موافقان it doesn`n matter - تاثیر فناوری بر مدیریت و سازمان

download report

Transcript موافقان it doesn`n matter - تاثیر فناوری بر مدیریت و سازمان

‫مقاله فناوری اطالعات اهمیتی ندارد‬
‫نوشته نیکالس جی ِکر ‪Nicholas G. Carr‬‬
‫استاد راهنما ‪ :‬آقای دکتر منهاج‬
‫گرد آورندگان ‪ :‬سیده مینا حسینی ‪ ،‬منا امیری نژاد‪ ،‬ساره‬
‫توکلی‪ ،‬شیما داعی‪ ،‬ندا راغبی‬
‫درباره ‪Nicholas G. Carr‬‬
‫نیکالس کار (نویسنده کتاب ومقاله ) در مورد تکنولوژی و فرهنگ می نویسد ‪.‬‬
‫جدیدترین کتاب های او ‪:‬‬
‫قفس شیشه ای ( ‪ : )The Glass Cage‬به بررس ی هزینه های پنهان ناش ی‬
‫ازحکومت نرم افزار بر کار و اوقات فراغت ما می پردازد و اینکه اتوماسیون در‬
‫ایاالت متحده‪ ،‬چگونه باعث رشد وابستگی ما‬
‫نسبت به کامپیوتر شده است‪(2014) .‬‬
‫‪ : Shallows‬اینترنت با مغز ما چه می کند ‪ ،‬جایزه فینالیست پولیتزر و پرفروش‬
‫‪ 2011‬نیویورک تایمز بود )‪. (2011‬‬
‫سوئیچ بزرگ ( ‪The Big Switch: Rewiring the World,‬‬
‫‪ : ) from Edison to Google‬سیم کش ی مجدد جهان‪ ،‬از‬
‫ادیسون تا گوگل )‪(2008‬‬
‫وآیا ‪IT‬مهم است؟( ?‪(2003). ) Does IT Matter‬‬
‫کتاب های او به بیش از بیست و پنج زبان ترجمه شده اند‪.‬‬
‫فرضیه و صحت‬
‫آن(از دید نیکالس کِر)‬
‫‪ ‬فرضیه‪ :‬همانطور که بر قدرت و فراگیری ‪ IT‬افزوده می شود‪،‬‬
‫ارزش استراتژیک آن به مراتب افزایش می یابد‪.‬‬
‫‪ ‬نظر نیکالس کِر‪ :‬این فرضیه ی به ظاهر منطقی ‪ ،‬اشتباه است‪:‬‬
‫‪ -1‬چیزی که یک منبع را استراتژیک می کند فراگیری و شیوع آن نیست‪ ،‬بلکه کمیابی آن است‪.‬‬
‫‪ -2‬تنها با داشتن و یا انجام چیزی که رقبایتان ندارند و یا قادر به انجام آن نیستند‪ ،‬می توانید از‬
‫آنان پیشی بگیرید‪.‬‬
‫‪ -3‬هسته عملیاتی فناوری اطالعات (ذخیره داده ها‪ ،‬پردازش داده ها و انتقال داده ها) در دسترس‬
‫همه قرار دارد‪.‬‬
‫‪ -4‬حضور و قدرت همه جانبه ‪ IT‬باعث تبدیل آن از منابع استراتژیک بالقوه به عامل مشترک‬
‫در تولید شده است‪.‬‬
‫فناوری انحصاری و فناوری زیر بنایی‬
‫‪‬‬
‫فناوری انحصاری‪ :‬فناوری انحصاری می تواند عمالً و یا به صورت مؤثر‬
‫متعلق به یک شرکت باشد‪.‬‬
‫‪ ‬صاحب امتیاز یک ترکیب مشخص در یک گروه دارویی برای یک شرکت دارویی‬
‫‪ ‬حق اختصاصی استفاده از ماده ای در بسته بندی که طول عمر محصوالت را افزایش‬
‫دهد‪ ،‬برای یک شرکت تولیدی‬
‫‪ ‬فناوری زیر بنایی‪ :‬فناوری های عام و همگانی هستند که ارزش آنها‬
‫زمانی که در دسترس همگان قرار می گیرد به شدت کاهش پیدا می کند‪.‬‬
‫‪ ‬خطوط راه آهن‬
‫‪ ‬خطوط تلگراف‬
‫‪ ‬نیروی برق‬
