مدیریت استراتژیک پیشرفته

Download Report

Transcript مدیریت استراتژیک پیشرفته

‫‪.........................‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.........................‬‬
‫‪.‬‬
‫دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫استاد ‪:‬‬
‫تهیه اسالید‬
‫پاییز‬
‫‪1390‬‬
‫انواع مدلهاي‬
‫فرآيند مديريت و برنامه‌ريزي استراتژيك‬
‫بر اساس مراحل پنج گانه‪:‬‬
‫‪-1‬کنکاش مفهومي‬
‫‪ -2‬کنکاش محيطي‬
‫‪ -3‬تصميم گيري وتدوين راهبرد‬
‫‪-4‬پياده سازي‌‬
‫‪-5‬بازخورد ‪،‬کنترل و ارزيابي‬
‫انواع مدلهاي مورد بررس ي ‪:‬‬
‫‪ -11‬دکتر يزدان پناه‬
‫‪ -12‬مدلي از اينترنت‬
‫‪ -23‬ساموئل سيرتو و‬
‫پائول پيتر‬
‫‪ -24‬مدل فرضيه اي‬
‫براي سازمانهاي‬
‫جديد‬
‫‪ -35‬هريسون وجان‬
‫‪ -1‬ج ارجنتي‬
‫‪ -10‬احمد وند‬
‫‪13-APO‬‬
‫‪ -22‬ايکور انسوف‬
‫‪ -25‬مدل هيلد جونز‬
‫‪ -34‬مدل هيل‬
‫‪ -2‬هاکس‬
‫‪ -9‬علي احمدي‬
‫‪14-MIM‬‬
‫‪ -21‬اينديانا‬
‫‪ -26‬مدل چاک‬
‫راوارثي‬
‫‪ -33‬مدل رايت‬
‫‪ -3‬پيرس ورابينسون‌‬
‫‪ -8‬فرايند برنامه ريزي‬
‫استراتژيک‬
‫‪ -15‬گلوئيک‬
‫‪ -20‬نيروي دريايي‬
‫آمريکا‬
‫‪ -27‬مدل آرنو‬
‫جادسون‌‬
‫‪ -32‬مدل آندروز‬
‫‪ -4‬دفت‬
‫‪ -7‬فرايند عمومي‬
‫‪ -16‬جان ام برايسون‌‬
‫‪ -19‬لويد ال بيراس‬
‫‪ -28‬هرينگتون برايس‬
‫‪ -31‬مدل‬
‫‪ -5‬ديويد‬
‫‪ -6‬هنري مينتز برگ‬
‫‪ -17‬ديسون وبراين –‬
‫موسسه آموزش ي‬
‫امام‬
‫‪ -18‬جان تامسون‬
‫‪ -29‬کلنيف هومن‬
‫وديويد آش‬
‫‪ -30‬ديويد هانگر‬
‫‪.1‬هدف‌گذاري‌‬
‫‪.2‬تحليل فاصله‬
‫تعيين اهداف شركت ‪ /‬مشخص كردن چشم‌انداز سازمان‬
‫تعيين سلسله مراتب نتايج حاصله از اهداف فعلي‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫پيش‌بيني عملكرد آتي با توجه به استراتژي‌هاي فعلي‬
‫تعيين فاصله موجود بين پيش‌بيني‌ها و هدف‌ها‬
‫‪ .3‬ارزيابي استراتژي‌ ‪.................................................................‬‬
‫ارزيابي محيط داخلي‬
‫ارزيابي محيط خارجي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫شناسايي مزيتهاي رقابتي‬
‫بازنگري در اهداف بعد از در نظرگرفتن اطالعات مرحله ‪3‬‬
‫‪ .4‬فرموله كردن استراتژي‌ ‪..............................................................‬‬
‫انتخاب گزينه‌هاي استراتژيك‬
‫ارزيابي استراتژيهاي انتخابي در مواجهه با اهداف‪ ،‬محيط داخلي و خارجي‬
‫تصميم گيري استراتژيك ‪ /‬انتخاب بهترين استراتژي انتخابي‬
‫‪ .5‬بكارگيري استراتژيك‪................................................................‬‬
‫تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و بودجه بندي و سپس مشاهده و كنتر ‌ل‬
‫تصميم گيري‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل‌‬
‫‪ -1‬فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك مدل ج ارجنتي‬
‫عوامل محيطي‬
‫اجرا‬
‫بودجه ريزي‌‬
‫برنامه‬
‫استراتژي‌‬
‫رسالت و اهداف‬
‫عوامل داخلي‬
‫بازخو ‌رد‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫تصميم گيري‌‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪-2‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك مدل هاكس‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫رسالت مؤسسه‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫محيط خارجي تجزيه و تحليل‬
‫عملياتي‬
‫صنعتي و چند مليتي‬
‫تجزيه و تحليل‬
‫کنکاش محيطي‬
‫چه مي‌خواهيم؟‬
‫بازخورد‬
‫تجزيه و تحليل و انتخاب استراتژي‌‬
‫استراتژيهاي اصلي‬
‫خط مش ي‌ها‬
‫تصميم گيري‌‬
‫هدفهاي بلندمدت‬
‫استراتژيهاي‬
‫وظيفه‌اي‬
‫هدفهاي ساليانه‬
‫پياده سازي‌‬
‫نهادي كردن استراتژي‌‬
‫كنترل و ارزيابي‬
‫بازخورد‬
‫‪ -3‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك مدل تلفيقي پيرس و رابينسون‌‬
‫کنترل‌‬
‫کنکاش‬
‫رسالت شركت‬
‫مفهومي‬
‫ممكن‬
‫چشم انداز شركت‬
‫مطلوب‬
‫محيط خارجي‬
‫• محيط دور دست‬
‫• محيط صنعت (جهاني ومحلي)‬
‫•محيط عملياتي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫تجزيه وتحليل وانتخاب استراتژيك‬
‫تصميم گيري‌‬
‫سياستها‬
‫استراتژي كالن‬
‫اهداف بلند مدت‬
‫استراتژيهاي عملياتي‬
‫اهداف ساالنه‬
‫پياده سازي‌‬
