Transcript ppt

มนุษยสัมพันธ์
ผศ.วิรฬ
ุ ห์ ทองอาภา
แนวคิดเกี่ยวกับคน
•
•
•
•
•
มีความแตกต่างกัน
คนเต็มคน ( แยกส่วนไม่ได้ )
การกระทาย่อมมีสาเหตุ
มีคณ
ุ ค่า เกียรติภมู ิ ศักดิ์ศรี
ต้องการความช่วยเหลือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
• เพือ่ นร่วมงาน
• ผูบ้ ริหาร
• ผูม้ ารับบริการ
พื้นฐานมนุษย์
1.
2.
3.
4.
การยอมรับผูอ้ ่ื น
- ให้ความสนใจ
-
ร่วมมืออย่างดี
มีการควบคุมอารมณ์
ชื่นชมผูอ้ ื่ นเป็ น
เห็นอกเห็นใจ
ให้การยอมรับ
นับถือความคิดเห็น
สนใจตน
เห็นตนสาคัญ
อยากได้การยอมรับ
ชอบความนิยมชมชอบ
-
เน้นการให้อภัย
ใส่ใจการยกย่อง
ต้องยอมรับความผิดแผก
แจกความจริงใจ
ไม่ทาตัวเหนือผูอ้ ื่ น
พัฒนาคน
พัฒนาตน
I.Q.
E.Q.
H.Q.
M.Q.
T.Q.
A.Q.
S.Q.
Intelligent
Emotional
Healthy
Morality
Technology
Adversary
Spiritual
Quotient.
Quotient.
Quotient.
Quotient.
Quotient.
Quotient.
Quotient
ความสาคัญ
ระดับการจัดการ
การจัดการระดับสู ง
(นโยบาย)
การจัดการระดับกลาง
(จัดการ)
การจัดการระดับต่า
(ปฏิบตั ิการ)
ความต้องการของทักษะ
ทัศนคติชีวติ ของบุคคลเพื่อการสื่อสาร
โธมัส แฮร์รีส ได้แบ่งเป็ น 4 ประเภท
1. I’m O.K. , You are O.K.
มองโลกแง่ดี มองตน - ผูอ้ ่ื นอย่างมีคณ
ุ ค่า
2. I’m O.K. , You are not O.K.
หลงตัวเอง ดูถกู ผูอ้ ่ื น
3. I’m not O.K. , You are O.K.
ดูถกู ตังเอง เห็นผูอ้ ื่ นดีกว่า เก่งกว่า
4. I’m not O.K. , You are not O.K.
มองโลกในแง่ร้าย มองชีวิตแบบสิ้นหวัง
แนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่ การสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
มีความตระหนักในตนเอง : ตนคือใคร เป็ นคนอย่างไร
ประเมินตนเอง : ว่าตนมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
ยอมรับตนเอง : ในขีดจากัดที่มีอยู่
เปิ ดเผยตนเอง : เพือ่ ให้ผูอ้ ื่ นรับรู้และเข้าใจ
ทาตามกาลังของตนอย่ างเต็มความสามารถ : มีความ
ตั้งใจ
ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
( Human Relaion )
หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่าง
• บ ุคคลกับบ ุคคล
• บ ุคคลกับกลมุ่ คน
• บ ุคคลกับคณะบ ุคคล
จุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
เข้าใจ ร่วมมือ ประสานงาน
การปฏิบตั ิงานร่วมกัน
รักและศรัทธาองค์การ
สามัคคี ปรองดอง
แก้ไขปัญหาความสาเร็จ
ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เสริมสร้างพัฒนาการของชีวิต
เสริมสร้างค ุณภาพชีวิต
เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
เครื่องมือในการสร้างน้าใจ
เกิดสัมพันธภาพที่ดี
งานในองค์การเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เจริญก้าวหน้า
หลักมนุษยสัมพันธ์
1. หลักแห่งความส ุข
( Happiness )
2. หลักการได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน
