วิชาบุคลิกภาพ, การพูด และการนำเสนอในที่ชุมชน (ไฟล์

Download Report

Transcript วิชาบุคลิกภาพ, การพูด และการนำเสนอในที่ชุมชน (ไฟล์

บุคลิกภาพ การพู ด การนาเสนอ
่ มชน
ในทีชุ
หลักสู ตร : นักบริหารงานอุดมศึกษา
ระด ับกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุน
่ ที่ 2
วันอ ังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนย ์การศึกษาและอบรมนานาชาติ
by Prattana Chatphon
วัตถุประสงค ์ผู ส
้ อน
1. Share
ประสบการณ์
2. นาไปใช้งานได้จริง
3. เหมาะสมกับ
่ อิง
ท้องถิน
วัฒนธรรม
4. ทาได้ง่าย ๆ
วัตถุประสงค ์ของผู ฟ
้ ัง
1. มีความรู ้ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงผลของการมี
่
บุคลิกภาพทีดี
2. สามารถเสริมสร ้าง และพัฒนา
บุคลิกภาพ
ภายนอกและภายใน
่
3. สามารถถ่ายทอด และสือสารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Outlines
 Introduction
 บุคลิกภาพ
 พิธก
ี าร
่
 การสือสาร
 ฝึ กปฏิบต
ั ิ
 Conclude
บุคลิกภาพ
รู ปลักษณ์ Appearance (ภายนอก)
- ท่วงท่า ลีลา ยืน เดิน นั่ง มาดต่าง ๆ
- รู ปร่าง หน้าตา แววตา โหงวเฮ้ง
้
รอยยิม
้ า หน้า ผม
- เสือผ้
่
- สิงรอบต
ัว เช่น รถ โต๊ะทางาน
โทรศ ัพท ์มือถือ
บุคลิกภาพ
การกระทา Performance
่
- การพู ด การสือสาร
*
- การร ้องเพลง
- การร ับประทานอาหาร
บุคลิกภาพ
ศ ักยภาพ Potentiality
- Competency
- Leadership
- EQ / MQ / Thinking (TQ)
- MIS
- Perception /
Positive & Systematic
Thinking
้
บุคลิกภาพเกิดจากเกิดขึนได้
อย่างไร ?
-
-
พรสวรรค ์
่
ความมันใจ
ใฝ่รู ้ และฝึ กฝน
MIS / Potentiality
ทัศนคติเชิงบวก คิดดี ทาดี ประพฤติด ี
จิตใจย่อมดีออกมาทางสีหน้าและแววตา
และสัมผัส
สุขภาพกายแข็งแรง
สุขภาพใจแข็งแกร่ง
การแต่งกาย
1. ทางการ /อยู ่ในระเบียบ /มาตรฐาน
1.1 ดูวัย
ดูรป
ู ร่าง
1.2 ดูระเบียบ ดูสากลนิยม
2. CASUAL
2.1 ดูโอกาส
2.2 ดูแบบ ดูส ี
2.3 ดูวัย
ดูรป
ู ร่าง
2.4 ดู Accessories
การแต่งกาย
1.
1.1 ปฏิบต
ั งิ าน สะอาด
สุภาพ สวยงาม ดู ด ี
่
วันจันทร ์ : เครืองแบบ
วันอ ังคาร - วันพฤหัสบดี
้ ชมพู การแต่งกาย
: เสือสี
้
สุภาพ เสือซาฟารี
้
วันศุกร ์ : ชุดพืนเมื
อง
่
เครืองแต่
งกาย
1.2
ไปงาน ยินดี
้ /งานแต่งงาน /งานรืน
่
- งานเลียง
เริงยินดี
Casual
Suit
การแต่งกายชุดพระราชทาน
้
การแต่งกายชุดพืนเมื
อง
่
เครืองแต่
งกาย
่
าราชการ
 เครืองแบบข้
่
 เครืองแบบเต็
มยศ
่
่
 เครืองแบบครึ
งยศ
่
 เครืองแบบปกติ
่
 เครืองแบบปฏิ
บต
ั งิ าน
่
 เครืองแต่
งกายชุดผ้าไทย
่
เครืองแต่
งกาย
่
 เครืองแต่
งกายไปงานราตรี หรือ
งานกลางคืน
 งานสโมสรสันนิ บาต
 งานเฉลิมฉลองวันชาติ
 ร ับ-ส่ง เสด็จ
 งานแต่งงาน
้
 งานเลียงสั
งสรรค ์
่
เครืองแต่
งกาย
1.3 ไปงานศพ
 พระราชทานเพลิง
่
 ทัวไป
 มีการ ์ด
: แต่งตามการ ์ดระบุ
ไม่มก
ี าร ์ด แต่งสุภาพ สุภาพอย่างไร
ประธาน ต้องทาอย่างไร?
่
ข้อควรคานึ งเรืองการแต่
งกาย
1. ถุงเท้า /รองเท้า
 2. ความยาวของกางเกง /
กระโปรง
ิ า
 3. Accessories ตุม
้ หู นาฬก
แหวน สร ้อยคอ ผ้าพันคอ ผ้า
คลุมไหล่

