کنترل سل در زندان

Download Report

Transcript کنترل سل در زندان

‫کنترل سل در زندان‬
‫بهنام فرهودی‬
‫عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی‬
‫متخصص عفونی مشاور ندامتگاه قزل حصار‬
‫خرداد ‪1392‬‬
‫محور های کنترل سل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیماران مبتال به سل را زودتر تشخیص‬
‫دهند‪،‬‬
‫آنها را به شیوه ای درست تر درمان کنند‪،‬‬
‫آنانرا به خوبی پیگیری نمایند‪،‬‬
‫بتوانند در مواردی جلوی بروز آنرا بگیرند‪،‬‬
‫و تا حد امکان از خطر ابتالی خود و‬
‫دیگران به میکروب سل بکاهند‪.‬‬
‫بیماریابی سل بر دو نوع است‪:‬‬
‫الف ‪ -‬بیماریابی غیرفعال‬
‫ب ‪ -‬بیماریابی فعال‬
‫روند بیمار یابی‪ :‬شرح حال و معاینه‬
‫پزشک از زندانی در مورد عالئم بیماری سل (به‬
‫خصوص سرفه‪ ،‬خلط‪ ،‬هموپتزی‪ ،‬تب‪ ،‬تعریق‬
‫شبانه‪،‬کاهش وزن) و سابقه دریافت درمان ضد‬
‫سل‪ ،‬شرح حال گرفته و او را معاینه می نماید‪.‬‬
‫بیمارانی که در شرح حال و معاینه‪ ،‬شواهدی از‬
‫بیماری سل دارند‪ ،‬مورد مشکوک به سل تلقی‬
‫گردند‬
‫روند بیمار یابی (ادامه)‪ :‬خلط‬
‫‪ " ‬سه نمونه خلط " ترجیحا ظرف ‪ 24‬ساعت جهت‬
‫بررسی باسیل اسیدفاست جمع آوری نمونه ها در‬
‫محلی با تهویه مناسب ‪ ،‬در ارسال خلط امساک‬
‫نشود‬
‫‪ ‬ارسال نمونه ها باید در اسرع وقت به آزمایشگاه‬
‫‪ ‬اطالع نتایج آزمایش خلط به پزشک متخصص‬
‫عفونی زندان یا پزشک هماهنگ کننده سل‬
‫روند بیمار یابی (ادامه)‪ :‬خلط و گرافی سینه‬
‫‪ ‬دو نمونه از سه نمونه خلط ارسالی در آزمایش مستقیم مثبت باشد‬
‫‪ ‬اگر یکی از نمونه ها مثبت و مطابقت نشانه های بالینی و رادیولوژیک با‬
‫بیماری سل‬
‫‪ ‬اگر نمونه های خلط‪ ،‬کالا منفی باشد‪ ،‬باید تشخیص های افتراقی دیگر را در‬
‫نظر گرفت‪.‬‬
‫‪ o‬اگر نمونه های خلط‪ ،‬کالا منفی باشد‪ ،‬و عدم مطابقت نشانه های بالینی و‬
‫رادیولوژیک با بیماری سل‪ :‬عدم شروع درمان سل و پیگیری نتیجه کشت‬
‫خلط برای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‬
‫‪ o‬دو نمونه خلط مجدد ارسال شود‪ .‬اما اگر جواب هر سه نمونه خلط سری‬
‫دوم نیز منفی باشد و نشانه های بالینی و رادیو لوژیک با بیماری سل‬
‫مطابقت داشته باشد بیمار با نظر پزشک متخصص عفونی یا پزشک‬
‫مسئول سل در زندان‪ ،‬درمان با تشخیص سل ریوی خلط منفی‬
‫‪ o‬اگر با وجود اقدامات فوق پزشک قادر به تشخیص و یا رد بیماری سل‬
‫نباشد‪ ،‬و یا بیمار بدحال بوده نیاز به اقدامات بیشتری داشته باشد‪ ،‬ارجاع‬
‫به مرکز درمانی مجهزتر‬
‫بیماریابی غیرفعال‬
‫بیماریابی فعال‬
‫‪ .1‬غربالگری سل در هنگام ورود به زندان‬
‫‪ ‬در بدو ورود همه زندانیان باید توسط پزشک یا پرستاری که با‬
‫عالئم بالینی سل آشناست‪ ،‬ویزیت گردد‬
‫‪ o‬سابقه درمان ضد سل‬
‫‪ o‬شرح حال بالینی از نظر عالئم بیماری سل‬
‫‪ ‬درصورت وجود عالئم و نشانه های بالینی به نفع بیماری سل‪،‬‬
‫"مورد مشکوک به سل" تلقی شده‪ ،‬طبق توصیه های قسمت‬