‫بازخور‬
‫نهادينه سازي استراتژي‬
‫كنترل وارزيابي‬
‫‪ -4‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك (مدل رابينسون)‬
‫• راهنما‪:‬‬
‫تاثير اصلي‬
‫تاثيرفرعي‬
‫کنتر ‌ل‬
‫بررسي عوامل‬
‫خارجي‬
‫تعيين عوامل استراتژيک‬
‫• فرصتها‬
‫• تهديدات‬
‫ارزیابي‬
‫وضعیت جاري‬
‫ماموریت و رسالت‬
‫اهداف‬
‫استراتژي‬
‫تعيين ماموريت و‬
‫رسالت جديد‬
‫• اهداف‬
‫بررسي عوامل‬
‫داخلي‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫تدوين‬
‫استراتژيک‬
‫اجراي‬
‫استراتژي از‬
‫طريق تغييردر‬
‫• رهبري فرهنگ‬
‫• منابع انساني‬
‫• ساختار اطالعات‬
‫•اطالغات کنترل و‬
‫• سيستم هاي کنترل‬
‫کنترل‬
‫استراتژیک‬
‫تعيين عوامل استرا تژيک‬
‫• قوت ها‬
‫• ضعف ها‬
‫کنکاش محيطي‬
‫تصميم گيري‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫‪ -5‬فرآیند مدیریت استراتژیک مدل اول دفت‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫تعيين عوامل استرا تژيک‬
‫• فرصتها‬
‫•تهديدها‬
‫کنترل‬
‫استراتژیک‬
‫اجراي‬
‫استراتژي از‬
‫طريق تغييردر‬
‫• رهبري فرهنگ‬
‫• منابع انساني‬
‫• ساختار اطالعات‬
‫•اطالغات کنترل و‬
‫• سيستم هاي کنترل‬
‫تدوين‬
‫استراتژيهاي‬
‫سازمان و‬
‫واحدهاي‬
‫عملياتي‬
‫اصالح وتعريف جديد‪:‬‬
‫چشم انداز‬
‫ماموريت‬
‫اهداف‬
‫استراتژيها‬
‫پارادايم ‪ :‬بر مبناي اجرايي ‪،‬عمال ترکيبي‬
‫مکتب ‪ :‬طراحي‬
‫در تدوين از قوه ادراک‬
‫و قضاوت هاي شهودي استفاده مي گردد‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫پياده سازي‌‬
‫‪SWOT‬‬
‫تعيين عوامل استراتژيک‬
‫• قوتها‬
‫• ضعفها‬
‫تصميم گيري‌‬
‫ارزیابي وضعیت فعلي ‪:‬‬
‫چشم انداز‬
‫ماموریت‬
‫اهداف‬
‫استراتژیها‬
‫بررسي عوامل داخلي ‪:‬‬
‫منابع انساني‬
‫سيستم ها وساختار‬
‫منابع مالي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪ -6‬فرآیند مدیریت استراتژیک مدل دوم دفت‬
‫بررسي عوامل‬
‫بيروني‬
‫محيط دور‬
‫محيط صنعت‬
‫محيط عملياتي‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫بررس ي‬
‫عوامل خارجي‬
‫تعيين‬
‫هدفهاي‬
‫بلند مدت‬
‫تعيين‬
‫ماموريت‬
‫تدوين‪ ،‬ارزيابي‬
‫و انتخاب‬
‫استراتژي ها‬
‫تعيين‬
‫هدفهاي ساالنه‬
‫و سياستها‬
‫تخصيص‬
‫منابع‬
‫محاسبه و‬
‫ارزيابي‬
‫عملکرد‬
‫بررس ي‬
‫عوامل داخلي‬
‫تدوين استراتژي‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫کنکاش‬
‫محيطي‬
‫تصميم گيري‬
‫اجراي استراتژي‬
‫ارزيابي استراتژي‬
‫پياده سازي‌‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‬
‫‪ -7‬الگوي جامع مديريت استراتژيک مدل ديويد‬
‫فرموله كردن‬
‫اجرا وپياده سازي‬
‫(نتايجي كه بدست مي آيد)‬
‫‪ -1‬ساختار شركت وروابط آن‬
‫تقسيم كار‬
‫هماهنگي در مسئوليت هاي واگذار شده‬
‫سيستمهاي اطالعاتي‬
‫(تصميماتي كه انجام مي دهيم )‬
‫استراتژي شركت ‪:‬‬
‫الگوي مقاصد وسياستهايي‬
‫‪-2‬فرآيندهاي ورفتار سازمان‬
‫معيارهاي سنجش‬
‫سيستم هاي تشويق وانگيزش‬
‫نيازمندي مديران‬
‫تعيين منابع مديريتي‪ ,‬مالي‪ ,‬فني‪ ,‬ومواد اوليه شرگت‬
‫كه براي‬
‫سطح سازمان‬
‫و‬
‫كسب وكار ها‬
‫‪ -3‬رهبري سطوح بااليي سازمان‬
‫سطح استراتژيك‬
‫سطح سازماني‬
‫سطح كاركنان‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫مشخص كردن فرصتها و مخاطرات‬
‫تعيين مي شود‬
‫پياده سازي‌‬
‫تصميم گيري‌‬
‫ارزشهاي كاركنان و آرزوهاي مديران عالي‬
‫پذي ‌رش مسئوليتهاي غير اقتصادي براي‬
‫جامعه‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪ -8‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك (مدل هنري مينتزبرگ)‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫ماتريس ‪EFE‬‬
‫الگو ‪PEST‬‬
‫الگ ‌و پورتر‬
‫بررس ي عوامل‬
‫محيطي‬
‫(فرصت‪،‬تهديد)‬
‫كنترل و‬
‫ارزيابي‬
‫اجرا‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫ي‬
‫پياده ساز ‌‬
‫تعيين گزينه ها‬
‫و‬
‫راهكارها‬
‫انتخاب گزينه ها‬
‫و‬
‫راهكارهاي بهينه‬
‫ماتريس‬
‫‪CPM‬‬
‫چشم انداز‬
‫بررس ي عوامل‬
‫داخلي‬
‫(قوت‪،‬ضعف)‬
‫‪QSPM‬‬
‫ماموريت‬
‫آرمان‬
‫‪SWOT‬‬
‫ارزش‬
‫الگ ‌و زنجيره ارزش داراييها‬
‫ماتريس‪IFE‬‬
‫تصميم گيري‌‬
‫‪ -9‬فرآيندعمومي برنامه ريزي استراتژيك‬