้ า
มารู ้จักความหมายของเสือผ้
กันเถอะ
้ า
Size ของเสือผ้
Shirt Size
Chest
Waist
Neck
Sleeve
M
40-22
32-35
15-15-5
L
43-45
36-39
16-16.5 34-35
XL
46-48
40-43
17-17.5
35-36
XXL
49-51
44-46
18-18.5
36-37
33-34
้ าผู ห
Size เสือผ้
้ ญิง
Size กางเกง
หน้า /ทรงผม
หน้า
- รู ปหน้า
- การแต่งหน้า /การเลือก Make Up
- ผิวพรรณ /การบารุงผิว
ทรงผม
- การเลือกทรงผม พิธก
ี าร - ทางาน-ไป
่ั ?
งาน /แฟชน
- สีผม
- การบารุงร ักษา
มือ/เท้า
้ อ เล็บมือ และเท้า
นิ วมื
่ั
- ทาเล็บ แฟชน?
- ไม่ทา ดู สะอาดดี
- การบารุงร ักษา
Size
รองเท้า
การจัดกระเป๋ าเดินทาง
 คานึ งถึง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
สถานทีท
่ จ
ี่ ะไป
จานวนวันทีไ่ ปพัก
ข ้าวของทีจ
่ าเป็ น
การจัด Space ในกระเป๋ า
Tag กระเป๋ า
แบบกระเป๋ า และ One Night Bag
ชว่ งที่ 2
:Performance
Greeting
 Movement
 Introduce
 Conversation
 Name Card
 Table Manner

เสน่ ห ์ของเรา
่
เสน่ ห ์ของคุณเริมตรงไหน?
7 วินาทีแรก อยู ่ทรูี่ ปลักษณ์
ภายนอก
้ อมา อยู ่ทวาจา
จากนันต่
ี่
และกริยา
มารยาท *
“ปากเป็ นเอก เลขเป็ นโท หนังสือเป็ นตรี”
“คารมเป็ นต่อ รู ปหล่อเป็ นรอง”
“รู ปหล่อ พ่อรวย หรือ รู ปสวย เป็ นทร ัพย ์
นับค่าล้น”
1.Start เสน่หด
์ ้วยวาจากันเถอะ
1.
เสียงของผู บ
้ งั คับบัญชา -สงั่ การ
จ้าจีจ
้ ้าไช
หลีกเลีย
่ ง การพูดแบบ ตะคอก ตะโกน
ข่มขู่
เจ ้านายให ้คาแนะนา .....
2.
เสียงของลู กน้อง
ี งบ่น
เสย
ี งโอดครวญ
เสย
ี งตา่ เสย
ี งกลาง เสย
ี งสูง
เสย
1.Start เสน่ ห ์ด้วยวาจากันเถอะ

2 . เสียงของคนร ักกัน
่
เพือนก
ัน :
๊ ัน :
กิกก
แฟนกัน :
สามีภรรยา
คนร ักกัน..............
1. Start เสน่ ห ์ด้วยวาจากัน
เถอะ
3.
เสียงจากผู ป
้ กครอง
แม่ชฝ
ี รง่ ั
พ่อแม่
ทัศนคติ บวก
ทัศนคติ ลบ
1. Start เสน่ ห ์ด้วยวาจากัน
เถอะ
 การพู ด
- การออกเสียง
- โทนเสียง
 การฟั ง
- ฟั งให้ได้ศ ัพท ์
่
- ฟั งให้ได้เรือง
2 ท่วงท่า ลีลา มาด
 การเดิน
 เดินคนเดียว
้
เดินขึนลงบั
นได เดิน
ผ่านผู ใ้ หญ่
 การนั่ง
 นั่งทางาน นั่งประชุม
 นั่งเป็ นประธาน /หรือการร่วมงาน
 การไปออก โทรทัศน์
 การลุกจากเก้าอี ้
3. สร ้างสะพานสร ้างไมตรี
ศ.นพ.ประสพ ร ัตนากร
่
: “แม้นปรารถนา สิงใด
ในโลกหล้า
เอาไมตรีแลกได้ด ังใจจง”