( Productivity )
3. หลักการยอมรับซึ่งกันและกัน
( Acceptability )
หลักการใช้มน ุษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ให้ความเคารพต่อตนเองและผูอ้ ื่น
เป็ นผูม้ ีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงในกลุ่ม
ทาความเข้าใจบทบาทของกันและกัน ไม่กา้ วก่าย
อดทนต่อปฏิกริยาต่อต้าน
สังเกตกลุ่มย่อยในวงงานของตนว่าเป็ นกลุ่มลักษณะใด
เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ว่ มงานทุกคนได้เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ต้องมีความมั ่นใจและเชื่อมั ่นในความสามารถของตนว่า
เหมาะกับงานที่ปฏิบตั อิ ยู่
8. ใจกว้างและเปิ ดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทาง
9. ใช้วิธีการพูดที่มีประสิทธิภาพ สนทนาเป็ นกันเอง
10. ปรับตัวเข้าหาผูอ้ ื่นก่อน
ประโยชน์ของวิชามนุษย์สัมพันธ์
1. เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ปรับตนเองได้
2. ร่วมแรงร่วมใจกันทางาน
3. เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
4. มีชีวิตที่เป็ นสุข
5. เกิดขวัญและกาลังใจ
6. ปราศจากอุปสรรคและปัญหา
7. ปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
8. รู้จักตนเองและผูอ้ ่ื นดีข้ ึน
9. จูงใจผูอ้ ื่ นได้
10. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี
การสร้างมนุษยสัมพันธ์
ความสุข
(Happiness)
ได้รับประโยชน์
(Productivity)
เทคนิคการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์
การยอมรับ
(Acceptability)
ลักษณะการให้บริการสัมพันธภาพ
1. การยินดีตอ้ นรับ
2. การเห็นในความสาคัญ , ให้ความสาคัญ
3. ความเต็มใจ
4. ความพร้อม
5. ความกระตือรือร้น
6. ความจริงใจ
7. ความใส่ใจ
8. ความเห็นอกเห็นใจ
9. การปฏิเสธ
10. การแสดงความยินดี
11. การแสดงความเสียใจ
12. การให้ขอ้ มูล
NON-VERBAL
/ VERBAL
ภาษาท่ าทาง(พฤติกรรม)
ภาษาการพูด
11 ย
ยิ้มแย้ม
เยี่ยมเยือน
เยือกเย็น
ยืดหยน่ ุ
ยกย่อง
ยินยอม
อย่ายง่ ุ
แยกแยะ
เยียวยา
ยืนหยัด
ยัง่ ยืน
การมีปฏิสัมพันธ์ ต่อกันอย่างมีคุณภาพ
แสดงได้โดย
•
•
•
•
•
•
•
มองตา
ยิ้มพิมพ์ใจ
ปราศรัยทักทาย
ให้ความสาคัญ
ฉันจาค ุณได้
ไม่ทาขึงขัง
นัง่ ฟังไม่เถียง
•
•
•
•
•
•
•
•
หลีกเลี่ยงตาหนิ
ตริตรองแก้ไข
จริงใจเสมอ
เสนอความเห็น
เน้นมิตรภาพ
ฉาบด้วยไมตรี
หนีความขัดแย้ง
แข่งกันทางาน
การสร้างมน ุษยสัมพันธ์ดี
•
•
•
•
•
•
•
•
ยิ้มแย้มแจ่มใส
รูจ้ กั แต่งกาย
ทักทายคนอื่นก่อน
ยกย่องสรรเสริญอย่างส ุจริตใจ
เสมอต้นเสมอปลาย
รูจ้ กั ให้เป็นนิสยั
ขออภัยผูอ้ ื่นเป็น
เน้นใจเขาใจเรา
• ไม่ห ูเบาเชื่อคนง่าย
• มีความจริงใจ
• ให้ความเมตตาธรรม
• พยายามอย่าก้าวก่าย
• นัดหมายตรงเวลา
• อย่าทาตนเป็นนักปราชญ์
• สามารถตัง้ สติได้
ลักษณะผูด้ ้อยมนุษยสัมพันธ์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
คิดมาก
ปากโป้ง
