ارائه‌شده توسط خانم‌ها کریم‌پور

Download Report

Transcript ارائه‌شده توسط خانم‌ها کریم‌پور

‫بسم هللا الرحمن‬
‫الرحیم‬
‫سندچشم انداز بیست ساله کشورتجلی آرمانها واهدافی‬
‫مردمی است که حکومت جمهوری اسالمی رامسئول تحقق‬
‫بخشیدن به آنها میدانند‪.‬‬
‫عملی شدن این اهداف بدون پیوند تنگاتنگ مردم و‬
‫حکومت که همان اعتماد و اطمینان متقابل به دولت‬
‫است میسر نخواهد شد‪.‬‬
‫اعتماد عمومی به محور بسیار‬
‫به همین علت موضوع‬
‫مهمی در مدیریت دولتی تبدیل شده است ‪.‬‬
‫دولت (قوای مجریه ‪،‬مقننه وقضائیه) و مدیریت دولتی‬
‫دو نهاد محوری جامعه مدنی میباشند‪.‬لذا در‬
‫این فصل با میان مدل مفهومی پیوند مردم – دولت‬
‫پیشنهادهایی برای ارتقای همکاری شهروندان با دولت‬
‫مطرح می گردد‪.‬‬
‫تعریف جامعه مدنی‪:‬‬
‫جامعه مدنی از گذشته به خصوص در یونان باستان مطرح بوده ولی مفهوم مدرن آن از زمان هگل مطرح‬
‫شده و به معنای حلقه واسط بین مردم ودولت است‪.‬‬
‫جامعه مدنی در مقابل دولت قرار میگیردو به حوزه ای از روابط اجتماعی اطالق میشود که فارغ از دخالت قدرت‬
‫سیاس ی است ومجموعه ای از نهادها ‪ ،‬موسسات‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬تشکل های خصوص ی وغیر خصوص ی ‪ ،‬گروههای‬
‫فشار و‪ ...‬را در بر می گیرد‪.‬‬
‫جامعه مدنی دراین معنا برای اثبات مطلوبیت آزادی و حقوق فردی وایجادمحدودیتهایی برای دولت است ‪.‬‬
‫جامعه مدنی دولتی پاسخگو می طلبدکه حقوق شهروندان رارعایت نماید‪،‬آزادی رامحدود نکندو در جامعه قانون‬
‫حکم فرما باشد‪.‬‬
‫مفهوم‬
‫اعتماد‬
‫‪:‬‬
‫با تمرکزبر‬
‫اعتماد‬
‫ابزار بهبود عملکرد دولت در مالکیت‬
‫سیاسی(اعتما‬
‫مردم ساالری‬
‫دبه دولت)‬
‫مزایا‪:‬‬
‫ تولید ثروت‬‫ شکل گیری جامعه خردمندانهبا تمرکز بر‬‫سرمایه‬
‫مربوط به اقدامات جمعی‬
‫اجتماعی‬
‫ند انجام امور‬
‫– درک گره خوردگی سرنوشت‬
‫افراد جامعه‬
‫– کاهش جرایم‬
‫کلیدی‬
‫سعه اقتصادی‬
‫اصلی رشد اقتصادی‬
‫( نظریه فوکویا ما )‬
‫با تمرکز بر‬
‫اعتماد‬
‫متقابل‬
‫شیوه های‬
‫تعریف‬
‫اعتماد‬
‫تعریف سرمایه‬
‫اجتماعی‪:‬‬
‫سرمایه اجتماعی نوعی دارایی است که به طور مستمر در‬
‫روابط افراد ‪ ،‬اجتماعات ‪ ،‬شبکه ها یا جوامع شکل می‬
‫گیرد‪.‬تعریف‬
‫اعتماد‪:‬‬
‫تعاریف متعددی ازاعتمادوجود دارد‪.‬‬
‫هارورسون اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی‬
‫رویدادها‪،‬فرآیندها یا اشخاص می داند ‪.‬‬
