ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)

Download Report

Transcript ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)

‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک‬
‫)‪(SPACE‬‬
‫داليل شكست استراتژيها‬
‫• بر اساس نتايج تحقيق منتشره در ‪: Harvard Business Review‬‬
‫تنها ‪ %10‬از سازمان‬
‫ها برمبناي استراتژي‬
‫هاي خود عمل مي كنند‬
‫‪ %85‬مديران ارشد فقط ‪ %20‬مديران‬
‫فقط ‪ %40‬از‬
‫منافع خود را در‬
‫سازمانها بودجه و كمتر از يك ساعت‬
‫پيوند با استراتژيها‬
‫در ماه به بحث‬
‫برنامه عملياتي خود‬
‫مييابند‬
‫را با استراتژيها پيرامون استراتژي‬
‫ميپردازند‬
‫مرتبط ميسازند‬
‫تنها ‪ %5‬كاركنان‬
‫استراتژي ها را‬
‫ميفهمند‬
‫الگوی جامع مديريت استراتژيک‬
‫بازخور‬
‫بررس ی عوامل‬
‫خارجی‬
‫تدوين‪،‬ارزيابی تعيين اهداف‬
‫تعيين اهداف‬
‫ساالنه‬
‫و انتخاب‬
‫بلندمدت‬
‫استراتژی ها وسياست ها‬
‫تعيين‬
‫ماموريت‬
‫تخصيص‬
‫منابع‬
‫محاسبه و‬
‫ارزيابی‬
‫عملکرد‬
‫بررس ی‬
‫عوامل‬
‫داخلی‬
‫تدوين استراتژی ها‬
‫اجرای استراتژی ها‬
‫ارزيابی استراتژی ها‬
‫چارچوبي جامع براي تدوين استراتژي‬
‫مرحله اول‪ :‬مرحله ورودي‬
‫ماتريس ارزيابي عوامل خارجي‬
‫(‪) EFE‬‬
‫ماتريس بررس ي رقابت‬
‫( ‪) CPM‬‬
‫ماتريس ارزيابي عوامل داخلي‬
‫( ‪) IFE‬‬
‫مرحله دوم‪ :‬مرحله مقايسه‬
‫ماتريس تهديدات‬
‫فرصتها‪ ،‬نقاط ضعف‬
‫و نقاط قوت‬
‫( ‪)TOWS‬‬
‫ماتريس ارزيابي‬
‫موقعيت و اقدام‬
‫استراتژيک‬
‫( ‪) SPACE‬‬
‫ماتريس گروه‬
‫مشاوران بستن‬
‫( ‪) BCG‬‬
‫ماتريس داخلي و‬
‫خارجي‬
‫( ‪) IE‬‬
‫ماتريس استراتژي‬
‫اصلي‬
‫مرحله سوم‪ :‬مرحله تصميم گيري‬
‫ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي‬
‫( ‪) QSPM‬‬
‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک‬
‫)‪(SPACE‬‬
‫• محورهای ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام‬
‫استراتژيک‬
‫‪‬دو بعد داخلی‬
‫‪ ‬توان مالی )‪(Financial Strength‬‬
‫‪ ‬مزيت رقابتی )‪(Competitive Advantage‬‬
‫‪‬دو بعد خارجی‬
‫‪ ‬ثبات محيط )‪(Environmental Stability‬‬
‫‪ ‬قدرت صنعتی )‪(Industrial Strength‬‬
‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک‬
‫)‪(SPACE‬‬
‫• متغيرهايی را که معرف موارد توان‬
‫مالی )‪(FS‬مزيت رقابتی )‪ ، (CA‬ثبات محيط‬
‫)‪ (ES‬و قدرت صنعتی )‪ (IS‬باشند ‪ ،‬انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫• به اين متغيرها از ‪( +1‬بدترين) تا ‪+6‬‬
‫(بهترين) نمره بدهيد و دو بازوی ‪ FS‬و ‪IS‬‬
‫را تشکيل دهيد‪ .‬دو بازوی ‪ ES‬و ‪ CA‬را‬
‫برای هر يک از متغيرها تشکيل و از ‪-1‬‬
‫(بهترين) تا ‪( -6‬بدترين) نمره بدهيد‪.‬‬
‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک‬
‫)‪(SPACE‬‬
