مثالی از مقدمه

Download Report

Transcript مثالی از مقدمه

‫تهیه و ارایه شفاهی سمینار‬
‫فهرست مطالب‬
‫مقدمه‬
‫برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫محتواي مطالب‬
‫شكل ظاهري مطالب‬
‫آماده سازي و ارائه سمينار‬
‫نتيجه گيري و اختتام سخنراني‬
‫سئوال ها و پاسخ به آنها‬
‫جمع بندي‬
‫آنچه در اين مبحث فرا گرفته مي شود‬
‫روشهاي برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫(هدفيابي سمينار‪ ,‬شناخت مخاطب‪ ,‬اطالعات عمومي ارائه)‬
‫ساختار يك ارائه و مطالبي كه در آن قرار ميگيرد‬
‫روش تهيه اساليدها و شكل ظاهري مطالب‬
‫چگونگي آماده سازي براي ارائه سميناري موفق‬
‫تكنيك هاي شروع ‪,‬اداره واختتام سخنراني‬
‫نحوه برخورد با سئوالها‬
‫روشهاي غلبه براتفاقات پيش بيني نشده‬
‫قانون طالئي ارایه‬
‫يك سمينار را آن گونه ارایه كنيد كه خودتان دوست داريد آن را بشنويد‪.‬‬
‫‪Give the talk that you would like to hear.‬‬
‫‪5‬‬
‫هدف شما از يك سخنراني بگونه اي باشد كه‬
‫تشريح موضوع براي شنوندگان‬
‫قانع نمودن آنها‬
‫سرگرم كردن آنها‬
‫يك ارائه خوب همه ي اين مشخصات را دارا مي باشد !‬
‫‪6‬‬
‫برنامه ریزی‬
‫سئوال هایی که باید از خود بپرسید‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫هدف ازارائه؟‬
‫عنوان سخنرانی؟‬
‫‪http://people.engr.ncsu.edu/txie/publicati‬‬
‫مخاطبان؟‬
‫‪ons/oral_presentation_skills.pdf‬‬
‫چه سرفصلها‪/‬نکات اصلی باید ارائه گردند؟‬
‫پس از ارائه چه عکس العملی از مخاطبان مورد انتظار است؟‬
‫‪7‬‬
‫برنامه ریزی (ادامه)‬
‫شناخت ساختار‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫مدت سخنرانی ؟‬
‫قالب و فرمت ارائه؟‬
‫پرسش و پاسخ چگونه صورت می پذیرد؟‬
‫محدودیت تعداد اسالید؟‬
‫مکان برگزاری؟ اندازه و چیدمان محل؟‬
‫چگونگی دسترس ی به کامپیوتر ‪,‬پروزکتور ‪...,‬و مسئول هماهنگی آنها؟‬
‫‪8‬‬
‫شناسایی ایده اصلی ارایه‬
‫ دریک جمله هدف اساس ی از ارایه را بنویسید‬
:‫ چند نمونه‬
I.
Convince an audience of mechanics that Anti Braking System
works, while highlighting that interesting questions remain.
II.
Convince IUT Mechanical Dep. Faculty to tenure me because
of my interesting data analysis and leadership of an exciting
future
III.