‫یوتنیم معتقد است اعتماد همان میل به اتکاء به طرف‬
‫دیگر و در پیش گرفتن اقداماتی که در شرایط خاص یک‬
‫طرف را در مقابل طرف دیگر آسیب پذیر می نماید‪.‬‬
‫میشرا وراجر هم تعریفی مشابه یوتنیم دارند‪.‬‬
‫پس به طور کلی می توان اعتماد را اتکاء بر اقدامات‬
‫مشروط آتی طرفین تعریف کرد‪.‬‬
‫انواع اعتماد ‪:‬‬
‫اعتماد‬
‫راهبردی‬
‫نظری‬
‫ه‬
‫آسلن‬
‫ر‬
‫اعتماد‬
‫خاص‬
‫اعتماد‬
‫اخالق‬
‫گرایانه‬
‫بیان اسرار‬
‫ایمان به هم‬
‫قطاران در مجمعی‬
‫خاص‬
‫ایمان به افرادیکه‬
‫نمی شناسید دیدگاه‬
‫خوش بینانه از‬
‫جهان‬
‫مبنای جامعه مدنی‬
‫اعتماد‬
‫اعتباری‬
‫نظری‬
‫ه‬
‫توما‬
‫س‬
‫اعتماد‬
‫متقابل‬
‫اعتماد‬
‫اجتماعی‬
‫مبتنی بر نظریه‬
‫عاملیت‬
‫تعامل پی در پی‬
‫میان طرفین‬
‫شامل ‪:‬اعتماد بین‬
‫شخصی‪،‬اعتماد نهادی‬
‫و اعتماد تعمیم‬
‫یافته‬
‫نظریه عاملیت یا تئوری اصیل –وکیل‪:‬‬
‫در مقابل نظریه خادمیت‪،‬این نظریه بر مدل انسان اقتصادی استوار است‪.‬بدین معنی که انسان را بازیگر‬
‫خردمندی‬
‫می داندکه همواره میکوشد منفعت خود راحداکثر نماید‪.‬براین اساس مدیران ونیز صاحبان سرمایه تالش میکنند‬
‫حداکثر بهره را از حداقل منابع ببرند‪.‬‬
‫نظریه خادمیت‪:‬‬
‫مدیران خادمان سازمان میباشند که خود را وقف اهداف سازمان نموده واهداف ومنافع سازمان را بر منافع فردی‬
‫خود برتر میدانند ‪.‬‬
‫تعریف اعتماد‬
‫اعتباری‪:‬‬
‫بخشی از اعتماد عمومی نسبت به دولت است که در واقع‬
‫اعتماد یک فرد به فرد دیگر در انجام اقدامی نسبت به‬
‫اعتماد‬
‫تعریف‬
‫گونه ای که فرد امکان کنترل ونظارت‬
‫است‪،‬به‬
‫خود‬
‫نداشته باشد‪.‬‬
‫نهادی‪:‬‬
‫اعتماد مردم به سازمانها‪ ،‬نهادهای رسمی ونیز اعتماد‬
‫واصناف می باشد‪.‬‬
‫تعریفاقشار‬
‫مردم به‬
‫اعتماد‬
‫تعمیم یافته‪:‬‬
‫داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها‬
‫به گروههای قومی وقبیله ای می باشد‪.‬‬
‫اعتماد‬
‫مبتنی بر‬
‫خصیصه ها‬
‫نظری‬
‫ه‬
‫ذاکر‬
‫اعتماد‬
‫مبتنی بر‬
‫فرآیند‬
‫اعتماد‬
‫مبتنی بر‬
‫نهاد‬
‫انتظارات از‬
‫خصایصی نظیر‪:‬‬
‫جنسیت‪ ،‬سن‪ ،‬نژاد‬
‫انتظارات از‬
‫رابطه بده‪-‬‬
‫بستانی‬
‫پذیرفتن‬
‫استانداردهای حرفه‬
‫ای ومنشورهای‬
‫اخالقی‪،‬مدیریت‬
‫قوانین و اجرای‬
‫قوانین‬
‫اعتماد عمومی محور مهم مدیریت دولتی ‪:‬‬
‫حاکمیت مردم ساالر سالم بر اعتماد میان مقامات دولتی ‪ ،‬مدیران‬
‫دولتی و مردم استوار است و افول اعتماد عمومی به نهادها و‬
