااس ناريدم همه یاه فده هک تسا نييعت رد زکرمتم لاعف ريغ تيلاعف کيِِ تکراشم .

دننک یم .

دنشاب دهعتم اهن ا ققحت هب تبسن و دنريذپب

هنلااس یاه فده : اهن ا هک تسا یرورض هنلااس یاه فده تهج ن ا زا یژتارتسا یارجا یارب ؛دننک یم نییعت ار اه هنیزه صیصخت یانبم ) 1 ( ؛دنیامن یم لمع یلصا راکوزاس کی ناونع هب ناریدم درکلمع یبایزرا یارب ) 2 ( یوق یراز با ناونع هب تدم دنلب یاه فده نیم ات و اه تیلاعف تفرشیپ رب تراظن یارب ؛دننک یم لمع ) 3 ( .

دنیامن یم نییعت ار اه تیولوا یا هفیظو یاهدحاو و اه شخب ،نامزاس یارب ) 4 (

هنلااس یاه فده نييعت ترورض ليلاد .

دننک یم نييعت ار اه هنيزه صيصخت یانبم دوب دنهاوخ ناريدم درکلمع یبايزرا یلصاراکوزاس اه تيلاعفرشيپرب تراظن یروحم یاهرايعم ینامزاس فلتخم حوطس بسحرب اه تيلئوسم کيکفت اه تيولا نييعت

    

هنلااس یاه فده .

دراد تیمها نامزاس یدومع حطس رد اهن ا یراگزاس هزادنا هب یقفا حطس رد اه فده یراگزاس دیلوت دحاو ،دنا سرب شورف هب ار هدش دیلوت یفاضا داح ا همه دناوتن یبایرازاب دحاو رگا ،لاثم یارب قفوم ه دش ینیب شیپ لوصحم داح ا دیلوت و هنلااس یاه فده نیم ات هار رد تسناوت دهاوخن .

دشاب )، نام زاس دیاب ین امز حوطس دعب رظن مامت زا رد ( راگزاس ؛دنوش ،یریگ هدناسر هزادا ناگمه لباق یهاگ ا هب دیاب و هنلااس ،دنشاب یاه نشور فده ،نامزاس و رگشلاچ لک رد ،لوقعم .

دنش اب ) اه خیبوت و اه هیبنت لامتحا و ( ،ایازم ،اه شاداپ اب بسانتم و دنشاب بسانم

.

دندرگ نای ب صخشم نامز و هنیزه ،تیفیک ،تیمک بسح رب دیاب هنلااس یاه فده ، » ندناس ر لقادح هب « ، » ندناسر رث کادح هب « دننام یتاحلاطصا اب ناگژاو زا دیاب .

درک زیهرپ » بسانم « و » رت عیرس هچ ره «

هنلااس یاه فده راکش ا یا هوی ش هب دیاب و دشاب راگزاس نانکراک و ناریدم یاه شزرا اب دیاب هنلااس یاه فده زا یرای سب رد یور هدایز .

دهد رارق تیامح و دیی ات دروم ار نامزاس هدش نلاعا یاه تسایس .

تسا رو ا نایز اهزیچ

اه تسایس هوی ش و ،صاخ تاررقم یراتفر ،اه ببس هیور هب ،اه ،دارفا شور هب ،اهدومنهر هلیسو نادب ،تسایس ات دنو نادب ش هک یم دن هتفرگ تسه رظن رد ی یاهرازبا اه اهراک تیوقت تسایس .

دبای و تیامح تسد یارب هک هدش نییعت تسا یاه صاخ فده تیریدم هب دناوتب زا ی یاه نامزاس هدودحم و اهز رم ناوت یم اه تسایس نییعت هیاس رد .

دنی ا یم رد ارجا هب اه یژتارتسا هلیسو و درک زا دوصقم نییعت ار ،زاب یرادا رایسب یاهراک هیواز عاونا کی یاه زا .

درک هیبنت ار اهن ا ای داد شاداپ

تسايس يارجا و نيودت هلحرم ود هك يريگ ميمصت يارب تسا يلك و هدرتسگ يدومنهر .

دهد يم دنويپ رگيدكي هب ار يژتارتسا ی ارب عقاو هک ا ه تسا تِريدمزا یژتارتسا یارجا صاخ یانبم ی ياه ات هويش دنوش یم و تاررقم هتفرگ ،اه رظنرد هيور ،اه اهراک شور تيوقت ،اهدومنهر و تيامح .

دندرگ

 

: زا دنا ترابع دنراد تیریدم تسایس هبزاین هک یلئاسم زا ی یاه هنومن تیریدم هعسوت تهج رانیمس و هاگراک یکدنا دادعت ندرکریاد نانکراک شزوم ا هب طوبرم یاه تیلاعف ندومن زکرمتمریغ ای ندرک زکرمتم زا ای اه ه دکشناد هب هعجارم ،بایراک یاه نامزاس یارجم زا نانکراک شنیزگ و یبایدنمراک اه همانزور قیرط جراخ زا مادختسا ای نامزاس نورد رد دارفا نداد اقترا تیدشرا ساسا رب ای یگتسیاش یانبم رب اقترا یرگراک یاه هیداحتا اب میقتسم ریغ ای میقتسم هرکاذم کیلمت طرش هب هراجا ای ندرک هراجا ،یدیلوت یاه هاگتسد و تلا ا نیشام ندیرخ یراک تبون هس ای ود ،کی نتشاد

• • • • • • • •

عبانم صیصخت نیا زا رتراب نا یز دناوت یمن زیچ چیه ینامزاس تیقفوم رظن زا و کیژتارتسا تیریدم یارب یاه فده اب هد ش نییعت یاه تیولوا اب هک دنبای صیصخت یا هنوگ هب عبانم هک دشاب .