‫• مقادير هر يک از متغيرهای موجود بر‬
‫بازوی هر يک از محورها را با هم جمع‬
‫کنيد و سپس بر تعداد متغيرها تقسيم نماييد‬
‫تا نمره ميانگين برای ‪ ES,CA,IS,FS‬به‬
‫دست آيد‪.‬‬
‫• بر روی محورهای ماتريس ارزيابی‬
‫موقعيت و اقدام استراتژيک ‪ ،‬ميانگين‬
‫نمره های ‪ ES,CA,IS,FS‬را قرار دهيد‪.‬‬
‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک‬
‫)‪(SPACE‬‬
‫• نمره های موجود بر روی محور ‪ X‬ها را‬
‫جمع کنيد و نقطه متعلق به محور ‪ X‬ها را‬
‫مشخص نماييد‪.‬‬
‫• نمره های موجود بر روی محور ‪ Y‬ها را‬
‫جمع کنيد و نقطه متعلق به محور ‪ Y‬ها را‬
‫مشخص نماييد‪.‬‬
‫• اين دو نقطه را به هم وصل کنيد‪.‬‬
‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام‬
‫استراتژيک )‪(SPACE‬‬
‫• از مبدا مختصات به اين نقطه وصل کنيد‪.‬‬
‫اين خط نشان دهنده نوع استراتژی است‬
‫که برای سازمان توصيه می شود و می‬
‫تواند به صورت تهاجمی ‪ ،‬رقابتی ‪ ،‬تدافعی‬
‫يا محافظه کارانه باشد‪.‬‬
‫ماتريس ‪ - SPACE‬نمونه متغيرها‬
‫موقعيت استراتژيک داخلی‬
‫توان‬
‫مالی‬
‫)‪(FS‬‬
‫مزيت‬
‫رقابتی‬
‫)‪(CA‬‬
‫بازده سرمايه‬
‫اهرم مالی‬
‫قدرت نقدينگی‬
‫سرمايه در گردش‬
‫جريان های نقدی‬
‫سهولت خروج از بازار‬
‫خطرهای ناشی از تجارت‬
‫موقعيت استراتژيک خارجي‬
‫ثبات‬
‫محيط‬
‫تغييرات فن آوری‬
‫نرخ تورم‬
‫تغيير در تقاضا‬
‫قيمت محصوالت رقبا‬
‫موانع ورود به بازار‬
‫فشارهای ناشی از رقابت‬
‫کشش تقاضا از نظرقيمت‬
‫)‪(ES‬‬
‫سهم بازار‬
‫کيفيت محصول‬
‫چرخه حيات محصول‬
‫وفاداری مشتری‬
‫توان بهره برداری از رقابت‬
‫دانش فنی‬
‫کنترل بر تامين کنندگان‬
‫توان‬
‫صنعت‬
‫)‪(IS‬‬
‫توان بالقوه رشد‬
‫توان سودآوری‬
‫ثبات مالی‬
‫مهارت الزم در فن آوری‬
‫استفاده بهينه از منابع‬
‫سهومت ورود به بازار‬
‫بهره وری‬
‫ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک‬
‫‪FS‬‬
‫)‪(SPACE‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪+5‬‬
‫تهاجمی‬
‫‪+4‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪IS‬‬
‫‪+5 +6‬‬
‫‪+4‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪-1 -1‬‬
‫محافظه‬
‫کارانه‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-2‬‬
‫رقابتی‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪ES‬‬
‫تدافعی‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪CA‬‬
‫ماتريس ‪ - SPACE‬نمونه استراتژي ها‬
‫تهاجمی‬
‫رقابتی‬
‫رسوخ در بازار‬
‫توسعه بازار‬
‫توسعه محصول‬
‫يکپارچگی عمودی رو به جلو‬
‫يکپارچگی عمودی رو به عقب‬
‫يکپارچگی افقی‬
‫تنوع همگون ‪ ،‬ناهمگون يا افقی‬
‫يکپارچگی عمودی رو به جلو‬
‫يکپارچگی عمودی رو به عقب‬
‫يکپارچگی افقی‬
‫رسوخ در بازار‬
‫توسعه بازار‬
‫توسعه محصول‬
‫مشارکت‬
‫رسوخ در بازار‬
‫توسعه بازار‬