‫بیماریابی در این اسالید مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬آزمایش ‪HIV Ab‬در کسانی که در معرض خطر هستند‬
‫بیماریابی فعال (ادامه)‬
‫‪ .2‬بیماریابی فعال دائمی‬
‫‪ ‬بهداری زندان موظف است وکیل بندهای واحدهای زندان را در مورد عالئم‬
‫بیماری سل آموزش دهد‪.‬‬
‫‪ ‬وکیل بند موظف است همه زندانیان با عالئم ریوی مرتبط با سل (سرفه بیش از‬
‫دو هفته) و یا عالئم عمومی مرتبط با سل ( کاهش وزن اخیر) را به بهداری‬
‫معرفی نماید تا حداکثر در مدت یک هفته توسط پزشک بهداری ویزیت شوند‪.‬‬
‫‪ ‬وکیل بند موظف است لیست زندانیان با سرفه بیش از دو هفته را بطور هفتگی‬
‫به بهداری زندان ارائه دهد و درصورت نبود مورد درطول هفته‪ ،‬لیست صفر‬
‫را ارائه نماید‪.‬‬
‫‪ ‬پزشک موظف است درصورت وجود عالئم و نشانه های بالینی به نفع بیماری‬
‫سل‪ ،‬بیمار را "مورد مشکوک به سل" تلقی کند‪ ،‬طبق توصیه های قسمت‬
‫بیماریابی در این اسالید مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬
‫‪ ‬آزمایش ‪HIV Ab‬در کسانی که در معرض خطر هستند‬
‫بیماریابی فعال (ادامه)‬
‫‪ .3‬بیماریابی فعال در زندانیان ‪ HIV‬مثبت‪:‬‬
‫‪ ‬درمورد زندانیان مبتال به ‪ ،HIV‬عالوه بر گرفتن‬
‫شرح حال و معاینه از نظر سل فعال در همه ویزیت‬
‫ها ‪ ،‬انجام تست پوستی توبرکولین ساالنه و گرافی‬
‫قفسه سینه در شروع مراقبت و پس از آن بر اساس‬
‫عالئم بیمار الزامی است‪ .‬از کلیه بیمارانی که‬
‫عالئم بیماری سل (به خصوص سرفه‪ ،‬خلط‪،‬‬
‫هموپتزی‪ ،‬تب‪ ،‬تعریق شبانه‪،‬کاهش وزن) دارند باید‬
‫خلط از نظر اسید فست و کشت خلط برای ‪BK‬‬
‫بیماریابی فعال (ادامه)‬
‫‪ .4‬دستورالعمل بیماریابی فعال در افراد در تماس نزدیک با‬
‫بیماران مبتال به سل ریوی خلط مثبت‬
‫‪ ‬زندانیانی که با بیمار مبتال به سل ریوی خلط مثبت هم اتاق بوده اند‪.‬‬
‫‪ ‬زندانیان یا سایر افراد شامل کارکنان زندان که برای زمانی بیش از‬
‫‪ 8‬ساعت در یک فضای بسته با تهویه نامناسب در کنار بیمار سل‬
‫ریوی اسمیر مثبت بگذرانند‪.‬‬
‫‪ ‬درصورت وجود عالئم و نشانه های بالینی به نفع بیماری سل‪،‬‬
‫"مورد مشکوک به سل" تلقی شده‪ ،‬طبق توصیه های قسمت‬
‫بیماریابی در این اسالید مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬آزمایش ‪HIV Ab‬در کسانی که در معرض خطر هستند‬
‫رژيم درماني در بيماران جدید‬
‫گروه‬
‫درماني‬
‫‪1‬‬
‫بيماران تحت درمان‬
‫بيماران جديد‬
‫مرحله‬
‫حمله اي‬
‫مرحله‬
‫نگهدارنده‬
‫‪2HRZE‬‬
‫‪4HR‬‬
‫موارد درمان مجدد‬
‫‪ )1‬عود‬
‫‪ )2‬شكست درمان‬
‫‪ )3‬درمان پس از غیبت‬
‫بهترين روش برخورد با اين بيماران اين است كه قبل از شروع درمان نوع‬
‫مايكوباكتريوم و تست مقاومت دارویی تعيين شود‪.‬‬
‫در مواردي كه تست مقاومت امكان پذير نیست‪:‬‬
‫در اين موارد جهت موارد عود و درمان پس از غيبت رژيم ‪CatII‬توصيه‬
‫مي شود‪.‬‬