دنشابن راگزاس بیوصت دروم و هنلااس

عبانم صيصخت : لماش هدش نييعت هنلااس یاه فده تيولوا ساسارب نامزاس عبانم صيصخت یلام عبانم یکيِزيف عبانم یناسنا عبانم

  

یکيژولونکت عبانم

عبانم صیصخت زا یخرب هک دن بای صیصخت شخب رثا یا هویش هب عبانم هک دنوش یم نیا زا عنام یدایز لماوع رب دایزرایسب یب ،مه بم دیک ات ،عبانم کیژتارتسا یاه صیصخت فده دنی ارف یارب دیدش رایسب تاررقم لامعا : دنرارق ،ینامزاس یاه یزاب تسایس ،تدم هاتوک یلام نیدب اهن ا یاهرایعم .

یفاک شناد نتشادن و رطخ شریذپ هب یلیم

ضراعت تیریدم یاه فده نییعت دراد ناکما هلئسم دنچ ای کی دروم رد هورگ دنچ ای ود نیب رظن فلاتخا .

ددرگ ضراعت و فلاتخا زورب بجوم هنلااس .

دنوش یم ضراعت و فلاتخا زورب بجوم تدم دنلب یاه فده نییعت

ضراعت و فلاتخا دراوم تدم دنلب دشر ای تدم هاتوک دوس هژیوان دوس ای رازاب مهس

رازاب هعسوت ای رازاب رد خوسر

تابث ای دشر

 

مک رطخ ای دایز رطخ

دوس ندیناسر رث کادح هب ای یعامتجا تیلئوسم نتفریذپ

ضراعت تیریدم ای بانت جا : درک لمع هدش هتخانش شور هس هب ناوت یم ضراعت ای فلاتخا هل اسم لح یارب .

ندومن دروخرب ماجنارس و ندرک یثنخ ،نتسج یرود

یژتارتسا اب راتخاس قیبطت ار رییغت نامزا س راتخاس هک دنک یم باجیا ینامزاس یاه یژتارتسا رد رییغت هدمع لیلد ود هب اه تسا یس و تدم دنلب یاه فده نییعت هویش هک تسا یلماع راتخاس ،تسخن .

دبای .

دیامن یم نییعت

یژتارتسا اب راتخاس قیبطت .

ت فای دنهاوخ صیصخت عبانم هک تسا یا هویش هدننک نییعت راتخاس مود زیم ا تی قفوم یراتخاس ناوت یمن ، نامزاس تیروم ام ای یژتارتسا کی دوجو نودب .

درک یزیر حرط

ینامزاس درکلمع .

دبای یم شهاک رلدناچ رظن زا یژتارتسا و راتخاس نیب هطبار هب دیدج یتیریدم ای یرادا لئاسم .

دی ا یم دوجو دیدج یژتارتسا .

دوش یم نیودت ینامزاس راتخاس کی .

دی ا یم دوجو هب دیدج ینامزاس درکلمع .

دبای یم دوبهب

یژتارتسا اب راتخاس قیبطت

یلوصحم راتخاس یفرصم یاهلااک تکرش ) زکرمتم ( یا هفیظو راتخاس کچوک یاهنامزاس ) زکرمتمریغ ( لقتسم یاهدحاو راتخاس طسوتم یاهنامزاس کیژتارتسا یراجت یاهدحاو ای یسیرتام راتخاس گرزب یاهنامزاس

-

شخب رثا ریغ راتخاس مئلاع رد هط دارف ا یح زا یدایز ،اهدحاو دادعت نیب یاه تکراشم فلاتخا و دح و زا شیب اهداضت یاه لح هسلج یارب دایز لیکشت ،تیریدم رایسب هجوت ،اه ددعتم حوطس هسلج نیا .

هدشن نیم ات فده یدایز دادعت اب ی یورایور و عیسو رایسب تراظن

اهراتخاس عاونا رب رب یشخ یشخب ب راتخاس راتخاس ،ایفارغج ،یرتشم ساسا رب ساسا رب یشخب راتخاس یشخب ،یا راتخاس هفیظو ،لوصحم راتخاس ساسا را تخاس ماجنارس و کیژتارتسا یراجت دحاو راتخاس ،دنی ارف ساسا .

یسیرتام

یا هفیظو راتخاس دوش ما جنا تکرش رد دیاب هک ار ی یاه تیلاعف و یصصخت یاهراک یا هفیظو راتخاس رد قیقحت ،یراد باسح / یلام روما ،یبایرازاب ،تایلمع / دیلوت دحاو دننام ،دننک یم یدنب هورگ .

