راههای جستجو در بانکهای اطلاعاتی

download report

Transcript راههای جستجو در بانکهای اطلاعاتی

ثحب یاهروحم

رازبا ییایاپ و ییاور  شهوژپ رد قلاخا  یسیون سنرفر  یتنرتنیا یاه هاگیاپ رد وجتسج 

هدر تسا هدید یسک ره هک تسا یزیچ نآ ندید قیقحت و کن رکف نآ هب سکچیه هک تسیزیچ نآ هب ندرک رکف تسا

اه هداد دامتعا و رابتعا

دیاب اه هداد یروآدرگ رازبا هنوگره

:

دشاب یلصا هصخشمود یاراد ) یئاور ( یملع رابتعا -

(

یئایاپ ( یملعدامتعا -

4

هزادنا ا ر شهوژپ دروم ريغتم يتسرد هب اه هداد يرو ادرگ رازبا اي ا هك تسن ا فرعم ريخ اي دنك يم يريگ 

رد ،رگي د ترابع هب .

تسا ردقچ ناسكي طيارش رد رازبا تقد نازيم هك تسن ا فرعم ريخ اي ددرگيم ناسكي لصاح هجيتن ناسكي طيارش رد رركم ياه يريگ هزادنا تسا مهم رايسب تلااقم رد اهرازبا ي ياياپ و رابتعا راشتنا 

Both valid & reliable Reliable, but invalid

Subject 1 60 ml.kg

-1 .min

-1 Subject 2 55 ml.kg

-1 .min

-1 Subject 3 70 ml.kg

-1 .min

-1 60 ml.kg

-1 .min

-1 60 ml.kg

-1 .min

-1 55 ml.kg

-1 .min

-1 55 ml.kg

-1 .min

-1 70 ml.kg

-1 .min

-1 70 ml.kg

-1 .min

-1

Test –rest Method ددجم نومز ا شور 1.

Equiralant –test یزاوم ای لداعم نومز ا شور 2 Split –half method ندرک مینود شور 3 Interrater method نارگ هدهاشم ای نارگ شجنس نیب یگتسبمه شور 4 9

.

شهوژپ رد قلاخا

11

.

دشاب يقلاخا ياه شزرا عبات دیاب يملع ره  ينثتسم هدعاق نیا زا يملاع تیلاعف چیه و يملع چیه .

تسین  12

: رض اح نرق تاقیقحت رد يقلاخا لئاسم زا يخرب هچخیرات گرم و سوفیت نسكاو ( 1945 – 1943 لاس رد اهناملآ ياههاگودرا لئاسم ) رفن 1000

رفن 40 هب خك تربور هسسؤم رد هدولآ نوخ قیرزت ایرلاام يرامیب شیامزآ يارب اههاگودرا هب اهبادرم زا لفونآ ياه هشپ لاقتنا

 

رثا يسررب يارب هدش داجیا تاحارج و اهمخز هب هشیش و گنس ندرك دراو دیمافلوس

كیتنژ تارثا يسررب يارب اهولقود زا يرایسب گرم هداتفا بقع دارفا رد نآ زا هدافتسا و لاگیش نسكاو فشك يارب اهییاكیرمآ شلات

 

يرامیب دروم رد ينپاژ نارگشهوژپ شلات يارب اهینپاژ زا رفن 700 گرم نوعاط

 13

قیقحت رد یقلاخا هدمع لصا هس یدنمدوس دارفا ناش هب مارتحا تلادع -

14

یدنمدوس

د یاوف دیاب

:) رطخ هب هدیاف تبسن ( بوخ درکلمع

ی ارب نآ تارطخ و هدیجنس دارفا یارب نآ یاه هنیزه ربارب رد ار تکراشم .

دوش یسررب هعماج یارب نآ هوقلاب دیاوف ربارب رد دارفا رد ناگ دننک تکرش :

یناور و یکیزیف همدص زا تظافح

رارق د .

وشیم یدج ای یمئاد هبرض هب رجنم اهنا جیاتن هک یتایبرجت ضرعم دوش تقد هعلاطم رد تکرش یتخانشناور بقاوع هب نینچمه دنریگن 15

دارفا ناش هب مارتحا

یاه کرحم ( هعلاطم رد هنابلطواد تکراشم :

یریگ میمصت دوخ قح

یارب را بجا یعون یداصتقا نییاپ هورگ کی دارفا قیوشت یارب یلام ) دوشیم بوسحم هعلاطم رد تکرش قوق ح هدننک تکرش دارفا یارب لماک روط هب ققحم

: لماک یرگاشفا

.

دهد یم حرش ار هعلاطم تیهام و اهنآ 16

همادا

زا ای ای ققحم دوش راداطخ جیاتن داجیا .

دنک ثعاب یم لماک هدافتسا یرگاشفا ) طلغ هک تاعلاطا ینامز یهاگآ دار فا زا نودب ( یناهنپ تاعلاطا تروص ندرک یفخم ( هب تاعلاطا لافغا ای ) یروآ هدننک عمج تکرش یاهشور دارفا قفاوت هئارا رد ناگدننک یاقترا تهج تکرش رد قوقح یلو اب دنتسه صا خ یاه هبنج قیقحت رگا ) دنک یسررب یقلاخا داضت رد هاگدید زا هناهاگآ هژیو هب ( دنوشیم لافغا یریگ ماجنا اه و یراک میمصت ناهنپ تهج هتفای رابتعا ار ...

و داوم زا هدافتسا ءوس لثم راتفر 17

تلادع

.

