دانلود اسلاید

Download Report

Transcript دانلود اسلاید

‫به نام خدا‬
‫معرفی رشته مطالعات زنان‬
‫معرفی اجمالی‪:‬‬
‫رشته مطالعات زنان برای اولین بار در سال ‪ 1380‬در ایران در مقطع کارشناس ی ارشد‬
‫آغاز به کار کرد‪.‬‬
‫اهداف از رشته مطالعات زنان‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫تربیت نیروی کارشناس و صاحب نظر در عرصه های مختلف اقتصادی‪،‬‬
‫فرهنگی و اجتماعی و مسائل مرتبط با زنان است‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫معرفی شأن و نقش زن در جهان هستی از دیدگاه اسالم و سایر اندیشه ها و‬
‫ادیان و مکاتب (فمینیسم و‪)....‬‬
‫‪-‬‬
‫تقویت بینش علمی نسبت به مسئله زن در جهت اصالح نگرشهای اجتماعی و‬
‫فرهنگی‬
‫این رشته به صورت میان رشته ای و با پیوند موضوعی با رشته های مختلف علوم‬
‫انسانی از قبیل روانشناس ی‪ ،‬جامعه شناس ی‪ ،‬حقوق و‪ ...‬تأسیس شد و هم اکنون‬
‫دارای دو گرایش (حقوق زن در اسالم‪ -‬زن و خانواده) می باشد‪.‬‬
‫** مقطع دکتری‬
‫در سال ‪ 1390‬برای اولین بار رشته مطالعات زنان در مقطع دکتری اقدام به پذیرش‬
‫دانشجو نمود‪ .‬و هم اکنون مقطع دکترای این رشته تنها در دانشگاه تربیت مدرس راه‬
‫اندازی شده است‬
‫دانشگاههای دارای رشته مطالعات زنان‬
‫‪‬‬
‫گرایش زن و خانواده‬
‫‪‬‬
‫گرایش حقوق زن در اسالم‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه اصفهان‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه اصفهان‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه الزهرا(س)‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه الزهرا(س)‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه شهید باهنر کرمان‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه تربیت مدرس‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه شیراز‬
‫‪-‬‬
‫دانشگاه خوارزمی‬
‫*** در دانشگاه تهران‪ :‬این رشته بدون گرایش تدریس می شود ***‬
‫دانشگاه های آزاد‪:‬‬
‫دانشگاه بافت کرمان‪ ،‬رودهن و علوم و تحقیقات تهران‬
‫سرفصل دروس ارائه شده در مقطع کارشناس ی ارشد‬
‫ً‬
‫گرایش زن و خانواده‪ :‬بیشتر رویکرد جامعه شناس ی دارد و غالبا در گروه جامعه‬
‫شناس ی در دانشگاههای مربوطه‪ ،‬فعالیت میکند‪.‬‬
‫گرایش حقوق زن در اسالم‪ :‬بیشتر رویکرد حقوقی دارد و بررس ی متون دینی را بیشتر‬
‫مدنظر دارد‪.‬‬
‫غالب دروس این رشته‪:‬‬
‫جامعه شناس ی جنسیت‪ ،‬روانشناس ی زن‪ ،‬بهداشت زن‪ ،‬زن در اسالم‪ ،‬زبان‪ ،‬زن در‬
‫ادیان و مکاتب فلسفی‪ ،‬نظریه های فمینیستی‪ ،‬روش تحقیق کمی و کیفی‪ ،‬زن در‬
‫هنر‪ ،‬زن در توسعه‪ ،‬زن در ادبیات‪ ،‬حقوق خانواده‪ ،‬تحول حقوق زن در اسالم‪،‬‬
‫حقوق قضایی‪-‬جزایی زن‪ ،‬آیین دادرس ی خانواده و‪...‬‬
‫سرفصل دروس مقطع دکتری مطالعات زنان‬
‫فقط در دانشگاه تربیت مدرس مقطع دکتری راه اندازی شده و با گرایش حقوق زن‬
‫در اسالم‪ .‬در این دانشگاه‪ ،‬مقطع ارشد بیشتر رویکرد حقوقی دارد و در مقطع دکتری‬
‫رویکرد فقهی‪-‬حقوقی غالب است‪.‬‬
‫دروس دکتری‪:‬‬
‫مسائل زنان در حقوق عمومی ایران و اسالم‪ ،‬جرم شناس ی زنان‪ ،‬فقه کیفری زنان‪،‬‬
‫آیات االحکام‪ ،‬فقه مدنی زنان‪ ،‬زن و نظام دادرس ی‪ ،‬حقوق تطبیقی‪ ،‬زبان انگلیس ی‪،‬‬
‫زبان عربی‪ ،‬اصول فقهی‪ ،‬قواعد فقهی مرتبط با زنان‪ ،‬فلسفه حقوق‬
‫منابع کنکور ارشد مطالعات زنان‬
‫***نظریه های جامعه شناس ی‪( :‬ضریب‪)2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫نظریه های جامعه شناس ی در دوران معاصر‪ :‬جورج ریتزر‪ ،‬ترجمه محسن ثالثی‬
‫نظریه های جامعه شناس ی‪ :‬دکتر تقی آزاد ارمکی‬
‫زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناس ی‪ :‬لوئیس کوزر‪ ،‬ترجمه محسن ثالثی‬
‫نظریه های جامعه شناس ی‪ :‬غالم عباس توسلی‬
‫مراحل اساس ی اندیشع در جامعه شناس ی‪ :‬ریمون آرون‪ ،‬ترجمه باقر پرهام‬
‫***روش تحقیق‪( :‬ضریب‪)2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫روش های تحقیق در علوم اجتماعی‪ :‬باقر ساروخانی‪ ،‬ج‪1‬‬
‫کندوکاوها و پنداشته ها‪ :‬فرامرز رفیع پور‬
‫پیمایش در تحقیقات اجتماعی‪ :‬دی ای واس‪ ،‬ترجمه هوشنگ نایبی‬
‫آمار احتماالت کاربردی‪ :‬دکتر دالور‬
‫استدالل آماری در جامعه شناس ی‪ :‬مولر‪ ،‬ترجمه هوشنگ نایبی‬
‫منابع کنکور ارشد مطالعات زنان‬
‫***حقوق زن‪( :‬ضریب ‪)3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫نظام حقوق زن در اسالم‪ :‬استاد مطهری‬
‫حقوق خانواده‪ :‬محقق داماد‬
‫حقوق خانواده‪ :‬دکتر ناصر کاتوزیان‬
‫مختصر حقوق خانواده‪ :‬دکتر اسدهللا امامی و حسین صفایی‬
‫تفسیر سوره نور و نساء‬
‫قوانین و مقررات مربوط به خانواده‪ ،‬جهانگیر منصور‬
‫***روانشناس ی‪( :‬ضریب‪)1‬‬
‫‪-‬‬
‫مبانی روانشناس ی هیلگارد‬
‫** زبان هم بستگی به دانش و اطالعات خودتان دارد‪.‬‬