‫سازمانهای دولتی شاخص وجود مشکالت اساسی در نظامهای سیاسی مردم‬
‫ساالر است ‪.‬‬
‫هسته اصلی حاکمیت موفق اعتماد به دولت است‬
‫‪ -1‬مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی خط مشی گذاری‬
‫‪-2‬مشارکت در انجام‬
‫اعتماد عمومی‬
‫جلب اعتماد شهروندان‬
‫امور عمومی دولت (پرداخت مالیات ‪ ،‬پرداخت انواع عواض و ‪)...‬‬
‫‪ -3‬همراهی شهروندان با سیاستهای دولت بدون توسل به زور‬
‫کاهش مشروعیت مردمی‬
‫هزینه عرضه خدمات‬
‫کاهش قدرت فرمانروایی دولت‬
‫افزایش‬
‫چهار چوبهای نظری اعتماد به دولت ‪:‬‬
‫به طور کلی برای تبیین اعتماد عمومی چهار جهت گیری‬
‫نظری اصلی مطرح است ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫مدیریت دولتی‬
‫مدیریت‬
‫جامعه شناسی‬
‫اقتصاد‬
‫مدیریت‬
‫دولتی‪:‬‬
‫منشاء بی اعتمادی‪ :‬بارکاری دولت (‬
‫عدم توازن دخل و خرج دولت )‬
‫عدم رضایت‬
‫شهروندان‬
‫وفا‬
‫داری‬
‫شکایت (تظلم‬
‫خواهی )‬
‫خودداری از دریافت‬
‫خدمات‬
‫راه حل‪ :‬مدیریت‬
‫انتظارات شهروندان‬
‫مدیریت ‪:‬‬
‫سطح کالن‬
‫منشاء بی‬
‫اعتمادی ‪:‬‬
‫عملکرد دولت‬
‫سطح خرد‬
‫قضاوت‬
‫شهروندان‬
‫وفاداری‬
‫خودداری از‬
‫دریافت‬
‫خدمات‬
‫شکایت‬
‫راه حل‪:‬‬
‫خدمات با کیفیت‬
‫عرضه‬
‫جامعه شناسی ‪:‬‬
‫منشاء بی اعتمادی‪:‬حاکمیت فرهنگ بی‬
‫اعتمادی‬
‫وفاداری‬
‫شکایت‬
‫خودداری‬
‫از دریافت‬
‫خدمات‬
‫ماعی – ایجاد هنجار ها در جامعه – ایجاد هویت در جامعه‬
‫اقتصاد ‪:‬‬
‫ی اعتمادی ‪ :‬نظریه عاملیت یا فلسفه وکیل‪ -‬اصیل‬
‫تقابل با‬
‫دولت‬
‫راه حل ‪ :‬مشارکت‬
‫شهروندان در تصمیم‬
‫گیریها‬
‫مدیریت دولتی مشارکت‬
‫جویانه ‪:‬‬
‫تعامل منفعالنه دولت – شهروندان ( شبه مشارکت )‪:‬‬
‫صرفا در جریان امور قرار گرفتن شهروندان‬
‫ً‬
‫طبقه‬
‫بندی ‪1‬‬
‫تعامل فعاالنه دولت ‪-‬شهروندان(مشارکت قابل اعتماد)‪:‬‬
‫تأثیرگذاری شهروندان در تصمیم گیریها‬
‫تعامل‬
‫شهروندان با‬
‫دولت‬
‫تعامالت غیر هم زمان‪:‬‬
‫نامه ‪ ،‬نامه الکترونیکی و میز گرد دیجیتالی‬
‫طبقه‬
‫بندی ‪2‬‬
‫تعامالت هم زمان ‪:‬‬
‫گفت و شنود رو در رو ‪ ،‬جلسات‬
‫عمومی ‪ ،‬گفت و شنود دیجیتالی‬
‫در زمان‬
‫واقعی‬
‫حالتهای پاسخ گویی به شهروندان در‬
‫تعامل غیر هم زمان ‪:‬‬
‫‪-1‬عدم پاسخ دهی ‪ :‬ناشی ازمسئولیت پذیری کم ایجاد ابهام یا بی‬
‫اعتمادی به شهروندان‪.‬نتیجه‪ :‬ایجاد نارضایتی شهروندان‬
‫‪ -2‬دریافت پاسخ کلی‪ :‬ناشی ازمسئولیت پذیری کم ایجاد ابهام یا‬
‫بی اعتمادی به شهروندان‪.‬نتیجه‪ :‬فقط دریافت پیام‬
