นำเสนอภาพรวมโรงพยาบาล

Download Report

Transcript นำเสนอภาพรวมโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครพิงค์
ยินดีตอ
้ นร ับ
เปิ ดให้บริการ
24 ก ันยายน 2523
จานวน 75 เตียง
ปัจจุบ ันเป็นโรงพยาบาลศูนย์
ขนาด 673 เตียง
คณะผู ้บริหาร
การให ้บริการ
อัตราการครองเตียง
จานวนเตียง
673 เตียง
อัตราการครองเตียง
ปี 2555 ร ้อยละ 100.50
ปี 2556 ร ้อยละ 106.15
จานวนผู ้ป่ วยนอก
ปี งบประมาณ 2550 – 2556
600,000
500,000
431,888
453,381
463,757
463,719
2551
2552
2553
495,446
501,654
2554
2555
516,277
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2550
2556
จานวนผู ้ป่ วยใน
ปี งบประมาณ 2550 – 2556
50000
43,301
45000
40000
37,750
38,769
40,275
44,569
46,733
42,274
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
สาเหตุการป่ วย 5 อันดับแรกผู ้ป่ วยนอก
ปี งบประมาณ 2556
1. ความดันโลหิตสูง
2. เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องการอินสุลิน
3. นิ่วในไต
4. โรคภูมิค้มุ กันบกพร่อง
5. กระดูกสันหลังเสื่อม
สาเหตุการป่ วย 5 อันดับแรกผู ้ป่ วยใน
ปี งบประมาณ 2556
1.
2.
3.
4.
5.
นิ่วในไต
ปอดบวม
ต้อกระจกในผูส้ งู อายุ
ไส้ติ่งอักเสบเฉี ยบพลัน
เนื้ องอกร้ายของเต้านม
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์
ปี งบประมาณ 2557-2559
ั ทัศน์
วิสย
“ โรงพยาบาลศูนย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ผูร้ ับบริการพึงพอใจ ”
พ ันธกิจ
่ เสริม ฟื้ นฟู ป้องก ันโรค
1.ให้การร ักษา สง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
้ อาทรและ
2. มุง
่ มน
่ ั ดูแลด้วยความใสใ่ จ เอือ
ั ศ
คานึงถึงศกดิ
์ รีความเป็นมนุษย์
้ งคม
ั
3. ร่วมผลิตบ ัณฑิตแพทย์เพือ
่ ร ับใชส
ค่านิยม
1.มุง
่ เน้นผูป
้ ่ วย (Patient and customer focus)
2.มุง
่ เน้นผลล ัพธ์ (Focus on results )
้ อ
3.การจ ัดการโดยใชข
้ มูล (Management by fact)
4.มุง
่ เน้นการเรียนรู ้ (Learning)
5.ให้ความสาค ัญก ับเจ้าหน้าที่ (Value on staff)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ั
ี่ วชาญระด ับสูงและ
1. พ ัฒนาศกยภาพศู
นย์ความเชย
Service Plan
2. พ ัฒนาคุณภาพบริการและบริหารจ ัดการอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
่ เสริมการดูแลสุขภาพ
3. พ ัฒนาบริการปฐมภูมแ
ิ ละสง
ตนเอง ครอบคร ัว ชุมชน
4. พ ัฒนาการเรียนรูข
้ องบุคลากร
5. พ ัฒนาการผลิตบ ัณฑิตแพทย์
เป้าประสงค์
1.สามารถให้บริการตติยภูมต
ิ ามแผนการพ ัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 10 สาขาของกระทรวงสาธารณสุข
2. มีเครือข่ายบริการของแต่ละสาขาทีเ่ ข้มแข็ง)
3.ผูร้ ับบริการได้ร ับบริการอย่างปลอดภ ัย ได้มาตรฐานและ
พึงพอใจ
4.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะพ ัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนือ
่ ง
5.โรงพยาบาลมีการพ ัฒนาระบบงานและกระบวนการสาค ัญ
(บริการ OPD ,IT, ENV , etc.) อย่างต่อเนือ
่ ง
6.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจ ัดการตามหล ักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
่ ต่อผูป
7.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจ ัดการการสง
้ ่ วย
้ ร ังกล ับไปร ักษาที่ รพ.สต.