هنایار تاعلاطا متسیس و هعسوت و

یژتارتسا اب راتخاس قیبطت هزوح یانبم رب : درک میظنت ریز شور راهچ زا یکی هب ناوت یم ار یشخب راتخاس .

دنی ار ف بسح رب ای یرتشم بسح رب ،تامدخ ای تلاوصحم یانبم رب ،یئایفارغج

) 1 ( یژتارتسا اب درکلمع و قوقح طابترا تخادرپ هما نرب ای ا درک نییعت هلیسو نادب ناوت یم هک تسا هدش هئارا ریز رد نومز ا جنپ .

هن ای دیناسر دهاوخ دوس نامزاس هب درکلمع ربارب رد

دوخ ی اه تیلاعف هرابرد دارفا ای ا ؟دنک یم بذج دوخ هب ار دارفا هجوت همانرب نیا ای ا ؟دنلاب یم دوخ رب ماگنهدوز یاه تیقفوم هرابرد اهن ا ای ا و دننز یم سدح

) 2 ( یژتارتسا اب درکلمع و قوقح طابترا دنناوت یم د هب یبایت ننک یم تکرش همانرب رد هک اهن ا ای سد یارب هک دنناد یم ار بلطم نیا ای ا ؟دننک یم کرد ار همانرب نیا نانکراک ای ا ؟دنهد حیضوت ار متسیس درکراک هویش ا ؟دنراد زاین ی یاهزیچ هچ هب هزیاج ای شاداپ

یارجا زا ش یپ ( هتشذگ اب هسیاقم رد ای ا ؟دوش یم تاطابترا دوبهب بجوم همانرب نیا ای ا تدم دن لب یاه فده و اه همانرب ،نامزاس تیروم امهرابرد نانکراک تاعلاطا ) همانرب نیا ؟تسا هتفای شیازفا

) 3 ( یژتارتسا اب درکلمع و قوقح طابترا هدش نییعت یاه هجیتن هب یبایتسد زا سپ ای ا ؟ دوش یم تخادرپ همانرب قبط اه شاداپ ای ا زا اهن ا دو شن نیم ات اه فده نیا رگا ای ا و دوش یم هداد هدش نییعت هزیاج و شاداپ دارفا هب ؟دنام دنهاوخ مورحم زیاوج نیا

رازاب مه س ای ا ؟دبای یم شیازفا دوس ای ا ؟دوش یم رتهب هطوبرم دحاو ای تکرش درکلمع ای ؟تساه شاداپ و اه هزیاج دوجو ببس هب اهدرواتسد ای ا ؟دبای یم شیازفا تکرش ا

رییغت لباقم رد تمواقم تیریدم دنناو ت یم هک دخرچ یم یناریدم یاه ی یاناوت روحم لوح اه یژتارتسا زیم ا تیقفوم یارجا ناونع هب ار رییغ ت دیاب نانکراک و ناریدم .

دشاب رییغت یاریذپ هک دننک مکاح نامزاس رب ار یوج .

دنرو ا باسح هب ،دیدهت یعون هن و ،تصرف یعون

رییغت ربارب رد تمواقم تیریدم دخرچ ی م یناریدم یاه ی یاناوت روحم لوح یژتارتسا زیم ا تیقفوم یارجا ناریدم .

دشاب رییغت یاریذپ هک دننک مکاح نامزاس رب ار یوج دنناوت یم هک هب ،دید هت یعون هن و ،تصرف یعون ناونع هب ار رییغت دیاب نانکراک و .

دنرو ا باسح

یعیبط طیحم تیریدم ،دنرو ا : دوش یم یم دراو ریز روما تراسخ لماش تسیز تسیز طیحم ،یژرنا طیحم ظفح ،زبس ،دیدج یاه تلا ا هب تیانع تکرش نیشام اب یژتارتسا ندیرخ ای نیودت ندرکریاد

رد یراذگ هیامرس

هب هک ی یاه تکرش تیلاعف نداد رییغت

ندرک هریخذ و تاعیاض ندیناسر لقادح هب

،دشاب یگدول ا نازیم نیرتمک یاراد هک یتلاوصحم دیلوت هب مادقا

.

تسا زبس تلاوصحم صوصخم هک ی یاه یگژیو تیاعر

،دنو ش قطنم یم رب هدرب ینتبم ای راک هب ) مزلا دننک یژتارتسا یاه نیم ات شزوم ار یارجا ا نداد یتیصخش رد هک هدش هتخانش و لوادتم : زا دنا هار هس ترابع اب ( یشزوم ا عفانم هک یا ،روز شور هنوگ هب هب هب اه اه یژتارتسا یژتارتسا یژتارتسا رییغت

رییغت

رییغت

 •

.

دنشاب درخ و .

دیمان رییغت تیریدم دنی ارف ار کیژتارتسا تیریدم دنی ارف ناوت یم

یژتارتسا زا نابیتشپ گنهرف داجیا کی ر وخرد نامزاس رب ات مکاح دبای رییغت گنهرف نامزاس روخرد ات کی داد گنهرف رییغت ار هک تسا یژتارتسا نیا هکنیا رت هن شخبرثا ،دوش شور دیدج لاومعم یژتارتسا .

