دريافت فايل

Download Report

Transcript دريافت فايل

‫ماتریس ‪SWOT‬‬
‫‪:‬‬
‫• ‪ SWOT‬چیست‬
‫‪ SWOT‬ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی‬
‫و توانایی های درونی سازمان از طریق خالصه سازی‬
‫مولفه های درونی و برونی می باشد‬
‫مهم ترین کاربرد آن در مدیریت استراتژیک است‬
‫سوات تجزیه و تحلیلی است که به سازمان ها کمک می کند بتوانند منابع داخلی‬
‫خود را در دوره های قوت و ضعف تجزیه و تحلیل کرده و آنها را در برابر محیط‬
‫خارجی به عنوان فرصت ها و تهدید ها به کارگیرند‬
‫این تکنیک در واقع از طریق ارتقا قدرت تصمیم گیری فردی و‬
‫موضوعی راه را برای مدیران هموار نموده و استفاده از آن در هر نوع‬
‫سازمانی تنها با شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید سازمان‬
‫امکان پذیر است‬
SWOT
SWOT is a summary of

Strengths )‫(قوت‬
 Weaknesses)‫(ضعف‬
Internal
 Opportunities )‫(فرصت‬
 Threats)‫(تهدید‬
External
‫‪SWOT‬ماتریس استراتژي‬
‫بیروني‬
‫فرصتها‬
‫تهدیدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫داخلي‬
‫‪SWOT‬ماتريس استراتژي‬
‫بيروني‬
‫فرصتها‬
‫تهديدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫داخلي‬
‫سازمان با استفاده‬
‫از نقاط قوت‬
‫داخلي مي كوشد‬
‫از فرصتهاي‬
‫خارجي بهره‬
‫گیري نموده و‬
‫زمینه تحقق‬
‫رسالت را فراهم‬
‫سازد‬
‫‪SWOT‬ماتريس استراتژي‬
‫بيروني‬
‫فرصتها‬
‫تهديدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫داخلي‬
‫سازمان از‬
‫راهبردهاي‬
‫توانمند سازي‬
‫دروني براي‬
‫بهره برداري از‬
‫فرصتهاي‬
‫بیروني استفاده‬
‫مي كند‬
‫‪SWOT‬ماتريس استراتژي‬
‫بيروني‬
‫فرصتها‬
‫تهديدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫داخلي‬
‫سازمان با بهره‬
‫برداري از نقاط‬
‫قوت خود سعي‬
‫مي كند كه‬
‫تهدیدها را ازبین‬
‫ببرد‬
‫‪SWOT‬ماتريس استراتژي‬
‫بيروني‬
‫فرصتها‬
‫تهديدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫داخلي‬
‫سازمان با بهره‬
‫برداري از نقاط‬
‫قوت خود سعي‬
‫مي كند تهدیدها‬
‫را كنترل نموده‬
‫و اثر آنها را‬
‫خنثي نماید‬
‫‪SWOT‬ماتریس استراتژي‬
‫بيروني‬
‫فرصتها‬
‫تهديدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫داخلي‬
‫سازمان با بهره‬
‫برداري از نقاط‬
‫قوت خود سعي‬
‫مي كند كه‬
‫تهدیدها را به‬
‫فرصتها تبدیل‬
‫كند‬
‫‪SWOT‬ماتریس استراتژي‬
‫بيروني‬
‫داخلي‬
‫فرصتها‬
‫تهديدها‬
‫نقاط قوت‬
‫‪SO‬‬
‫‪ST‬‬
‫نقاط ضعف‬
‫‪WO‬‬
‫‪WT‬‬
‫سازمان بایستي‬
‫نسبت به‬
‫توانمندسازي‬
‫خود اقدام نموده‬
‫و هم چنین از‬
‫تهدیدات محیط‬
‫خارجي پرهیز‬
‫نماید‬
‫فرآیند کلي طراحي و تدوین راهبردهاي سازمان‬