‫نکته‪ :‬فناوری زیر بنایی در مراحل ابتدایی پیدایش و قبل از فراگیری‪ ،‬شکل‬
‫فناوری اختصاصی را به خود می گیرد‪.‬‬
‫خطرات سرمایه گذاری بیش از حد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫زمانی که پتانسیل تجاری یک فناوری توسط عموم افراد درک شود‪ ،‬سرمایه گذاری در‬
‫آن و حرکت آن به سمت فراگیری و همگانی شدن‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪.‬‬
‫پس از مرحله گسترش و همه گیری فناوری‪ ،‬فرصتهای بهره مندی از امتیازات به کلی‬
‫از دست می روند‪.‬‬
‫هجوم سرمایه منجر به رقابت بیشتر‪ ،‬ظرفیت باالتر و شکستن قیمتها شده و باعث‬
‫همگانی شدن فناوری می گردد‪.‬‬
‫فناوری زیربنایی و روش متداول استفاده از آن‪ ،‬هر دو با هم رواج پیدا می کنند‪.‬‬
‫تنها مزیت باقیمانده بعد از همگانی شدن یک فناوری زیربنایی‪ ،‬مزیت هزینه پایین آن‬
‫است‪.‬‬
‫استفاده از پتانسیل استراتژیک یک فناوری برای تمایز و برتری یافتن نسبت به رقبا‪،‬‬
‫بعد از عمومی شدن و دسترسی همگان یک فناوری‪ ،‬به سختی میسر است‪.‬‬
‫سیل سرمایه گذاری منجر به وجود آمدن ظرفیتهای خالی بیش از تقاضا می گردد‪.‬‬
‫ترکیب تولید بیش از حد و گنجایش بازار با بازده و کارایی باالی یک فناوری باعث‬
‫ایجاد رکود و کاهش شدید قیمت ها می گردد‪.‬‬
‫رواج و همگانی شدن ‪IT‬‬
‫‪ IT ‬تمامی عالئم و نشانه های یک فناوری زیربنایی را دارد‪.‬‬
‫‪ ‬کاهش ارزش ‪ IT‬پس از رواج و همگانی شدن آن‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از نرم افزارهای آماده و ارزان قیمت به جای استفاده ار برنامه های انحصاری‪.‬‬
‫‪ ‬قابلیت ‪ IT‬در زمینه تکثیر و تکرارپذیری بسیار باالست (نرم افزارها‪ ،‬فعالیتهای تجاری و‬
‫نحوه پردازش نرم افزارها)‪.‬‬
‫‪ ‬تسریع فراگیری و روند همگانی شدن ‪ IT‬با ظهور پدیده اینترنت‪.‬‬
‫‪ ‬کاهش شدید قیمت ها در ‪( IT‬توان پردازشی‪ ،‬ذخیره و ارسال داده ها) نیز اتفاق افتاده و می‬
‫افتد‪.‬‬
‫مثال‪ :‬کاهش قیمت توان پردازشی به ازای هر یک میلیون دستور در ثانیه‬
‫سال ‪ 480 : 1978‬دالر‬
‫سال ‪ 50 : 1985‬دالر‬
‫سال ‪ 4 : 1995‬دالر‬
‫عوامل نشان دهنده گذشتن‪ IT‬از نیمه خودبعنوان‬
‫یک فن آوری زیر بنایی‬
‫‪ ‬توان ‪ IT‬برای پشت سر گذاشتن بیشتر کسب و کارها‪ ،‬رو به اتمام است‪.‬‬
‫‪ ‬نزول قیمت بدلیل همگانی شدن‬
‫‪ ‬بیشتر بودن ظرفیت و قابلیت نسبت به تقاضای بازار مثل ظرفیت شبکه جهانی اینترنت از‬
‫میزان تقاضا تجاوز کرده است‪.‬‬
‫‪ ‬تغییر موضع فروشندگان فن آوری اطالعات به سمت تامین کنندگان کاال و صنایع‬
‫کاربردی‬
‫‪ ‬آخرین و تعیین کننده ترین‪ ،‬این که حباب سرمایه گذاری ترکیده است‪.‬‬
‫تغییر استراتژی از حمله به دفاع‬