‫کنکاش محيطي‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫مفروضات‬
‫برنامهریزي‬
‫استراتژیك‬
‫تجزیه و تحلیل‬
‫بازار و مشتري‬
‫پیشبیني‬
‫محیطي‬
‫تجزیه و تحلیل‬
‫محیطي‬
‫اقدام به‬
‫اجراي برنامه‬
‫طراحي عملیاتي‬
‫استراتژیك‬
‫تدوین‬
‫مأموریتها‬
‫تشخیص‬
‫محیط داخلي‬
‫زمانبندي‬
‫اقدامات عملي‬
‫مكتوب كردن‬
‫اقدامات‬
‫تعیین اهداف‬
‫عملیاتي‬
‫انجام اقدامات‬
‫اصالحي‬
‫ایجاد استانداردها‬
‫در خصوص سیستمهاي‬
‫اطالعاتي مدیریت‬
‫بودجهبندي اهداف‬
‫و اقدامات‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫کنکاش محیطي‬
‫تصمیم گیري‬
‫پیاده سازي‬
‫کنترل‬
‫‪ -10‬فرآيند برنامهريزي استراتژيك‬
‫تصميم گيري‌‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫کنکاش محيطي‬
‫پياده سازي‌‬
‫‪ -11‬فرايند برنامه ريزي ومديريت استراتژيك ‪ -‬علي احمدي‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫تصميم گيري‌‬
‫بازخورد‬
‫برس ي عوامل‬
‫داخلي‬
‫چشم انداز‬
‫رسالت‬
‫تخصيص منابع‬
‫تعيين ارزيابي ‌و‬
‫اتژي‬
‫انتخاب استر ‌‬
‫ها‬
‫تعيين مسايل‬
‫استراتژيک و هدفهاي‬
‫بلند مدت‬
‫عمليات‬
‫ارزيابي‬
‫عملکرد‬
‫تعيين هدف ها و‬
‫سياست هاي اجرايي‬
‫برس ي عوامل خارجي‬
‫بازخورد‬
‫تدوين استراتژي ها‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫اجراي استراتژي ها‬
‫تصميم گيري‌‬
‫‪ -12‬الگوي جامع مديريت‬
‫استراتژيك ‪ -‬دکتر احمد وند‬
‫پياده سازي‌‬
‫ارزيابي استراتژي ها‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫تنظيم ماتريس‬
‫تنظيم‬
‫ماتريس‬
‫‪QSPM‬‬
‫تنظيم جدول‬
‫‪SWOT‬‬
‫طراحي و تدوين استراتژي‬
‫ارزيابي‬
‫استراتژي‬
‫استراتژي‬
‫کنترل‌‬
‫پياده‬
‫سازي‌‬
‫عوامل بيروني‬
‫)فرصت و تهديد(‬
‫تنظيم ماتريس تحليل‬
‫عوامل بيروني ودروني‬
‫تنظيم ماتريس‬
‫‪SPACE‬‬
‫اجراي‬
‫عوامل بيروني‬
‫ارزشها‬
‫استراتژي‬
‫تنظيم ماتريس‬
‫عوامل دروني‬
‫اهداف‬
‫عوامل دروني‬
‫)قوت وضعف(‬
‫کنکاش محيطي‬
‫ماموريت‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫جمع آوري اطالعات و استخراج مدلهاي‬
‫ذهني مديران‬
‫فرآيند تدوين استراتژي‬
‫تصميم گيري‌‬
‫چشم انداز‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪ -13‬مدل جامع برنامه ريزي استراتژيك ‪ -‬دكتر يزدان پناه‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫چشم انداز‬
‫‪Vision‬‬
‫استانداردها و ارزشها‬
‫‪Standards & Values‬‬
‫ماموريت‬
‫‪Mission‬‬
‫پارادايم استراتژيك‬
‫‪Strategic Paradigm‬‬
‫اهداف بلند مدت‬
‫‪Long Term‬‬
‫‪Objectives‬‬
‫خط مش ي كيفيت‬
‫‪Quality Policy‬‬
‫استراتژي ها‬
‫‪Strategies‬‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫تصميم گيري‌‬
‫‪ -14‬مدل از اينترنت‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫‪ -1‬بررس ي و تحليل سازمان‬
‫سازگاري فعاليتهاي گذشته و حال سازمان با رسالت آن‬
‫رشد بالقوه و عملكرد گذشته مثل سوددهي‪ ،‬بهره‌وري و مانند آن‬
‫‪ -2‬تجزيه وتحليل محيط‬
‫تمايالت و شاخصها اجتماعي‬‫‪ -‬فرصتها و تهديدهاي محيط‬
‫‪ -4‬تعيين رسالتها و اهداف جديد سازمان‬
‫رسالت‬‫اهداف كمي‬‫‪-‬اهداف كيفي‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫‬‫ دوره عمر صنعت‬‫‪-‬شرايط رقابتي‬
‫‪ -5‬تنظيم خط مش ي‌هاي كلي‬
‫‪ .3‬تجزيه وتحليل نقاط قوت و ضعف سازمان‬
‫مديريت‬‫منابع‬‫‪-‬نظامها و سازمان‬
‫‪ -6‬تجزيه و تحليل زماني‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪ -7‬تجزيه و تحليل مقتضيات محيطي‬
‫‪ -8‬تجزيه و تحليل فاصله با اهداف‬
‫‪ -9‬تنظيم استراتژي سازمان (گروه )‬
‫ تركيب محصول و بازار‬‫دامنه فعاليتهاي شركت‬‫ تخصيص منابع و مانند آن‬‫رقابت‪ ،‬توسعه‪ ،‬منابع‪ ،‬عمليات‬‫‪ - 10.‬تنظيم پروژه‌هاي استراتژي‌‬
‫ي‬
‫تصميم گير ‌‬
‫‪ - 11‬استراتژيهاي محصول و بازار‬
‫‪ - 13‬استراتژيهاي توليد‬
‫‪ - 12‬استراتژيهاي بازاريابي و توزيع‬
‫‪. - 14‬استراتژيهاي مالي‬
‫‪ - 15‬سازماندهي و فعال كردن استراتژيها‬
‫‪ -15‬فرآيند برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك مدل‪APO‬‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنکاش‬
‫‪.1‬مأموريت شركت‬
‫‪.3‬تجزيه و تحليل محيط خارج‪:‬‬