دوش

و دوش ، نامزاس عطق رب یگنهرف هاکناج ی یاه یهودنا یگتسباو و مغ زا ،دریگب یرایسب شیپ ،نامزاس رد ار کی دیدج رد هک یریسم یماگنه نامزاس دیا یم دوجو ه ب هدیدپ نیا یماگنه لاومعم .

دنکفا دهاوخ هیاس ن ا یارجا ه ب ریزگان نامزاس و دنک نییعت دیدج یا یژتارتسا ناریدم و نانکراک یجراخ طیارش هک .

دوش هتشاد دو جو فیعض یا هطبار ینامزاس گنهرف و کیژتارتسا تیریدم نیب رگا .

داتفا دهاوخ هرطاخم هب نامزاس تیقفوم و درکلمع دشاب

Business Process Reengineering

هرابود يسدنهم :

فيرعت

يارب اهد نيارف همه يا هشير و ون يحارط و نيداينب يشيدنا زاب ساسح ياه رايعم رد زيگنا تف گش يتفرشيپ هب يبايتسد : نيزورما

تعرس تامدخ تيفيك تميق

: يديلك ياه هژاو (FUNDAMENTAL) نيداينب -1 ؟ميهد يم ماجنا هنوگنيا ار راك ارچ .

ديراپسب يشومارف هب ار تسه هچن ا .

دييامن زكرمت دشاب دياب هچن ا رب -

: يديلك ياه هژاو (RADICAL) يا هشير 2 !

دوجوم عضو يزاسهب ياجب -

راكو بسك ينيرف ا زاب

-

: يديلك ياه هژاو (PROCESS) اه دنيارف - 3 و هت فرگ راكب ار ” دادنورد “ دنچ اي كي هك ي ياهماگ هعومجم ينت ساوخ و دنمدوس يرتشم ديد زا هك دنيرف ا يم ” يدادنورب “ .

تسا ه دنوش راركت و ، ناس ا، دودحم يتيلاعف ) TASK ( هفيظو .

تسا

نيمات شرافس يرتشم ارگ هفيظو ياهنامزاس رد دنيارف تيعقوم يبايرازاب لماع ريدم ديلوت يلام

: يديلك ياه هژاو (DRAMATIC) زيگنا تف گش -4 اهتيلاعف ني ون زارت و فرژ ينوگرگد دنمزاين هك ديرو ا ور هرابود يسدنهم هب يماگنه * : ديتسه .

تسا يدوبان هناتس ا رد و راتفرگ تخس هك ينامزاس ن ارگن يلو ، تسبوخ ن ا ينونك عضو هك ينامزاس .

دشاب يم هدني ا ا ب هلصاف دهاوخ يم يلو ، تسا زاتشيپ هك ينامزاس .

دنك رتشيب و دراد هگن نانچمه ار نارگيد

ددجم يسدنهم ددجم يسدنهم ريثات هزوح

و يري گ ميمصت نابيتشپ ياهراتخاس تيريدم يلصا ياهدني ارف اهتسايس و نيناوق اهنامزاس و لنسرپ يروانف و تاعلاطا

نيشيپ ددجم يسدنهم ياه هژورپ فادها دصرد

84 79 62 50 35 9

هزيگنا

هنيزه شهاك تيفيك دوبهب تعرس شيازفا ي تباقر ياهديدهت رب هبلغ ينامزاس راتخاس رييغت رياس ياه ،ه هژورپ هك تسا هداد ناشن تاقيقحت  نيزه شهاك روظنم هب اهنت ددجم يسدنهم .

در وم رد هعلاطم كي ساسا رب .

دنوش يمن ماجنا دش ماجنا ،هنيمز نيا رد لماع ناريدم تارظن لابند ددجم يسدنهم يارجا زا يددعتم فادها .

ديدرگ يم

. . .

هژورپ هدودحم راك و بسك ياهدني ارف يزاس نوگرگد يتايلمع حطس رد رييغت

كچوك هدودحم اب رييغت راك و بسك دني ارف ددجم يسدنهم

• •

Business Process Reengineering

رييغت ياه هژورپ راك و بسك يزاس نوگرگد كيژتارتسا حطس رد رييغت

عيسو هدودحم اب رييغت

• )

اهراك قطنم رييغت

(

راك و بسك ددجم يسدنهم

Business Reengineering

زورما ياهراك و بسك رد زاس تشونرس يورين هس 3C ’s

*

تباقر

Competition -

) نانيرف ا راك شياديپ ، يناهج ، رت هدرشف (

Customer

يرتشم

*

)

تاراظتنا هدرتسگ ، ديلوت هوبنا يشرافس

(

Change

ينوگرگد

*

) هدروارف يگدنز هاتوك هخرچ؛رادياپان ياهرازاب (

!

زورما ناگدنزاب،هتشذگ نادنمزوريپ : يتيمسا ماد ا ياهنوناق ( يراركت ناس ا ( ريذپ شياپ درخ ءازجا هب راك ميسقت ناتسرپرس نارگراك نايم اهتيلاعف ميسقت يراك هرابود ،اهيبارخ فشك،يسرزاب .

دنتسين زاس راك رگيد

هرابود يسدنهم راكهار تيعقوم ( 1990 ههد ) ” ي ياپورا ياهت كرش % 75 و يئاكيرم .