‫‪ ‬خطرات عملیاتی که با حوزه ‪ IT‬ارتباط دارند زیادند ‪ -‬اشکاالت فنی‪ ،‬منسوخ شدن‬
‫برنامه‪ ،‬قطع سرویس‪ ،‬فروشندگان یا شرکای غیرمعتبر‪ ،‬شکاف امنیتی و حتی تروریسم‬
‫‪ ‬با این حال‪ ،‬بزرگترین خطر ‪ ، IT‬هزینه نمودن بیش از حد است‪.‬‬
‫نتیجه ‪ :‬هرگاه وجود یک منبع برای حضور در بازاررقابت ضروری باشد ولی با استراتژی‬
‫شرکت ارتباطی نداشته باشد‪ ،‬اهمیت خـطرات و ریسک ایجاد شـده توسط آن از‬
‫مزایای آن بیشتر است‪.‬‬
‫قوانین جدید برای مدیریت فناوری اطالعات‬
‫‪ ‬کمتر هزینه کنید‪ :‬مطالعات نشان می دهد که به ندرت شرکتهایی با بیشترین سرمایه‬
‫گذاری در حوزه ‪ IT‬وجود داشته اند که بهترین نتایج مالی را گرفته اند‪.‬‬
‫‪ ‬پیروی کنید‪ ،‬پیشرو نباشید‪ :‬قانون مور تصریح می کند که هرچه بیشتر برای یک خرید‬
‫در حوزه ‪ IT‬صبر کنید‪ ،‬بیشتر پول خود را اندوخته اید؛ و اینکه انتظار‪ ،‬ریسک خرید چیزی‬
‫که دارای معایب تکنولوژیک است و یا به سرعت بعد از رواج‪ ،‬منسوخ می شود را کاهش‬
‫می دهد‪.‬‬
‫‪ ‬بر روی آسیب ها تمرکز کنید‪ ،‬نه فرصت ها‪ :‬شرکت ها نیازمندند تا خود را‬
‫برای رویارویی با نقاط ضعف فنی و رخنه های امنیتی آماده سازند و به جای‬
‫فرصت ها به خطرات و آسیب ها توجه نمایند‪.‬‬
‫راهکارها ی نیکالس کر درمورد مدیریت هزینه ها‬
‫‪ ‬تفکیک سرمایه گذاری ضروری از غیر ضروری مثل خرید‬
‫کامپیوترهای شخصی‬
‫‪ ‬دقت و وسواس باالتر در ارزیابی میزان بازگشت سرمایه‬
‫‪ ‬خالقیت بیشتر در بررسی گزینه های ساده وارزان تر‬
‫‪ ‬رفع آشفتگی شرکتهابخصوص در بحث ذخیره اطالعات‬
‫‪ ‬تأخیر سرمایه گذاری در ‪ ،IT‬می تواند روش قدرتمند دیگری در‬
‫کاهش هزینه ها باشد‪.‬‬
‫هزینه بیشتر‬
‫بهره وری کمتر‬
‫نتیجه گیری ‪:‬‬
‫مدیریت فناوری اطالعات دیگر امری خسته کننده است زیراکلید‬
‫موفقیت برای اکثریت شرکت ها در حال حاضر‪:‬‬
‫• یافتن فرصت های جدید برای منتفع شدن و بهره‬
‫مندی اقتصادی از آن نیست‪ ،‬بلکه مدیریت دقیق‬
‫خطرات و هزینه هاست‪.‬‬
‫چکیده مقاله نیکالس کر‪:‬‬
‫‪ -1‬انتخاب عنوان مقاله به منظور ایجاد چالش‬
‫‪ -2‬استفاده از معنای کلی ‪ IT‬یا هسته عملیاتی‬
‫‪ -3‬تبدیل شدن ‪ IT‬به فن آوری زیربنایی و کاالیی شدن‬
‫کمتر هزینه کنید‬
‫‪ -4‬قوانین جدید مدیریت ‪IT‬‬
‫پیروی کنید‪ ،‬پیشرو نباشید‬
‫بر روی آسیب ها تمرکز کنید‪ ،‬نه‬
‫فرصت ها‬
‫‪ IT -5‬در معنای کلی خود (انتقال ‪،‬پردازش‪،‬ذخیره) مزیت رقابتی نیست بدلیل‬
‫همگانی شدن‬
‫‪ -6‬داشتن نوآوری مداوم و تطبیق با نیاز مشتریان‬
‫‪ -7‬مدیریت ‪ IT‬امری خسته کننده است‬
‫‪ -8‬کلید موفقیت ‪ ،‬مدیریت دقیق خطرات وهزینه هاست‬
‫‪ -9‬همیشه هزینه بیشتر منجر به کسب نتایج مالی بهتر نمیشود و بالعکس‬