‫‪-3‬دریافت پاسخ اطالعاتی مستقیم‪ :‬دریافت اطالعات مناسب ومرتبط از‬
‫سوی دولت‬
‫‪-4‬ارجاع به دیگران‪ :‬اغلب تاخیر طوالنی در دریافت‬
‫جواب‪.‬نتیجه‪:‬ایجاد تصویر منفی از دولت درذهن شهروندان‬
‫مراحل تعامل شهروندان با دولت ‪:‬‬
‫برای تعامل شهروندان با دولت می توان‬
‫مدلی چهار مرحله ای تصور کرد‬
‫که تعامل مشارکت جویانه در مرحله آخر آن‬
‫شکل می گیرد‪.‬‬
‫میزان دسترسی آسان به دولت ‪ :‬توانایی‬
‫برقراری ارتباط با دیگران نه توانایی‬
‫ارسال یک پیام به دیگران‬
‫قابلیت‬
‫دسترسی‬
‫سازوکارهای تعامل شهروندان – دولت ‪ :‬تلفن ‪،‬‬
‫گفت و شنود چهره به چهره ‪ ،‬نامه الکترونیک ‪،‬‬
‫شبکه های دیجیتالی‬
‫جستجوی‬
‫اطالعات‬
‫مبادله خدمات عمومی ‪ :‬نظیر مالیات ‪ ،‬صدور و‬
‫تمدید گواهی نامه ‪ ،‬ثبت وسایل نقلیه (دولت‬
‫الکترونیک )‬
‫مشارکت شهروندان در فرآیند حاکمیت ‪ :‬از طریق‬
‫جلسات عمومی ‪ ،‬همایشها ‪،‬‬
‫صندوق انتقادات و پیشنهادات‬
‫دریافت خدمات‬
‫حوزه عمومی‬
‫ویژگیهای حاکمیت مشارکت جویانه‪:‬‬
‫‪-1‬دسترسی دولت و شهروندان به‬
‫متوازن‬
‫اطالعات‬
‫باز دولت در‬
‫دستور کار‬
‫‪-2‬‬
‫وجودبا‬
‫تعامل‬
‫شهروندانجهت بررسی‬
‫زمان کافی‬
‫‪-3‬‬
‫موضوعات بحث‬
‫برانگیز به زور‬
‫بودن از توسل‬
‫‪-4‬فارغ‬
‫شهروندان )‬
‫دولت‬
‫قواعد مشخص‬
‫وجودوچهارچوب و‬
‫(‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫جهت بحث طرفین‬
‫‪ -6‬مشارکت با شهروندان‬
‫‪-7‬تعامل آزادانه بین دولت و‬
‫شهروندان‬
‫رسمیت شناختن تفاوتها و‬
‫‪-8‬به‬
‫رد پیش داوریها‬
‫با شکل گیری مدیریت دولتی مشارکت جویانه ‪ ،‬پاسخگویی‬
‫عمومی در سازمانهای بخش دولتی نهادینه می شود‬
‫نظریه دنهارت ‪ :‬هیچ چیز دولت را از پایه نمی لرزاند به‬
‫جز وجود این باور عامه که حاکمان و مدیران دولتی به‬
‫جای توجه به منفعت عامه به منفعت شخصی خود فکر می کنند‪.‬‬
‫حال به جهت اینکه کارکنان و مدیران و کارگزاران دولت‬
‫نشان دهند که به منفعت عامه پایبندند باید پاسخگویی را‬
‫سرلوحه کار خود کنند‪.‬پاسخگویی عمومی یکی از استانداردهای‬
‫مردم محوری دولت است‪.‬‬
‫عدم‬
‫پاسخگویی‬
‫دولت‬
‫بی‬
‫اعتمادی‬
‫شهروندان‬
‫انواع پاسخگویی از دیدگاه جنسن‪:‬‬
‫جنسن‬
‫پاسخگ‬
‫ویی‬
‫قانون‬
‫ی‬
‫میزان‬
‫تبعیت‬
‫متصدیان‬
‫امور‬
‫عمومی‬
‫از‬
‫قانون‬
‫پاسخگ‬
‫ویی‬
‫مالی‬
‫میزان‬
‫مصرف‬
‫اثر بخش‬
‫متصدیان‬
‫امور‬
‫عمومی‬
‫از‬
‫منابع‬