‫عمليات‬‫صنعت‬‫‪-‬محيط خارج‬
‫وضعيت موجود‬
‫وضعيت ممكن‬
‫وضعيت مطلوب‬
‫مفهومي‬
‫‪.2‬تحليل داخلي شركت‪:‬‬
‫بازاريابي‬‫مالي‪/‬حسابداري‌‬‫توليد‪ /‬عمليات‬‫پرسنلي‬‫‪-‬سازمان مديريت‬
‫کنکاش‬
‫محيطي‬
‫‪.4‬تحليل و انتخاب استراتژيك‬
‫تصميم گيري‌‬
‫‪.6‬استراتژي اصلي‬
‫‪.9‬خط‌مش ي‌ها‬
‫‪.8‬استراتژي عملياتي‬
‫‪. 5‬اهداف دراز مدت‬
‫‪.7‬اهداف ساليانه‬
‫اثر عمده‬
‫اثر جزئي‬
‫‪.10‬برقرار كردن استراتژي‌‬
‫‪.11‬كنترل و ارزيابي‬
‫بازخورد‬
‫‪ -16‬فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك مدل ‪MIM‬‬
‫ي‬
‫پياده ساز ‌‬
‫کنترل‌‬
‫ارزيابي‬
‫اجرا‬
‫تجزيه و تحليل و تشخيص‬
‫انتخاب‬
‫استراتژيست‌هاي سازمان‬
‫ارزيابي‬
‫استراتژي‬
‫رقابت‬
‫فرآيند‬
‫نظام‬
‫اجرايي‬
‫طرح نظام‬
‫استراتژي‌‬
‫انتخاب‬
‫مطلوبترين‬
‫استراتژي‌‬
‫بررس ي راه‬
‫حلها‬
‫شناخت و‬
‫داليل برتري‬
‫استراتژيك‬
‫شناخت‬
‫فرستها و‬
‫تهديدات‬
‫محيطي‬
‫اهداف‬
‫سازمان‬
‫بازخورد‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫تصميم گيري‌‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪ -17‬روند برنامه ريزي و مديريت استراتژيك مدل گلوئيك‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫رقبا‬
‫فشارهاي رقابتي‬
‫همكاران‬
‫فشارهاي مساعد‬
‫ارباب رجوعان‬
‫مشتريان‬
‫ماليات دهندگان‬
‫فشارها‪/‬روندها‬
‫سياس ي‬‫اجتماعي‬‫اقتصادي‬‫‪-‬فني‬
‫کنکاش‬
‫محيطي‬
‫‪ -4‬محيط خارجي‬
‫سناريوها‬
‫نتايج‬
‫‪ -7‬گزينه هاي عملي‬
‫موانع پيشنهادات‬
‫اصلي‬
‫اقدامات‬
‫برنامه كار‬
‫‪8‬‬
‫توصيف سازمان در‬
‫آينده‬
‫چشم انداز موفقيت‬
‫اقدامها‬
‫‪6‬‬
‫مسائل استراتژيك‬
‫نقاط قوت و ضعف‬
‫‪5‬‬
‫محيط داخلي‬
‫‪3‬‬
‫فلسفه وجودي‪ /‬ارزشها‬
‫توسط افراد ذي مدخل‬
‫استراتژي موجود‬‫موقعيت عمومي‬‫‪ -‬كاركردها‬
‫عملكرد‪:‬‬
‫منابع‬‫‪-‬تاريخ‬
‫منابع‬
‫مردم‬‫اقتصاد‬‫اطالعات‬‫‪-‬صالحيتها و تواناييها‬
‫تنظيم استراتژي‌‬
‫اجرا‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫‪2‬‬
‫تكليفها و دستورها‬
‫‪1‬‬
‫نواقص مقدماتي‬
‫)تصميم براي‬
‫برنامه ريزي‌(‬
‫ي‬
‫پياده ساز ‌‬
‫ي‬
‫تصميم گير ‌‬
‫‪ -18‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك مدل برايسون‌‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫کنکاش‬
‫محيطي‬
‫پارادايم توصيفي‬
‫کنترل‌‬
‫ي‬
‫تصميم گير ‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنکاش محيطي‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫وروديهاي كنترل نشده‬
‫پياده سازي‬
‫شركت‬
‫كنترل استراتژي‬
‫مدل سيستم ‪/‬‬
‫توسعه اوليه‬
‫ارزشيابي‬
‫استراتژي‬
‫اندازه گيري عملكردو مقاصد‬
‫هدف ها‬
‫ارزشيابي‬
‫عدم اطمينان‬
‫رسالت‬
‫اندازه گيري عملكرد‬
‫‪ -19‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك (مدل ديسون وبراين)‬
‫پارادايم توصيفي‬
‫چشم انداز‬
‫هدف ها ي اساس ي‬
‫مفهومي‬
‫ي‬
‫تصميم گير ‌‬
‫استراتژي‬
‫هدفهاي استراتژيک‬
‫عملكرد عملياتي‬
‫برنامه و بودجه استراتژيک‬
‫برنامه و بودجه عملياتي‬
‫اجراء به وسيله پروژه ها‬
‫اجراء به وسيله واحد ها‬
‫نظارت استراتژيک‬
‫کنکاش‬
‫نظارت عملياتي‬
‫‪ -20‬فرآيند برنامه ريزي استراتژيك (موسسه آموزش ي امام)‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل‌‬
‫کنکاش مفهومي و محیطي‬
‫تجزيه وتحليل استرتژي‌‬
‫بازخورد و‬
‫کنتر ‌ل‬
‫هدفها و ارزشها‬
‫بازنگري‬
‫پيشرفت‬
‫ارزشيابي‬
‫داخلي‬
‫نظارت‬
‫و‬
‫ارزيابي‬
‫ارزشيابي‬
‫خارجي‬
‫هدفها‬
‫انتخاب استراتژي‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫توليد‬
‫گزينه ها‬
‫ساختار‬
‫ارزيابي‬
‫انتخاب‬
‫پياده سازي‌‬
‫سيستمهاي‬
‫مالي‬
‫كاركنان‬
‫و سيستمها‬
‫تصميم گيري‌‬
‫‪ -21‬فرآيند برنامه ريزي و مديريت استراتژيك ‪ -‬مدل جان تامسون‌‬
‫رسالت‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫ماموريت‬
‫تحليل رقابت‬
‫تحليل محيط‬
‫کنکاش محيطي‬
‫تعيين اهداف بلند مدت و کوتاه مدت‬
‫تشخيص راه کارهاي استراتژيک‬
‫تصميم گيري‌‬
‫انتخاب استراتژي‬
‫اجراي استراتژي‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل و ارزيابي استراتژيک‬
‫کنتر ‌ل‬
‫‪ -22‬الگوي برنامه ريزي استراتژيک لويد ال‪ .‬بيرس )‪(LLoyd L.Byars‬‬