‫در موارديكه شك به سل مقاوم باال است ( موارد شكست درمان ‪ CatI‬و‬
‫‪ ) CatII‬رژيم استاندارد ضد ‪ MDR‬توصيه مي شود که به این منظور با‬
‫فوکال پوینت منطقه ای ‪MDR‬هماهنگ شود‪.‬‬
‫گروه درماني‬
‫‪2‬‬
‫بيماران تحت درمان‬
‫بيماران تحت درمان مجدد‬
‫(عود‪ ،‬شكست درمان و ساير)‬
‫مرحله حمله اي‬
‫مرحله نگهدارنده‬
‫‪2HRZES‬‬
‫و سپس‬
‫‪1HRZE‬‬
‫‪5HRE‬‬
‫جدول‪ :‬نحوه درمان بيماران مراجعه كننده بعد از قطع درمان‬
‫فعالیتهاي مورد نیاز‬
‫طول مدت قطع درمان‬
‫بیمار را پیگیری کنید؛‬
‫كمتر از ‪ 4‬هفته‬
‫علت‪ /‬علل قطع درمان را برطرف کنید؛‬
‫رژیم درماني مربوطه را ادامه داده و به ازاي روزهایي كه دارو مصرف‬
‫نشده به مدت درمان بیمار اضافه کنید‪.‬‬
‫اقدامات نخست‪:‬‬
‫بیمار را پیگیری کنید؛‬
‫علت‪ /‬علل قطع درمان را برطرف کنید؛‬
‫سه نمونه خلط از بیمار تهیه و برای انجام آزمایش اسمیر به آزمایشگاه‬
‫ارسال کنید؛‬
‫تا زمان آماده شدن نتیجه آزمایش اسمیر‪ ،‬رژیم درمانی قبلی را ادامه دهید‪.‬‬
‫اقدامات بعدی‪:‬‬
‫اگر نتیجه اسمیر خلط منفی است یا نوع سل خارج ریوی باشد‪:‬‬
‫رژیم درماني مربوطه را ادامه داده و به ازاي روزهایي كه دارو‬
‫مصرف نشده به مدت درمان بیمار اضافه کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫درمان‬
‫دوره‬
‫طول‬
‫در‬
‫‪DOTS‬‬
‫اجرای‬
‫دستورالعمل‬
‫در طی بستری در بخش ایزوله‪ ،‬مصرف دارو ها هر روز صبح به طور ناشتا در حضور پرستار یا ناظر مورد تایید‬
‫‪‬‬
‫بهداری‬
‫پس از ترخیص از بخش یا اتاق ایزوله‪:‬‬
‫‪ ‬تهیه فهرست مبتالیان به سل به تفکیک محل سکونت در واحدها و بند های زندان‪،‬‬
‫‪ ‬ممنوعیت جابه جایی محل نگه داری زندانیان مبتال به سل در طول دوره درمان‪ ،‬بدون هماهنگی با رییس بهداری‬
‫‪ ‬اسامی زندانیان مبتال به سل در اختیار رییس واحد و وکیل بند مربوطه قرار گیرد‪ .‬رییس واحد موظف است ترتیبی فراهم‬
‫نماید تا وکیل بند هر روز صبح مبتالیان به سل را به طور ناشتا قبل از آمار صبح به بهداری بیاورد‪.‬‬
‫‪ ‬چنانچه به علت شرایط خاص زندان امکان آوردن زندانیان مبتال به سل به صورت ناشتا قبل از آمار صبح به بهداری وجود نداشته باشد‪،‬‬
‫بهداری و رییس واحد می توانند به گونه ای هماهنگ کنند که این زندانیان بال فاصله پس از آمار صبح آورده شوند‪.‬‬
‫‪ ‬رییس واحد و وکیل بند موظفند به هنگام فراخوانی مبتالیان به سل‪ ،‬ترتیبی اتخاذ نمایند که بیماران با القابی مانند"بیماران سلی"‬
‫فراخوانده نشوند تا انگ و تبعیض ناشی از آن مانعی برای مصرف دارو نگردد‪.‬‬
‫‪ ‬بهداری موظف است به زندانیان مبتال به سل آموزش دهد حدود نیم تا یک ساعت قبل و پس از مصرف داروهای سل‪ ،‬چیزی میل‬
‫نکنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بهداری موظف است فرد مشخصی را برای دادن داروهای سل به بیماران آموزش دهد‪ .‬وی باید داروها را طبق دستوری که‬
‫پزشک داده به بیماران بدهد و بیماران دارو را تحت نظر وی بخورند و پس از گفتن جمله " خوردم" به بند خود بازگردانده‬