‫مالی‬
‫پاسخگ‬
‫ویی‬
‫عملکر‬
‫دی‬
‫میزان‬
‫پاسخگ‬
‫ویی‬
‫مردم‬
‫ساالر‬
‫میزان‬
‫تحقق‬
‫اهداف و‬
‫انتظارا‬
‫ت سیاست‬
‫مداران‬
‫توسط‬
‫متصدیان‬
‫امورعمو‬
‫می‬
‫ارج‬
‫نهادن‬
‫متصدیان‬
‫امور‬
‫عمومی‬
‫به‬
‫ارزشهای‬
‫مردم‬
‫ساالر‬
‫پاسخگ‬
‫ویی‬
‫اخالقی‬
‫میزان‬
‫رعایت‬
‫استاندا‬
‫رد اصول‬
‫اخالقی‬
‫توسط‬
‫متصدیان‬
‫امور‬
‫عمومی‬
‫رضایتمندی شهروندان از مدیریت دولتی ‪:‬‬
‫تا زمانی که پاسخگویی سبب رضایت شهروندان نشود اعتماد‬
‫عمومی چندان تقویت نمی شود‪.‬‬
‫رشته مدیریت یکی از دیدگاههای مهم در زمینه اعتماد عمومی‬
‫است علت اصلی اعتماد یا بی اعتمادی را عملکرد می داند و‬
‫رضایتمندی متغییری است که این دیدگاه را به طور کامل و‬
‫جدا از سایر متغییرها بیان می کند‬
‫ابعاد‬
‫رضایتمندی‬
‫حساس بودن‬
‫به عرضه‬
‫خدمات به‬
‫شهروندان‬
‫اتکا پذیر‬
‫بودن‬
‫متصدیان‬
‫امور‬
‫عمومی‬
‫هزینه ها‬
‫ارتباطات‬
‫دسترسی به‬
‫تسهیالت و‬
‫خدمات‬
‫سنجش ابعاد رضایتمندی ‪ ،‬سنجش کیفیت خدمات را نشان‬
‫می دهد‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫بهتر‬
‫خدمات‬
‫عمومی‬
‫افزایش‬
‫رضایتمند‬
‫ی‬
‫شهروندان‬
‫از خدمات‬
‫عمومی‬
‫اعتماد‬
‫بیشتر‬
‫شهروندان‬
‫به خدمات‬
‫عمومی و‬
‫دولت‬
‫نظریه عملکرد خرد ‪ :‬اصالحات عمومی نوین داللت بر‬
‫بهتر شدن کیفیت خدمات عمومی داشته و سطوح باالی‬
‫رضایتمندی مردم و اعتماد به دولت را در پی دارد‪.‬‬
‫ترکیب عوامل مؤثر در اعتماد عمومی به‬
‫مدیریت دولتی‪:‬‬
‫مدیریت‬
‫عامه‬
‫‪-1‬‬
‫دولتی‬
‫مشارکت‬
‫جویانه‬
‫با‬
‫تقویت‬
‫سرمایه‬
‫اجتماعی‬
‫‪،‬‬
‫هنجارها‬
‫و هویت‬
‫شهروندا‬
‫ن‬
‫فضای‬
‫مردم حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارند‬
‫رضایتمن‬
‫دی‬
‫همکاری‬
‫شهروندی‬
‫مبتنی‬
‫از نهاد‬
‫بر‬
‫ها‪-‬‬
‫اعتماد‬
‫پاسخگوی‬
‫اعتماد‬
‫فرآینده‬
‫عمومی‬
‫ی عمومی‬
‫متقابل‬
‫ا و‬
‫دولت ‪-‬‬
‫ستاده‬
‫های‬
‫شهروند‬
‫مدیریت‬
‫دولتی‬
‫سیاسی‬
‫سازنده‬
‫تحقق‬
‫چشم‬
‫انداز‬
‫کشور‬
‫فضای سیاسی سازنده ‪ :‬محیطی سیاسی که در آن احزاب سیاسی‬
‫کشور حول ارزشها و اصول اصلی چشم انداز بیست ساله کشور‬
‫با هم رقابت می کنند‪.‬‬
‫نتیجه گیری ‪:‬‬
‫مشارکت‬
‫مستقیم‬
‫شهروندان‬
‫تدوین‬
‫سیاستها و‬
‫خط مشی های‬
‫دولت‬
‫حل‬
‫منازعات‬
‫سیاسی‬
‫مواردی که باید در نظر گرفت تا شهروندان درتمامی صحنه ها‬
‫دولت‬
‫دولت را یاری نمایند‪:‬‬
‫‪-1‬دکترین مدیریت دولتی با اتکا بر اندیشه های اسالمی‬