โรคเรือ
8.บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
9.ประชาชนในเขตร ับผิดชอบมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีเ่ หมาะสม
ั
10.บุคลากรมีศกยภาพและท
างานอย่างมีความสุข
11.บ ัณฑิตแพทย์มค
ี วามรู ้ คุณธรรม ท ักษะชวี ต
ิ
เข็มมุง
่ ปี 2557
1. Patient Safety Goal (SIMPLE)
2. Clinical Tracer
3. Process Management
4. Monitoring and Evaluation Service Plan
5. Cost Containment ?
Value Chain : รพ. นครพิงค์
Management
Process
MP1 กระบวนการนาองค์กร
MP2 กระบวนการจ ัดทาแผนยุทธศาสตร์
MP3 กระบวนการจ ัดการ ผูร้ ับบริการ
MP4 กระบวนการจ ัดการด้านการว ัด วิเคราะห์และจ ัดการความรู ้
MP5 กระบวนการจ ัดการด้านบุคลากร
Core
Process
CP1 กระบวนการร ักษาและฟื้ นฟู
่ เสริมและป้องก ันโรค
CP2 กระบวนการสง
CP3 กระบวนการสน ับสนุนการร ักษา
ิ แพทย์
CP4 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนนิสต
Support
Process
SP1 กระบวนการจ ัดการด้านบริหารงานทว่ ั ไป
SP2 กระบวนการจ ัดการด้านพ ัสดุ
SP3 กระบวนการจ ัดการด้านการเงินและบ ัญช ี
ั
SP4 กระบวนการจ ัดการด้านสงคมสงเคราะห์
และประก ันสุขภาพ
Vision
Mission
Goal
MP6 กระบวนการจ ัดการกระบวนการ
ี้ วามสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
KPI ทีบ
่ ง่ ชค
ประเด็นยุทธศาสตร ์
1.พัฒนาศักยภาพศูนย ์
ความเชีย
่ วชาญ
ระดับสูง
เป้าประสงค ์
กลยุทธ ์
1.1.1
ทา Service Plan
1.1 โรงพยาบาล
สามารถให้บริการระดับ ๑๐ สาขา
ั เิ หตุ , มะเร็ง , ทารก
ตติยภูมต
ิ ามแผนการ -อุบต
แรกเกิด , หัวใจและหลอด
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ๑๐ สาขา เลือด,โรคตา และโรคไต ,
โรคไมติ
้ รัง , บริการ
ของกระทรวง
่ ดตอเรื
่ อ
ช่องปาก , สุขภาพจิต ,
สาธารณสุข
บริการปฐมภูม ิ , บริการ
สาขาหลัก(สูตฯิ , ศั ลยฯ,
์
อายุรกรรม, กุมารฯ, ออร ์
โธปิ ดก
ิ ส์)
KPI
1.มีแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
Service Plan ทัง้
4 ดาน
้
2.จานวนบริการ
ความเชีย
่ วชาญ
ระดับสูงทีส
่ ามารถ
ทาไดมาก
้
กวาเดิ
่ ม
ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์
1.พัฒนาศักยภาพศูนย ์
2.โรงพยาบาลมี
ความเชีย
่ วชาญระดับสูง เครือขายบริ
การ
่
สุขภาพของแตละ
่
สาขาทีเ่ ขมแข็
ง
้
กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาเครือขาย
่
การให้บริการตาม
แผนการจัดบริการ
สุขภาพ ๑๐ สาขา
KPI
2.1ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
พัฒนา
เครือขาย
่
เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร ์
2. พัฒนาคุณภาพ
บริการและบริหาร
อยางต
อเนื
่
่ ่อง
เป้าประสงค ์
3. ผู้รับบริการไดรั
้ บบริการ
อยางปลอดภั
ย ได้
่
มาตรฐานและพึงพอใจ
กลยุทธ ์
3.1.1พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ ยง
- PSG : SIMPLE
- Trigger Tools
KPI
1.รอยละของอุ
บต
ั ก
ิ ารณที
้
์ ไ่ ดรั
้ บ
การแกไขตามก
าหนด
้
2. Safe surgery
2.1 การผาตั
ดคน/ผิด
่ ดผิดขาง/ผิ
้
ตาแหน่ง/ผิดหัตถการ
3. อัตราการติดเชือ
้
3.1 SSI
3.2 VAP
3.3 CAUTI
4.ความปลอดภัยการใช้ยา
5.ความปลอดภัยการให้เลือด
6.emergency response
6.1 อัตราการตาย Sepsis
6.2 อัตราการตาย Acute MI
6.3 Neonatal Death
6.4 Maternal Death
7.ความสมบูรณ ์ เวชระเบียน
8.ความพึงพอใจผูป
้ ่ วยนอก/ใน
ยุทธศาสตร ์
2. พัฒนา