‫‪ ‬مراحل فرآیند کلي طراحی راهبرد سازمانی‬
‫‪ .1‬تشکیل ماتریس ‪SWOT‬‬
‫‪ .2‬تعیین خطوط اصلي راهبردهاي سازمان ‪(Strategy‬‬
‫)‪Lines‬‬
‫‪ .3‬تعیین نهایي راهبردهاي سازمان‬
‫مطالعه موردی‬
‫‪ ‬شركت ********از سال ‪ 1366‬فعالیت تولیدي خود را در زمینه رنگها و پوششهاي‬
‫حفاظتي و دریایي در شهر صنعتي شروع نمود‪ .‬شركت با بهره جستن از تجربه‬
‫افراد متخصص كه بیش از سي و پنج سال در عرصه تولید رنگ فعال بودهاند‬
‫توانست در زمان كوتاهي مورد توجه مصرف كنندگان قرار گرفته و در زمره چند‬
‫شركت مورد اعتماد مشتریان خود قرار گیرد‪ .‬شركت در جهت تأمین رنگ بسیاري‬
‫از پروژه هاي ملي‪ ،‬شركت داشته و تاكنون سهم عمدهاي از پوششهاي حفاظتي‬
‫فازهاي ‪ 1‬تا ‪ 10‬پارس جنوبي و بسیاري از كارخانجات پتروشیمي پاالیشگاهها و‬
‫نیروگاهها در سراسر ایران را پوشش داده است گروه خدمات فني شركت در هر‬
‫لحظه و هر مكان جهت نظارت و راهنمایي در جهت مصرف بهینه رنگ و جلوگیري‬
‫از ضایعات و سرعت بخشیدن به اعمال پوشش بر روي سطوح حضور یافته و از‬
‫ابتداي آماده نمودن سطح تا پوشش كامل آن همكاري الزم را با مشتریان بعمل مي‬
‫آورد‪.‬پس از جمعآوري اطالعات یک شرکت و طبقهبندي و تحلیل آنها‪ ،‬نتایج ذیل‬
‫حاصل شده است‪:‬‬
‫نقاط قوت‬
‫وزن‬
‫رتب نمره‬
‫ه‬
‫‪s1‬‬
‫سوابق اجرایی معتبر‬
‫‪0.0141‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.0423‬‬
‫‪s2‬‬
‫قیمت های رقابتی در بازار‬
‫‪045/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪135/0‬‬
‫‪s3‬‬
‫خدمات پس از فروش‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0876/0‬‬
‫‪s4‬‬
‫اعتبار باالی برند‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1168/0‬‬
‫‪s5‬‬
‫تنوع باالی محصوالت‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1772/0‬‬
‫‪s6‬‬
‫ارتباط خوب با مشتریان‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0876/0‬‬
‫‪s7‬‬
‫آموزش الکترونیکی کارکنان‬
‫‪0341/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1023/0‬‬
‫‪s8‬‬
‫کیفیت باالی محصوالت‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1329/0‬‬
‫‪s9‬‬
‫اخذ تأییدیه کیفی و بین المللی‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0876/0‬‬
‫‪s1‬‬
‫‪1‬‬
‫توجه ویژه به ‪HSE‬‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0786/0‬‬
‫‪s1‬‬
‫‪2‬‬
‫توجه به کیفیت زندگی کاری و ایمنی کارکنان‬
‫‪0584/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1752/0‬‬
‫‪s1‬‬
‫‪3‬‬
‫قابلیت و توانمندی طراحی و توسعه محصوالت جدید بر‬
‫طبق نیاز مشتریان‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1329/0‬‬