‫توسعه محصول‬
‫محافظه‬
‫تنوع همگون‬
‫کارانه‬
‫تدافعی‬
‫کاهش دادن فعاليت‬
‫فروش يا واگذاری بخش هايی از سازمان‬
‫انحالل‬
‫تنوع همگون‬
‫بر نامه ريزی استراتژيک‬
‫دانشگاه *****با استفاده از‬
‫ماتريس ‪space‬‬
‫نقاط قوت‬
‫‪ .1‬دانشجويان مستعدي در حال تحصيل در دانشگاه‬
‫ميباشند‬
‫‪ .2‬گروههاي نرمافزاري )‪ (MIS‬قوي در دانشگاه وجود دارد‬
‫‪ .3‬بعض ي از معاونتها در حوزه كاري قوي عمل مينمايند‬
‫‪ .4‬مديريت سيستم پويا و خالق است‬
‫‪ .5‬حجم باالي گردش سرمايه و پول دانشگاه‬
‫‪ .6‬فضاي الزم براي ساخت دانشگاه وجود دارد‬
‫‪ .7‬منابعمالي براي توسعه امكانات آموزش ي وجود دارد‬
‫نقاط ضعف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬داراي سيستمهاي ‪ MIS‬مناسب نميباشد‬
‫‪ .2‬سيستم مالي و گردش مالي آن مكانيزه نميباشد‬
‫‪ .3‬فرهنگ ارزشي حاكم مناسب جامعه در دانشجويان رعايت‬
‫نميگردد‬
‫‪.4‬سيستمهايپشتيبانيآموزشي كمتر مكانيزه ميباشد‬
‫‪ .5‬واحد پژوهش و تحقيق در بعضي از رشتهها مناسب‬
‫نميباشد‬
‫‪ .6‬بعضي از معاونتهاي دانشگاه ضعيف عمل ميكنند‬
‫‪ .7‬سيستم و فرآيندهاي منابع انساني مناسب ندارد‬
‫فرصتها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬دانشگاههاي خارجي حاضر به مشاركت با دانشگاه‬
‫شدهاند‬
‫‪ .2‬در دانشگاه****افراد مستعدي در حال تحصيلاند‬
‫‪ .3‬افزايش ميزان متقاضي براي دانشگاه‬
‫‪ .4‬خانوادة بزرگ دانشگاه *******‬
‫‪ .5‬نسل جديد نياز به رشتههاي جديد دارد‬
‫‪ .6‬در بعضي رشتهها دانشگاه تيمهاي قوي دارد‬
‫تهديدات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬دانشگاههاي ديگر غيرانتفاعي در حال رشد ميباشند‬
‫‪ .2‬دانشگاه ****كادر هيات علمي ناقص دارد‬
‫‪ .3‬بين كاركنان دانشگاه روابط صميمانه وجود ندارد‬
‫‪ .4‬پرتو علمي دانشگاه هنوز جايگاه واقعي را ندارد‬
‫موقعيت استراتژيك داخلي دانشگاه‬
‫‪Financial‬‬
‫‪strength‬‬
‫‪Competitive‬‬
‫‪Advantage‬‬
‫توان مالي ‪FS‬‬
‫‪ .1‬بازده سرمايه‬
‫‪ .2‬قدرت نقدينگي‬
‫‪ .3‬سرمايه در گردش باال‬
‫‪ .4‬خطرهاي ناش ي از كار بسيار پايين‬
‫مزيت رقابتي ‪CA‬‬
‫سهم بازار زياد‬
‫كيفيت محصول متوسط‬
‫چرخه حيات محصول طوالني‬
‫وفاداري مشتريان كم‬
‫توان بهرهبرداري از رقابت باال‬
‫دانش فني در غيرانتفاعي باال‬
‫دانش فني بروز‬
‫موقعيت استراتژيك خارجي دانشگاه‬
‫تبات محيط ‪ES‬‬
‫تغييرات فنآوري باال‬
‫نرخ تورم باال‬
‫تغيير در نقاط افزايش ي‬
‫موانع ورود بر بازار در حال كم شدن‬
‫فشارهاي ناش ي از رقابت زياد‬
‫كشش تقاضا براي قيمت در حال‬
‫افزايش‬
‫توان صنعت (دانشگاه) )‪(IS‬‬
‫‪ .1‬توان بالقوه رشد‬
‫‪ .2‬توان سودآوري‬
‫‪ .3‬ثبات مالي‬
‫‪ .4‬مهارتالزمدرفنآوريمتوسط‬
‫‪ .5‬تراكم سرمايه باال‬
‫‪ .6‬سهولتورود به بازار را دارد‬
