کسب و کار

download report

Transcript کسب و کار

‫رشد سریع و روز افزون کاربران اینترنتی‬
‫ایجاد مجموعه ای جدید و متنوع از اهداف اقتصادی و تجاری‬
‫ارتقاء کسب و تغییرشیوه های رقابتی در محیط پویای بازار‬
‫انتظار تعامل بسیار نزدیک با مشتریان‬
‫تبادل اطالعات کافی با مشتریان‬
‫تبدیل اینترنت به یک نوآوری مهم در محیط تجارت بین امللل‬
‫• کانال ارتباطی کلیدی برای دسترس ی به مشتریان‬
‫•حفظ روابط پایدار با مشتریان فعلی‬
‫•ابزار توانمند فرآیند جهانی‬
‫سازی (‪)Cateora andGraham,2004‬‬
‫•ضرورت بررس ی کسب و کارهای الکترونیک در ایران‬
‫•تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک‬
‫•التزام تمامی سازمانهای درگیر به اجرای این برنامه‬
‫روش انجام و بهبود یک کسب و کار تحت شرایط عدم اطمینان‬
‫(‪)Osterwalder and pigneur,2002‬‬
‫منطق ”سیستم کسب و کار ” برای خلق ارزش که متکی به مجموعه فرآیندهای واقعی است ‪.‬‬
‫تیمرز ‪ :‬معماری برای محصول ‪ ،‬خدمت و جریان اطالعات که در برگیرنده توصیفی از عامالن مختلف کسب و کار‬
‫‪،‬نقش آنها در میان مزایای بالقوه برای هر یک از این عاملین و منابع در آمدی آنها می باشد (‪)Roweley,2002‬‬
‫توصیفی از نقش ها و روابط میان مشتریان ‪ ،‬مصرف کنندگان ‪ ،‬شرکا و تامین کنندگان است که به‬
‫دنبال تعیین و تشخیص جریان های اصلی محصول ‪ ،‬اطالعات و پول و شناسایی مزایای اصلی برای سهامداران‬
‫و شرکت کنندگان در کسب و کار می باشد و با استفاده از اینترنت برای انجام تعامالت و خلق ارزش برای‬
‫مشتری و دیگر ذینفعان عمل می کند‪.‬‬
‫دیجیتالی کردن زنجیره ارزش و فرآیندهای کسب و کار است و به دنبال خلق‬
‫ارزشهای جدید برای سازمان ها و دستیابی به تعالی مالی و عملیاتی سازمانی می‬
‫باشد (‪)Currie,2004‬‬
‫کسب مشتری و بازرگانان برای مبادالت تجاری از طریق خود کار‬
‫کردن تراکنش ها ‪ ،‬تبادالت ‪ ،‬ارتباطات و تعامالت از طریق‬
‫تکنولوژی های ارتباطی و کامپیوتری در جهت اهداف اقتصادی که‬
‫شامل سیستم های بین سازمانی ‪ ،‬همچون تلفن ‪ ،‬اینترنت ‪،‬ایمیل‬
‫یا شبکه های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معامالت آنی‬
‫تجاری می باشد‪.‬‬
‫مدل کسب و کار الکترونیک توصیف فرایندهای کاری به کار گرفته شده در‬
‫محیط های مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب می باشد ‪.‬‬
‫افزایش سرعت پردازشها‬
‫افزایش وفاداری مشتریان و شرکای تجاری‬
‫سود آوری و مزیت رقابتی‬
‫حذف فرآیندهای بی ارزش‬
‫رسیدن به سطح اتوماسیون‬
‫بهبود روابط‬
‫کاهش میزان خطاها‬
‫آگاهی فراگیر از نام و نشان تجاری‬
‫اعتماد سازی‬
‫افزایش فروش‬
‫توسعه کسب و کار به صورت عمده‬
‫ارائه خدمات بهبود یافته مستمر‬
‫فراهم کردن اطالعات مرتبط و به روز‬
‫وجود ارتباط مستمر و دائمی با تمامی ذینفعان‬
‫گسترش بازار‬
‫توزیع پف ذخیره و بازیابی کاغذی‬
‫کاهش هزینه پردازی ها‬
‫کاهش زمان و هزینه در زنجیره تامین‬