Convince the referees committee to accept my research
proposal because of its originality and valuables
:‫ شناسایی کنید‬
‫ مخاطبين خود را‬
‫ موضوع اصلی ارایه خود را‬
‫ موضوع ثانویه ارایه خود را‬
9
‫روش ارایه سمینار موفق و تاثيرگزار‬
‫قانون پایه‪:‬‬
‫بیان آنچه قصد ارایه آن را دارید‬
‫ارایه یک تا سه نکته در مقدمه‬
‫بیان آن‬
‫بدنه اصلی ارایه‬
‫سپس بیان کنید چه گفتید‬
‫خالصه کردن و جمع بندی نکات اصلی در بخش نتیجه گيری‬
‫‪‬سعی نکنید تا یک داستان ناپیوسته را بسازید و در پایان یک نتیجه عجیب و غافلگير‬
‫کننده را رقم بزنید‬
‫‪10‬‬
Tell a Story
Prepare your material so that it tells a story logically
Subject: title, authors, acknowledgements
Introduction/overview
Method/approach
Results/information/analysis
Conclusion/summary
Create continuity so that your slides flow smoothly
Guide the audience through your story
Your last point on one slide can anticipate the next slide
http://battellemedia.com/images/book_open.jpg
11
‫ترتيب ارائه مطالب‬
‫‪‬مطالب ارائه شده بايد به طور منطقي با يکديگر مربوط باشند‪.‬‬
‫‪‬مطالبي که پشت سر هم مي آيند بايستي به ترتيب عددي ارائه شوند‪ .‬اگر‬
‫ترتيب مهم نيست مي توان از نقطه‪ ،‬دايره مربع و غيره استفاده نمود‪.‬‬
‫‪‬به عنوان مثال‬
‫چگونه فيلي را در يخچال قرار دهيم؟‬
‫‪.1‬در يخچال را باز کنيد‪.‬‬
‫‪.2‬فيل را در يخچال قرار دهيد‪.‬‬
‫‪.3‬در يخچال را ببنديد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫سازماندهي مطالب‬
‫کليات و مقدمه‬
‫‪‬تشکر از همکاران و حمايت کنندگان تحقيق‬
‫‪‬فهرست مطالب مورد بحث‪،‬‬
‫‪‬موضوع بحث و اهميت آن‬
‫‪‬سابقه موضوع و کاربردها‬
‫اساس بحث‬
‫‪‬توضيح مباني ‪ ،‬روش پيشنهادي‪... ،‬‬
‫‪‬نتايج بدست آمده‬
‫خالصه و نتيجه گيري‬
‫‪13‬‬
‫سرتيتر (‪)Title‬‬
‫عنوان سمينار بايد متناسب با محتوي آن باشد‪.‬‬
‫در عنوان نام ارائه کننده و موسسه مربوطه ذکر شود‪.‬‬
‫فهرست مطالب بعد از عنوان سمينار قرار مي گيرد‪.‬‬
‫هر اساليد داراي تيتري مخصوص به خود است که با محتوي آن اساليد متناسب‬
‫است‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫مثالی از فهرست مطالب‬
‫‪1‬‬
‫مقدمه و توضيح بعض ي مفاهيم‬
‫کاربرد ها‬
‫کار‬
‫‪2‬‬
‫مروري بر کارهاي انجام شده‬
‫‪3‬‬
‫عناوين‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫هدف‬
‫فرمول بندي و روش حل مسئله‬
‫نتايج عددي‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫نتيجه گيري و پيشنهادات‬
‫مثالی از مقدمه‬
Combined process of SLM and SLE
Selective laser melting (SLM )
Selective laser erosion
(SLE)
16
‫مثالی از مقدمه‬
Introduction on Selective Laser Melting
17
‫حجم مطالب در يک اساليد‬
‫از قرار دادن حجم زيادي از مطالب در يک اساليد خودداري شود‪ .‬زيرا قرار دادن حجم‬
‫باالي مطالب باعث مي گردد که حضار سعي زيادي در خواندن مطالب نوشته شده در‬
‫روي اساليد نموده و بنابراين از گوش دادن به مطالبي که توسط ارائه کننده بيان مي‬
‫شود‪ ،‬خودداري نمايند‪ .‬هر بار که شنوندگان از جريان ارائه سمينار دور بمانند شما‬
‫بايد سعي زيادي نموده تا دوباره تمرکز آنها را بر روي مطالب ارائه شده جلب نماييد‪.‬‬
‫اين کار در هر حال از کيفيت ارائه و مفيد بودن آن براي مستمعين مي کاهد‪.‬‬
‫‪18‬‬
Building Rate Impact
SLM part’s production costs
Raw material
•
Laser processing
Post processing
Overhead costs
•
Small ratio for raw material (10-15%)
Laser processing costs directly connected to the processing time (up to 90%)
•
Surface finish ratio varies depending on the application
Laser processing
CAD file
Orientation
Supports
Slicing
+
File compiling
Part removal
Machine loading
Powder
+
Laser scanning
recycling
& powder deposition
‫روابط رياض ي‬
‫از ارائه روابط زياد رياض ي در اساليدها اجتناب شود‪.‬‬
‫به طور متوسط يک يا دو رابطه در هر اساليد بيشتر قرار داده‬
‫نشود‪.‬‬
‫‪20‬‬
Building Rate Impact
Building time
File loading
Powder deposition
t depos  n layers  t depos
*
Laser scanning time
n layer n part
t scan 

i 1
j 1
scan
i, j
A
U s
 SLM machine characteristics