‫تدوین شود‬
‫کارکنان‪.‬و مدیران بخش دولتی باید امانتدار مردم‬
‫‪-2‬‬
‫باشند‪.‬‬
‫افرادی که داوطلب پستهای مدیریت دولتی هستند باید‬
‫‪-3‬‬
‫داشته باشند‬
‫باکار‬
‫انجام آن‬
‫توانایی‬
‫طاقت و‬
‫شایسته‪.‬تر از‬
‫راافراد‬
‫وجود‬
‫به شخصی‬
‫سپردن امور‬
‫‪-4‬‬
‫خیانت است‪.‬‬
‫ایشان‬
‫مدیران از چشم مردم نه فقط باعث دوری از مشکالت آنهااست‬
‫دور بودن‬
‫‪-5‬‬
‫شود‪.‬‬
‫سلب می‬
‫نیز از او‬
‫مردمامور‬
‫اداره‬
‫الزم‬
‫نابودی‬
‫ارزشی و‬
‫موجب بی‬
‫برایبه‬
‫اهانت‬
‫آگاهی و‬
‫بلکه توجهی‬
‫‪-6‬به‬
‫اهمیت شود‪.‬‬
‫دولت می‬
‫دادن و مصرف نکردن بیت المال و بودجه عمومی‬
‫‪-7‬‬
‫مردم به نفع منافع شخصی مدیران دولتی‪.‬‬
‫‪-8‬عدم استفاده مدیریت از شیوه های مستبدانه ‪.‬‬
‫علل سقوط‬
‫دولتها از‬
‫دیدگاه امام‬
‫علی (ع)‬
‫محروم کردن‬
‫توجه کردن‬
‫مقدم دانستن‬
‫از بین بردن‬
‫انسانهای با‬
‫به امور‬
‫امور جزئی‬
‫کارهای اصلی‬
‫فضیلت‬
‫جزئی‬
‫چگونه می توان به شکل گیری مدیریت دولتی‬
‫مشارکت جویانه در ایران کمک کرد؟‬
‫‪-1‬طراحی نظام آموزش مدیریت دولتی کشور‬
‫‪-2‬تدوین منشور شهروندی ( سند حق و حقوق‬
‫شهروندان نسبت به دولت)‬
‫‪-3‬تدوین چهارچوب اصول اخالقی مدیران و کارکنان‬
‫سازمانهای دولتی‬
‫‪-4‬تدوین چهارچوب مشارکت شهروندان در مدیریت‬
‫دولتی‬
‫توان بالقوه‬
‫تحلیل مسائل‬
‫کالن مدیریت‬
‫دولتی‬
‫طراحی نظام‬
‫آموزشی مدیریت‬
‫دولتی کشور‬
‫تغییر‬
‫تدریس رشته‬
‫بنیادین‬
‫مدیریت توسط‬
‫مواد آموزشی‬
‫متخصصان علمی و‬
‫رشته‬
‫اجرایی‬
‫مدیریت‬
‫تدوین چهارچوب اصول‬
‫اخالقی مدیران و‬
‫کارکنان سازمانهای‬
‫دولتی‬
‫آشنایی کارکنان و‬
‫مدیران دولتی با‬
‫تنظیم اصول اخالقی‬
‫اصول و‬
‫اسالمی برای کارکنان‬
‫استانداردهای‬
‫و مدیران دولتی‬
‫بنیادی‬
‫تدریس در‬
‫دانشگاههای‬
‫تخصصی‬
‫مدیریت‬
‫تدوین چهار چوب‬
‫مشارکت شهروندان در‬
‫مدیریت دولتی‬
‫ایجاد‬
‫روابط مثبت‬
‫با عامه‬
‫مردم‬
‫انعکاس‬
‫مشکالت‬
‫شهروندان و‬
‫بیان راه حل‬
‫آنها افزایش‬
‫اعتماد‬
‫عمومی به‬
‫تصمیمات و‬
‫فعالیتهای‬
‫سازمانها‬
‫بهبود عرضه‬
‫خدمات با‬
‫تشویق‬
‫مشارکت‬
‫شهروندان‬
‫حل تفاوت در‬
‫دیدگاهها با‬
‫اعتماد‬
‫متقابل‬
‫افزایش یادگیری‬
‫متقابل دولت و‬
‫شهروندان از‬
‫طریق ارائه‬
‫اطالعات و تجارب‬
‫چگونه می توان پاسخگویی عمومی را تعریف‬
‫کرد؟‬
‫‪ -1‬تدوین قانون پاسخگویی عمومی در‬
‫سازمانهای دولتی‬