تسا دارفا یصوصخ میرح ظفح و هنلاداع نامرد لماش تلادع

زا : لماش هنلاداع نامرد هدننک تکرش دارفا هنلاداع باختنا دنهاوخب هک یدارفا یارب یروادشیپ و ضیعبت نودب نامرد دنوش جراخ هعلاطم ه هدننک تکرش و ققحم نیب هدش ماجنا تاقفاوت هب مادقا علاطم ندش نشور یارب قیقحت لنسرپ هب دارفا یسرتسد 18

همادا

همد ص هچنانچ بسانم یصصخت یاهکمک هب ناسآ یسرتسد دش دراو اهنآ هب یتخانشناور ای یکیزیف هعلاطم عورش زا لبق خساپ و شسرپ هسلج اه گنهرفو تاداع و دیاقع هب مارتحا و تیساسح هعلاطم لوط مامت رد ینوناق و حیحص یعقاو نامرد 19

دارفا یصوصخ میرح

تاصخشم ققحم ( یمان مگ هلیسو هب : تاعلاطا ندنام هنامرحم قح یرادزار یاهرجیسورپ قیرط زا ای ) دناد یمن ار هدننک تکرش ) یتیوه یاه هرامش ( زای ن دروم تاعلاطا هدننک تکرش دارفا یارب هناهاگآ تیاضر یاهشور م رف یاضما لماش و دنکیم مهارف هنلاوقعم میریگ میمصت یارب .

تسا همان تیاضر 20

: دریگ رارق رظندم قیقحت ره رد هك دیاب هك يلئاسم مها

هلئسم نایب و قیقحت عوضوم باختنا هلحرم رد

هعلاطم دروم تیعمج طسوت شهوژپ عوضوم شریذپ  هعماج ياهتنس و راتفر ،اهرواب نتفرگ رظن رد هدننز و نهوم نایب زا هدافتسا مدع نارگید ياه هداد تسرد هئارا   

دوجوم كرادم يرگنزاب هلحرم رد

ر كذ و يملع تناما و ت ق ادص تیاعر ن اققحم طسوت صاخ ياهشیارگ زا زیهرپ و يفرط يب تیاعر .

دشابن قفاوم هدنهوژپ رظن اب ًاموزل تسا نكمم هك يتاعلاطا دنا هداد ماجنا يتاقیقحت هنیمز نامه رد هك ينارگشهوژپ ریاس مان ركذ مزلا رابتعا دقاف و كوكشم عبانم زا هدافتسا مدع       21

: دریگ رارق رظندم قیقحت ره رد هك دیاب هك يلئاسم مها قیقحت يارجا و يزیر همانرب هلحرم رد

هجیتن ذخا تهج قیقحت ياهشور نیرتدیدج زا هدافتسا .

دوش وسمه رگشهوژپ ياه هتساوخ اب هك يیاهشور زا يراصحنا هدافتسا مدع

تیریدم و يناسنا يورین هنیمز رد

.

نانآ يارب يتحاران داجیا زا بانتجا و يتاقیقحت هورگ ياضعا هافر هب هجوت ای دارفا ز ا يتاقیقحت هورگ ياضعا هدافتسا ءوس زا يریگولج روظنم هب تبقارم يسررب دروم عامتجا هجدوب زا هدافتسا نسح رد تقد 22

جیاتن راشتنا و شرازگ ،لیلحت و هیزجت هلحرم رد

 فیرحت مدع و جیاتن لیلحت و هیزجت ماگنه تقادص تیاعر .

دوش وسمه رگشهوژپ ياه  هتساوخ اب هك يتهج رد اهدرواتسد يسررب دروم دارفا مان و تاعلاطا نتشاد هگن هنامرحم  هدافتسا لباق هلصاح جیاتن هك يا هنوگ هب هداس نابز هب جیاتن راشتنا  .

دشاب طبریز ناراكردنا تسد هیلك جیاتن ریسفت و ثحب ماگنه عامتجا ای دارفا تكرح تیاعر  فلتخم حوطس رد نلاوئسم هب جیاتن ندراذگ رایتخا رد  23

يكشزپ قلاخا هنیمز رد هدنیآ رد يرورض تامادقا

هنیمز رد medical research ethics committees يحارط يكشزپ قلاخا نیزاوم يارجا ياهدحاو رد فلتخم حوطس رد

شهوژپ رد قلاخا

ياه هتیمك ندرك لاعف يكشز پ شه وژپ رد قلاخا هدننك يسررب ياه هتیمك يارب صخشم فیاظو نییعت مدع ، امنوراد ،ربتعم همانتیاضر نتفرگ هنیمز رد ساسح طاقن يسررب ( ) يحور و يمسج بیسآ    24

) يسيون سنرفر ( ذخ ام و عبانم ميظنت

.

تسا دوخ نتم زا یتمسق رد،رگید ناگدنسیون راک هب عاجرا لمع ،ندرک دانتسا  و دافم یارب یتیامح مه و هنیمز ن ا رد هدش ماجنا هعلاطم هدنهد ناشن مه اهراک هب دانتسا .

تسا راک جیاتن نداد س نرفر و دانتسا رگید للع .

دشاب یم راک نایاپ رد سنرفر کی مزلتسم یدانتسا ره : زا دنترابع حیحص   رگید ناگدنسیون یاه هدیا و میهافم هب نداد رابتعا هدنناوخ یارب دوخ راک ندوب قیمع و عیسو رب ینبم یکردم داجیا  • 26

.