 Volume of material to be built
 Processing parameters
Give your audience a break
Sometimes in long presentations
you may need to humor your
audience
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدمه‬
‫برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫محتواي مطالب‬
‫شكل ظاهري مطالب‬
‫آماده سازي و ارائه سمينار‬
‫نتيجه گيري و اختتام سخنراني‬
‫سئوال ها و پاسخ به آنها‬
‫‪ ‬جمع بندي‬
‫‪23‬‬
‫انتخاب زمينه‬
‫رنگ تيره در زمينه روشن مناسب است‪.‬‬
‫رنگ روشن در زمينه تيره مناسب است‪.‬‬
‫رنگ روشن با زمينه آبي تيره براي اتاق هاي بزرگ‬
‫مناسب تر است‪.‬‬
‫رنگ تيره با زمينه روشن براي اتاق هاي کوچک و‬
‫تدريس مناسب تر است‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫انتخاب زمينه‬
‫از زمينه قرمز با نوشته سبز اجتناب کنيد زيرا خواندن آن‬
‫براي بسياري از افراد مشکل و به چشم آسيب مي زند‪.‬‬
‫از زمينه آبي با نوشته سبز اجتناب کنيد‪.‬‬
‫نوشته هاي زرد توسط بعض ي پروژکتورها به شکل مناسبي‬
‫نمايش داده نمي شوند‪.‬‬
‫‪25‬‬
Color
Dark letters against a light background work
Dark letters against a light background
are best for smaller rooms, especially when the
lights are on for teaching
26
Color
Light letters against a dark background
also work
Many experts feel that a dark blue or
black background works best for talks in a
large room
27
‫اندازه مطالب‬
‫‪ ‬اندازه نوشته ها‬
‫اين فونت ‪ 12‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 14‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 18‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 24‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 32‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 36‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 40‬نازنين است‪.‬‬
‫اين فونت ‪ 44‬نازنين است‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫اندازه مطالب‬
‫براي تيترها (‪ )Titles‬فونت با اندازه ‪ 40‬يا ‪ 44‬استفاده شود‪.‬‬
‫براي مطالب داخل اساليدها از فونت با اندازه ‪ 28‬تا ‪ 32‬استفاده شود‪.‬‬
‫خواندن فونت با سايز کوچک توسط حاضرين مشکل است‪.‬‬
‫‪29‬‬
What Font to Use
Type size should be 18 points or larger:
18 point
20 point
24 point
28 point
36 point
AVOID USING ALL CAPITAL LETTERS
BECAUSE IT’S MUCH HARDER TO READ
* References can be in 12-14 point font
30
What Font to Use
• Use at least an 18-point font
• Use different size font for main points and
secondary pints
•This font is 24–point, the main font is 28–point, and the title is 36point
• Use
a standard font like Times New Roman or
Arial
31
‫اندازه مطالب‬
‫اگر از ‪ 2‬متري صفحه کامپيوتر به مطالب تهيه شده نگاه کنيد‬
‫بايد به وضوح ديده شوند‪.‬‬
‫‪ 2‬متر‬
‫‪32‬‬
‫شکل و رنگ مطالب‬
‫‪‬عدم استفاده از رنگهاي فراوان در يک خط نوشته‬
‫‪‬عدم استفاده از شکلهاي مختلف نوشتن‬
‫‪‬حدود ‪ 6‬تا ‪ 7‬خط در هر اساليد‬
‫‪‬حدود ‪ 10‬الي ‪ 12‬کلمه در يک خط‬
‫‪‬اجتناب از فونت هايي که نمايش آنها بر روي صفحه‬
‫واضح نيست‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫شکل و رنگ مطالب‬
‫عدم استفاده از شکل فونت هاي ايتاليک (‪)Italic‬‬
‫استفاده از فونت هاي بولد (‪)Bold‬‬
‫عدم استفاده از خط زير کلمات‬
‫• به جاي آن و براي تاکيد از رنگ متفاوت استفاده شود‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫منحني ها و شکلها و جداول‬
‫استفاده از منحني ها و شکلها در بيان مطالب مفيد و ضروري است‪ .‬البته بايد واضح و‬
‫گويا باشند‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫منحني ها و شکلها و جداول‬
‫استفاده از منحني ها و شکلها در بيان مطالب مفيد و ضروري است‪ .‬اندازه بزرگتر گويا و‬
‫واضح تر است‪.‬‬
‫‪36‬‬
Preparing Your Data
Figures
‘1 figure  1000 words’
Figures should be readable, understandable,
uncluttered
Keep figures simple, use color logically for
clarification
Blue = cold, red = warm, dark = little, bright = a lot
Invisible color
Meaning attached to colors (color blindness is more common than you