‫پيش برنامه ريزي‌‬
‫رسالت‬
‫چشم انداز‬
‫اصول‬
‫تصميم گيري‌‬
‫اهداف کالن استراتژيک‬
‫استراتژيها‬
‫اهداف ويژه‬
‫تدوين برنامه سنجش‬
‫اجرا‬
‫سنجش و ارزيابي‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل‌‬
‫)‪(Wells , Denise Lindsey‬‬
‫‪ -23‬الگوي برنامه ريزي و مديريت استراتژيک نيروي دريايي امريکا‬
‫تعيين علل تغييرات‬
‫ارزيابي‬
‫استراتژيک‬
‫ماموريت‬
‫(فلسفه وجودي)‬
‫چشم انداز‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫اهداف‬
‫طرحريزي‌‬
‫استراتژيک‬
‫اجرا‬
‫ارزيابي‬
‫مقياسها‬
‫(براي ا ندازه گيري موفقيتها)‬
‫کنکاش محیطي‬
‫استراتژيها‬
‫(چگونه به اهداف مي رسيم)‬
‫تصمیم گیري‬
‫تنظيم سازماني‬
‫(چگونگي اجرا)‬
‫پیاده سازي‬
‫ارزيابي‬
‫(چگونگي انجام درست کار)‬
‫کنترل‬
‫ارزيابي مجدد و مرور چشم انداز‬
‫‪ -24‬الگوي مديريت استراتژيک دانشگاه اينديانا‬
‫بازخورد وکنتر ‌ل‬
‫تصميم گيري‌‬
‫چالشهاي محيطي‬
‫اطالعات‬
‫کنکاش محيطي‬
‫تصميم گيري‌‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫موضوع گيري‬
‫فرضيه موقت‬
‫استراتژيك‬
‫طراحي تحقق‬
‫تكوين نظامها‬
‫وتالطم محيط‬
‫تحليل استراتژيك‬
‫(برنامه ريزي‬
‫استراتژيك)‬
‫تقسيم بندي بازار‬
‫موضوع رقابتي‬
‫مجموعه استراتژيك‬
‫تصميم گيري‌‬
‫پياده سازي‌‬
‫استراتژي تكنولوژي‬
‫زيربناي‬
‫استراتژي اجتماعي‬
‫معرفت‬
‫شناس ي‬
‫استراتژي جهاني‬
‫موضع گيري متفرقه‬
‫ي‬
‫پياده ساز ‌‬
‫طراحي تحقق‬
‫مديريت مسائل‬
‫تشخيص‬
‫استراتژيك‬
‫تصميم کليدي‬
‫طراحي تحقق‬
‫طراحي شركت‬
‫طراحي تحقق‬
‫مديريت تغيير‬
‫طراحي توامندي‬
‫تخصص ي‬
‫طراحي مديريت عمومي‬
‫عالئم قوي‬
‫عالئم ضعيف‬
‫طراحي تحقق‬
‫غافلگيريها‬
‫مديران عمومي‬
‫نظامها‬
‫انواع‬
‫رفتار‬
‫استراتژيك‬
‫طراحي تحقق‬
‫پياده سازي‌‬
‫ساخت‬
‫مقاومت در قبال تغيير‬
‫مديريت تغيير‬
‫جام‬
‫طراحي تحقق‬
‫رسميت تغيير‬
‫‪ -25‬طرح مفهومي مديريت استراتژيك (مدل ايگور آنسوف)‬
‫جهان نما‬
‫مسئوليت اجتماعي‬
‫كنترل‬
‫استراتژي‬
‫پيادهسازي و‬
‫اجراي استراتژي‬
‫فرموله كردن‬
‫استراتژي‬
‫ايجاد جهتگيريهاي‬
‫سازماني‬
‫رسالت‬
‫هدفها‬
‫امور مالي‬
‫تجزيه و تحليل بازار‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫عمليات بيناملللي‬
‫پياده سازي‌‬
‫تصميم گيري‌‬
‫تجزيه و تحليل محيطي‬
‫داخلي‬
‫خارجي‬
‫توليد و عمليات‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫چهارچوبي براي استراتژي و تحليل آن‬
‫‪ -26‬مدل ساموئل سيرتو و پائول پيتر‬
‫کنکاش محيطي‬
‫محيط عمومي بيروني مؤسسه‬
‫محيط عملياتي مؤسسه (صنعت و بينالملل)‬
‫عرضهكنندگان منابع‪ ،‬رقبا‪ ،‬مشتريان‪ ،‬ارباب رجوعان‪ ،‬مردم‪ ،‬مؤسسات مالي و آموزشي‪ ،‬اتحاديه‬
‫و مؤسسات كار و كارگري‪ ،‬دولت‪ ،‬مؤسسات بينالمللي مرتبط با صنعت مربوطه‬
‫محیط دروني مؤسسه‬
‫هدفهاي مدير‬
‫کنکاش محیطي‬
‫رسالت موسسه‬
‫هدفهاي مؤسسه‬
‫اهداف‬
‫مؤلفههاي اجتماعي‪،‬‬
‫اقتصادي‪ ،‬سياسي‪،‬‬
‫فنآوري و قانوني‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫هدفنهاي‬
‫كسب و كار‬
‫رسالت‬
‫رسالت‬
‫كسب و كار‬
‫رسالت مديريت‬
‫تصمیم گیري‬
‫استراتژي مؤسسه‬
‫استراتژي‬
‫استراتژي واحد عملياتي‬
‫استراتژي كسب و كار‬
‫مدیران‪ ،‬كاركنان‬
‫‪ -27‬فرآيند برنامهريزي استراتژيك ـ مدل فرضيهاي براي سازمانهاي جديد‬
‫کنکاش‬
‫رسالت و هدفها‬
‫تجزيه و تحليل محيط يروني‬
‫فرصتها تهديدات‬
‫انتخاب‬
‫ستراتژي‬
‫مفهومي‬
‫تجزيه و تحليل محيط روني‬
‫قوتها و ضعفها‬
‫کنکاش محيطي‬
‫استراتژي سطح وظيفه اي‬
‫استراتژي سطح كسب و كار‬
‫تصميم گيري‌‬
‫استراتژي جهاني‬
‫استراتژي سطح مؤسسه‬
‫اجراي استراتژي‬
‫پياده سازي‌‬
‫طراحي ساختار سازمانها‬
‫بازخور‬
‫جفت وجور كردن استراتژي‪ ،‬ساختار‪،‬‬
‫وكنترلها‬
‫طراحي نظامهاي كنترلي‬
‫راهبري تغيير استراتژي‬
‫‪ -28‬فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك‪ ،‬مدل هيل و جونز(‪)1998‬‬
‫کنترل‌‬
‫فرآيند استراتژي‬
‫سيستم كارمنديابي‬
‫ همساز كردن تجارت‬‫مديريتي و كاركنان با‬
‫رسالت كسب كار‬
‫ چالشهاي استراتژك‬‫افراد را كامال ارضاء‬
‫كردن‬
‫سيستم محركها‬
‫ي‬
‫ ايجاد و سازكار في‬‫مابين مقاصد‬
‫استراتژيك مديران‬
‫واحد كسب وكار و‬
‫روساي آنان‬