دینک تشادداي ار ن ا لماك تاعلاطا ،قيقحت عوضوم اب طبترم عبنم ره نتفاي ماگنه

: نامز

 .

دنراد امش راك اب ميقتسم طابترا هك دينك دودحم يدراوم هب ار عبانم

: دادعت

) ريبدرس يبايزرا ،هدنسيون ددجم يبايتسد ،ناگدنناوخ يبايتسد ( ديريگن مك تسد ار عبانم شخب

: تيمها .

دینک صخشم ار عبانم شراگن كبس

   يصخش ياه طابترا ،هدشن پاچ تادهاشم ،هدشن هدافتسا عبانم

هب ندركن دانتسا

) دلج و هحفص هرامش ياج هب پاچريز ترابع ركذ ا ب (

درك دانتسا پاچريز تلااقم هب ناوت يم

  27

رووكنو

دراوراه

 28

) رووكنو (

.) عبنم تمسق ( نتم زا جراخ رد یهد سنرفر ) 1

) دراوراه ( .

نتم لخاد رد یسیون سنرفر ) 2

29

لصف نای اپ ،هحفص نییاپ ( نتم زا جراخ ی یاج رد عاجرا دروم دنس

): یشرامش ( ینتم نورب

رووکنو هویش دننام .

دوش یم جرد ) نتم یاهتنا ای دوش یم هئارا نتم رد زتنارپ لخاد رد سنرفر زا یهاتوک تاصخشم

): لاس مان ( ینتم نورد

دراورا ه هویش دننام .

تسا هحفص هرامش یدراوم و خیرات و هدنسیون مان لماش بلغا هک .1

.2

30

تیعبت هب دیاب هکلب .

درک هدافتسا .

دوش یم هدرو ا لماک تاصخشم هلحرم نیا رد یراذگ .

هرامش دومن زا دیابن هدافتسا ابفلا عبانم ندرک فورح بترم بیترت زا یارب یناهج هلحرم جیار نیا هویش رد زا  

.

فیل ات بات ک یهد سنرفر فلا

 .

تاراشتنا : رشن لحم .

بات ک مان . ) لاس ( .

مان ،یگداوناخ مان  .

هاگ ا تاراشتنا : نارهت .

قیقحت یاه شور . ) 1378 ( .

یلع ،رولاد دشاب هتشاد فلوم رفن کی رگا  .

تاراشتنا : رشن لحم .

بات ک مسا . ) 1346 ( .

نسح ، ینابعش ؛ یلع ، رولاد .

تاراشتنا : رشن لحم .

بات ک مسا . ) 1384 ( .

نسح ،یکلم ؛ نسح ، ینابعش ؛ یلع ، رولاد دشاب هتشاد فلوم رفن ود رگا  دشاب هتشاد فلوم رفن هس رگا  .

تاراشتنا : رشن لحم .

بات ک مسا ) 1386 ( .

نارگید و یلع ، رولاد دشاب هتشاد فلوم رفن هس زا شیب رگا  31

.

هاگ ا تاراشتنا : نارهت . ) نایدسا نیسح همجرت ( .

یزیر همانرب لوصا . ) 2006 ( .

فلار ،رلیات طقف درادن فیل ات بات ك یهد سنرفر اب ینادنچ توافت دشاب رفن كی زا رتشیب ن ا فلوم هك یتروص رد .

میرو ا یم ار مجرتم   همان لصف زا یهد سنرفر ج .

7 هرامش ، دشر همان لصف .

هلاقم مسا ، ) 1387 ( .

یلع ، رولاد یتنرتنیا هلاقم زا یهد سنرفر د یتنرتنیا سرد ا .

هلاقم مسا ، ) 1387 ( .

یلع ، رولاد 32

33

نیا هب ن ا یه د سنرفر تسا مزلادشاب میقتسم لوق لقن و دوش هتفرگ ی یاج ای بات ك زا هك یا هتشون رگا . ) 103 هحفص ، 1386 ، هداز فانم ( فلا .

دشاب تروص میقتسم لوق لقن دشاب میقتسم ریغ لوق لقن رگا . ) 1386 ، هداز فانم ( میقسم ریغ لوق لقن ب . ) 90 . ) هحفص ، . ) 101 هحفص ، . ) 102 104 هحفص ، : تسا ریز هویش هب دشاب فیل ات هك یبات ك یهد سنرفر ج هحفص ، 1387 1387 ، رولاد ( ، نایدسا ، رولاد دشاب رفن كی طقف ن ( ا فلوم رگا دشاب هتشاد فلوم رفن ود رگا 1387 ، نایدمحم ، یتعیرش ، رولاد ( دشاب هتشاد فلوم رفن هس رگا 1386 ، ناراکمه و رولاد ( دشاب هتشاد فلوم رفن هس زا رت شیب رگا 34

زا دنشاب هدش فیل ات لاس كی رد هك میشاب هتشاد ی یاهبات ك هدنسیون كی زا رگا : ًلاثم .

دوش یم هدافتسا ...

و . ) . ) C 90 21 و b و . ) 50 ص ، ص ، ص ، a a ، b ، c ، 1386 1386 1386 : هت كن یسیلگنا فورح ، رولاد ، رولاد ، رولاد ( ( (  بات ك ر د یرگید سك زا ار بلطم ن ا ، هدنسیون ن ا رد هك یبات ك زا ار یبلطم رگا : هت كن : تسا ریز ی هویش هب ن ا یهد سنرفر میروایب ،تسا هدرك لوق لقن دوخ . ) 40 ص ، 1384 ، رلیات زا لقن هب رولاد ( 35

: دشاب یم ریز هویش هب نتم لخاد رد همجرت بات ك یسیون سنرفر ج

. ) 100 هحفص ، ) 1935 ( یدلایم لاس ، جرج (  .