think
Explain axes and variables
Include reference on figure
http://www.cs.aau.dk/~luca/SLIDES/howtotalk-ru.pdf
37
‫منحني ها و شکلها‬
‫از قرار دادن تعداد زياد منحني و‬
‫شکل در يک اساليد اجتناب شود‪.‬‬
‫‪38‬‬
Design and production of bone
Good picture
scaffolds
39
‫منحني ها و شکلها و جداول‬
‫مي توان چندين عکس و يا مطلب را در يک اساليد با‬
‫نمايش متوالي به طور واضح نشان داد‪.‬‬
‫‪40‬‬
Scaffold design
Three investigated designs:
Mat:
Ti6Al4V
41
Biological experiments
TestedTopTi6Al4V Scaffolds
Bottom
scale
42
42
Presenting Your Methods and Data
Methods, Instrumentation
For most talks, only present the minimum
Data Tables
Tables are useful for a small amount of data
Include units
Indicate data source if they are not your own
But tables are often used badly …
43
‫منحني ها و شکلها و جداول‬
‫جداول بايد ساده و قابل استفاده باشند‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫منحني ها و شکلها و جداول‬
‫جداول بايد ساده و قابل استفاده باشند‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدمه‬
‫برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫محتواي مطالب‬
‫شكل ظاهري مطالب‬
‫آماده سازي و ارائه سمينار‬
‫نتيجه گيري و اختتام سخنراني‬
‫سئوال ها و پاسخ به آنها‬
‫‪ ‬جمع بندي‬
‫‪46‬‬
‫نکات کليدي در ارائه موفق‬
‫زمينه و عالقه شنوندگان‬
‫‪‬تعداد‬
‫‪‬زمينه و سطح آگاهي‬
‫‪‬عالقه‬
‫‪‬زمان‬
‫تسلط کافي بر موضوع‬
‫‪‬ارائه مطالب در زمان مقرر‬
‫‪‬پاسخ به سواالت حاضرين‬
‫‪47‬‬
… ‫چه لباس ي بپوشيم‬
Dress up – maybe wear a jacket?
More formal attire makes you appear more
authoritative and you show you care enough
to try to look nice
Dark clothes are more powerful than light
clothes
Shirts or blouses with collars are better
than collarless ones
Clothes with pressed creases (!) are
signs of power
48
‫قبل از ارائه سمينار‬
‫تسلط کامل به مطالبي که ارائه مي دهيد داشته باشيد‪.‬‬
‫حتما مطالب تهيه شده را يک يا چند بار تمرين کنيد‪.‬‬
‫سمينار را يک بار در حضور دوستان يا خانواده انجام و از آنها در مورد نقاط ضعف و‬
‫قدرت خود نظر خواهي کنيد‪.‬‬
‫زمان سخنراني خود را ثبت نماييد‪.‬‬
‫قبل از ارائه در محل حاضر شويد و کامپيوتر و فايل تهيه شده را چک و از درست بودن‬
‫انها اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫قبل از آمدن حضار در محل حاضر شويد‪.‬‬
‫‪49‬‬
Print Your Slides
Don’t read the presentation
Print out copies of your slides (‘handouts’)
You can annotate them and use them as notes
You can review them as you’re waiting
If everything crashes – the bulb blows, you can still make your main points in a
logical way
50
Rehearsing
www.thomas.edu/facilities/auditorium/index.htm
Practice – actually stand up and say the words out loud
You discover what you don’t understand
You develop a natural flow
You come up with better phrasings and ways to describe
things
It is harder to explain things than you think, practicing helps you
find the words
Stay within the time limit
Try speaking too loud to get a feeling where the upper limit
is
Don’t over rehearse or memorize the talk
The first practice things will improve at least 10 fold -- the
second will make things twice as good -- the third may add a
bit of polish, but from there it can easily get worse
51
Giving the Presentation
Experienced speakers:
Speak freely and look directly at audience
Inexperienced speakers:
Put outline and key points of your presentation on your
slides
You don’t have to remember what to say
Eyes are on the slide not on you
Key points are there for people who weren’t listening or who are visual learners
52
Giving the Presentation
Starting out is the hardest part
of the talk
To get going, memorize the first
few lines
“Hello, I’m Mohsen
Badrossamay. The title of my
presentation is, ‘organizing a
successful oral presentation with
the aim …..”