‫‪ .7‬توان بالقوه بهرهوري و استفاده بهينه‬
‫را دارد‬
‫‪Environmental‬‬
‫‪Stability‬‬
‫‪Industry‬‬
‫‪Strength‬‬
‫تجزيه و تحليل و تشكيل ماتريس ‪ SPACE‬براي شناخت استراتژي كلي‬
‫امتياز دهي به ماتريس ‪SPACE‬‬
‫موقعيت استراتژيك داخلي‬
‫‪ES‬‬
‫‪FS‬‬
‫‪=4‬‬
‫‪-16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪IS‬‬
‫‪= -28/2‬‬
‫موقعيت استراتژيك خارجي‬
‫‪=2‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪CA‬‬
‫‪-16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪= -71/2‬‬
‫‪-19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪FS‬‬
‫دانشگاه در صنعت مربوطه‬
‫از توان مالي خوبي‬
‫برخوردار است‬
‫و از طرفي در صنعت‬
‫مربوطه رشد مناسب و‬
‫پايدار دارد و از مزيت‬
‫رقابتي برخوردار است‬
‫‪4‬و ‪28/2‬‬
‫دانشگاه مزبور با ثبات مسير‬
‫رشد را ميپيمايد‪.‬‬
‫به توان مالي خوبي دست يافته‬
‫اين دانشگاه از مزيت رقابتي‬
‫ك ّمي در حال حاضر برخوردار‬
‫است‬
‫‪4‬و ‪-271‬‬
‫‪IS‬‬
‫‪CA‬‬
‫‪ 28/2‬و ‪2-‬‬
‫‪ -27‬و‪2‬‬
‫متوسط‬
‫دانشگاه در صنعتي ناپايدار به شيوهاي نسبتا ً خوب‬
‫در حال رقابت است‬
‫اين شيوه رقابتي متوسط‬
‫دانشگاه‬
‫شركت در صنعتي ناپايدار متوسط با توان مالي‬
‫متوسط و تا حدود كمي داراي كمبود منابع است‬
‫‪ES‬‬
‫بهترين وضع ممكن‬
‫ماتريس ارزيابي موقعيت ‪SPACE‬‬
‫اقدامات‬
‫‪-‬بهرهبرداري از فرصتهاي خارجي‬
‫‪ FS‬توان مالي‬
‫بر طرف كردن نقاط ضعف داخلي‬‫‪-‬پرهيز از تهديدات خارجي‬
‫حفظ شايستگيهاي اداري‬
‫سازمان خود را در معرض خطرهاي بزرگ قرار ندهد‬
‫تهاجمي‬
‫استراتژي قالب‬
‫استراتژي رسوخ در بازار – توسعه بازار – توسعه محصول‬
‫استراتژي تهاجمي است‬
‫رسوخ در بازار – توسعه بازار – توسعه محصول‬
‫محافظهكارانه‬
‫يكپارچگي عمودي به پايين – يكپارچگي عمودي به باال‬
‫يكپارچگي افقي – تنوع همگون – تنوع ناهمگون – تنوع افقي‬
‫‪ IS‬توان صنعت‬
‫(توان صنعت)‬
‫يكپارچگي عمودي به باال‬
‫‪ CA‬مزيت رقابتي‬
‫رقابتي‬
‫تدافعي‬
‫يكپارچكي عمودي به پايين‬
‫اصالح نقاط داخلي‬
‫يكپارچگي افقي رقابتي‬
‫پرهيز از تهديدات خارجي‬
‫رسوخ در بازار‬
‫استراتژي كاهش دادن‬
‫توسعه بازار‬
‫فروش پايهگذاري بخشهايي از سازمان‬
‫توسعه محصول‬
‫مشاركت‬
‫مزيت رقابتي‬
‫انحالل و تنوع همگون‬
‫‪ ES‬ثبات محيط‬
‫دانشگاه با توجه به تجزيه و تحليل صورت گرفته استراتژي تهاجمي را در مواردي محافظهكارانه بايد انتخاب كند‬
‫استراتژی های يکپارچگی‬
) Integration Strategies(
‫• يکپارچگی عمودی رو به جلو‬
)Forward Integration(
‫• يکپارچگی عمودی رو به عقب‬
)Backward Integration(
‫• يکپارچگی افقی‬
)Horizontal Integration(
‫يکپارچگی عمودی رو به جلو‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫(‪)Forward Integration‬‬