‫ضعف‬
‫نقاط ضعف‬
‫وزن‬
‫رتبه‬
‫نمره‬
‫‪w1‬‬
‫پیر شدن ساختار سازمانی‬
‫‪0584/0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0584/0‬‬
‫‪w2‬‬
‫تبلیغات و بازار یابی ضعیف‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪w3‬‬
‫عدم حضور در نمایشگاه ها‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0886/0‬‬
‫‪w4‬‬
‫عدم برخورداری از شبکه توزیع مناسب‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪w5‬‬
‫عدم برخورداری از تجربه کافی در معامالت بین المللی‬
‫‪0584/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1168/0‬‬
‫‪w6‬‬
‫عدم جذب منابع مالی جدید‬
‫‪735/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪146/0‬‬
‫‪w7‬‬
‫هزینه سربار باال‬
‫‪0443/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0886/0‬‬
‫‪w8‬‬
‫عدم حضور ناظر پروژه در سایتها‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0292/0‬‬
‫‪w9‬‬
‫فقدان مدیریت منابع انسانی کارا‬
‫‪0584/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1168/0‬‬
‫‪w10‬‬
‫‪R&D‬عدم وجود واحد‬
‫‪2‬‬
‫‪1168/0‬‬
‫‪w11‬‬
‫عدم ارتباط با مراکز دانشگاهی‬
‫‪0584/0‬‬
‫‪0262/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0524/0‬‬
‫فرصت ها‬
‫وزن‬
‫رتبه‬
‫نمره‬
‫‪O1‬‬
‫امکان بومی سازی مواد اولیه‬
‫‪09/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪270/0‬‬
‫‪O2‬‬
‫اشتغال زایی در مناطق محروم‬
‫‪032/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪096/0‬‬
‫‪O3‬‬
‫کره جنوبی‪KCC‬مبادله تکنولوژی با‬
‫‪065/0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪260/0‬‬
‫‪O4‬‬
‫بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا‬
‫‪075/0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪300/0‬‬
‫‪O5‬‬
‫قوانین حفظ محیط زیست‬
‫‪020/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪060/0‬‬
‫‪O6‬‬
‫کم بودن مالیات به علت صادرات زیاد‬
‫‪085/0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪340/0‬‬
‫‪O7‬‬
‫امکان دسترسی به امکانات و فناوری روز دنیا‬
‫‪065/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪195/0‬‬
‫‪O8‬‬
‫استقبال شرکت کشتی سازی‬
‫‪093/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪279/0‬‬
‫‪o9‬‬
‫تامین مواد اولیه از داخل‬
‫‪070/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪210/0‬‬
‫‪o10‬‬
‫شناسایی نقاط ضعف رقیبان‬
‫‪045/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪135/0‬‬
‫رتبه‬
‫نمره‬
‫تهدیدلت‬
‫وزن‬
‫‪T1‬‬