‫نویسنده ی مقاله مذکور تاکید میکند که سرمایه گذاری روی فناوری‬
‫اطالعات در حالیکه هنوز مهم است اما دیگر برای یک شرکت امتیاز‬
‫رقابتی محسوب نمیشود ‪.‬‬
‫مهمترین سوء برداشت این بود که مقاله معتقد است که فناوری اطالعات‬
‫مرده و دیگر یک منبع ایجاد تغییرات شگرفت و تاثیرگذار نیست‪.‬‬
‫در حالیکه نویسنده معتقد است شرکتتها باید فناوری اطالعات را به‬
‫صورت تدافعی مدیریت کنند یعنی مراقب هزینه ها بوده و از خطرات‬
‫دوری کنند‪.‬‬
‫نامه ای از جان سیلی براون و جان هیگل ‪:‬‬
‫شرکتها ارزش استراتژیک فناوری اطالعات را دست باال گرفته اند ‪.‬آنها مبالغ‬
‫قابل توجهی را در این زمینه وبرای دستیابی به ارزش تجاری باال تر هزینه‬
‫میکنند‪.‬‬
‫شرکت ها میبایست بر روی پتانسیل خطر پذیری آن نیز تمرکز نماییند‬
‫کر ظاهرا بر این نظریه صحه میگذارد که شرکتها باید فناوری اطالعات را‬
‫بعنوان یک کاال مدیریت کنند زیرا فرصت برای دستیابی به تمایز استراتژیک با‬
‫استفاده از آن کم شده ‪.‬برای توصیف این چشم اندازوقانع کننده نمودن آن نویسنده‬
‫یک نظریه اشتباه را همیشگی نشان داده است‪.‬‬
‫انتخاب عنوان مقاله حتی تاسف بار تر است زیرا خوانندگان ‪،‬عنوان را به‬
‫خاطر سپرده و نکات ریز و ظریف را فراموش میکنند‬
‫ممکن است که فناوری اطالعات فراگیر شده باشد اما بینش و دید وسیعی‬
‫الزم است تا ازپتانسیلهای گسترش نیافته آن بهره مند شوند‬
‫تجربه چند دهه پیشین به این سه درس اساسی اشاره میکند‪:‬‬
‫‪ -1‬استخراج مسائل ارزشمند از فناوری اطالعات مستلزم داشتن نوآوری در‬
‫فعالیت های تجاری است‬
‫● تحقیقات آلینین و فاستر نشان میدهد که هزینه های فناوری اطالعات به ندرت با نتایج‬
‫بزرگ مالی ارتباط دارد‬
‫● موسسه جهانی مکینزی مطالعاتی در سال های ‪ 1995‬و ‪ 2000‬داشت که تاثیر‬
‫مثبت سرمایه گذاری در فناوری اطالعات و بهره وری را تنها در ‪ 6‬صنعت از ‪59‬‬
‫صنعت مورد مطالعه را نشان می داد‪.‬‬
‫●مثل وال مارت که نو آوری های متعددی را در هر برهه زمان در مورد فناوری‬
‫اطالعات بکار بست و در بهره وری اختالفی در حدود ‪ 40‬درصد را با سایر رقبایش‬
‫خفظ کرد‪.‬‬
‫● شرکتهایی مانند سیسکو در ابتکارات خود در زمینه آموزش الکترونیک به دنبال‬
‫نوآوری هایی در شیوه های کسب و کار هستند‪.‬‬
‫●مدیران به فرصتهایی که موجب ارتباط بلند مدت با شرکتهای دیگر به منظور دستیابی‬
‫به دارایی ها وتوانمندی های مکمل آنان شود بیاندیشند‪.‬‬
‫‪ -2‬تاثیرات شگرفت اقتصادی فناوری اطالعات ‪ ،‬به جای ابتکارات و‬
‫تغییرات یک شبه ‪ ،‬از ابداعات توسعه طلبانه ناشی می شود‪.‬‬
‫موفق ترین شرکت ها در بهره برداری از توان فناوری اطالعات نوعا ً برنامه های‬