د وش یم هدافتسا فلوم مان زا اهنت هكلب .

دوش یمن هدرو ا یمان مجرتم زا نتم لخاد رد بات ك ن ا فلوم ن ا رد هك یدلایم لاس ًامتح هك دوش تقد مه فیل ات لاس ندرو ا رد نینچمه .

دوش یراددوخ همجرت لاس نتشون زا و دوش هتشون ،هدرك فیل ات ار 36

. ) 16 هحفص ، 1387 ، رولاد ( دشاب رفن كی ام هلاقم فلوم رگا . ) 16 هحفص، 1387 ،ی یاضر،رولاد ( دشاب رفن ود هلاقم فلوم رگا . ) 100 هحفص، 1385 ،ینیسح،ی یاضر،رولاد ( دشابرفن هس هلاقم فلومرگا . ) هحفص ، 2007 ، ناراکمه و رلیات ( دشاب رفن هس زا رتشیب هلاقم فلوم رگا .

درادن ینادنچ قرف فیل ات بات ك اب هلاقم یهد سنرفر هویش یلك تلاح رد 37

قیقحت ای همان نایاپ زا یهد سنرفر ه

) 60 هحفص ، 1347 ، رولاد ( ) 41 هحفص ، ینیسح ، رولاد ( ) 20 هحفص ، ینیسح ، نایدسا ، رولاد ( دشاب رفن كی فلوم ای هدنسیون رگا دشاب رفن ود فلوم ای هدنسیون رگا دشاب رفن هس فلوم ای هدنسیون رگا

شیاریو زا یهد سنرفر و

.

15 ص . ) یروهط : نارهت ( .

2 شیاریو .

یمومع یسانش هعماج . ) 1353 ( .

رهچونم ، ینسحم 38

Endnote رازفا مرن

تیریدم یاهرازفا مرن نیرت عماج و نیرتهب زا یکی

EndNote

رازفا مرن تیری دم ،یملع تاعلاصا نوزفا زور دشر اب .

تسا شهوژپ رد اه دانتسا و تاعلاطا ی یاهراز با .

تسا هغدغد کی فلتخم یاه هزوح نارگشهوژپ ی ارب زین تاعلاطا نیا نتشون یللملا و نیب اه دانتسا نیرشان تیریدم فلتخم هنیمز رد یریگمشچ یاهدرادناتسا ساسا رب کمک هلاقم

EndNote

رشن و یملع نوچ تلااقم .

دنک یم کمک •

رد وجتسج یاه هویش و رازبا اب ی یانش ا یتاعلاطا یاه کناب

یژرنا دوش یمن دوبان ای وحم یتروص زا هکلب رگید تروص هب دوش یم لیدبت مزلا یژرنا تاعلاطا یریگ میمصت یارب !

تسا

تسا مهم ردقنیا بو و تنرتنیا رد وجتسج ارچ

شیب مج ح هب هاک رابنا رد نزوس نتفای ینعی بو و تنرتنیا رد وجتسج ) یئرم بو ( هحفص 9058044651 زا 

یئرم بو

هحفص 9058044651

یئرمان بو

لومعم یاه شور اب اه نامزاس کیژتارتسا تاعلاطا زا ییلااب مجح ) یئرمان بو ( تسین سرتسد رد تاعلاطا تفای زاب و وجتسج 

بو و تنرتنیا دشر

و وج ت سج یا ه ترا م ه نیمز رد را ک و شزو م ا ترور آ بو و ت نرتنیا ی یا من د شر .

دنک یم هیجوت ار تاعلاطا تفای زاب

يتاعلاطا هاگياپ عاونا

» عبنم ي اه هاگياپ « و » عجرم ياه هاگياپ « هتسد ود هب ار يتاعلاطا ياه هاگياپ ) 1989 ( يوناك ناج .

د نتسه دوخ صاخ ياه يگژيو و تاصخشم اب يتاعلاطا ياه هاگياپ لماش مادك ره هك دنك يم ميسقت اب دنتسه تفايرد ي ياه هاگياپ يارب يرگيد :

Reference database

عبانم هب تاعلاطا نيا تفايرد اب هدننك

عجرم

هدافتسا

يتاعلاطا

هك دودحم

یاههاگياپ

تاعلاطا  ياه هاگياپ عاونا

.

.

.

دنک يعاجر ا یم لمع يتاعلاطا مود فیدر عبانم لثم هاگياپ ،يتخانشبات ك عقاو رد و دنك يم هعجارم يتاعلاطا هاگياپ لماك : زا دنترابع عجرم تاعلاطا يتاعلاطا

يتاعلاطا هاگياپ عاونا

هك دنتسه ي ياه هاگياپ :

Source database

هب اه هاگياپ ن يا هب هعجارم اب هدننك هدافتسا

عبنم يتاعلاطا یاه هاگياپ

و دنهد يم هئارا ار هدش يفرعم عبنم لماك تاعلاطا  .

دباي يم تسد دوخ رظن دروم تاعلاطا هب ميقتسم روط

Scopuse يتاعلاطا کناب

ه زا ک رازبا تسا یکی عقاو هاگيا پ ناهج نيا رد يسيون هدش .