http://soroptimistofgreaterdavis.org/doc
uments/images/photos/speaker.gif
53
‫در هنگام ارائه سمينار‬
‫رو به حضار صحبت کنيد‪.‬‬
‫در هنگام صحبت رو به پايين نگاه نکنيد‪.‬‬
‫حالتي کامال صلب و بدون حرکت نداشته باشيد‪.‬‬
‫جلوي اساليد قرار نگيريد‪.‬‬
‫در صورت داشتن نشانگر آن را روي همه مطالب نيندازيد و فقط نکات مهم را با آن‬
‫نشان دهيد‪.‬‬
‫در صورت نوشيدن آب يا مايعات از زياد و مکرر نوشيدن آن خودداري نماييد‪.‬‬
‫با حضار ارتباط بصري (‪ )Eye Contact‬برقرار نماييد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫در هنگام ارائه سمينار‬
‫هرگز از روي مطالب نخوانيد‪.‬‬
‫تن صداي خود را تنظيم نماييد تا همه حضار صداي شما را بشنوند‪.‬‬
‫شمرده صحبت کنيد‪.‬‬
‫ازتکيه کالم استفاده نکنيد‪.‬‬
‫نفس خود را براي کل سخنراني تنظيم نماييد‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫زمان بندي سمينار‬
‫رعايت زمان سمينار خيلي مهم است‪.‬‬
‫به بطور متوسط يک دقيقه براي هر اساليد در نظر بگيريد‪.‬‬
‫براي يک سمينار ‪ 20‬دقيقه اي‪:‬‬
‫‪ 4‬تا ‪ 5‬دقيقه براي مقدمات‬
‫‪10‬تا ‪ 12‬دقيقه براي اساس بحث‬
‫‪ 4‬تا ‪ 5‬دقيقه براي خالصه و نتيجه گيري‬
‫‪56‬‬
Giving the Presentation
Don’t apologize or make comments about
yourself
“I hope you’re not bored”
“I was working on this ‘til 3 am”
Don’t overuse the pointer
Don’t try to be cute and don’t force being
funny
Don’t forget acknowledgements, always give
proper credit
Tip: Everyone in the audience has come to listen to your
lecture with the secret hope of hearing their work mentioned
57
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدمه‬
‫برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫محتواي مطالب‬
‫شكل ظاهري مطالب‬
‫آماده سازي و ارائه سمينار‬
‫نتيجه گيري و اختتام سخنراني‬
‫سئوال ها و پاسخ به آنها‬
‫‪ ‬جمع بندي‬
‫‪58‬‬
Concluding the Content
Announce the ending so that people are prepared
For example, with a slide titled “Conclusions”
Or by saying, “In my final slide …” or “My final point is …”
Have only a few concluding statements
Come back to the big picture and summarize the
significance of your work in that context
Extend logically beyond your limited study – but don’t
overreach
Open up new perspective
Describe future work, raise questions, potential implications
59
Finishing Your Presentation
Think carefully about your final words and
how to finish your presentation strongly
Don’t just drift off … “I guess that’s all I have to say …”
You may want to actually memorize your ending lines, just as you do your
starting points
Ending your talk
Say “Thank You” … pause for applause … then
Say: “Any questions?”