‫ابتکاری خود در شیوه های تجارت را امتحان و اصالح نمایند‪.‬‬
‫این نوآوری ها می توانند با بازگشت بخشی از سرمایه در کوتاه مدت ریسک مالی‬
‫کار را کاهش دهند ‪.‬‬
‫‪ -3‬اثر استراتژیک سرمایه گذاری در فناوری اطالعات ‪ ،‬از اثر تجمعی طرح‬
‫های پایدار برای نوآوری در رفتار تجاری در کوتاه مدت ناشی میشود‪.‬‬
‫ضروری است که بین خصوصیات فناوری‬
‫اطالعات بعنوان یک فناوری زیر بنایی و سایر‬
‫فناوری ها یی که کر نام برده از قبیل ماشین‬
‫بخار‪ ،‬راه آهن ‪،‬برق و تلفن تفاوت قائل شویم‬
‫در فناوری اطالعات تکامل پیشرفتها تاثیر‬
‫تصاعدی بر یکدیگر داشته است‪.‬‬
‫‪ ‬هر کجا که پتانسیل زیادی برای بی ثباتی باشد ‪،‬زمین حاصلخیزی نیز برای‬
‫پرورش استراتژی های جدید وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت ها باید خود را با نگرشی بلند مدت به چالش ها و فرصت ها یی که به‬
‫وسیله فناوری اطالعات پدید آمده منطبق سازند(شرکت وال مارت و دل)‬
‫عرضه کنندگان‬
‫فناوری اطالعات‪:‬‬
‫به جای کمک به شرکت ها در درک‬
‫فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار‬
‫آن را به عنوان یک اکسیر معرفی‬
‫کردند‪.‬‬
‫نامه ی وان مک فارلن و ریچارد نوالن‬
‫‪ ‬عملکرد فناوری های فناوری اطالعات پس از ‪ 40‬سال حدوداً ‪7‬تا‪ 10‬برابر‬
‫شده و در آینده پیش رو نیز با همین نسبت ادامه می یابد و این کامال با قطار که‬
‫بعد از ‪ 80‬سال ‪ 6‬برابر سریعتر شده کامال متفاوت است‪.‬‬
‫‪ ‬نمودارهای مقایسه فناوری اطالعات در مقاله کر میتوانست بسیار متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سامانه ثبت رزرو خطوط هوایی آمریکا نمونه از پیروزی های فناوری های‬
‫قدیمی بوده اند‪.‬‬
‫حوزه مرز شرکت ها با استفاده از فناوری اطالعات و اینترنت نفوذپذیر و جهانی‬
‫شده است‪.‬‬
‫پیشنهادات حاصل ازتحقیقات وارن مک فارلن و ریچارد نوالن‪:‬‬
‫‪ .1‬فرصتهایی که فناوری جدید برای مدتی در جهت ایجاد تمایزدرخدمات‪،‬‬
‫محصوالت و ساختار هزینه ارائه می دهد‪( .‬نگاه مدیر با چندین‬
‫عینک)‬
‫‪ .2‬برنامه های کاربردی رقابتی مبتنی بر‪ IT‬مداوم و پایدار نیست مگر‬
‫اینکه پرورش داده و ارتقاء یابند‪.‬‬
‫‪ .3‬ارزیابی فرصتها و اندیشه در مفهوم و زمان بری آنها حیاتی و مهم‬
‫است‪.‬‬
‫‪ .4‬زمینه ای برای بنا یا ارائه راههای جدید از طریق محاسبه شبکه‪،‬‬
‫استانداردسازی مفاهیم‪ .‬مثال برون سپاری زیرساخت کاال راهی مناسب‬
‫برای کنترل هزینه‪ ،‬ارتقاء صالحیت و آزادسازی منابع است‪(sap).‬‬
‫‪ .5‬اهمیت شغل مدیران اطالعات و فناوری‬
‫نتیجه گیری مطالب مک فارلن و نوالن‪:‬‬
‫اگر سال ‪(1955‬ظهور ‪ )IBM 701‬سال شروع فناوری و ‪80‬‬