دشاب هديکچ يزادنا هار و يدانتسا کناب نيرت گرزب science direct Scopuse يدنله رشان يتاعلاطا Elsevier يم اکيرم ا ) ی ا سا ی ا ( یملع تاعلاطا هسسوم يدانتسا هاگياپ کناب طسوت نابيقر اهن ا هب هديک چ يسرتسد و و تلااقم و جتسج تاعلاطا رب هولاع اهنت رگيد هن هک تسا ترابع هب .

فلتخم دنک يم ياه نايب هزوح زين ار رد نارگشهوژپ اهن ا تادانتسا يارب يبوخ نازيم هکلب هزوح رد ار تلاجم و يتاقيقحت زکارم ،نامزاس ،هدنسيون نيرت لاعف ناوت يم ربتعم تلااقم .

درک يدنب هبتر و نييعت صاخ يعوضوم 

سرد ا هب یزکرم هناخبات ک تیاس دراو ادتبا .

scopus یتعلاطا هاگیاپ هب دورو تهج مینک یم باختنا ار هاگیاپ نیا و هدش http://lib.mui.ac.ir/

Scopuse يتاعلاطا کناب

داد ماجنا ار وجتسج تمسق را چ ساسا رب ناوت یم ناکما هاگیاپ نیا رد

Document Search 1 Author Search 2

Affiliation Search-3 Advance Search-4

Document Search Author Search Affiliation Search Advance Search

Document Search

وجتسج ناوت یم Limit to تمسق رد ،درک هدافتسا یترابع یوجتسج و یلوب یاهرگلمع زا ناوت یم شخب نیا رد درکدودحم یعوضوم هطیح و ینامز هدودحم ،کردم عون رظن زا ار

تمسق زا

Author Search

.

درک هدافتسا دراد ) Affiliation ( یملع یگتسباو ن ا هب هدنسیون هک ینامزاس یتح و مان ،یگداوناخ مان زا ناوت یم شخب نیا رد .

.

درب هرهب دنک یم تیلاعف ن ا رد هدنسیون هک یعوضوم هطیح ندرک دودحم تهج ناوت یم زین Limit to دهد شیامن ام هب و هدرک هریخذ ار یلبق یوجتسج 50 ات دناوت یم search history تمسق نیا رد

Affiliation Search

.

درک وجتسج ا ر اهن ا یملع تلااقم نازیم و دنراد اهن ا هب یگتسباو ناگدنسیون هک یملع تاسسوم و اههاگشناد مان ناوت یم شخب نیا زا

ناوت یم رد یتاعلاطا .

Refine Result تمسقرد .

درک هدهاشم ناوت یم ار وجتسج جیاتن شخب نیا راب سرد ا رد ناهفصا هاگشناد باختنا اب درک دودحم ار وجتسج هنماد )) زجب (( تمرف زا Exclude زا هدافتسا اب ای و درک دودحم Limit to کمک هب ار وجتسج .

درو ا تسدب ناوت یم تمسق نیا رد ار ن ا روشک و رهش ،نامزاس ره کرادم دادعت دروم

ار هلاقم ره هب تا دانتسا نازیم .

داد و راشتنا ماجنا لاس یدیدج ،ناگدنسیون یوجتسج ، نامزاس ن ا زا هدش مه جیاتن نیب رد ناوت یم رشتنم تلااقم هب ناوت یم رظن دروم نامزاس Search within result تمسق یور رد رب .

درک کیلک اب هدهاشم

Add نوکی ا کمک هب .

تسا هدش هدافتسا هنومن یارب نامزاس مان زا تمسق نیا رد .

Advance Search

داد ماجنا ار وجتسج صخشم یاهدک کمک اب ناوت یم .

درک زاب تمسق نیمه زا ار Author search نوکی ا ناوت یم زین Author name or Affiliation

Source database عبنم يتاعلاطا یاه هاگياپ

.

Full-text databases

نتم مامت يتاعلاطا هاگياپ

 ،تايرشن زا و ي ياه هنومن اه همانزور تلااقم لماك اه نامزاس تابتاكم نتم .

تسا اهن ا يرهاظ تاصخشم طقف هن عبانم لماك نتم لماش هاگياپ و ،تنرتنيا رد هثحابم ياه هورگ ياه مايپ ،اه تكرش ينف ياه شرازگ ،نيناوق نيا MD Consult لثم .

دنتسه اه هاگياپ هنوگ نيا

MD Consult یتاعلاطا کناب

ع متجم سیورس کی رد ار ناهج یکشزپ عبانم نیرترب : MD Consult .

تسا هدومن یتاعلاطا کناب عمج یتنرتنیا تاعلاطا هئارا، نامز رد ی یوج هفرص .

تسا تلاهست هدومن هنیمز تفایرد رد ، ار هبتر نارامیب نیرتلااب یتبقارم MDCONSULT یاهشور دوبهب و قیقد رد هک هدرک یرو ادرگ ن ا رد ار یتلاجم و تسا .

Elsevier دشاب یمن دوجوم یتاعلاطا هاگیاپ ن ا science direct رشان

سرد ا هب یزکرم هناخبات ک تیاس دراو ادتبا MD Consult یتعلاطا هاگیاپ هب دورو تهج .

مینک یم باختنا ار هاگیاپ نیا و هدش http://lib.mui.ac.ir/

ناکشزپ ره رد هب هکنیا ند ناسر ایو یرای تخادرپ تهج امنهار وجتسج هب و یملع دیدج search رابخا نارامیب شخب زا هدافتسا شزوما اب ناوت ریوصت یم هلجم بات ک مه دورو .

دش وجتسج تسخن تاناکما هحفص رد .