‫‪-2‬تدوین و تصویب قانون آزادی اطالعات‬
‫‪-3‬تدوین اصول اطالعات آزاد عمومی‬
‫‪-4‬بهبود رابطه مدیران دولتی و شهروندان‬
‫تدوین اصول اطالعات آزاد عمومی‪:‬‬
‫‪ -1‬عامه مردم حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارند‪.‬‬
‫‪-2‬دولت باید صحت اطالعات عمومی را صرف نظر از شکل آنها تضمین‬
‫کند‪.‬‬
‫دولت باید اشاعه ‪ ،‬بازتولید و باز توزیع اطالعات عمومی را‬
‫‪-3‬‬
‫تضمین کند‪.‬‬
‫‪-4‬حفظ اسرار متقابل دولت و شهروندان‪.‬‬
‫‪-5‬تضمین تنوع منابع اطالعاتی برای کسب اطالعات عمومی‪.‬‬
‫‪-6‬دولت نباید اجازه دهد که عامل هزینه مانع از دسترسی عامه به‬
‫عمومی شود‪.‬‬
‫اطالعات‬
‫تضمین کند که اطالعات مربوط به دولت به آسانی و در‬
‫دولت باید‬
‫‪-7‬‬
‫اشکال متنوع در دسترس و موجودند‪.‬‬
‫‪-8‬دولت باید دسترسی عامه به اطالعات عمومی را ‪ ،‬صرف نظر از‬
‫اینکه در کجا زندگی و کار می کنند از طریق شبکه ملی تضمین کند‪.‬‬
‫بهبود رابطه مدیران دولتی و شهروندان‪:‬‬
‫‪ -1‬در جریان قراردادن مردم از بودجه ساالنه و ‪ ...‬به عنوان ولی‬
‫نعمتان نظام‬
‫‪-2‬برخورد محترمانه ‪ ،‬عادالنه و مسالمت آمیز با شهروندان‬
‫‪ -3‬پایبندی به اجرای صحیح قوانین و مقررات‬
‫‪ -4‬پاییندی به تعهدات و وعده ها‬
‫‪-5‬بر قراری ارتباط باز صادقانه با مردم‬
‫‪-6‬گوش فرادادن مؤثر به مردم به جای سخن گفتن‬
‫‪-7‬ایجاد باور عمومی اطمینان به سازمانهای دولتی‬
‫‪-8‬در دسترس عامه بودن مدیران دولتی‬
‫‪-9‬بیان واقعیت با شیوه مناسب و در زمان مناسب‬
‫‪-10‬رعایت انصاف و احترام به مردم‬
‫‪-11‬عدم سرزنش مردم و کمک در جهت رفع مشکالت‬
‫چگونه می توان رضایتمندی شهروندان را بهبود‬
‫داد‪:‬‬
‫‪-1‬طراحی نظام ارزشیابی عملکرد سازمانهای دولتی بر‬
‫اساس شاخصهای سه گانه پاسخگویی –‬
‫رضایتمندی و اعتماد عمومی‬
‫‪-2‬تدوین سنجه رضایتمندی شهروند ایرانی‪:‬‬
‫‪)1-2‬هزینه های خدمات‬
‫‪)2-2‬ارتباطات‬
‫‪)3-2‬دسترسی به تسهیالت و خدمات‬
‫‪)4-2‬اتکاپذیر بودن مستخدمان عمومی‬
‫‪)5-2‬حساس بودن به نیازهای شهروندان‬
‫چگونه می توان اعتماد عمومی به دولت را ارتقا داد؟‬
‫‪-1‬باید ضمن تغییرشیوه انجام دادن امور در دولت و‬
‫سازمانهای دولتی ‪ ،‬نظامهای متفاوت را در دولت و‬
‫سازمانهای دولتی تغییر داد‪.‬‬
‫‪ -2‬باید درک عامه مردم را از دولت و سازمانهای دولتی‬
‫افزایش داد‪.‬‬
‫‪ -3‬دولت باید در عمل نشان دهد به منافع همه شهروندان‬
‫توجه می کند‪.‬‬
‫پایان‬