‫سال به عنوان مدت چرخه آن باشد‪ ،‬سال ‪ 2035‬سال پایان دوره‬
‫فناوری نمی تواند باشد‪.‬‬
‫نامه ای از جیسون هیتلمن‪:‬‬
‫‪ ‬درست است ‪ IT‬به فراتر از کاال تبدیل شده اما امری مالل آور‬
‫نه‪.‬‬
‫‪ ‬امتیازات رقابتی هرگز نباید تنها هدف ‪ IT‬باشد بلکه مدیریت‬
‫هزینه ها و ارزیابی خطرات نیز معیار هدف باید باشند‪.‬‬
‫‪ IT ‬نه تنها با برنامه های منطقی تکنولوژیک‪ ،‬بلکه با برنامه‬
‫های منطقی برای عقل سلیم از تجارت پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫نامه ای از ماریان برودبنت‪ ،‬مارک مکدونالد و ریچارد‬
‫هانتر‪:‬‬
‫‪ ‬کر درست میگه که سخت افزار و ارتباطات شبکه به کاال تبدیل شده‪.‬‬
‫‪ ‬اما ‪ IT‬به خاطر برنامه های نوآورانه و هوشمندی که مشکالت تجارت را حل‬
‫میکند‬
‫مهم است و برای مشتریان سرعت باال‪ ،‬هزینه پایین و مقیاس صحیح به ارمغان‬
‫می آورد‪.‬‬
‫‪ ‬داشتن کامپیوتر و ‪ IT‬مزیت رقابتی به حساب نمی اید‪ ،‬بلکه چگونگی استفاده از‬
‫آن مهم است‪.‬‬
‫‪ ‬علت موفقیت شرکت های دل و وال مارت و عدم توان کپی برداری رقبا؟‬
‫‪ ‬پیام به مدیران‪ :‬مدیریت هزینه ها و نوآوری‬
‫‪ ‬کر مدیران را به کنترل هزینه های ‪ IT‬هدایت میکند که مسیر درست دستیابی به‬
‫امتیازات تجاری واقعی نیست‪.‬‬
‫نامه ای از بروس اسکایستیس‪:‬‬
‫در زمانهای گذشته شرکت ها مبالغ هنگفتی را در ابتکارات تجارت الکترونیک‬
‫سرمایه گذاری می کردند که بسیاری از این سرمایه گذاری ها منتهج به سود قابل‬
‫مالحظه ای نشد‪.‬‬
‫نحوه عملکرد سازمانها برای حصول اطمینان از مهم بودن ‪: IT‬‬
‫هدف گیری تالشها و منابع خود را در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در‬
‫تجارت‪:‬‬
‫‪ IT‬برای ساده و بهینه کردن فرآیند های کلیدی و برای سرعت دسترسی خود برای‬
‫دقت بیشتر‬
‫‪ .2‬تمرکز روی استفاده از ‪ IT‬برای پاسخ سریع به تغییر شرایط و نیازها ‪:‬‬
‫اولویت با ابتکارات حیاتی است‪.‬‬
‫اتخاذ سریع تصمیم ها‪.‬‬
‫‪ .3‬تمرکز روی بهینه سازی اثربخشی هزینه هاو عملکرد منابع ‪:IT‬‬
‫توجه به اهمیت عملکرد ‪ IT‬و اثربخشی هزینه های مجدد‬
‫‪ .4‬تمرکز روی کاهش ریسک ها و خطرات‪:IT‬‬
‫هک شدن شبکه ها و یا حمله های اینترنتی به وب سایت ها‬
‫نامه ای از والدیمیر واس‪:‬‬
‫‪ ‬به بیان گری الومن در مقاله الماس هایی در معدن داده ها‪،‬‬
‫علت پیشی گرفتن شرکت سرگرمی های هارا‪ ،‬در نظر گرفتن‬
‫اینکه طبقات مختلف مشتریانش چقدر با ارزش هستند(با استخراج‬
‫اطالعات تراکنشی چند وجهی و حجیم ازپایگاه داده خود)‬
‫‪ ‬تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در فناوری اطالعات‪ ،‬زیر‬