هاگیاپ دراد دراو ازجم تروص هب نیا دوجو شخب رد

BOOK

ل ك رد هحفص رد نا مزمه اه بات ك رو ط ه ب تمسق ات رد دوب دنهاوخ وجتسج يارب رداق ناربراك .

دنزادرپب ،يكشزپ وجتسج هب عجرم دوخ بات ك زاين دروم 125 زا تاعلاطا شيب هب لماك نديسر نتم دوجو تهج هعومجم اب .

ددرگ يم رهاظ يسانشبات ك لماك تاصخشم ا ب ا ه بات ك ي يا بفلا تسرهف هدر ك كيلك ار Books ترابع يلصا  ناونع يور ر ب ندر ك ك يلك ا ب .

مي نك ي م باختنا و اديپ ار رظن دروم بات ك .

ددرگ و همادا يم ار رهاظ وجتسج بات ك ،ي يابفلا لماك تسرهف تاصخشم رد بات ك  شخب نامه ضرف شیپ اب یلصا هحفص دننام وجتسج تهج یتمسق یناقوف تمسق رد شخب ره هب دورو زا سپ .

درک وجتسج یعوضوم و ی یابفلا تروص ود هب ار اهبات ک ناوت یم کناب نیا رد و دراد دوجو 

ار نا دلج یور ریوصت و بات ک تایوتحم و هیامن رصتخم حیضوت کی ناوت یم رظن دروم بات ک ناونع یور رب کیلک زا سپ .

میوش یم بات ک زا شخب نامه دراو بات ک تایوتحم رد تمسق ره یوررب کیلک اب .

درک هدهاشم 

الالل

.

درک باختنا ار رظن دروم عوضوم ناوت یم یعوضوم شخب رد 

.

درک کیلک نا یور رب و باختنا ار رظن دروم ناونع ناوت یم cardiology باختنا زا سپ

یل

ک اب .

دروا تسدب ناوت یم ار لبق تمسق هباشم تاعلاطا نا یور رب کیلک اب 

هلیسو ب شخب نیا رد .

درک .

درک هدهاشم دودحم ار هنیمز هدش نیا نایب رد بت ک نیوانع یاهعوضوم هطیح ناوت رد ار یم و هدرک وجتسج پیات هنماد ار ناوت Cancer یم ناونع یناقوف تمسق رد Refine your search

JOURNAL

يو تحم ،د شاب لماش ي م هك Clinics of North America Cochrane Medline ق يرط زا ار دنمتردق يك شزپ يوجتسج دان سا يا ه روتوم قيرط تلاجم هديكچ و زا تلااقم يكشزپ نينچمه نتم هلجم وجتسج مامت 80 روتوم هكلب زا نيا ،اه شيب .

هديكچ تلااقم ددرگ ي م اهنت هن لماك ه ئارا زا هدافتسا يارب .

.

دهد دوش يم يم رارق رهاظ ناربراك ريز رايتخا هحفص .

رد مينك Database of Systematic Reviews يم كيلك ار Journals ترابع يلصا هحفص رد تلاجم  ناونع د لج رشن لاس لماش هکدراد دوجو تلاجم میقتسم یوجتسج تهج یشخب یناقوف تمسق رد کی نیرخ سا سا ا هب درک رب هباوت ادی پ ار یم تلاجم یسرتسد ناوت کناب یم نیا نییاپ تلاجم تمسق تسیل رد زا نینچمه What’s New in Journals هدش دوش رشتنم یم تمسق تلااقم ...

و هدنسیون هلاقم عون هلجم رد .

درک باختنا نیرتدیدج هب ی یابفلا طوبرم تسیل تاعلاطا 

و هدیکج هب ناوت یم In This Week’s Journal شخب رد .

دشاب .

درک ادیپ یم ی یابفلا یسرتسد تسیل رترب ساسا تلااقم رب نیرخ ا وجتسج هصلاخ 

) ی یایمیش ( صاوخ یتاعلاطا کناب

 شخب دننام .

دن تسه تابیکرت و داوم ینف و ی یایمیش یکیزیف صاوخ یعوضوم یاه هنیمز رد یتاعلاطا MD Consult یواح اهکناب کناب رد نیا ی یوراد  زا رب هك وراد اهوراد .

22000 دريگ يم رارق زا شيب ناربراك هدش رايتخا بيوصت تاعلاطا لماش ؛تسا يعماج رايسب يئوراد يتاعلاطا كناب Drug رد FDA (Food and Drug Administration) يوس .

دنا هدش يدنب ميسقت كناب نيا رد وراد رثوم دراوم اي يئوراد اي ينامرد سلاك ،يراجت مان اي generic مان بسح  و Drug هدش Drug هعومجم شخب دراو ریز زا و هدش یزکرم MD Consult هناخبات ک دوخ تیاس تیاس زا دراو هکنیا ای ناوت و .

درک یم تمسق باختنا ار ن ا نیا هب یسرتسد تهج Information .

درک ادیپ یسرتسد تاعلاطا هب 

2-Indication 4- Adverse Reactions : دوش یم تمسق 4 لماش شخب نیا 1-Druds 3-Contraindication

تمسق

FDA

ر د .

.

درک باختنا تمسق درک رد هدهاشم ار رظن .

درک ناوت یم هدهاشم ار دروم شخب اهن ا ار و اهن ا هدرک نیرتیدیدج نیرتدیدج زا پیات عون ار 3 و ار زا رظن عون دنراد دروم 3 و یرامیب هیدییات روشورب نامرد ای و و وراد یاراد مان یناقوف یاهوراد تشادهب نامزاس تمسق ناوت یم رد ناوت یم Drug شخب رد

Safety Notices

زا هک ار ی یاهوراد

Approvals

داد ماجنا ار وجتسج وراد مان ی یابفلا ساسا رب ناوت یم تمسق نیا رد

.