หลงตัวเอง
เก่งนินทา
ชอบยั กท่า
หน้างอเง้า
เจ้าอารมณ์
มีปมด้อย
ใจน้อยเหลือ
เห็นแก่ตัว
How to service give you
1. How to look like a girl
- จงอ่อนโยนเหมือนหญิงสาว
2. How to act like a lady
- จงนมุ่ นวลเหมือนหญิงสาว
3. How to think like a man
- จงมีความคิดเหมือนชายหนมุ่
4. How to work like a bee
- จงขยันเหมือนผึ้ง
สูตร CARE เพือ่ สร้างปฏิ สัมพันธ์ ในการทางาน
C
A
R
E
Communication
Compatition
Compromise
Comfort
Ability
Awareness
Active
Attention
Appearance
สื่ อสารข้ อมูลกันอยู่เสมอ
แข่ งขันกันทางาน
การประนีประนอมซึ่งกันและกัน
อานวยความสะดวกสบาย
ใช้ ความสามารถอย่ างเต็มที่
รอบคอบต่ อปัญหาและอารมณ์
มีความกระตือรือร้ นในงาน
ตั้งใจและเต็มที่
ปรากฏตัวดี เป็ นทีป่ ระทับใจ
Readiness
Rapport
Recognition
มีความพร้ อมอยู่ตลอดเวลา
มีสัมพันธภาพทีด่ ตี ่ อกัน
มีสามัญสานึกทีด่ ี
Emotion
Expecttaion
Extratouch
Evaluation
รักษาอารมณ์ ของตนเสมอ
มีความคาดหวังและตอบสนองผู้อนื่
ปฏิบตั ิต่อกันเป็ นพิเศษด้ วยนา้ ใจ
ประเมินผลและพัฒนางาน
สูตร WATCH เพือ่ ปรับปรุงปฏิ สัมพันธ์
W – Word
พิจารณาและปรับปรุงคาพู ดของตนเองอยู่เสมอ
A – Action
พิจารณาการกระทาโดยรู้ว่าจะทาอะไรกับใคร
T – Toughts
มีความคิดสร้างสรรค์พฒั นาตนและพัฒนางาน
C – Characters
พิจารณาลักษณะนิสยั ของตนเองและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
H – Heart
สังเกตจิตใจของเราเองว่ามีคุณค่าและคุณธรรมหรือไม่
หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
หลักธรรมสาหรับตนเอง
- สติ สัมปชัญญะ
- หิริ โอตตัปปะ
- ขันติ โสรัจจะ
- สันโดษ
- อิ ทธิ บาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)
• หลักธรรมสาหรับสัมพันธ์ ผูอ้ ื่ น
- ละ โลภะ โทสะ โมหะ
- ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
- ฆราวาสธรรม (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ)
- สังคหวัตถุธรรม (ทาน ปิ ยวาจา อั ตถจริยา สมานัตตา)
- พรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
การทางานเป็นทีม
ความหมาย
: ทีมงาน หมายถึง การทางานของกลุ่มที่ใช้
ความสามารถ ของแต่ ละบุ คคลให้ ทางานร่ วมกัน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น กระบวนการ
ทางานเป็ นกลุ่มและผลงานของกลุ่ม
การสร้างทีมงาน
ความหมาย
: การทางานของกลุ่มประสิ ทธิภาพ ช่ วยให้ กลุ่ม
เรี ยนรู้ การวินิจฉั ยปั ญหา ปรั บปรุ งความสั มพันธ์
ประสานใจและร่ วมมือทางานร่ วมกันให้ สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย
ค ุณภาพของทีมงาน
1. เน้ นการสื่ อสาร / Feedback
7. การปฏิบัตงิ านชัดเจน
2. เพิม่ พูนความรู้
8. ใช้ ภาวะผู้นาเหมาะสม
3. ใช้ การขัดแย้งอย่างสร้ างสรรค์
9. ทบทวนการทางานสม่าเสมอ
4. เป็ นผู้ฟังทีด่ ี
10. พัฒนาตนเอง