‫سفارش ی سازی‬
‫ایجاد مزیت رقابتی‬
‫کاهش زمان بین سرمایه گذاری و تولید محصوالت و خدمات‬
‫مزایا استراتژیک (پاسخگویی سریع به تقاضاها و تغییرات و ایجاد روابط مستحکم با مشتری در کسب مزیت رقابتی)‬
‫مزایای اطالعاتی (افزایش کیفیت اطالعات ‪،‬انعطاف پذیری اطالعات و دسترس ی آنی و سریع به اطالعات)‬
‫مزایای تراکنش ی (کارایی در ارتباطات ‪ ،‬روانی فرآیندهای کسب و کار و توسعه سیستم ها)‬
‫مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متالطم و پیچیده امروزی امری ضروری است زیرا که روندهای‬
‫کلیدی در کسب و کار های سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترس ی سریع و جهانی ‪ ،‬سرعت در کل زنجیره‬
‫تامین و انجام کسب و کار به صورت الکترونیکی پیش می رود‪ .‬هر سیستمی شامل مجموعه ای از ابزارها ‪ ،‬ورودیها‬
‫‪ ،‬خروجی ها است که در یک محیط کاری مخصوص خود مشغول به فعالیت می باشند ‪.‬‬
‫از این رو چفی محیط کسب و کار الکترونیکی را به دو محیط خرد و کالن تقسیم بندی کرد که هر دو محیط‬
‫تاثیر مستقیم بر سازمان و مدل های کسب و کار آن دارند‪:‬‬
‫مجموعه عواملی همچون سازمان ‪،‬مشتریان ‪،‬واسطه ها و توزیع کنندگان و رقبای‬
‫سازمان می باشد‪.‬‬
‫عوامل کلی تری همچون عوامل سیاس ی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬اخالقی ‪،‬‬
‫قانونی و تکنولوژیکی است‪.‬‬
‫امروزه با پدیدار شدن فناوری های جدید و توانایی‬
‫استفاده از فناوری های ارتباطات و اطالعات ‪ ،‬مدل‬
‫های جدید کسب و کاری بوجود آمده است که در‬
‫مجموعه مبانی نظری موجود در مورد کسب و کارهای‬
‫الکترونیکی به صورت زیر تعبیر و تفسیر می شوند‪:‬‬
‫‪ -1‬به عنوان یک طبقه بندی همچون فروشگاه های مجازی ‪ ،‬بازار چه های الکترونیکی و‬
‫حراج و مزایده های الکترونیکی و‪......‬‬
‫‪ -2‬به عنوان یک مدل مفهومی از روش هایی که در آن یک کسب و کار‬
‫صورت می گیرد‪.‬‬
‫مدیریت روابط با مشتریان‬
‫)‪(CRM‬‬
‫مشتریان‬
‫مسائل مربوط به ایجاد روابط‬
‫مفید متقابل با مشتریان و‬
‫وفاداری آنها‬
‫فعالیتهای پشت صحنه )‪(Back Office‬‬
‫برنامه ریزی منابع شرکت‬
‫)‪(ERP‬‬
‫فرایندهای داخلی شرکت‬
‫کاهش هزینه های فروش‬
‫کسب اطالعات کسب و کار‬
‫تجارت الکترونیک‬
‫)‪(BI‬‬
‫)‪(EC‬‬
‫بازار و نیروهای بازار‬
‫الگوبرداری از بهترین عملکردهای‬
‫سایر شرکت ها و در نظر گرفتن‬
‫سلیقه مشتریان‬
‫فروش‬
‫فعالیتهای فروش و در نظر گرفتن‬
‫مسائل امنیتی‬
‫کسب وکار الکترونیک‬
‫فعالیتهای جلوی صحنه )‪(Front Office‬‬
‫)‪(EB‬‬
‫مدیریت زنجیره تأمین‬
‫)‪(SCM‬‬
‫شرکای تجاری‬
‫عرضه مؤثر و اثربخش کاالها و‬
‫خدمات‬
‫مدیریت روابط با مشتریان (‪)CRM‬‬
‫این جزء به دنبال برقراری روابط مشتریان و ثبت مجموعه سوابق سفارشات و خرید و‬
‫تبادالت آنها با سازمان و ایجاد وفاداری در مشتریان می باشد‪.‬‬
‫مدیریت زنجیره تامین (‪)SCM‬‬
‫این جزء به دنبال مدیریت جریان موثر مواد ‪ ،‬جریانات مالی و اطالعاتی بین سازمان و مجموعه‬