‫ساخت های ذخیره اطالعات‪ ،‬ارتباطات و پردازش را فراهم می کنند‪،‬‬
‫که ‪ IT‬از این جهت تبدیل به کاال شده‪.‬‬
‫نامه ای از مارک لوئیز‪:‬‬
‫‪ ‬موافق با کر از لحاظ اینکه علت برتری شرکت ها در چگونگی استفاده‬
‫از ‪ IT‬بوده‪ .‬اما کر می گوید ‪ IT‬پتانسیل رقابتی خود را یکباره و بعد از قرار‬
‫گرفتن‬
‫در دسترس همه از دست می دهد اما فناوری اطالعات حوزه عملکرد نا محدودی‬
‫دارد و پیوسته در حال گسترش است‪.‬‬
‫‪ ‬آلن گرینسپن‪ :‬هنوز هم فرصت هایی برای شرکت ها برای ارتقاء فناوری‬
‫وبهره وری وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬کریگ ونتر‪ 1 :‬یا ‪ 2‬دهه طول می کشد تا عقب افتادگی کامپیوترها برای رفع‬
‫نیازهای تحقیقات زیست شناسی جبران شود‪.‬‬
‫‪ IT‬ابزاری است که فعالیت هایی را که انسان می تواند انجام دهد‪ ،‬آسان و‬
‫خودکار می کند‪( .‬چگونگی استفاده از ‪ IT‬مهم است)‬
‫‪ ‬مایکل درتوزس‪ IT :‬مانند یک ذره بین نقاط قوت و ضعف مدیریت را‬
‫بزرگنمایی می کند‪.‬‬
‫نامه ای از تام‬
‫پیسلو ‪:‬‬
‫‪ ‬ارتباط منطقی و مداومی بین ‪ IT‬و عملکرد مالی‬
‫نیست‪ .‬زیرا بدترین شرکت ها ( با بازگشت‬
‫سرمایه کم ) در سرمایه گذاری در ‪ IT‬خسیس بوده‬
‫اند‪.‬در نظر داشت که ‪:‬‬
‫باید‬
‫استخراج تاثیرات استراتژیک از سرمایه گذاری در‬
‫‪ IT‬از طریق افزایش سریع قدرت انطباق برنامه ها‬
‫با شرایط متغیر بازار میسر است‬
‫از آنجایی که هر سازمان اولویت ها و‬
‫نیازمندی های ویژه ای دارد وی معتقد است که‬
‫‪ IT‬می بایست ‪:‬‬
‫مدیریت حیاتی ترین سرمایه های فکری شرکت‬
‫ها را انجام دهد تا ‪ ،‬دانش به سالحی رقابتی‬
‫برای شرکت ها تبدیل شود ‪.‬‬
‫نامه ای از‬
‫روی پایک ‪:‬‬
‫که ‪:‬‬
‫معتقد است‬
‫فناوری اطالعات یعنی همه چیز در مورد بهره‬
‫وری و افزایش بهره وری بیشترین اهمیت از‬
‫نظر استراتژیک را دارد‪.‬‬
‫بستر های افزایش بهره‬
‫تغییر ‪:‬‬
‫وری ‪‬توسط ‪IT‬‬
‫‪ ‬روش‬
‫کارمستقیم به‬
‫دسترسی‬
‫اطالعات‬
‫‪ ‬حذف جمع آوری کنندگان اطالعات و‬
‫واسطه های غیرضروری‬
‫از نظر روی پایک ‪ ،‬وظیفه استراتژیک ‪، IT‬‬
‫ایجاد ارتباط تلفیقی برای حرفه های مختلف‬
‫است‪.‬‬
‫به دلیل عدم استاندارد و‬
‫کاربردی شدن این ارتباطات‬
‫‪ IT ،‬همچنان اهمیت‬
‫استراتژیک دارد‪.‬‬
‫نامه ای از وی جی‬
‫گوربکسانی ‪:‬‬
‫فناوری اطالعات‬
‫کمبود منابع‬
‫خود فناوری نیست‬
‫ِ‬
‫مدیریتی استفاده از‬
‫ِ‬
‫‪ ‬هزینه برای شیوه های‬
‫خود ‪ IT‬است ‪.‬‬
‫‪ ، IT‬بیشتر از ِ‬
‫نیکوالس کر معتقد است که ارتقاء قابلیت های‬
‫مدیریت تکنولوژی از طریق زیر میسر است ‪:‬‬
‫خرید خدمات کامپیتری برای در اختیار داشتن‬
‫سیستم‬
‫ِ‬
‫ها گوربکسانی ‪ :‬عدم وجود یک‬
‫انتقاد‬