درک هدهاشم ار ن ا فلتخم لاکشا و وراد تاصخشم هیلک ناوت یم وراد مان ی ور رب کیلک اب

.

درک هدهاشم ار وراد لاکشا ریاس ناوت یم وراد لکش یور رب کیلک اب

هدهاشم ن اوت یم ار اهن ا یارب زیوجت لباق یاهوراد و اهیرامیب مان زا ی یابفلا تسرهف تمسق نیا رد :

Indication

.

درک

و هدر ک وجتسج ی یابفلا تسیل ساسا رب ار اهیرامیب مان ناوت یم شخب نیا رد :

Contraindication

.

دومن هدهاشم ار دراد فرصم عنم اهن ا یارب هک ار ی یاهوراد

هب ط وبرم یاهوراد ندوب از یژرل ا داوم و اهیرامیب مان ی یابفلا تسرهف ناوت یم شخب نیا رد :

Adverse Reactions

.

درک هدهاشم ار ن ا

Image database

ريوصت يتاعلاطا کناب

دننام يرهاظ ،تسا طوط خ ريواصت هدننك فيصوت هدنهد ناشن طقف ن ا اه هداد رد .

دوجوم يراگنوترپ تاعلاطا ريواصت هك نوچ توافت نيا يا هژيو اب ،تسا عبانم اي يتخانشبات ك ،اه سكع ،رنه يتاعلاطا يرلاگ كي هاگياپ رد هيبش دوجوم هاگياپ نيا ياه يشاقن اي هدش هتفرگ ن Primal ا رد سكع یتاعلاطا هك يناكم کناب ليبق دننام .

زا يتاعلاطا دوش يم لماش ،لاثم روط هب ؛دنشاب زين زين ار يشاقن تفاب و ن ا موهفم گنر هدننك فيصوت دروم رد تسا يتاعلاطا اي نكمم و هدش هدوبن ميسرت ريوصت يشاقن Pictures Interactive Anatomy یور رب ناوت یم Medical Image هعومجم ریز زا یزکرم هناخبات ک هحفص رد یتاعلاطا هاگیاپ نیا هب دورو یارب .

دش یتاعلاطا کناب دراو و هدرک کیلک ن ا 

زا

]

Multimedia

یلکش نیوانع یارب دناوت تسا یم ربرا ک

database

[

یحلاطصا نتمارف و دنبای یم طابترا ( .

تسا مهاب نتمارف هدیچیپ و لکش یبیترت هب ای

یا

کیفارگ و

هناسر

ملیف ریغ هکبش کی ریوصت و رد تکرح

دنچ

توص و توص و نتم

يتاعلاطا

زا یبیکرت هداس ریوصت و نتم ن ا رد MD Consult یتاعلاطا کناب دننام

کناب

نابز هب هک هئارا .) دیامن رورم اهن ا بیترت نتفرگ رظن رد نودب ار طبترم هناسر دنچ ی تاعلاطا کناب کی ار ن ا ناوت یم ور نیا زا .

تسا هدش لیکشت ...

و امنهار ،ریوصت ،نتم زا یتاعلاطا کناب نیا .

میزادرپ یم یتاعلاطا کناب نیا ریوصت شخب حیضوت هب اجنیا رد .

تسناد یا

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

یناگژاو لرتنک و یا هژاودیلک یوجتسج  ) Phrase search ( ترابع یوجتسج  هتفرشیپ و هداس یوجتسج  ینادیم یوجتسج  Trunction یزاس هاتوک  یراوجمه و یلوب یاهرگلمع 

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

یناگژاو لرتنک و یا هژاودیلک یوجتسج عبانم یدیلک یبایزا ب میهافم و ات وجتسج دن ک هب لیلحت یارب زاغ ا صخا صخا و معا یاه ه یاه ژاو اب ناوت تقد یم هب ار هژاودیلک وجتسج زا هدافتسا ترابع اب یتسیاب اهتیاس بو رگوجتسج و هویش یتاعلاطا نیا زا یاهکناب هدافتسا زا ماگنه یرایسب .

رد تخادرپ ار هژاو و اه وجتسج فدارتم تسا قیقد رتهب .

نییعت تسا و یدیلک رگوجتسج میهافم هفیظو نییعت نیرتمهم .

دنک نییعت یتاعلاطا ار کناب ترابع هب رد دوجوم میهافم هئارا رد لاومعم امش هک دیشاب هتشاد و اهکناب Cancer یارب تروص ود Neuplasm هب رطاخ هژاو ار هک هب .

ناطرس دوب تسا دهاوخ هژاو اجنیا لاثم رد رت .

مهم طبترم هژاو وجتسج کی هت کن یلو افرص درک جیاتن هن دشاب دیتسه وجتسج رت صاخ ناوت .

دشاب صخا یم یم هژاو هدش هچ ره هتخانش .

درک یموهفم یوجتسج Neuplasm هژاو   زا ) Neck ( ندرگ هژاو یوجتسج یاجب تسا رتهب .

دوش میتسه رت صخا ندرگ یاهروموت وجتسج جیاتن ات دروم هدرک رد یتلااقم هدافتسا لابند ندرگ هب لاثم یاهروموت 

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

) Phrase search ( ترابع یوجتسج  هب ناوت احلاطصا یم وجتسج انیع هک تیلب اق را یترابع همویگ نیا اب تملاع .