‫کمبود نقدینگی به دلیل طوالنی بودن دوره وصول مطالبات‬
‫‪1 055/0‬‬
‫‪055/0‬‬
‫‪T2‬‬
‫امکان دسترسی به امکانات و فناوری روز دنیا‬
‫‪1 065/0‬‬
‫‪065/0‬‬
‫‪T3‬‬
‫اعتماد مشتریان به رنگهای خارجی‬
‫‪2 045/0‬‬
‫‪090/0‬‬
‫‪T4‬‬
‫ورود رقبای جدید به صنعت‬
‫‪2 085/0‬‬
‫‪17/0‬‬
‫‪T5‬‬
‫به کارگیری تکنولوژی جدید توسط شرکت های رقیب‬
‫‪1 055/0‬‬
‫‪055/0‬‬
‫‪T6‬‬
‫ظهور محصوالت جایگزین برای برخی از محصوالت‬
‫‪1 055/0‬‬
‫‪055/0‬‬
‫ارزیابی وضع موجود سازمان‬
‫‪ ‬مجموع نمرات نقاط ضعف و قوت‪2/41:‬‬
‫‪ ‬مجموع نمرات فرصت ها و تهدیدات‪2/63:‬‬
‫‪O‬‬
‫وضعیت موجود‬
‫شرکت‬
‫‪W‬‬
‫‪S‬‬
‫‪T‬‬
‫ارزیابی وضع موجود سازمان‬
‫‪ ‬تدوین ‪ 4‬نوع استراتژي‪:‬‬
‫وضعیت موجود‬
‫شرکت‬
‫‪O‬‬
‫محافظه‬
‫كارانه‬
‫تهاجمي‬
‫‪W‬‬
‫‪S‬‬
‫رقابتي‬
‫تدافعي‬
‫‪T‬‬
‫دسته بندی استراتژی های‪:SWOT‬‬
‫استراتژی های ‪so‬‬
‫فرصتها‬
‫قوتها‬
‫افزایش فروش محصوالت فعلی در بازار فعلی‬
‫‪ O10‬و ‪ O8‬و ‪ O7‬و ‪O4‬‬
‫‪S10‬و ‪S8‬و ‪S6‬و ‪S2‬‬
‫استراتژی کاهش هزینه‬
‫‪ O10‬و ‪ O8‬و ‪ O7‬و ‪ O4‬و‬
‫‪O1‬‬
‫‪S10‬و ‪S6‬و ‪S1‬‬
‫توسعه صادرات به کشورهای هدف‬
‫‪ O7‬و ‪ O6‬و ‪O4‬‬
‫‪S13‬و ‪S10‬و ‪S8‬و ‪S6‬و ‪S4‬‬
‫استراتژی های ‪st‬‬
‫تهدیدها‬
‫قوتها‬
‫تمرکز بیشتر بر حوزه ی رنگهای دریایی و‬
‫ارتباط تکنولوژیک با شرکتهای بین المللی جهت‬
‫پاسخگویی به تحوالت سریع فناوری‬
‫‪ T4‬و ‪ T3‬و ‪T1‬‬
‫‪S10‬و ‪S9‬و ‪S8‬و ‪S4‬‬
‫کوتاه کردن چرخه عمر طراحی و توسعه‬
‫‪R&D‬‬
‫‪ T6‬و ‪ T5‬و ‪T4‬‬
‫‪S10‬و ‪S9‬و ‪S8‬و ‪S6‬و ‪S4‬‬
‫جلب هر چه بیشتر اعتماد مشتریان از طریق‬
‫بهره جستن از کیفیت باال و تنوع محصوالت و‬
‫استفاده گسترده از تکنیک های بازار یابی‬
‫‪ T6‬و ‪ T5‬و ‪T4‬‬
‫‪S10‬و ‪S9‬و ‪S8‬و ‪S6‬و ‪S4‬‬
‫استراتژی های‪wo‬‬
‫فرصت‬
‫ضعف‬
‫برون سپاری بخش توزیع‬
‫‪ O8‬و ‪ O7‬و ‪O2‬‬
‫‪ W8‬و‪ W7‬و‪ W5‬و‪W4‬‬
‫مهندسی مجدد در بخش بازار یابی‬
‫‪ O10‬و ‪ O8‬و ‪ O7‬و ‪O6‬‬
‫‪ W6‬و‪ W5‬و‪ W3‬و‪W2‬‬
‫تولید انبوه محصوالتی که نیازمند مواد‬
‫اولیه داخلی هستند‬
‫‪ O9‬و ‪ O7‬و ‪ O4‬و ‪ O3‬و ‪O1‬‬
‫‪ W8‬و‪ W7‬و‪ W6‬و‪W4‬‬
‫استراتژی های ‪wt‬‬
‫تهدید‬
‫ضعف‬
‫حذف نیروی پیر و جذب نیروی‬
‫متخصص‬
‫‪ T6‬و ‪ T5‬و ‪T4‬‬
‫‪ W9‬و‪ W7‬و‪ W6‬و‪W1‬‬
‫کاهش قبول سفارشات از مناطق‬
‫دورتر‬
‫‪ T2‬و ‪T1‬‬
‫‪ W5‬و‪W4‬‬
‫کاهش هزینه های اضافی مربوط به‬
‫بازار یابی و تولید‬
‫‪ T4‬و ‪T2‬‬
‫‪ W9‬و‪ W7‬و‪W5‬‬
‫استراتژي هاي سازمان‬
‫ماتریس ‪SWOT‬‬