‫‪‬به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر سيستم‬
‫توزيع يا خرده فروشی‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت تلفن و تلگراف امريکا در ‪45 ، 1997‬‬
‫فروشگاه افتتاح کرد و نام آنها را خدمات تلفن و‬
‫تلگراف امريکا ناميد‪.‬‬
‫‪‬شرکت جنرال موتورز ‪ ،‬مالکيت ‪ %10‬از واسطه‬
‫های فروش خودرو را در اختيار دارد‪.‬‬
‫‪‬شرکت پاکارد بل در صدد برآمده تا رايانه های‬
‫شخصی را به صورت مستقيم به مشتريان تجاری‬
‫ارائه کند‪.‬‬
‫يکپارچگی عمودی رو به عقب‬
‫(‪)Backward Integration‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر عرضه‬
‫کنندگان مواد اوليه‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت متل ‪ 8‬يک توليد کننده مبلمان را خريد‪.‬‬
‫‪‬امکان صرفه جويی ‪ 11‬ميليارد دالری بيمارستان ها‬
‫در خريد مواد و ملزومات در سال از اين طريق‬
‫‪‬مطرح شدن استراتژی برون سپاری برعکس مورد‬
‫فوق‬
‫يکپارچگی افقی‬
‫(‪)Horizontal Integration‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬به دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر شرکت های رقيب‬
‫‪‬ادغام شرکت ها در يکديگر‪ ،‬خريدن شرکت رقيب و بلعيدن‬
‫شرکت های ديگر‬
‫‪‬استفاده از صرفه جويی به مقياس ‪(Economics of‬‬
‫)‪Scale‬‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬بانک فرست يونيون ‪ ،‬بانک فرست فيدليتی را خريداری نمود‪.‬‬
‫‪‬شرکت هتل های زنجيره ای هيلتون اخيرا هتل پروموس را‬
‫خريداری کرده است‪.‬‬
‫‪‬شرکت کامپک شرکت رايانه ای تاندوم را به مبلغ ‪ 3‬ميليارد دالر‬
‫خريداری کرده است‪.‬‬
‫استراتژی های متمرکز‬
)Intensive Strategies (
)Market Penetration( ‫بازار‬
‫• رسوخ در‬
)Market Development( ‫• توسعه بازار‬
)Product Development( ‫• توسعه محصول‬
‫رسوخ در بازار‬
‫(‪)Market Penetration‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬باال بردن سهم بازار برای محصوالت يا خدمات کنونی از مجرای‬
‫افزايش تالش هايی که در زمينه بازاريابی انجام می شود‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت بيمه جانسون بر تعداد نمايندگی های خود در مکزيک‬
‫افزود و آنها را به دو برابر رساند‪.‬‬
‫‪‬شرکت اينترنتی آمريتريد با صرف بودجه ‪ 200‬ميليون دالر‬
‫برای تبليغات ‪ ،‬بودجه تبليغات خود را سه برابر کرد تا مردم را‬
‫قانع کند از طريق اينترنت سرمايه گذاری کنند‪.‬‬
‫‪‬مبارزه تبليغاتی چند ميليون دالری مايکروسافت برای تبليغ و‬
‫ترويج نرم افزار ويندوز ‪(98‬بيش از ‪ 100‬ميليون مشترک در‬
‫سال ‪) 2000‬‬
‫توسعه بازار‬
‫(‪)Market Development‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬عرضه خدمات و محصوالت کنونی به مناطق جغرافيايی‬