‫‪ ‬دلیل‬
‫بهترین روش‬
‫منطبق بر خواسته های یک شرکت‬
‫‪  1‬تغییر‬
‫هر دو زمانبر و‬
‫فرآیند‬
‫پرهرینه هستند ‪.‬‬
‫)‬
‫تجاری‬
‫که به دلیل روش های‬
‫گذاری‬
‫اشتراک‬
‫‪ ‬به‬
‫‪ 2‬‬
‫سیستم‬
‫تغییر‬
‫مختلف استفاده از‬
‫زیرساخت ها‬
‫)‬
‫امکانات در هر سازمان ‪،‬‬
‫امکانپذیر‬
‫هایسادگی‬
‫‪ ‬حرکت به سمت زیرساخت به‬
‫اجتناب‬
‫مشترک‬
‫نیست‪.‬‬
‫است اما‬
‫پذیر‬
‫عدم تمایل برخی شرکت ها به‬
‫بودن ‪ :‬‬
‫فرآیند‬
‫زمانبر‬
‫‪‬‬
‫تبادل صنعت‬
‫نامه ای از کتی‬
‫بودن ‪:‬‬
‫هیات‬
‫مقاله ‪ ،‬پاسخ‬
‫صورت درست‬
‫به سوال‬
‫‪ )1‬در‬
‫« ارزان ترین راه حل‬
‫فناوری چیست؟» یکسان بود ‪ .‬اما در حال حاضر‬
‫دلیل عدم قطعیت‬
‫وابستگی‬
‫جواباینست ‪ :‬بستگی دارد!‬
‫جواب‬
‫استراتژی‬
‫ِ اصلی از نظر کر هزینه بیش از حد در‬
‫‪ )2‬مشکل‬
‫‪ IT‬است ‪:‬‬
‫حوزه‬
‫استفاده استراتژیک از ‪ IT‬نیاز به هزینه در‬
‫برای‬
‫این زمینه است ‪.‬‬
‫‪ )3‬مقایسه فراگیری ‪ IT‬و برق توسط کر ‪:‬‬
‫‪ ‬پیچیدگی و تنوع ‪IT‬‬
‫‪ ‬گسترش استانداردهای ‪ IT‬در بسیاری‬
‫از حوزه ها‬
‫‪ ‬کر معتقد است که دوره شکل گیری تجارت های‬
‫رسیده است!‬
‫به پایان‬
‫استدالل ‪:‬‬
‫ِ ‪IT‬این‬
‫پیراموند‬
‫ِ ر‬
‫دالیل‬
‫َ‬
‫ِ ‪ IT‬با استراتژی های شرکت‬
‫‪ ‬انطباق دادن بیشتر‬
‫به صورت مداوم‬
‫‪ ‬افزایش سطح درک مدیریت و سازمان از ‪IT‬‬
‫‪ ‬ادغام رهبری ‪ IT‬با فرآیندهای برنامه ریزی‬
‫نامه ای از کریس‬
‫شلوتر النگدن ‪:‬‬
‫کریس شلوتر النگدن‪ ،‬معتقد است که مقاله‬
‫ناقص است‪.‬‬
‫بهتحلیل‬
‫کر‪IT،‬یک‬
‫نیکوالس‬
‫تلفن ‪:‬‬
‫تشبیه‬
‫‪)1‬‬
‫کاربری آسان تلفن و نرم افزارهای‬
‫کاربردی دفاتر و شبکه های کامپیوتری‬
‫‪ )2‬تفاوت از نظر تنوع و سازگاری‪:‬‬
‫با کمی اغراق می توان گفت که با نرم‬
‫افزار همه جیز امکانپذیر است ‪ ،‬یا امروز‬
‫یا در آینده‬
‫‪ )3‬انتقال موارد ارزشمند از سیستم های‬
‫مکانیکی به نرم افزارها ‪ ،‬با رشد تصاعدی‬
‫‪ )4‬نرم افزاری کردن شرکت ها‬
‫ِ زیر بنایی که‬
‫روند کاالیی شدن یک فناوری‬
‫به تکامل رسیده‪ ،‬هزینه ی آن را کاهش می‬
‫دهد که باعث می شود به نرم افزاری کردن‬
‫سیستم ها بدون افزایش بودجه ادامه داد‬
‫نتیجه گیری ‪:‬‬
‫‪ ‬به جریان انداختن بحثی ارزشمند درباره نقش فناوری اطالعات در‬
‫تجارت‬
‫‪ ‬روش مدیریت پردازش ها و نحوه استفاده از اطالعات نقش کلیدی در‬
‫پتانسیل متمایز شدن دارد‪.‬‬
‫‪ ‬همگانی بودن فناوری اطالعات باعث گذرا بودن مزایای وابسته به آن‬
‫است‬
‫‪ ‬مخالف به تداوم سرمایه گذاری در ‪ IT‬به مفهوم یک استراتژی متمایز‬
‫کننده‬
‫‪ ‬تایید مالل آور بودن مدیریت ریسک و کنترل سخت هزینه در تقابل با‬
‫تئوری ‪Big Bang‬‬