5. ไว้ วางใจกัน/ หันมาสนับสนุน
11. มีความสั มพันธ์ ระหว่ างกลุ่ม
6. ให้ ความร่ วมมือ
12. มีการสื่ อสารทีด่ ี
ความพร้อมในการสร้างทีมงาน
ตัวบ่งชี้
1. ความกระตือรือร้นในการทางาน
2. ตอบสนองความต้องการของทีมงาน
3. การสนับสน ุนองค์การ
ความขัดแย้ง Conflict
ความหมาย : ความไม่ เห็นพ้องต้ องกันระหว่างสมาชิ ก
ห รื อ ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ เ ป็ น ป ฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ กั น
อันเนื่องมาจากอารมณ์ และความต้ องการ
สาเหต ุแห่งความขัดแย้ง
1. ขอบเขตอานาจไม่ ชัดเจน
2. ระบบการสื่ อสารไม่ ดี
3. ข้ อจากัดของเวลาในการทางาน
4. กฎเกณฑ์ มาตรฐานทีไ่ ม่ แน่ นอน
5. ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
6. ความคาดหวังมากไป
กลย ุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1. ตรวจวินิจฉัยปัญหา
2. ศึกษาปัญหาและทางเลือก
3. วิเคราะห์ ปัญหาและทางเลือก
4. ตัดสิ นใจทางเลือกทีเ่ สี่ ยงน้ อยที่สุด
5. ตัดสิ นใจภายใต้ กระบวนการกลุ่ม
จิตวิทยาในการครองใจทีมงาน












ให้ ความสนใจ
ร่ วมมืออย่างดี
มีการควบคุมอารมณ์
ชื่นชมผู้อนื่ เป็ น
เห็นอกเห็นใจ
ให้ การยอมรับ
นับถือความคิดเห็น
เน้ นการให้ อภัย
ใส่ ใจการยกย่อง
ต้ องยอมรับความผิดแปลก
แจกความจริงใจ
ไม่ ทาตัวเหนือผู้อนื่
บรรยากาศกลมุ่ กับการทางาน
• การสร้ างความเข้ าใจอันดีต่อกัน
พฤติกรรม – ความต้ องการ – ธรรมชาติ
• การติดต่ อสื่ อสาร ให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน
ร่ วมมือ – ความเชื่อมัน่ – เลือ่ มใสศรัทธา – ราบรื่น
• การทราบหน้ าที่และบทบาทของตน
ถูกต้ อง – ไม่ ก้าวก่ าย – งานมีประสิ ทธิภาพ
• ระมัดระวังการโต้ แย้ง โต้ เถียง
แลกเปลีย่ น – หาข้ อมูล
• การแสดงออกทางอารมณ์
ยิม้ แย้ มแจ่ มใส - ไม่ เคร่ งเครียด
• การแสดงออกพฤติกรรมอย่ างเหมาะสม
• การสร้ างความรู้ สึกทีเ่ ป็ นมิตร
ความประทับใจ - สร้ างรอยยิม้
• การมีทศั นะคติเกีย่ วกับมนุษย์ สัมพันธ์
• บรรยากาศแห่ งความไว้ ใจซึ่งกันและกันนาไปสู่ การเปิ ดเผยตนเอง
• การยอมรับ
เทคนิคการทางานเป็นทีม
1. การประชุ ม : เพื่อวางแผน กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. การอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา : เป็ นเทคนิคกระบวนการที่เกิ ดขึ้น
ก่อนจะไปสู่การสรุปเพื่อตัดสินใจ โดยพยายามให้อภิป รายใน
ประเด็นที่ตอ้ งการ
3. การตัดสินใจ : สมาชิกต้องตระหนักผลที่จะตามมา ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลต่ อ บุ ค คล โครงการ องค์ก รอนาคต ซึ่ ง ต้อ งอาศั ย
ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจ
เคล็ดลับแห่งความสุข
มิได้อยู่ที่การทาในสิ่งที่คณ
ุ อยากทา
แต่อยู่ที่การทาใจให้ชอบ
ในสิ่งที่คณ
ุ กาลังทาอยู่
Ambroise Pare
ศัลยแพทย์ชาวฝรัง่ เศส
ค.ศ. 1510 -1590