دنا هدومز ا ار “ د .

ا ياهت كرش م % 60 ، دنا هديسر هجيتن هب % 85 زيگنا تف گش هجيتن هب % 35 هداس هزادنا يب ( ناس ا هن هداس ) ( كيتامتسيس ( دنمزاس يشور ( ريذپ راركت يملع )

يراميب يعيبط دنيارف كي ندرك هكت هكت يا ه تيعضو اب ي يورايور رد نامزاس يناوتان يداع ريغ اهتيلاعف ندوب شخب شخب ( ماظن رد بسانم دروخ زاب دوبن ) متسيس هداس يشور ندش نوگرگد دماراكان ياهدنيارف اه هناشن اه هداد مروت ، تاعلاطا دح زا شيب لدابت * اهيياراد و تاعطق ، ماخ دراوم هريخذ يناوارف * هدو زفا شزرا اب هسياقم رد شياپ و يسرزاب يلااب دصرد * راركت و يراك هرابود * راك رد هژيو دراوم و انثتسا ، يگديچيپ دوجو *

اهدمايپ دوش يم يكي لغش و هفيظو دنچ تسا نانكراك اب يريگ ميمصت دنوش يم ريذپ فاطعنا و يهجو دنچ اه دنيارف ددرگ يم هتساك ، شياپ و يسرزاب زا دسريم دح نيرت نيياپ هب فلاتخا دراوم تسا يندش ي يادز زكرمت و زكرمت بيكرت تسا ريگارف ، دامتعا و اهناسنا هب مارتحا تسا دنسپ يرتشم ديلوت نامزاس فده دباي يم شيازفا ، نانكراك شناد شرتسگ و يريگداي ناراك ردنا تسد همه نايم عفانم كارتشا * * * * * * * * * * ) هعماج ، ناگدننك شخپ ، ناگدننك نيمات ، نايرتشم ، نامزاس ، نانكراك (

) همادا ( اهدمايپ يدنمش وه و غوبن دهاوخ يم .

دنك ” دوخ “ دننامه ار ” نارگيد “ هك دهاوخ يمن هرابود يسدنهم ديامن راديب ار اهناسنا هتفهن اه ناسنا زغم و تسد زا يريگ هرهب (IT) اب يراگزاس ، نانكراك ي يازفا ناوت ، (KM) ي ياناد تيريدم يميت و رت يشلاچ ، رت هديچيپ ياهتيلاعف شياديپ يجيردت و كدنا يزاسهب هن زيگنا تف گش جياتن هب نديسر -

یژتارتسا و لرتنک ،

یبایزرا

: متشه لصف

هنایار یاه یتساک و یتساک ی زاب یارا د ریز دراوم تسایس ،اه رظن هقیلس زا هنایار ،یقلاخا متسیس لوصا ،اهن ا ،اه یارجا شرگن رب ،اه تراظن و شزرا یژتارتسا ناوت یمن یبایزرا ؛تسا یارب ی یاه .

درک یسیون همانرب ار تاساسحا ای فطاوع و یصخش یاه یگژیو

یبایزرا ترورض لکش نیرت هب هب هک ی یاه یژتارتسا یتح ،دنک رییغت نامزاس یلخاد و یجراخ لماوع رگا هب ،اه تسیژ تارتسا تسا مزلا ،نیاربانب .

دندرگ یم خوسنم ،دنشاب هدش ارجا و نیودت نکمم .

دننک لرتنک و یبایزرا ،یسررب ار یژتارتسا یارجا ،مظنم تروص

یبایزرا یاهماگ یاه همانر ب اب اهدرکلمع هک نیا زا : دوش ،یعقاو یاه یم یلوصا ،تکرش هجیتن اب تیلاعف یاه راظتنا هس یژتارتسا دروم لماش یلصا یژتارتسا ینابم یبایزرا یسررب

یاه هجیتن هسیاقم

نتفای نانیمطا روظنم هب .

یحلاصا دنراد تامادقا تقباطم هدش نداد ینیب ماجنا شیپ

یژتارتس ا یبایرا هکنیا رب ینبم تسا یرگید یاه لیلد هدنهدناشن ریز یاهدنور : تسا هدش رت لکشم یطیحم لماوع رد یگدیچیپ رو ا ماسرس شیازفا ینیب شیپ نیا تفد و تحص ندش رتمک و هدنی ا ینیب شیپ ندش رت لکشم اهریغتم دادعت شیازفا اه همانرب نیرتهب ) یتح ( ندش خوسنم یلااب رایسب تعرس دنراذگ یم رثا اهنامزاس رب هک یناهج و یلخاد یاهدادیور دادعت شیازفا ) نانیمطا زا یا هجرد ره اب ( درو ارد ارجا هب ار اه همانرب ناوت یم هک ینامز هرود نتفای شهاک

• • • • • •

یبایزرا سیرتام فعض و توق طاقن رد هک یتارییغت رب یلخاد لماوع یبایزرا هدش رظن دیدجت سیرتام کی متسیس و ه عسوت و قیقحت )، تایلمع ( دیلوت )، یرادباسح ( یلامروما ،یبایرازاب ،تیریدم .