‫شرکای تجاری آن می باشد ‪.‬‬
‫هوش کسب و کار (‪)BI‬‬
‫رویکردی ساختارمند و قاعده مند برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مجموعه فعالیتهای موجود در محیط بازار و رقبا‬
‫می باشد که منتج به الگو برداری از بهترین عملکردهای سایر شرکتهای رقیب می شود‪.‬‬
‫تجارت الکترونیک (‪)EC‬‬
‫این جزء به دنبال یکپارچگی تراکنشها در طرف خرید و فروش و انجام فعالیتهای فروش و از طرف دیگر برقراری مسایل‬
‫امنیتی که منجر به اعتماد طرف خرید می شود ‪ ،‬می باشد ‪.‬‬
‫برنامه ریزی منابع سازمان (‪)ERP‬‬
‫عبارت است از برنامه ریزی با یک دید بلند مدت برای تمامی منابع در دسترس در کل گستره یک سازمان ‪ .‬این جزء سیستم جامع اطالعاتی‬
‫قابل تغییر و تنظیم مبتنی بر کامپیوتری است که با کمک یک پایگاه داده ای باعث یکپارچه سازی تمام فرآیندها ‪ ،‬بخش ها ‪ ،‬اطالعات و‬
‫منابع شده و با هدف مدیریت موثر منابع دسترس ی آنی به اطالعات در زمینه ها و بخشهای مختلف را فراهم می آورد‪.‬هدف نهایی این جزء‬
‫این است که اطالعات فقط یکبار وارد سیستم شوند‪.‬‬
‫بعد ّاول‬
‫‪C2C‬‬
‫روابط‬
‫‪B2B , B2C ,‬‬
‫فرهنگ‬
‫جامعه‬
‫اقتصاد‬
‫بازارها‬
‫تجارت‬
‫بعد ّ‬
‫سوم‬
‫پاسخگویی‬
‫بعد چهارم‬
‫بعد ّ‬
‫دوم‬
‫مدلهای مالی‪/‬‬
‫کسب و کار‬
‫بعد مالی ‪/‬کسب و کاری‬
‫این بعد بیشتر به مجموعه فرصتهایی می پردازد که می توان آنها را به عنوان یک نهاد الکترونیک اعمال کرد تا نوعی واقعیت فیزیکی ‪ ،‬این‬
‫بعد به مواردی همچون کارایی عملیاتی و کاهش هزینه های می پردازد‪.‬‬
‫بعد روابط‬
‫هر گونه رابطه در کسب و کار های الکترونیکی با هدف ورود به بازارهای جدید و ارتقای تعامل با مشتریان ‪ ،‬تامین کنندگان و‬
‫شرکا صورت می گیرد‪ .‬روی آوری به کسب و کارهای الکترونیک به همراه تغییرات عمده در مدیریت روابط مشتریان ‪ ،‬مدیریت‬
‫زنجیره تامین و مدیریت زیر ساختارهای تکنولوژیک است‪.‬‬
‫بعد تجاری‬
‫تاکید عمده این بعد بر اهمیت تکنولوژی در کسب موفقیت تجاری و پاسخگویی سریع به تقاضای مشتریان است‪.‬این‬
‫جنبه با خرید و فروش به صورت الکترونیکی مرتبط می باشد و به منظور پشتیبانی از موثرترین مکانیزمهای خرید و فروش‬
‫‪ ،‬نیازمند ایجاد سیستم ها ‪ ،‬خدمات ‪ ،‬مدلها و روابط مناسب می باشد ‪.‬نکته مهم این است که این بعد می تواند سایر‬
‫جنبه ها را نیز تحت تاثیر پوشش قرار دهد ‪.‬‬
‫پاسخگویی‬
‫این بعد مرتبط با میزان کارایی و زمان بندی بهینه تعامالت تجاری است‪ .‬در اینجا پاسخگویی به معنای حداقل‬
‫رساندن فاصله زمانی بین دریافت سفارش ‪ ،‬انجام و تحویل آن است‪.‬‬
‫از این طریق می توان کارایی سیستمهای عملیاتی ‪ ،‬محاسباتی و خدمات پشتیبانی را در جهت ارائه سفارشات افزایش‬
‫داد ‪ .‬مهمترین نتایج این بعد ‪ ،‬بهبود کارایی ‪ ،‬کاهش میزان اشتباهات و افزایش نسبی رضایت مشتری است‪.‬‬
‫عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کارهای الکترونیک‬