‫_ استراتژي ‪ :(S1)1‬افزایش فروش محصوالت فعلی در بازار فعلی‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S2)2‬استراتژی کاهش هزینه‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S3)3‬توسعه صادرات به کشورهای هدف‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S4)4‬برون سپاری بخش توزیع‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S5)5‬مهندسی مجدد در بخش بازار یابی‬
‫‪‬‬
‫استراتژيهاي سازمان (ادامه)‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S6)6‬تولید انبوه محصوالتی که نیازمند مواد اولیه داخلی‬
‫استراتژي ‪ :(S7)7‬تمرکز بیشتر بر حوزه رنگهای دریایی و ارتباط‬
‫تکنولوژیک با شرکتهایی بین المللی جهت پاسخگویی به تحوالت سریع‬
‫فناوری در این حوزه‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S8)8‬کوتاه کردن چرخه عمر طراحی و توسعه ‪R&D‬‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ :(S9)9‬جلب هر چه بیشتر اعتماد مشتریان از طریق بهره‬
‫جستن از کیفیت باال و تنوع محصوالت و استفاده گسترده از تکنیک های‬
‫بازار یابی‬
‫‪‬‬
‫استراتژي ‪ : (S10)10‬حذف نیروی پیر و جذب نیروی متخصص‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استراتژيهاي سازمان (ادامه)‬
‫‪‬‬
‫استراتژي‪ :(S11) 11‬کاهش قبول سفارشات از مناطق دورتر‬
‫‪‬‬
‫استراتژي‪ : (S12) 12‬کاهش هزینه های اضافی مربوط به بازار یابی و‬
‫تولید‬
‫‪O‬‬
‫افزایش فروش محصوالت فعلی در بازار فعلی‬
‫استراتژی کاهش هزینه‬
‫توسعه صادرات به کشورهای هدف‬
‫‪S‬‬
‫برون سپاری بخش توزیع‬
‫مهندسی مجدد در بخش بازار یابی‬
‫تولید انبوه محصوالتی که نیازمند مواد اولیه داخلی‬
‫هستند‬
‫تهاجمی‬
‫محافظه‬
‫کارانه‬
‫رقابتی‬
‫تدافعی‬
‫تمرکز بیشتر بر حوزه رنگهای دریایی و ارتباط‬
‫تکنولوژیک با شرکتهایی بین المللی جهت پاسخگویی‬
‫به تحوالت سریع فناوری در این حوزه‬
‫کوتاه کردن چرخه عمر طراحی و توسعه ‪R&D‬‬
‫جلب هر چه بیشتر اعتماد مشتریان از طریق بهره‬
‫جستن از کیفیت باال و تنوع محصوالت و استفاده‬
‫گسترده از تکنیک های بازار یابی‬
‫حذف نیروی پیر و جذب نیروی متخصص‬
‫کاهش قبول سفارشات از مناطق دورتر‬
‫کاهش هزینه های اضافی مربوط به بازار یابی و‬
‫تولید‬
‫‪T‬‬
‫‪W‬‬
‫محدودیت های مدل ‪SWOT‬‬
‫‪ ‬این مدل گرچه ابعاد درونی و بیرونی سازمان را مدنظر قرار‬
‫میدهد لیکن به لحاظ اجرایی مکانیسم مشخصی ارایه نداده و‬
‫روش آن غیر کمی و مبتنی بر ذهنیت است‪ .‬ومشخص نیست‬
‫براساس کدام شاخصهای کمی و ارزیابی آنها یک سازمان‬
‫در خانه ‪ 1‬یا ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬قرار میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬نیاز بهرهگیري از ابزارهاي متنوع براي ایجاد دقت و سرعت‬
‫در طراحي و تدوین استراتژي‬
‫‪ ‬اهمیت و نقش زیاد خالقیت در تشخیص و بکارگیري ابزار‬
‫موثر در تدوین استراتژي‬