‫ تشويق كردن در‬‫مبادله كامل و معتبر‬
‫اطالعات كسب و كار‬
‫سيستم فراگير پيگيري‬
‫وكنترل‬
‫ بازده كنترل و پيگيري‬‫ كوششهاي كنترل‬‫وپيگيري‬
‫ پيگيري تغييراتي كه در‬‫فرضيات نهفته است‬
‫ فراهم سازي فراگيري‬‫سازماني‬
‫سيستم برنامه ريزي‬
‫استراتژيك‬
‫ آشكار سازي بصيرت‬‫مؤسسه‬
‫ مذاكره كردن‬‫مفهوم استراتژي‬
‫ طراحي و توصيف‬‫مسئوليتها براي ايجاد‬
‫و اجراي استراتژيها‬
‫ناهمخواني هدف وعدم تقارن اطالعات كاهش مي يابد‬
‫‪ -29‬فرآیند برنامهریزي استراتژیك‪ ,‬مدل چاكراوراثي و لورنج(‪)1991‬‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل‌‬
‫اطالعات‬
‫اعتبارات‬
‫وبودجه‬
‫كنترلها‬
‫مقياسها‬
‫ارتباطات‬
‫استراتژي‬
‫مؤسسه‬
‫ساختار‬
‫سازمان‬
‫سيستمهاي‬
‫سازماني‬
‫اقدامات‬
‫اولويتها‬
‫هدفها‬
‫برنامه هاي‬
‫عملياتي‬
‫استراتژيها‬
‫پاداش‬
‫رسالت‬
‫استراتژي كسب و كار‬
‫استراتژيها‬
‫هدفها‬
‫اقدامات‬
‫رسالت‬
‫مقياسها‬
‫‪ -30‬چرخه فرایند مدیریت استراتژیك ‪ ،‬مدل آرنولد جادسون ‪1996‬‬
‫رسالت مؤسسه‬
‫غيرانتفاعي‬
‫نيازهاي تعريف‬
‫شده‬
‫کنکاش محيطي‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫آزمون موقعيت‬
‫‪:‬براي ارزيابي عوامل ذيل‬
‫قوتهاي‬
‫داخلي مؤسسه‬
‫هدف‬
‫‪:‬هدف‬
‫فاصله يا نيازهاي تامين نشده‬
‫كه تفاوت وضع موجود‬
‫انتظار را مشخص مي‬
‫‌‬
‫ومورد‬
‫كند‬
‫ضعفهاي‬
‫داخلي مؤسسه‬
‫تصميم گيري‌‬
‫استراتژيها‬
‫بودجه‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل‌‬
‫برنامه‬
‫فرصتهاي‬
‫محيطي‬
‫پياده سازي‬
‫وپيگيري‌‬
‫تهديدات‬
‫محيطي‬
‫بازنگري و‬
‫ارزيابي‬
‫ارتباطات براي‬
‫همكاري در توليدات‬
‫‪ :31‬فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك ‪ ,‬مدل هرينگتون برايس(‪)2000‬‬
‫تصميم گيري‌‬
‫فنون اجراي استراتژي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫انتخاب استراتژي‬
‫ارزيابي عوامل خارجي‬
‫گزينههاي استراتژي‬
‫ارزيابي عوامل داخلي‬
‫استراتژي و ساختار‬
‫عوامل اجتماعي و رواني‬
‫تغيير‬
‫استراتژي‌‬
‫کنترل‌‬
‫هدف‌ها دروضعيت‬
‫موجود‬
‫روابط قدرت‬
‫موقعيت هدف‬
‫بازخورد چگونگي استراتژي جديد‬
‫‪ -32‬فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك ‪ -‬مدل بومن و ديويد اش(‪)1987‬‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫آزمون وارزيابي‪:‬‬
‫ارزيابي نتايج‬
‫عملکرد فعلي‬
‫ ماموريت‬‫ اهداف‬‫ استراتژي‬‫‪ -‬سياست هاي فعلي‬
‫بررس ي‬
‫محيط خارجي ‪:‬‬
‫انتخاب‬
‫عوامل استراتژيک ‪:‬‬
‫ اجتماع‬‫‪ -‬وظيفه ها‬
‫ فرصتها‬‫‪ -‬تهديدات‬
‫بررس ي وضعيت‬
‫اداره شرکت توسط‪:‬‬
‫تجزيه وتحليل‬
‫عوامل استراتژيک ‪:‬‬
‫بررس ي و بازبيني‬
‫در صورت لزوم ‪:‬‬
‫هيئت مديره‬‫‪ -‬مديران ارشد‬
‫‪SWOT‬‬
‫توجه به‬
‫وضعيت فعلي‬
‫ ماموريت‬‫‪ -‬اهداف‬
‫بررس ي‬
‫محيط داخلي‪:‬‬
‫انتخاب‬
‫عوامل استراتژيک ‪:‬‬
‫قدم اول تا ششم‬
‫تصميم گيري‌‬
‫‪ -33‬فرآيند تصميم گيري استراتژيک ‪ -‬ديويد هانگر‬
‫قدم هفتم‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫اجراي استراتژي‬
‫ نقاط قوت‬‫‪ -‬نقاط ضعف‬
‫تدوين استراتژي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫خلق وارزيابي‬
‫گزينه هاي ديگر‬
‫استراتژيک‬
‫انتخاب وتوصيه‬
‫بهترين گزينه‬
‫ برنامه ها‬‫ بودجه ها‬‫‪ -‬رويه ها‬
‫ارزيابي‬
‫و کنترل‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل وارزيابي قدم هشتم‬
‫ ساختار‬‫ فرهنگ‬‫‪ -‬منابع‬
‫اجراي استراتژيها‪:‬‬
‫بازخوردو‬
‫کنترل‌‬
‫ارزيابي‬
‫اجرا‬
‫تجزيه و تحليل و تشخيص‬
‫انتخاب‬
‫فلسفه مدیریت‬
‫ارزیابي‬
‫کنترل‬
‫واقدامات‬
‫اصالحي‬
‫ساختار‬
‫سیستم کنترل‬
‫سیستم اطالعات‬
‫فرهنگ‬
‫ارتباطات میان سازماني‬
‫سیستم انگیزش‬
‫اهداف عملیاتي‬
‫برنامه هاي عملیاتي‬
‫تخصیص منابع‬
‫بودجه بندي‬
‫اهداف بلند‬
‫مدت‬
‫استراتژیها‬
‫تجزیه وتحلیل محیط خارجي ‪:‬‬
‫فرصتها‪ /‬امکانات‬
‫تهدیدات ‪ /‬ابهامات‬
‫ماموریت‬
‫یا اهداف‬
‫رسمي‬
‫سازمان‬
‫دورنماي‬
‫سازمان‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫پياده سازي‌‬
‫تصميم گيري‌‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫‪ -34‬فرایند مدیریت استراتژیك مدل اول آندروز‬
‫تجزیه وتحلیل محیط داخلي ‪:‬‬