‫معیارها‬
‫مشخصه ها و مصادیق‬
‫‪ -1‬راحتی در یادگیری برای انجام فعالیت در سایت‬
‫‪ -2‬تعامالت در سایت واضح و قابل درک باشد‬
‫‪ -3‬قابلیت هدایت سریع و آسان‬
‫‪ -4‬احساس راحتی در استفاده از سایت‬
‫‪ -5‬ظاهر جذاب سایت‬
‫‪ -6‬انتقال احساس شایستگی از طرف سایت به کاربر‬
‫قابلیت استفاده‬
‫اطالعات‬
‫ارائه خدمات در تعامالت‬
‫‪ -7‬تناسب طراحی سایت با نوع و ماهیت کاربری آن‬
‫‪ -8‬ایجاد یک تجربه مثبت برای کاربر از طرف سایت‬
‫‪ -9‬فراهم کردن اطالعات دقیقی‬
‫‪-10‬فراهم کردن اطالعات باور پذیر‬
‫‪-11‬فراهم کردن اطالعات به موقع‬
‫‪-12‬فراهم کردن اطالعات مرتبط‬
‫‪-13‬فراهم کردن اطالعات در بهترین و مناسب ترین سطح جزئیات‬
‫‪ -14‬درک و فهم سریع و آسان اطالعات‬
‫‪ -15‬ارائه اطالعات در شکل و حالتی مناسب‬
‫‪ -16‬وجود یک شهرت خوب‬
‫‪-17‬ایجاد یک احساس امنیت برای انجام تعامالت به صورت کامل‬
‫‪ -18‬شخص ی سازی‬
‫‪ -19‬امنیت اطالعات شخص ی در پایگاه داده ای سایت‬
‫‪ -20‬انتقال حس اجتماعی برای افراد‬
‫‪ -21‬تسهیل انجام ارتباطات با سازمان‬
‫‪-22‬ارائه کال و خدمات مناسب در زمان قول داده شده‬
‫‪-23‬برداشت و ادراک کامل‬
‫در نهایت می توان گفت که راز موفقیت در کسب و کار الکترونیک وجود یک رویکرد از خارج به‬
‫داخل شرکت است‪ .‬یعنی به جای آغاز از نقطه ” شما چه چیزی انجام می دهید و چگونه“ از‬
‫نیازها و انتظارات مشتری شروع به کار می کنیم ‪.‬‬
‫پس در نتیجه فناوری اینترنت باعث می شود کسب و کارها به سمت سیستمهای کشش حرکت‬
‫کنند ‪ .‬پس می توان شرط موفقیت در یک کسب و کار الکترونیکی را در درک صحیح چرایی ها‬
‫و چگونگی های استفاده از اینترنت دانست‪.‬‬
‫می توان چنین نتیجه گرفت که مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متالطم و‬
‫پیچیده امروزی امری ضروری است زیرا که فرایندهای موجود در کسب و کارهای سنتی‬
‫متحول شده و به سمت دسترس ی سریع و جهانی ‪ ،‬سرعت در کل زنجیره تامین و انجام کسب و‬
‫کار به صورت الکترونیک پیش می رود‪.‬‬
Hessami. A. G., 2010. A Systems Framework for Strategic Approach to
Risk in E-Business. International Journal of Information Science and
Management. Pp:89-122.
Li.H., 2010. Expanding the Enterprise Exports by E-business.
International Journal of Business and Management . 5(10): 248-250.
Li.S., 2009. Exploring on Chinese Foreign Trade Issues Based on EBusiness. International Journal of Business and Management . 4(11) :
94-97.
Coltman.T.R., Devinney.T.M., Midgley. D.F., 2007. e-Business strategy and
firm performance: a latent class assessment of the drivers and impediments to
success. Journal of Information Technology . 22: 87–101.
Osterwalder. A., Pigneur. Y., 2003. MODELLING VALUE PROPOSITIONS
IN E-BUSINESS. University of Lausanne. ICEC’2003. 1-12.