60
‫نتيجه گيري‬
‫شنوندگان سمينار انتظار دارند‪:‬‬
‫‪‬مطلب ارائه شده برای آنها جالب باشد‪.‬‬
‫‪‬شامل مطالب جديدي باشد و سواالت جديدي را در ذهن آنها ايجاد نمايد‪.‬‬
‫‪‬ايده هاي مهم مطلب ارائه شده را در اختيار آنها قرار دهد‪.‬‬
‫‪‬قابل فهم باشد‪.‬‬
‫‪‬از مطالب سمعي و بصري ساده استفاده نمايد‪.‬‬
‫‪‬خوانا‪ ,‬مرتب و منظم ارائه گردد‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫نتيجه گيري‬
‫شنوندگان سمينار انتظار دارند‪:‬‬
‫‪‬سمينار در زمان مشخص شده تمام شود‪.‬‬
‫‪‬شخص ارائه کننده بر مطالب مسلط باشد‪.‬‬
‫‪‬سواالت مطرح شده را با دقت و دقيق جواب دهد‪.‬‬
‫‪‬ارائه دهند با تن صداي رسا و متغير در طول سخنراني صحبت‬
‫کند‪.‬‬
‫‪‬در يک مکان نايستد‪.‬‬
‫‪‬مطالب را با عالقه به مستمعين منتقل نمايد‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدمه‬
‫برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫محتواي مطالب‬
‫شكل ظاهري مطالب‬
‫آماده سازي و ارائه سمينار‬
‫نتيجه گيري و اختتام سخنراني‬
‫سئوال ها و پاسخ به آنها‬
‫‪ ‬جمع بندي‬
‫‪63‬‬
‫پاسخ گويي به سواالت‬
‫خوب به سواالت گوش دهيد‪.‬‬
‫در پاسخ دادن عجله نکنيد‪.‬‬
‫اگر سوال را متوجه نشديد خواهش کنيد آن را تکرار کنند‪.‬‬
‫در صورت نياز يادداشت برداريد‪.‬‬
‫پاسخ سوال را مناسب و مرتبط بدهيد‪.‬‬
‫‪64‬‬
Questions and Answers,
Keep your answers short and to the point – don’t
respond with another lecture
Don’t say that a question is bad, or that you
addressed it already
Rephrase it into something that you want to talk about
Never demean the question or questioner
They may have friends in the audience, and you never
need more enemies
The research world is smaller than you think and you
will continue to encounter people throughout your
career
http://www.erp.wisc.edu/profdev/Talkhandout05.doc
http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/ato/lowres/aton893l.jpg
65
‫‪Difficult Questions‬‬
‫معموال شما نسبت به همه حاضران به مطالبي كه ارائه مي كنيد بيشتر فكر كرده‬
‫ايد‪ ,‬اين شما را در موقعيت قويتري نسبت به آنچه كه فكر مي كنيد قرار ميدهد‪.‬‬
‫انتظارسئوالهاي معمول راداشته باشيد و خود را براي آنها آماده كنيد ‪ ,‬مثل‪:‬‬
‫‪‬تعميم يافته هاي شما براي شرايط‪ ,‬حالتهاو زمانهاي ديگر‬
‫‪‬باياس متدولوژي؟ عدم قطعيت؟ انتظارات؟ ترجيح ها؟‬
‫اگرهنوزنگران سئوالها هستيد‬
‫‪‬اساليدهاي اضافه اي تهيه كنيد_شايد راجع به جزئيات روش آزمايش يا متدلوژي كه در صورت نياز از آنها استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگرپاسخ سوالي را نمي دانيد جواب غير مربوط به آن ندهيد‪ .‬مثالبگوئيد‪:‬‬
‫‪Interesting, I will look into that”‬‬
‫‪66‬‬
‫“‬
What Can Go Wrong?
Uncertainty about material
Interruptions
Running out of slides
Running out of time
www.rcpsych.ac.uk/.../ anxiety/images/grap6.jpg
67
Uncertainty About the Material
Try to structure your talk so that you are sure
about the material you present
If you have to address something important that
you are unsure of
Acknowledge the gap in your understanding
“I’m working on it” or “I’m looking into it”
This is better than being pressed to admit something
Also it may very well be an open question
Another way to handle this is to raise it as a
question yourself
From What's so Funny About Science? by Sidney Harris (1977)
68
Minor Interruptions
www.rscni.ac.uk/.../netmanage/networkindex.htm
Don’t look irritated or rushed
Answer – briefly – just enough to straighten it out
Then carry on with your presentation without checking back
A question that you will answer later in your talk?