دوش یم زکرمتم ،تسا هداد خر هنایار تاعلاطا

تیلاعف : موس تامادقا یحلاصا یژتارتسا یبایزرا یارب یبوچراچ یژتارتسا عبانم یسررب : لوا تیلاعف هدش رظن دیدجت سیرتام هیهت هدش رظن دیدجت سیرتام هیهت یجراخ لماوع یبایزرا یارب یلخاد لماوع یبایزرا یارب رظن دیدجت سیرتام هسیاقم رظن دیدجت سیرتام هسیاقم یارب ینونک سیرتام اب هدش یارب دوجوم سیرتام اب هدش یجراخ لماوع یبایزرا یلخاد لماوع یبایزرا یرآ یتوافت چیه ایآ ؟دوش یم هدهاشم هن نامزاس درکلمع هبساحم : مود تیلاعف هدش نییعت یاه فده هب یبایتسد یارب یعقاو اب هدش یزیر همانرب یاهتفرشیپ نازیم هسیاقم یرآ یتوافت چیه ایآ ؟دوش یم هدهاشم هن ینونک تیلاعف ای اهراک دبای همادا

) 1 ( یجراخ لماوع یبایزرا تلاائوس ؟دنداد ناشن شنکاو هنوگچ ام یاه یژتارتسا ربارب رد بیقر یاه تکرش 1 ؟دنا هدرک رییغت هنوگچ بیقر یاه تکرش یاهیژتارتسا 2 ؟دنا هدرک رییغت بیقر یاه تکرش فعض و توق طاقن ای ا 3 ؟دنا هدز یصاخ تارییغت هب تسد ،کیژتارتسا رظن زا ،بیقر یاه تکرش ارچ 4 ؟دنرت قفوم هیقب هب تبسن ،بیقر یاه تکرش زا یخرب یاه یژتارتسا ارچ 5

) 2 ( یجراخ لماوع یبایزرا تلاائوس هزادن ا هچ ات یرو ادوس نازیم و رازاب رد دوخ ینونک هاگیاج هب تبسن بیقر یاه تکرش 6 ؟دننک یم تیاضر ساسحا شیپ میناو ت یم هزادنا هچ ات ،دنهد ناشن شنکاو دنناوتب بیقر یاه تکرش هکنیا زا شیپ 7 ؟میورب تسد یرتشیب یاه تیقفوم هب بیقر یاه تکرش اب یراکمه هیاس رد ناوت یم هنوگچ 8 ؟تفای

: زا دنا ترابع یجراخ لماوع ،دنرو ا یم لمع هب بیقر یاه تکرش هک یتامادقا ،اضاقت رد رییغت ،یرو ا نف رد رییغت ،یداصتقا متسیس رد رییغت .

تلود تامادقا و تیعمج ی یاجباج

) 1 ( یژتارتسا یبایزرا یلصا یاه شسرپ ؟دنتسه توق طاقن مه زونه یلخاد توق طاقن ای ا 1 ؟دنا مادک اهن ا ،تسا نینچ رگا ؟میا هدوزفا نامزاس نورد رد یرگید توق طاقن ام ای ا 2 ؟دنشاب یم فعض طاقن مه زونه یلخاد فعض طاقن ای ا 3 ؟دنا مادک اهن ا ،تسا نینچ رگا ؟میا هدش مه یرگید یلخاد فعض طاقن یاراد ام ای ا 4 ؟دننک یم دیدهت ار نامزاس مه زونه یجراخ تادیدهت ای ا 5

) 2 ( یژتارتسا یبایزرا یلصا یاه شسرپ ؟دنا مادک اهن ا ؟تسا نینچ رگا؟ میا هدش مه یرگید یجراخ تادیدهت یاراد ام ای ا 6 ؟دننک یم دیدهت ار نامزاس مه زونه یجراخ تادیدهت ای ا 7 ؟دنا ماد ک اهن ا ،تسا نینچ رگا ؟دنا هدش هدوزفا یجراخ تادیدهت رب مه یرگید لماوع ای ا 8 نیا رد ای ا و دنا هدم ارب ام ندیعلب ددصرد هک میا هتفرگ رارق ی یاه تکرش ؟میا هدش دیدهت ریذپ دروم بیس ا ام هراب ای ا 9

یژتارتسا یبایزرا هرابرد تواضق سیرتام هجیتن دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دوش ماجنا یحلاصا تامادقا دبای همادا ینونک تیلاعف ای راک تیاضر تفرشیپ تکرش ای ا ه ب یبایتسد تهج زا یشخب ه تشاد هدش نییعت یاه فده ؟تسا هن یر ا هن یر ا هن یر ا هن یر ا ر د یا هدمع تارییغت ای ا کیژتارتسا تیعقوم ؟ تسا هداد خر یجراخ رد یا هدمع تارییغت ای ا کیژتارتسا تیعقوم ؟ تسا هداد خر یلخاد هن یر یر هن هن یر یر هن ا ا ا ا هن یر یر یر یر هن هن هن ا ا ا ا

نامزاس درکلمع هبساحم هتشذگ ههام هس نیرخ ا رد هک دنبای یهاگ ا عوضوم نیا زا هکنیا یاج هب اه تسیژتارتسا هک دنب ای یهاگ ا عوضوم نیا زا دیاب ،تسا هدوب راظتنا دروم رادقم زا رتمک دصرد 20 شورف .