‫جديد‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت انهيوزر‪-‬بوش بزرگترين شرکت نوشابه های‬
‫مکزيک به نام گروپومودلواس آ را خريداری کرد‪.‬‬
‫‪‬شرکت اتوبوس سازی هنليز در انگلستان ‪ ،‬شرکت اتوبوس‬
‫سازی پرنده آبی در آمريکا را خريداری می کند‪.‬‬
‫‪‬شرکت زنجيره ای وال مارت ‪ ،‬شرکت سيفرا اس آ را در‬
‫مکزيکو به مبلغ ‪ 2/1‬ميليارد دالر خريد‬
‫توسعه محصول‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫(‪)Product Development‬‬
‫‪‬باال بردن فروش از طريق بهبود بخشيدن به محصوالت‬
‫و خدمات کنونی يا عرضه نوع جديد آن محصوالت و‬
‫خدمات‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت خودروسازی فورد در خارج از بنگاه های‬
‫معامالتی و فروشگاه ها ‪ ،‬برای ارائه خدمات پس از‬
‫فروش واحدهای تازه ای داير کرد‪.‬‬
‫‪‬افزايش سرعت و مدلهای جديد‪ CPU‬شرکت اينتل‬
‫‪‬در سال ‪ ، 2000‬جنرال موتورز تصميم دارد هر ماه‬
‫مدل خودرو جديدی به بازار عرضه کند‪.‬‬
‫استراتژی های تنوع‬
)Diversification Strategies (
‫• تنوع همگون‬
‫ناهمگون‬
‫• تنوع‬
)Concentric Diversification(
Conglomerate (
)Diversification
)Horizontal Diversification( ‫افقی‬
‫• تنوع‬
‫تنوع همگون‬
‫(‪)Concentric Diversification‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬ارائه محصوالت و خدمات جديد ولی مرتبط‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت والت ديسنی برای خانواده ها و نوجوانان محوطه‬
‫های سرپوشيده جديدی با فن آوری های بسيار پيشرفته‬
‫ساخت و افراد می توانستند در اين مکان ها به مسابقه‬
‫های الکترونيکی و بازی های مربوط به موتور يا خودرو‬
‫سواری (شبيه سازی شده ) بپردازند‪.‬‬
‫‪‬بانک ‪ NWB‬در انگلستان ‪ ،‬شرکت بيمه انگليسی ‪L&G‬‬
‫را خريداری کرده است‪.‬‬
‫تنوع ناهمگون‬
‫(‪)Conglomerate Diversification‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬ارائه محصوالت و خدمات جديد و غير مرتبط با محصوالت و‬
‫خدمات قبلی‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت ميسيزکه در زمينه امور بانکی و بيمه در بريتانيا فعاليت‬
‫می کند يک شرکت نرم افزار مراقبت های بهداشتی را به نام‬
‫سيستم رايانه مديک خريداری کرد‪.‬‬
‫‪‬ورود سونی به کسب و کار دوربين عکاسی‬
‫‪‬خريد جايگاه های بنزين توسط بسياری از فروشگاه های‬
‫زنجيره ای ( سوپر مارکت ها)‬
‫‪‬تعداد هواپيماهای تجاری جنرال الکتريک بيش از هواپيماهای‬
‫امريکن ايرالينز است‪.‬‬
‫تنوع افقی‬
‫(‪)Horizontal Diversification‬‬
‫• تعريف ‪:‬‬
‫‪‬ارائه محصوالت و خدمات جديد و غير مرتبط برای‬
‫مشتريان کنونی‬
‫• مثال ‪:‬‬
‫‪‬شرکت فرست يونيون شرکت ويت فرست بوچر سينگر‬
‫را خريداری کرد‪.‬‬
‫‪‬ورود زيراکس به کسب و کار توليد کاغذ‬
‫‪‬ورود پپسی و کوکاکوال به بازار بطری آب‬