دنشاب دیهاوخ یم رگا زا یم وجتسج تارابع .

تخادرپ ،تسا ارامه شیپ زا هملک دنچ زا لکشتم هدافتسا اب ار .

دینک دوخ یاریذپ ترابع روصحم دوش یتاعلاطا یاهتنا یم و ادتبا یاهکناب ،دشاب زا یرایسب هژاو هک نیدنچ هژاودیلک ترابع لماش رب هولاع یوجتسج هک دینک هدناوخ Exact phrase oprator  یم رتهب یوج تسج جیاتن بسک یارب میراد زاین ار یبلاطم یگدروخلاس نارود یاهیرامیب دروم رد لاثم روط هب .

درو ا تسد ب یرت صخا جیاتن تروص نیدب و درک وجتسج ترابع تروص هب ار “ یگروخلاس یاهیرامیب ” ناوت 

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

هتفرشیپ و هداس یوجتسج  : دنهد یم رارق رایتخا رد تاعلاطا یوجتسج یارب ار هویش ود یتاعلاطا یاهکناب Simple Search رث کا لومعم هداس یوجتسج روط هب 1  Power Search, Advance search, Advance Query هتفرشیپ یوجتسج 2  ای ار و هملک رظن ناوت دروم یم جیاتن هحفص Go ای نیا رد .

دریگ Search .

تسا یم یور هارمه رارق ربراک هراوشوم مک تقد و رایتخا هراشا دایز ای رد هداس تفایزاب اب یوجتسج Enter دیلک بلغا ندز هویش هحفص اب نیا و ادتبا پیات .

دینک ار یتاعلاطا وجتسج هظحلام یاهکناب دروم وجتسج زا بلاغرد ترابع سپ ،وجتسج یاه نارگوجتسج ر هژاو ایتخا بیکرت رد یعوضوم .

دنک یارب یقطنم و یبایزاب یلکش ار یاهرگلمع یرت ،یناکم طبترم عاونا ،ینامز عبانم ریظن یعونتم ،ینابز دناوت یم دننام تاناکما ی یاهرگدودحم رگوجتسج هتفرشیپ تاناکما و نیا یوجتسج وجتسج زا ینعی فلتخم هدافتسا اب .

مود یاهدربهار دریگ یم هویش رارق رد

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

ینادیم یوجتسج

 ،یناکم یاهرگ دودحم زا وجتسج ماگنه هک دنهد یم هزاجا ناربراک هب یتاعلاطا ندرک دو دحم تسا رکذ هب مزلا .

دننک هدافتسا ینابز و یلکش ، ) یا هقبط ( یاهکناب زا یرایسب یعوضوم ،ینامز .

تسا هدش دادملق دیفم دربهار کی ناونع هب ی یایفارغج هزوح کی هب وجتسج .

درا د ار یعوضوم ،ینامز یاهدودحم ن ا رد هک سوپوکسا یتاعلاطا کناب رد Limit to دننام

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

Trunction یزاس هاتوک  یم رارق هدافتسا دروم وجتسج ندرک رت هدرتسگ یارب هک ،دنتسه تواف تم ینایاپ شخب رد هک ی یاه هژاو ای اه هژاو تسا ی یاهشور زا یکی وجتسج دروم یاه هژاو یاهتنا یزاس هاتوک درفم و عمج یاهتروص نداد رارق رظندم ارب هویش نیا زا .

دریگ .

دنوش یم هدافتسا children, childlike, + ، !

، $ ، # ،؟ ، * زا دنترابع یزاس هاتوک مئلاع نیرت لومعم یاه هژاو مینزب یزاس هاتوک مئلاع زا یکی اب ار .

دوش child یم یبایزاب هژاو زین یتقو لاثم ناونع childlish هب

یتاعلاطا یا کناب رد وجتسج یا هار

یراوجمه و یلوب یاهرگلمع

 ینعی یتاعلاطا هاگیا پ تیریدم ماظن .

تسا و هتسویپ هدرک افیا یاه اه هاگیاپ لیاف رد وجتسج ینابیتشپ و یاه داجیا رد همانرب هعسوت هدافتسا دروم رد یساسا یرازفا مرن یشقن یاه یلوب همانرب لدم رد هد ش بیکرت .

دناسر یم ار .

NOT, OR, And : زا دنترابع ) Boolean operator ( یلوب یاهرگلمع میهافم کارتشا و دزاس یم صخا و دودحم ار وجتسج و تسا یقطنم برض AND  .

دناسر یم ار میهافم عامتجا و هدیدرگ وجتسج شرتسگ بجوم و تسا یقطنم عمج OR  .

دور یم راکب صاخ یموهفم فذح و ندرک ینثتسم یارب هک تسا یقطنم قیرفت NOT  هژاودیلک را هژاو ود ود زا رگا هک یکی توافت هک دنوش نیا یم اب ،دنک یبایزاب یم لمع OR یکرادم طقف و دش رگلمع دننامه دهاوخن زین یبایزاب ) روخ دنشاب ( XOR رضاح رگلمع دروکر کی 

میلعلاوه

هاقناخز دمآ هسردم هب يلدبحاص ار قیرط لها تبحص دهع تسكشب دوب قرف هچ دباع و ملاع نایم متفگ ار قیر ط نیا نآ زا يدرك رایتخا ات جومز درب يم ردب شیوخ میلگ نآ تفگ ار قیرغ دریگب هك دنك دهج نیو

106