‫شوند‪.‬‬
‫در صورتی که بیماری از خوردن دارو امتناع نماید یا با خوردن آن دچار مشکلی شود‪ ،‬مسئول تحویل دارو موظف است‬
‫بالفاصله به پزشک هماهنگ کننده سل یا رییس بهداری اطالع دهد‪.‬‬
‫پس از خوردن دارو توسط بیمار‪ ،‬فرد توزیع کننده داروی سل باید کارت درمان سل تیک بزند و در یک برگه سفید جداگانه‬
‫که ضمیمه کارت درمان می گردد ضمن درج تاریخ از بیمار اثر انگشت بگیرد‪.‬‬
‫اگر در زندان این امکان وجود دارد که فرد توزیع کننده دارو هر روز به داخل سالن ها برود و دارو در سالن یا اتاق و تحت‬
‫نظر وی توسط بیمار مصرف شود‪ ،‬ارائه دارو به این طریق نیز بالمانع است‪.‬‬
‫رییس بهداری یا هماهنگ کننده سل در زندان موظف است به صورت هفتگی روند توزیع و تحویل ومصرف درمان در‬
‫دستورالعمل نحوه پیگیری موارد مشکوک به سل در زندان‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫هر پزشکی که با بیمار مشکوک به سل مواجه می شود‪ ،‬موظف است ضمن شروع‬
‫بررسی های تشخیصی‪ ،‬در یک سر برگ معمولی موضوع را به رییس بهداری زندان یا‬
‫هماهنگ کننده سل در زندان اعالم نماید‪ .‬در این سربرگ باید نام بیمار‪ ،‬تاریخ ویزیت‪،‬‬
‫واحدی که بیمار در آن به سر می برد‪ ،‬آدرس و شماره تلفن بیمار و اقدام انجام شده‬
‫ذکر شود‪.‬‬
‫در دفتر بهداری زندان‪ ،‬با دریافت گزارش وجود یک بیمار مشکوک به سل ‪ ،‬در دفتر‬
‫پیگیری موارد مشکوک به سل" ثبت می شود ‪.‬‬
‫بیماران مشکوک به سل باید تا تعیین تکلیف قطعی هر هفته ویزیت و پیگیری شوند‪.‬‬
‫چنانچه سل طبق این رهنمود تایید شود در ستون "نتیجه بررسی" به عنوان "تایید‬
‫سل" ثبت می شود‪ .‬چنانچه سل رد شود‪ ،‬در همان ستون به عنوان "تایید نشد" و‬
‫چنانچه هنوز تحت بررسی باشد به عنوان "تحت بررسی" ثبت می گردد‪ .‬اگر بیمار آزاد‬
‫یا به زندان دیگری جابه جا شود هم در همین قسمت ثبت می گردد‪.‬‬
‫رییس بهداری زندان یا هماهنگ کننده سل در زندان موظفند این دفتر را هر هفته‬
‫بررسی کنند و مواردی که پیگیری نشده اند را مشخص و تعیین تکلیف نمایند‪.‬‬
‫دستورالعمل پایش درمان سل در زندان‬
‫• موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت‪ :‬پی گیری بالینی همراه با بررسی خلط‪:‬‬
‫‪ ‬اول‪ :‬در انتهای فاز اول درمان یعنی انتهای ماه دوم درمان‬
‫‪ ‬دوم‪ :‬در فاز ادامه ( ‪ )Continuation‬یعنی دو ماه بعد از شروع درمان‬
‫نگهدارنده‬
‫‪ ‬سوم‪ :‬در انتهای درمان یعنی در آخر ماه ششم درمان‬
‫‪ ‬اگر اسمیر خلط در انتهای ماه دوم درمان مثبت است‪ ،‬ارسال نمونه خلط برای کشت و بررسی‬
‫مقاومت مولکولی ارسال و ادامه درمان فاز اولیه تا یک ماه دیگر‬
‫• پی گیری درمان درمان ‪ Cat 2‬سل ریوی اسمیر مثبت‪ :‬پی گیری بالینی همراه با‬
‫بررسی خلط‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اول‪ :‬در انتهای فاز اول درمان (انتهای ماه سوم درمان)‬