คุณภาพบริการ
และบริหาร
อยางต
อเนื
่
่ ่ อง
(ตอ)
่
เป้าประสงค ์
3 ผู้รับบริการไดรั
้ บ
บริการอยาง
่
ปลอดภัย ได้
มาตรฐานและพึง
พอใจ (ตอ)
่
กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ ยง
- PSG : SIMPLE
- Trigger Tools
KPI
9. Perinatal death
rate
10.อัตราทารกแรกเกิด
น้าหนักน้อย (LBW)
11.อัตราการป่วยตาย
ดวยโรคไข
้
้เลือดออก
(Dengue case fatality
rate)(เฉพาะใน อาเภอ
แมริ
่ ม)
12. อัตราการเสี ยชีวต
ิ
ของผู้ป่วย Stroke
(เฉพาะในอาเภอแมริ
่ ม)
13. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
HbA๑C < ๗
ยุทธศาสตร ์
2. พัฒนาคุณภาพ
บริการและบริหาร
อยางต
อเนื
่อง
่
่
(ตอ)
่
เป้าประสงค ์
กลยุทธ ์
3. ผู้รับบริการไดรั
3.2 พัฒนาบริการตาม
้ บ
บริการอยางปลอดภั
ย เกณฑมาตรฐาน
(SPA)
่
์
ไดมาตรฐานและพึ
ง
้
พอใจ(ตอ)
่
3.3 พัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยนอก
3..4 Spiritual Health
Care
3.5 พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพผู้ป่วยและญาติ
KPI
14.มีการนามาตรฐานมาใช้ใน
งานประจา
14.1 คะแนนประเมิน Overall
scoring เพิม
่ ขึน
้
14.2 จานวน CQI/นวตกรรม/
งานวิจย
ั
15.ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก
16.ร้อยละความพึงพอใจผูป
้ ่ วย
นอก
17.จานวนข้อชืน
่ ชม
18. อัตราการ readmit ดวย
้
โรคเดิมภายใน ๒๘ วัน
ยุทธศาสตร ์
2. พัฒนา
คุณภาพบริการ
และบริหาร
อยางต
อเนื
่
่ ่ อง
เป้าประสงค ์
กลยุทธ ์
4. โรงพยาบาลมี 2.2.1 เพิม
่ รายรับ
สภาพคลองทาง
่
การเงินเพียง
พอทีจ
่ ะพัฒนา
คุณภาพอยาง
่
2.2.2 ลดรายจาย
่
ตอเนื
่
อ
ง
่
KPI
1. Quick Ratio
2. Current Ratio
3. Cash Ratio
4. I/E Ratio
5. CMI
6.Unit Cost OPD
7. Unit Cost IPD
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์
2. พัฒนา
5. รพ.มีการพัฒนา
คุณภาพบริการ ระบบงานและ
และบริหารอยาง
กระบวนการสาคัญ
่
ตอเนื
่ อง
อยางต
อเนื
่ อง
่
่
่
กลยุทธ ์
KPI
5.1 พัฒนา
กระบวนการทีส
่ าคัญ
ในการบริหารและ
บริการ
1.Cycle Time OPD
2.Waiting Time(รอทาบัตร)
3.Waiting Time(รอแพทย)์
4.Waiting Time(รอรับยา)
5.LOS
6.Down Time Server
7.ส้วมผานเกณฑ
มาตรฐาน
่
์
HAS
5.2 เพิม
่ คุณคาใน
่
กระบวนการ
ให้บริการ
1.ความพึงพอใจผูป
้ ่ วยนอก
2.จานวนขอร
ยน
้ องเรี
้
3.จานวนกิจกรรมจิตอาสา
ยุทธศาสตร ์
2. พัฒนาคุณภาพ
บริการและบริหาร
อยางต
อเนื
่
่ ่อง
เป้าประสงค ์
6. รพ.มีระบบการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ ์
6.1 ติดตามประเมินผลอยางเป็
น
่
ระบบ
KPI
1.รอยละการประเมิ
นผล
้
แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
2. มีการทบทวนผลลัพธ ์
ตามยุทธศาสตรทุ
์ กไตรมาส
3.รอยละของการเบิ
กจายเงิ
น
้
่
งบประมาณ
6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
1. ระดับความสาเร็จของการ
ควบคุมภายใน
2.จานวนเรือ
่ งรองเรี
ยนตอ
้
่
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
3.ระดับความสาเร็จของการ
เปิ ดเผยขอมู
้ ลขาวสารของทาง
่
ราชการ
ยุทธศาสตร ์
3. พัฒนาบริการ
ปฐมภูมแ
ิ ละส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน
เป้าประสงค ์
กลยุทธ ์
7 รพ.มีระบบบริหาร
7.1 พัฒนาความรวมมื
อในการ
่
จัดการการส่งตอผู
PCT Med
่ ป
้ ่ วย ทางานระหวาง
่
โรคเรือ
้ รัง /DM /HT เวชกรรมสั งคม และ คปสอ.
กลับไปรักษาที่ รพ.
สต.
8. บุคลากรมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสม
8.1 สนับสนุ นให้เกิดการสราง
้
วัฒนธรรมสุขภาพทีด
่ ท
ี ง้ั ใน
รพ. และชุมชน
KPI
1.รอยละผู
ป
้
้ ่ วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนรักษาที่
รพ.สต.
2.อัตราส่วน รพ.สต./ศสม. ทีด
่ ูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
มากกวาร
๕๐
่ อยละ
้
1.ระดับความสาเร็จในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร
1.ผลการประเมินระบบสุขภาพระดับ
9. ประชาชนในเขต
9.1 สนับสนุ นให้เกิดการสราง
้
รับผิดชอบมีพฤติกรรม วัฒนธรรมสุขภาพทีด
่ ท
ี ง้ั ใน รพ. อาเภอ (District Health System ;
DHS)
สุขภาพทีเ่ หมาะสม
และชุมชน
2. ร้อยละของประชาชนกลุมเสี
่ ่ ยง
DM/HT มีการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
๓อ. ๒ส. และลดเสี่ ยง
3.รอยละผู
ป
้
้ ่ วยโรคเบาหวาน รายใหม่
≤๔% และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่ ≤๘%
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์
4. พัฒนาบุคลากรให้ 10.บุคลากรมีศักยภาพ
เกิดการเรียนรู้
และทางานอยางมี
่
ความสุข
กลยุทธ ์
KPI
10.1 พัฒนาการเรียนรูและ
้
ทักษะดานวิ
ช
าชี
พ
้
1. รอยละของบุ
คลากรผานเกณฑ
การประเมิ
น
้
่
์
Competency
2. รอยละบุ
คลากรไดรั
้
้ บการพัฒนา
2.1 รอยละบุ
คลากรไดรั
้
้ บการพัฒนาตาม
เกณฑวิ
่ 10 วันตอคนต
อปี
่
่
์ ชาชีพเฉลีย
2.2 ร้อยละบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนา
เฉลีย
่
5 วันตอคนต
อปี
่
่
3. การดาเนินงานอยางต
อเนื
่
อ
งของ COP สห
่
่
วิชาชีพ
10.2 พัฒนาทักษะดาน
้
Humanized Health care ,
จิตตปัญญา
1. รอยละบุ
คลากรไดรั
้
้ บการอบรม Humanize
Health Care /จิตตปัญญา
2. ขอร
ยนดานพฤติ
กรรมบริการ
้ องเรี
้
้
1.ร้อยละของระดับความคิดเห็ นในความสาคัญ
10.3 สรางบุ
คลากรให้เขาใจ
้
้
ด
าน
แรงจูงใจ ขวัญกาลังใจ ในการ ทางาน
คุณคาของตนเอง
้
่
ของ
บุคลากร
2.รอยละของความพึ
งพอใจในการทางาน
้
ของบุคลากร
3.รอยละของหน
่ ด
ั กิจกรรมเชิดชูคนดี
้
่ วยงานทีจ
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์
5. รวมพั
ฒนาการผลิต 11. บัณฑิตแพทยมี
่
์
บัณฑิตแพทย ์
ความรู้ คุณธรรม
ทักษะชีวต
ิ
กลยุทธ ์
KPI
11.2 พัฒนาทักษะอาจารย ์
แพทย ์ ในการจัดการเรียน
การสอนและการฝึ ก
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
1.รอยละของอาจารย
แพทย
ใหม
ได
้
์
์
่ รั
้ บ
การอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย ์
แพทยอย
์ างน
่
้ อย 1 หลักสูตร
2.นิสิตแพทยมี
่ ใน
์ ความพึงพอใจเฉลีย
การจัดการเรียนการสอนแตละหมวดไม
่
่
น้อยกวาระดั
บ
๒
(ดี
)
่
11.3 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
1. ผานการรั
บรองมาตรฐานการ
่
ตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา (QA)
โดยพิจารณาจากผลการตรวจคุณภาพ
การศึ กษาของคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
1.การกอสร
างอาคารศู
นยแพทยศาสตร
11.1 พัฒนาโครงสราง
่
้
์
์
้
ศึ
ก
ษาชั
น
้
คลิ
น
ก
ิ
เป็
นไปตามแผน
และ
และการบริหารจัดการศูนย ์
กรอบเวลาทีก
่ าหนดทุกขัน
้ ตอน
แพทยศาสตรศึ์ กษา
2. มีห้องเรียนเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนรองรับนิสิตแพทยซึ
์ ง่ จะ
มาเพิม
่ ในรุนที
่ ่ 2
3. หอพักชัว
่ คราวนิสิตแพทยเพี
์ ยงพอ
และแลวเสร็
จในเวลาทีก
่ าหนด
้