‫نقاط قوت وضعف‬
‫شایستگي ممتاز‬
‫کنکاش محيطي‬
‫رايط و روند محيطي‪:‬‬
‫ اقتصادي‬‫ فني‬‫ فيزيکي‬‫ سياسي‬‫اجتماعي‬‫جامعه‬‫ملت‬‫جهان‬‫شناسايي‬
‫نقاط قوت وضعف سازمان‬
‫و پشتيباني آنها‬
‫شايستگيها وتواناييها‪:‬‬
‫ مالي‬‫ مديريتي‬‫وظيفه اي‬‫سازماني‬‫شهرت‬‫‪-‬پيشينه‬
‫توجه به‬
‫تمامي ترکيبها‬
‫کنکاش محيطي‬
‫شناسايي‬
‫تهديدات وفرصتها‬
‫ارزيابي گزينه هاي ممکن‬
‫تصميم گيري‌‬
‫گزينش استراتژي بهينه‬
‫‪ -35‬مدل دوم طراحي و استراتژي صنعتي آندروز‬
‫تحليل محيطهاي‬
‫درون وبيرون سازمان‬
‫کنکاش‬
‫محيطي‬
‫تعيين اهداف و ماموريتهاي سازمان‬
‫کنکاش مفهومي‬
‫نظام اطالعاتي‬
‫تدوين استراتژي در طرح‬
‫مديريت‬‫ فعاليت‬‫‪-‬وظيفه‬
‫تصميم گيري‌‬
‫اجراي استراتژي‬
‫ ساختار‬‫‪ -‬رهبري‬
‫پياده سازي‌‬
‫کنترل ارزيابي اصالح‬
‫کنترل‌‬
‫نمودار شماره ‪ -36‬مدل طراحي و استراتژي رايت‬
‫نظام اطالعاتي‬
‫اهداف وماموريت‬
‫تحليل محيط بيروني‬
‫تحليل محيط دروني‬
‫مقايسه با استراتژي فعلي‬
‫انتخاب معيارهاي جديد‬
‫و اعمال تغييرات ضروري‬
‫انتخاب ساختار مناسب‬
‫اعمال تغييرات مورد نياز‬
‫در استراتژي کنوني سازمان‬
‫انطباق ساختار وسيستم کنترلي‬
‫با استراتژي‬
‫نظام اطالعاتي‬
‫‪ -37‬مدل طراحي و استراتژي هیل‬
‫نظام اطالعاتي‬
‫نظام اطالعاتي‬
‫انتخاب استراتژي‬
‫ارزيابي‬
‫اجرا‬
‫انتخاب‬
‫تجزيه و تحليل و تشخيص‬
‫شناسایي محیط خارجي ‪:‬‬
‫فرصتها‬
‫تهدیدات‬
‫کنترل‬
‫استراتژي‬
‫اجراي استراتژي‬
‫تدوین استراتژي ‪:‬‬
‫سطح عالي‬
‫سطح کسب وکار‬
‫سطح وظیفه اي‬
‫استقرار مسیر‬
‫استراتژیک‪:‬‬
‫چشم انداز‬
‫ماموریت‬
‫اهداف بلند مدت‬
‫تجزیه وتحلیل‬
‫فضاي‬
‫استراتژیک‬
‫‪SWOT‬‬
‫شناسایي‬
‫عوامل‬
‫محیطي‬
‫شناسایي محیط داخلي ‪:‬‬
‫نقاط قوت‬
‫وضعف‬
‫بازخوردو‬
‫کنتر ‌ل‬
‫پياده سازي‌‬
‫تصميم گيري‌‬
‫کنکاش‬
‫مفهومي‬
‫کنکاش محيطي‬
‫‪ -38‬فرایند مدیریت استراتژیك مدل هریسون و جان‬
THE STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS
‫شناخت و تجزيه و تحليل‬
RECOGNITION & ANALYSIS
5 ‫وظيفه‬
‫انتخاب استراتژي هاي‬
‫مختلف‬
IMPLEMENTATION
‫اجرا و تکميل‬
EVALUATION &
CONTROL
‌‫ارزيابي و کنترل‬
TASK 5
‫شروع پروژه‬
‫نقاط قوت‬
START PROJECT
FIRMS
STRENGTHS
TASK 1
‫انتخاب‬
CHOICES
‫فرآيند مديريت استراتژيک‬
1 ‫وظيفه‬
‫تعيين استراتژيست هاي شرکت‬
Task 3
GENERIC STRATEGY
ALERNATIVES
3 ‫وظيفه‬
‫شناخت داخل شرکت‬
INTERNAL
‫نقاط ضعف‬
FACTORS
6‫وظيفه‬
TASK 6
FIRM
STRUCTURE
‫انتخاب استراتژي شرکت‬
WEAKNESSES
THE FIRM STRATEGY
CHOICE
TASK 4
4 ‫وظيفه‬
‫شناخت محيط خارج از شرکت‬
‫آرمان وارزشهاي مورد مالک‬،‫تعيين اهداف‬
‫شرکت براي تصميم گيران کليدي‬
‫سازماندهي‬
RESOURCES &
ENTERPRISE STRATEGISTS
2‫وظيفه‬
TASK 2
‫تعيين آرمان و اهداف شرکت‬
MISSION &
OBGECTIVES
7 ‫وظيفه‬
‫تخصيص منابع و‬
TASK 7
‫فرصت ها‬
OPPORTUNITIES
‫تامين اهداف‬
EVALUATION & CONTROL
FOR MEET OBJECTIVES
8 ‫وظيفه‬
‫برنامه ها‬،‫سياست گذاريها‬
TASK 8
‫و دستورالعمل ها‬
POLICIES,PLANS &
ADMINISTRATIONS
THE FIRM ENVIRONMENT
‫تهديدات‬
THREATS
TO DETERMINE MISSION ,GOALS AND
VALUES OF THE FIRM FOR KEY
DECISION MARKERS
9 ‫وظيفه‬
‫ارزيابي و کنترل براي‬
TASK 9
Feed back
‫بازخورد‬
‫مدل فرایند شناخت و تجزیه و تحلیل ( ‪ (SWOT‬و استراتژي هاي مناسب‬
‫تعیین استراتژیهاي مناسب شرکت‬
‫‪CORPORATE STRATEGIES‬‬
‫راهبردهاي مؤسسه‬
‫راهبردهاي بازاریابي‬
‫راهبردهاي فن آوري‬
‫سیاستها یا‬
‫برنامه ریزي خط مشي هاي‬
‫شرکت‬
‫کلي شرکت‬
‫استراتژیهاي‬
‫وظیفه اي‬
‫‪Functional‬‬
‫‪level‬‬
‫اجرا و ارزیابي‬
‫***‬
‫راهبردهاي مالي‬
‫و اقتصادي‬
‫راهبردهاي نیروي‬
‫انساني وآموزش‬
‫راهبردهاي تولید‬
‫راهبردهاي اطالعاتي‬
‫راهبردهاي مدیریت‬
‫کیفیت‬
‫بازخورد‬
‫کمیته هاي راهبري با سرپرستي‬
‫استراتژیستها ومشاوران‬
‫‪SWOT‬‬
‫با استفاده از تکنیک هاي تعیین استراتژیهاي مناسب‬
‫کتاب برنامه‬
‫‪10‬ساله راهبردي‬
‫استراتژیهاي‬
‫کسب و کار‬
‫‪Business‬‬
‫‪level‬‬
‫تجزیه و تحلیل‬
‫شناخت داخلي و محیطي شرکت‬
‫تعیین‬
‫استراتژیهاي‬
‫اصلي‬
‫شرکت‬
‫‪S-O‬‬
‫‪S-T‬‬
‫‪W-O‬‬
‫‪W-T‬‬
‫ماتریس **‬
‫ارزیابي‬