‫دوم‪ :‬در فاز ادامه ( ‪ )Continuation‬یعنی دو ماه بعد از شروع درمان‬
‫نگهدارنده‬
‫سوم‪ :‬در انتهای درمان ( آخرماه هشتم درمان)‬
‫اگر اسمیر خلط در انتهای ماه سوم درمان مثبت است‪ ،‬ارسال نمونه خلط برای‬
‫کشت و بررسی مقاومت مولکولی ارسال و ادامه درمان فاز اولیه تا یک ماه‬
‫دیگر‬
Rolla, IAS
2007, Sidney
Brazil
TB PATIENTS
‫نحوه عمل در باره درمان ضدرتروویروسی و سل در‬
‫افرادی که قبل از تشخیص سل تحت درمان‬
‫ضدرتروویروسی بوده اند‪:‬‬
‫‪ ‬در این گروه باید ضمن ادامه درمان‪ ARV‬برایشان درمان ضدسل را به محض‬
‫تشخیص سل شروع کرد‪ .‬در این شرایط باید به دونکته توجه داشت‪:‬‬
‫الف‪ .‬آیا داروهای ضد رتروویروسی نیاز به تغییر دارند با توجه به تداخالت‬
‫دارویی؟‬
‫ب‪ .‬آیا سل نشانه شکست داروهای ضد رتروویروسی است و نیاز به تغییرداروها‬
‫می باشد؟‬
‫‪ ‬این بیماران خود شامل دو گروهند‪:‬‬
‫• افرادی که رژیم درمانی ضد رتروویروسی آنها شامل داروهای مهارکننده‬
‫پروتئاز )‪ (PI‬نباشد‬
‫• افرادی که به هر دلیلی در رژیم دارویی ‪ ARV‬آنها داروهای مهارکننده‬
‫پروتئاز وجود دارد و امکان تغییر رژیم ضدرتروویروسی و جایگزینی‬
‫داروهای مهارکننده پروتئاز در آنها نباشد‬
‫افرادی که قبل از تشخیص سل تحت درمان‬
‫ضدرتروویروسی نبوده اند‪:‬‬
‫به طور معمول و در حال حاضر درمان ضد رتروویروسی در مبتالیان به سل بدون در‬
‫نظر گرفتن تعداد ‪ ،CD4‬در اسرع وقت و پس از تحمل داروهای سل توصیه می شود‪.‬‬
‫رژیمهای پیشنهادی در این موارد عبارتند از‪:‬‬
‫‪ZDV(300mg BID) +3TC(150mg BID)+EFV(600mg daily) or NVP‬‬
‫‪or‬‬
‫‪ZDV+TDF(300mg daily)+EFV or NVP‬‬
‫رژیم های جایگزین ‪:‬‬
‫)‪ZDV+3TC+ABC(300mg BID‬‬
‫‪or‬‬
‫‪ZDV+3TC+TDF‬‬
‫تشخیص سل نهفته‬
‫همه مبتالیان به اچ آی وی باید از نظر سل نهفته ارزیابی شوند‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫تست پوستی ‪ ، PPD>or=5mm‬بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی‪،‬گرافی قفسه سینه و ‪ AFB‬خلط‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫تست پوستی ساالنه تکرار شود‬
‫در صورت ‪ CD4<200‬و منفی بودن تست پوستی ‪،‬تکرارآن بعد از افزایش ‪ CD4‬به بیش از ‪200‬‬
‫تماس قابل توجه اخیر با باسیل کخ (مانند سل ریوی خلط مثبت) بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی‪،‬گرافی قفسه سینه‬
‫و ‪ AFB‬خلط صرف نظر از نتیجه تست پوستی ‪PPD‬‬
‫ضایعات حاکی از سل قدیمی در ‪ CXR‬بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی‪،‬گرافی قفسه سینه و ‪ AFB‬کشت خلط از‬
‫نظر ‪ BK‬صرف نظر از نتیجه تست پوستی ‪PPD‬‬
Treatment Regimens for Latent Tuberculosis
Recommended
Drug
Dose
(taken
orally)
Frequency
Duration (minimum number of
doses for completion
Adults: 300
mg
Children:
5mg/kg
Daily
9 months OR 270 doses in 12
months
Recommended
Isoniazid*
Alternative ???