دوب دهاوخ هدش ینیب شیپ رادقم زا رتمک دصرد 20 لاامتحا دعب ههام هس رد شورف

لوقعمان یاه تسایس

ای ناگدن نک هضرع ،یداصتقا متسیس رد هرظتنم ریغ یاه یهدزاب ،لوقعمان یاه تسایس تهج رد دنناوت ی م ) یشخبرثا نودب ( قفومان یاه یژتارتسا ای رابتعا لباق ریغ ناگدننک عیزوت رد .

نداد دننکر ت ماجنا ( شخب رثا ی یاراک ریغ ار نتشادن دنیارف نیا ای ) بسانم و دنک ار یاهراک تفرشیپ ندادن گنه ماجنا ا تدم ینعی ( دنلب یشخب یاه فده رثا نتشادن نیم ات هیاس .

دنوش ی م یتلاکشم و لئاسم زورب بجوم ) بسانمان ای فیعض یا هویش هب بسانم یاهراک ،ینامز فلتخم یاه هرود رد تکرش درکلمع هسیاقم 1 ، بیقر یاه تکرش درکلمع اب تکرش درکلمع هسیاقم 2 .

تعنص نیگنایم اب تکرش درکلمع هسیاقم 3

یحلاصا تامادقا ای شخب لما ش یاه ت تارییغت سایس ریاس یریگراک .

نامزاس هب تیروم ام ،دیدج یاه رد فده رظن دیدجت نییعت ماجنارس ،تدم دنلب و یاه نامزاس فده رد لقتسم رظن دحاو دیدجت صیصخت ، شورف نانکراک هده هب ندوزفا ،یفاضا هیامرس نیم ات تهج ماهس راشتنا ،دیدج یارب ی شورف دیدج ،یدیلک یاه کرحم دارفا و اه زا رفن هزیگنا دنچ ای نتفرگ کی رظن ندرک رد ای نیزگیاج توافتم ،نامزاس یا هویش راتخاس هب عبانم رد رییغت نداد ).

هزیگنا داجیا ( دارفا درکلمع

یژتارتسا یبایزرا هرابرد تاعلاطا هضرع عبانم زا اه تکرش نیا یبایزرا یارب .

دنک یم یبایزرا ار اهنامزاس ،تعنص 25 رد لاسره نوچروف هلجم و ؛تمدخ طیحم ماجنار س و یا لوصحم تیفیک رظن زا تیلئوسم ؛یرو اون ساسحا هتخیهرف و هدبز دارفا ؛تیریدم ؛یلام تیفیک تملاس : دیامن ؛تدم یم دنلب هدافتسا یاه هدمع یراذگ صخاش هیامرس شزرا 5 یرادهگن و شرورپ ؛دادرارق نتسب رد ی یاناوت ؛هعماج .

اه ی یاراد زا هنیهب هدافتسا

اهتیولوا هدننک نییعت عبانم ،پورگ یه و نوچروف هلجم ،زبرف هلجم

،کیو سنیزیب

،کیو یرتسادنیا

 

.

کیو سنیزیب زناد

تیریدم تیفیک هدبز دارف ا یرادهگن و شرورپ ،دادرارق دقع ی یاناوت و تیلئوسم ساسحا ،یراذگ هیامرس شزرا .

اه ی یاراد زا هنیهب هدافتسا ،هتخیهرف و

شخبرثا یبایزرا متسیس یاهیگژیو .

دشاب هفرص هب و یداصتقا یبایزرا .

دشاب یقطنم و لوقعم یبایزرا دروم تیلاعف .

دهد هئارا ماگنهب تاعلاطا .

دهدب ماجنا لاح رد تیلاعف زا تسرد ریوصت .

دننک یفرعم دنراد حلاصا هب زاین هک ار ی یاهدحاو ای یناسک .

دیامن لیهست ار تامادقا و تایلمع .

دوش عفنیذ یاههورگ دامتعا شیازفا .

دشابن دودحم ،دشاب هداس

• • • • • • • •

ی یاضتقا یزیر همانرب نوگانوگ یاه ه مانرب نتفرگ رظن رد : درک فیرعت هنوگ نیدب ناوت یم ار » ی یاضتقا همانرب « راظ تنا همانرب د دروم یاب هچن ا دراد قباطم دوجو یلصا ی یلااب یاهدادیور رایسب تیولوا یاه یز یر همانرب قیرط زا دنناوت یمن اه هک هک دم ا ی یاه دنهاوخ هنیمز رد رد ارجا اهنت .

هب یتروصرد دنهدن خر هک ،تسا تسیژتارتسا .

تفرگ رظن رد ی یاضتقا یاه نداد ریذپ ماجنا ناکما ه ک ددصرد اجن ا ات دیابنو دیاب دنهد ی یاضتقا ششوپ یاه ار یلامتحا همانرب ،یتلاح طیارش ره همه رد ،یلو لمتحم .

دنی ارب و ی یاضتقا یراک نینچ .