‫عوامل محیطي‬
‫عوامل ‪CSF‬‬
‫محیطي‬
‫شرکت‬
‫کمیته‬
‫بازاریابي‬
‫کمیته‬
‫ماتریس ارزیابي *‬
‫عوامل داخلي‬
‫عوامل ‪CSF‬‬
‫داخلي شرکت‬
‫روش‬
‫مفاهیم‪،‬تعاریف‬
‫و نظریه هاا‬
‫اهداف بلندمدت‬
‫شرکت‬
‫تکنولوژي‬
‫کمیته مالي‬
‫فروض‬
‫اهداف میان مدت‬
‫شرکت‬
‫کمیته‬
‫عالي‬
‫و اقتصادي‬
‫کمیته نیروي‬
‫انساني و‬
‫آموزش‬
‫بازخورد‬
‫ماتریس ارزیابي عوامل داخلي شرکت‬
‫ماتریس ارزیابي عوامل خارجي شرکت‬
‫استراتژیهاي متمایزسازي شرکت‬
‫مشارکت پروژه اي‬
‫ماتریس برنامه ریزي کمي استراتژیک‬
‫ماتریس ارزیابي موفقیتو عمل استراتژیک‬
‫ماتریس گروه مشاوران بوستون‬
‫ماتریس پروفیل رقابتي‬
‫مشاوران و استراتژیستهاي‬
‫شرکت‬
‫مدیر پروژه‬
‫تدوين رسالت شرکت‬
‫فلسفه‬
‫بینش(بصیرت)‬
‫ایدئولوژي مرکزي‬
‫تدوین رسالت شرکت‬
‫ارزش هاي مشترک‬
‫مقصد‬
‫دیدگاه و چشم انداز‬
‫آرمان و بیانیه آرمان‬
‫اهداف آرماني‬
‫رويکردها و فروض‬
‫فرایند مدیریت استراتژیک‬
‫کمیته سیستم‬
‫اطالعات‬
‫مدیریت‬
‫اهداف ساالنه‬
‫تدوین رسالت شرکت‬
‫کمیته‬
‫مدیریت‬
‫کیفیت‬
‫برنامه ریزي مبتني بر مشارکت‬
‫توسعه منابع انساني‬
‫مبتني بر بازار‬
‫ارزشهاي مشترک و توسعه فرهنگ سازماني‬
‫فروض بازار‪،‬تکنولوژي برنامه بلندمدت کشور‬
‫‪*Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix‬‬
‫‪**External Factor Evaluation (EFE) Matrix‬‬
‫‪***Differentiating Strategies‬‬
‫‪Joint Ventures‬‬
‫)‪QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix‬‬
‫‪SPACE (Strategic Position & Action Evaluation) Matrix‬‬
‫‪BCG (Boston Consulting Group) Matrix‬‬
‫)‪CPM (Competitive Profile Matrix‬‬
‫چشم انداز‬
‫یک الگوي کاربردی‬
‫ارزش ها‬
‫ذي نفعان‬
‫ماموريت‬
‫اهداف کالن‬
‫ماتريس ‪IEM‬‬
‫ارزيابي عوامل دروني(ماتريس) ‪IFE‬‬
‫‪S‬‬
‫ارزيابي عوامل بيروني(ماتريس) ‪EFE‬‬
‫‪O‬‬
‫‪W‬‬
‫‪T‬‬
‫تحليل ‪SWOT‬‬
‫راهبردهاي ‪SO‬‬
‫راهبردهاي ‪WO‬‬
‫راهبردهاي ‪ST‬‬
‫تعيين راهبردها‬
‫تدوين‬
‫برنامه‬
‫برنامههاراهبردي‬
‫راهبردهاي ‪WT‬‬
‫منابع و مآخذ‬
‫دفتر پژوهش های فرهنگی ‪،‬‬
‫‪ ‬فرد آر ‪ .‬دیو‪.‬ید (‪ .)1385‬مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی ‌و علی پارسائیان)‪,‬تهران ‪‌ :‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪ ‬آرمسترانگ‪ ،‬مايكل‌ (‪ .)1381‬مديريت‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌ (راهنماي‌ عمل) (ترجمه‌ سيدمحمد اعرابي‌ وداود ايزدي)‪.‬‬
‫دفتر پژوهشهاي‌ فرهنگي‪.‬‬
‫تهران‪‌ :‬‬
‫‪ ‬اعرابي ‪ ،‬سيدمحمد ؛ نظاميوند چگيني ‪ ،‬هوشنگ (‪ )1386‬برنامه ريزي استراتژيک سازمان امور مالياتي کشو ‌ر‪ ،‬معاونت‬
‫برنامه ريزي و فناوري اطالعات ‪ .‬تهران ‪ :‬دفتر پژوهش هاي فرهنگي‪.‬‬
‫هانگر ‌و ال ‪ .‬ويلن‪ ،‬توماس (‪ )1381‬مباني مديريت استراتژيک ‪ ،‬ترجمه سيدمحمد اعرابي ‌و داود ايزدي ‪ ،‬تهران ‪:‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬جي ديويد‬
‫دفتر پژوهشهاي فرهنگي‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬علي احمدي ‪ ،‬مديريت استراتژيک ‪.‬‬
‫‪ ‬مينتزبرگ ‪ ،‬هنري ‪ ،‬آلستراند ‪ ،‬بروس و ملپل ‪ ،‬ژوزف (‪ )1384‬جنگل استراتژي ‪ ،‬ترجمه محمود احمدپور دارياني‪ ،‬تهران‪ :‬شرکت‬
‫پرديس ‪.57‬‬
‫‪ ‬ورزشکار ‪ ،‬احمد (‪ )1384‬جزوه آموزش ي مديريت استراتژيک ‪ ،‬تهران ‪ :‬مرکز مطالعات و پژوهشهاي مديريت‪.‬‬
‫منابع و مآخذ‬
‫‪ ‬بامبرگر‪ ،‬پیتر و مشولم‪ ،‬آلن (‪ .)1381‬استراتژي منابع انساني (تدوین‪ ،‬اجرا‪ ،‬آثار) (ترجمه علي‬
‫پارسائیان و سیدمحمد اعرابي)‪ .‬تهران‪ :‬دفتر پژوهشهاي فرهنگي‪.‬‬
‫‪ ‬پیرس و رابینسون‪« ،‬برنامهریزي و مدیریت استراتژیك» ‪ ،‬ترجمه خلیلي شوریني‪ ،‬سهراب‪ ،‬چاپ‬
‫اول‪( ،‬تهران‪ :‬انتشارات یادواره كتاب‪)1377 ،‬‬
‫‪ ‬منابع مدیریت استراتژیک دکتر حسین علوی راد ‪.‬‬
‫‪ ‬منابع مدیریت استراتژیک دکتر احمد وند ‪.‬‬
‫‪ ‬منابع مدیریت استراتژیک دکتر دکتر سید محمد اعرابی ‪.‬‬
‫‪ ‬اصول و مبانی مدیریت سیدجوادین ‪.‬‬
‫‪ ‬صمدی ‪ ،‬ابراهیم(‪ )1388‬مدل های مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک ‪ ،‬تهران ‪ :‬مرکز مطالعات و‬
‫پژوهشهاي مدیریت‪.‬‬
‫اللهم صلی علی محمد و آل محمد‬