Exposure to multidrug-resistant (MDR) TB
No prophylaxis is recommended at present,follow these patients every 3
months for at least 2 years
‫آموزش بیماران‬
‫• آموزش بیماران در زمینه سل نهفته در مبتالیان به‬
‫اچ آی وی‬
‫• آموزش بیماران در زمینه سل فعال‪:‬‬
‫• آموزش های بیماران در زمینه درمان ضدرتروویروسی‬
‫ارزشیابی و پایش برنامه‬
‫• نیاز به سیستم ثبت کارآمد و شاخص هایی معین و تعریف‬
‫شده‬
‫• سیستم ثبت‪ :‬ثبت و گزارش دهی بر اساس تعاریف زیر‪:‬‬
‫‪ .1‬محل درگیری سل‬
‫‪ .2‬نتیجه اسمیر خلط‬
‫‪ .3‬سابقه درمان‬
‫‪ .4‬رژیم درمانی‬
‫‪ .5‬نتیجه درمان‬
‫• شاخص هاي ارزشیابي برنامه مبارزه با سل‬
‫‪%65‬‬
‫(‬
‫=‬
‫)‬
‫‪100‬‬
‫=‬
‫)‬
‫(‬
‫دستورالعمل مراقبت بعد از خروج در بیماران سل‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫صدورکارت درمان‬
‫تصالع ابتالی بیمار به سل را به مرکز بهداشت شهرستان تابعه‪ ،‬گزارش‬
‫فوری هم تلفنی و هم رسمي (نمابر‪ ).../‬و شامل آدرس و شماره تلفن بیمار‪.‬‬
‫چک مركز بهداشت شهرستان در باره واقعي بودن آدرس و شماره تلفن‬
‫بیمار‬
‫پرسش از بیمار در باره محل زندگی پس از آزادی احتمالی شامل آدرس دقیق‬
‫و شماره تلفن‪ ،‬توضیح به بیمار در باره علت درخواست آدرس‬
‫اخذ نام‪ ،‬آدرس و شماره تلفن اقوامی از بیمار که از به نظر وی می توانند از‬
‫ابتالی بیمار آگاه شوند‬
‫اطالع رسانی به اقوام فوق‬
‫اطالع تلفنی و تکمیل و ارسال فرم های ارجاع به واحد سل شهرستلن تابعه‬
‫پس از آزادی‬
‫پس از آزادی‪ ،‬تلفنی به اقوامی که در بند ‪ 4‬ذکر شد‪ ،‬اطالع دهید‪.‬‬
‫تماس تلفنی با بیمار پس از آزادی‪ ،‬تلفنی‬
‫اصالع رسانی تلفنی در صورت جابجایی بیمار به سایر زندان ها‪ ،‬نمابر فرم‬
‫مصرف مواد و سل و اچ آی وی در زندان‬
‫‪‬کاهش غلضت سرمی متادون با مصرف ریفامپین و مشاهده‬
‫عالئم ترک مواد در ‪ %70‬بیماران‬
‫‪‬در مورد سایر داروهاي ضد سل در این زمینه مطالعه اي در‬
‫دسترس نمي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬افزایش سطح زیدوودین با مصرف متادون ولزوم دقت در‬
‫عالئم عوارض زیدوودین( آنمي‪ ،‬نوروپاتي پریفرال‪ ،‬الكتیك‬
‫اسیدوزیس)‬
‫‪‬كاهش سطح متادون با آباکاویر ‪ ،‬کاهش قابل توجه سطح‬
‫متادون با مصرف افاویرنز و نویراپین ( به ترتیب ‪ %57‬و‬
‫‪)%46‬‬
‫‪‬لوپیناویر ‪ -‬ریتوناویر باعث كاهش سطح متادون به میزان‬
‫کنترل انتقال سل در زندان‬
‫‪ ‬اصول كنترل عفونت در چهار سطح باید در محیط زندان اجرا شود‪:‬‬
‫‪ .1‬اقدامات برنامه ای (‪ :) Programmatic‬شامل تهیه استراتژي‬
‫كنترل عفونت مركز‬
‫‪ .2‬اقدامات اجرایی (‪ :)Administrative‬شامل شناسائي زودرس‬
‫مبتالیان به سل‪ ،‬غربالگري و جداسازي بیماران و رعایت آداب‬
‫سرفه‬
‫‪ .3‬اقدامات محیطی(‪ :)environmental‬شامل ونتیالسیون مكانیكي و‬
‫طبیعي و استفاده از اشعه ‪UV‬‬
‫‪ .4‬اقدامات حفاظت شخصي‪ :‬شامل استفاده از ماسک تنفسی جهت‬
‫پرسنل‬