Say “Good point; just wait two slides”
Requires a long answer and is not critical
understanding?
Say “Good point; I’ll come back to it at the end of the talk.”
http://www.cs.aau.dk/~luca/SLIDES/howtotalk-ru.pdf
69
Major Interruptions
http://www.alumni.berkeley.edu/img
Alumni/Mentorship/hand_raised.jp
If most in the audience are non-specialists
Explain the issue to the audience
Delay discussion until after the talk
If most of the audience is knowledgeable
Make your point as clearly as you can
Discuss it out – don’t try to diminish or avoid it
http://www.cs.aau.dk/~luca/SLIDES/howtotalk-ru.pdf
70
Running Out of Slides
http://photolog.icyshard.com/archives/26things3/stretch.jpg
Short talks are better than ones that are too long
What to do:
Don’t make a personal comment
“hum, I’m running out of slides …”
Stretch it a little -- see if you can think of an example,
or story, to bolster your points
Conclude unhurriedly, summarizing your main points,
but don’t be repetitious
71
Running Out of Time
“
He cannot speak well
that cannot hold his
tongue”
Thomas Fuller, 1732, Gnomologia
Avoid this – impolite to other speakers and the audience:
if it happens …
Do not assume that you can carry on past your time
Do not skip all of your slides looking for the right one
to put on next
Conclude – on time wherever you are in your talk -- by
making your main points
In Powerpoint you can just type the number of your concluding slide and press
Enter to skip right to it
72
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مقدمه‬
‫برنامه ريزي يك ارائه شفاهي‬
‫محتواي مطالب‬
‫شكل ظاهري مطالب‬
‫آماده سازي و ارائه سمينار‬
‫نتيجه گيري و اختتام سخنراني‬
‫سئوال ها و پاسخ به آنها‬
‫‪ ‬جمع بندي‬
‫‪73‬‬
‫نتیجه گیری‬
Good ideas on giving talks seem to come in threes...
1)
"Doing a talk" has 3 steps:
Organization, Writing and Presentation.
2) At each stage in the process, you should aim for 3
things:
Explain, Convince and Entertain.
3) The 3 main section/3 central subsection design is
really foolproof (intro, 3 main points, conclusion).
74
Resources
Edward R. Tufte “Envisioning Information,” “The Visual Display of Quantitative
Information,” “The Cognitive Style of PowerPoint: Pitching Out Corrupts Within”
Luca Aceto,Aalborg University and Olivier Danvy, °Arhus, Denmark
http://www.cs.aau.dk/~luca/SLIDES/howtotalk-ru.pdf
Michigan State University Graduate Student Organization
http://www.fw.msu.edu/orgs/gso/documents/GSOWorkshopDocsSp2006/TipsforGivingaScientificPresent
ation.pdf
http://www.fw.msu.edu/orgs/gso/documents/GSOWorkshopDocsSp2006/PresentationTipsinPow
erPoint.ppt#428,1
Susan Herzog, Eastern Connecticut State University
http://www.easternct.edu/smithlibrary/library1/presentations.htm#ppt
Heather Heying, Evergreen
http://academic.evergreen.edu/H/heyingh/downloads/givingatalk.pdf
Mark Schoeberl and Brian Toon
http://www.cgd.ucar.edu/cms/agu/scientific_talk.html
UJohn Cairns, Jr., BioScience Vol. 39 No. 9
http://www.fw.msu.edu/orgs/gso/documents/GSOWorkshopDocsSp2006/CairnsSpeakingAtLeng
th.pdf
CD-Condensed Matter Journal Club
http://www.physics.ucdavis.edu/~kliu/Phy298/PresentationTips.pdf
Meshnick SR, Eaton JW., City College, CUNY Medical School,
Prog Clin Biol Res. 1989;319:663-4. How to give a scientific talk., New York., PMID: 2622932 [PubMed indexed for MEDLINE]
How to give a job talk
http://www.psychologicalscience.org/observer/getArticle.cfm?id=2046
http://chronicle.com/jobs/2001/03/2001033002c.htm
75
Thank you for your attention
76