دنشاب هداس تسا

) 1 ( ی یاضتقا یاه همانرب زا یخرب زا ی نایز زا یر یگولج یارب ،دبای تسد شورف ؟درو ا رظن لمع زا هب ،رظن ار دروم یتامادقا یاه هچ فده دیاب هب دناوتن تکرش ،طبر تکرش یذ رگا یاه اضاقت لصا ناز بیقر یم نیا تکرش ؟درو ا کی لمع رگا هب هک دیاب ،تسا ار ن ا یتامادقا رگنایب هچ ام هنامرحم تکرش تاعلاطا ،دوش جراخ هک هنوگ یصاخ نامه یاهرازاب نیم ات یارب تکرش ،دوش هضرع زا شیب اضاقت ؟درو ا دیدج لمع هب تلاوصحم دیاب ار یارب یتامادقا رگا هچ

• • •

) 2 ( ی یاضتقا یاه همانرب زا یخرب یاه تکر یا ش ربارب رد هنایار متسیس ندنام ناوتان دننام تلایکشت دا ( دهد یور صخشم یاه هعجاف رگا ه تیامح نداد تسد زا ،تکرش ندیعلب یارب بیقر تکرش بناج زا یمادقا ،بیقر بدرگ ای نافوت ،هلزلز ببس هب ای هدش تبث یراجت ناشن و مان دروم رد ینوناق ؟درو ا لمع هب دیاب ار یتامادقا هچ تکرش ) دورب نیب زا تکرش هچن ا زا رت ع یرس رایسب تکرش دیدج تلاوصحم هک دوش ثعاب یرو اون عیرس تفرشیپ رگا ؟درو ا لمع هب دیاب ار یتامادقا هچ تکرش ،ددرگ خوسنم دور یم راظتنا

• •

یسرباسح و قلعت م دانسا و کرادم یبایزرا فده و دوش یم ماجنا ینیع تروص هب هک مظنم دنی ارف نیب هطبا ر نازیم هلیسو نادب ناوتب یهاگ ا هب ار لصاح جیاتن و داد رارق ات تساهدادیور و یداصتقا تامادقا دروم رد اهرظن زاربا دیی ات دروم ار هدش نییعت یاه صخاش و اهرظن زاربا نیا کی .

دیناسر اه شرازگ نیا زا ناگدننک هدافتسا و عفنیذ یاه هورگ

یطیحم یسرباسح ینف ف یاظو .

دنتسه زا ی طیحم یکی تروص تاظحلام هب یطیحم هدننک روما سکعنم رب تراظن نانکراک اهنامزاس هیبنت و زا شاداپ یدایز دادعت ماجنارس و یارب مهم تخان لئا ش سم ،لقن زا و یکی لمح تروص ،دیلوت هب هکلب ؛تسین ،لوصحم یحارط ،دنی ارب .

تسا ن ا هدم هدهع ارد زا ناصصختم کیژتارتسا هک تیریدم جراخ رو د زا دیاب هک ار لوصحم زا یملاقا ،یدنب هتسب ،یرتشم فرصم دروم ملاقا درک یم عیزوت دنیام و هی ن هرادا لوا داوم ار یطیحم ناگدننک روما زیم ا هضرع تیقفوم ،نایرتشم یا هویش ،نانکراک .

دننک یرادرب اب هب دنناوتب هدنزاس هک ی یاهنامزاس طباور زا دنناوت هرهب تلاوصحم ناگدننک

یژتارتسا یبایزرا یارب هنایار زا هدافتسا .

دننک ی بایزرا ار تاعلاطا زا یدایز هوبنا قیقد رایسب و تعرس هب دزاس یم رداق ار ناریدم هنایار یم ) دراد یتاقیقحت هاگ تسد یمید ق تاعلاطا و هک یکینورت کلا یت کرش اب تسپ هسیاقم ،یناهج رد ( هدرتسگ تسا زور هب هکبش ،تنرتنیا تاعلاطا یاراد هکبش هک زا هدافتسا یت کرش دنناوت .

دنک یم ذاختا کیژتارتسا تامیمصت یرتشیب یهاگ ا اب تکرش یتلاح نینچ رد هک دیامن زیامتم

شلاچ نیرت گرزب یرو هرهب هعسوت ظفح هب شیاز یاهروشک دسر ه فا چ .

.

تسا .

تساهن دنشاب مکی ا و تسیب یاقب هدس ترورض راودیما دوخ نایک و یتیریدم زمر، ظفح هب شلاچ هتفای دنناوت نیرت گرزب، هعسوت یمن یملع یاهروشک یرگید قیرط رگراک رد یرو یملع هرهب رگراک چیه هب،هتفای .

ناش یگدنز حطس ظفح و یربهر

تارطاخ م نتخاس ،لاح ره یارب شلات هب مدع یلو .

تسا تارطاخم زیم ا زا هرطاخم رتمک رایسب ،هدنی ا بتارم هب ،هدنی ا نتخاس نتخاس یارب شلات یارب شلات .

تسا ن ا

يراكره ماجنا يارب هشيمه دراد دوجو يرتهب هار

There always is a better way to perform any kind of job

روليت كيردرف

رکشت اب یفیرش لیعامسا تاقیقحت شخب سیئر و یشهوژپ رایداتسا زیخب ا یاه هزوح تیریدم