3. สร ้างสะพานไมตรี
้
รอยยิม

หน้าตาต้อง Welcome (หรือ
เวรกรรม)
 2. ยกมือไหว้
 3. ทักทายอย่างเป็ นมิตร แนะนาตัว
มอบนามบัตร
่
 4. การเริมบทสนทนาอย่
างเป็ น
้ ๆ
กันเอง สัน
 1.
3. สร ้างสะพานไมตรี
 นามบัตร
 วิธก
ี ารใช้นามบัตร
 นามบัตรบอกอะไรบ้าง
3. สร ้างสะพานไมตรี
 การแนะนาให้ผูอ
้ นรู
ื่ ้จักก ัน
 ชายและหญิง
 เด็กกับผู ใ
้ หญ่
 อาวุโสเท่ากัน
 อาวุโสต่างกัน
 โสดกับมีครอบคร ัว
 เชคแฮนด ์
ในการสนทนา Don’t
พู ดมาก
 พู ดคนเดียว
่
 พู ดเรืองส่
วนตัว
 พู ดโอ้อวด /ส่อ
เจตนาโอ้อวด
 นิ นทา
 ติเตียน

ขัดคอ
 ปั ดความหวังดี ดู
แบบญีปุ่่ น
 หยาบคาย
 ศ ัพท ์สู ง
 ทับศ ัพท ์ ไทย
ฝรง่ ั เมือง
 ขอบคุณ ขอโทษ
ขออภัย ให้ตด
ิ ปาก

การลา
 วัฒนธรรมไทย
 วัฒนธรรมสากล
 วัฒนธรรมชาติตา
่ ง
ๆ
4. การร ้องเพลง
1.
2.
3.
4.
ดูกลุ่มผู ฟ
้ ัง
โอกาส
รู ้จักเสียงของตัวเอง ระดับ Key
่
เลือกเพลงทีเหมาะสมกับต
ัวเราเอง
- เพลงช้า เพลงเร็ว ไทย ฝรง่ ั ลู กทุ่ง
- วัยของเรา
5. จานวนเพลง
6. ลีลา /มารยาท
- การยืน การจับไมค ์ การมีอารมณ์
5.Table Manner : เรือ
่ งของการ
รับประทาน
 Set Menu
 โต๊ะไทย
 Buffet
 โต๊ะจีน
 โต๊ะฝรง่ ั
่ น
 โต๊ะญีปุ่
อุปกรณ์การร ับประทานอาหาร

1. ส้อมสาหร ับสลัด
6. มีดทาเนย
2. ส้อมสาหร ับทาน
้
อาหารมือหลั
ก
7. ส้อมสาหร ับอาหาร
ประเภทปลา
3. มีดสาหร ับทาน
้
อาหารมือหลั
ก
8. มีดสาหร ับอาหาร
ประเภทปลา
4. ช้อนตักอาหาร
9. ส้อมสาหร ับของ
หวาน
5. ช้อนกาแฟ
อุปกรณ์การร ับประทานอาหาร
่
เมืออยู
่บนโต๊ะอาหาร
 ถ้าเป็ น
Set Menu ร ับประทาน
ตามลาดับ
่
 ห้ามพู ดในขณะทีอาหารเต็
มปาก
 ร ับประทานอาหารช้า ๆ
้
 ใบหน้ายิมแย้
ม
 ใช้อป
ุ กรณ์ให้เป็ น ด้วยความ
ระมัดระวังยิง่
่
 มีน้ าใจหยิบอุปกรณ์เผือคนข้
าง ๆ
่
่ อยู ่ดา้ นขวามือ
 เครืองดื
ม
่
่
่
เครืองดื
มประเภทต่
าง ๆ
่
 น้ าดืม
/น้ าแร่
 Soft Drink
 เบียร ์
 ไวน์
 วิสกี ้
 คอกเทล
 OTOP เหล้าตอง /ยาดอง /สุรา
้ าน
พืนบ้
การพู ดในโอกาสต่าง ๆ
ประชุม
 กล่าวรายงาน
 งานมงคล
 งานแสดงความเสียใจ

่
การพู ดในทีประชุ
ม
 ถ้าเป็ นประธาน
1.Lead ความสาคัญของงาน
วัตถุประสงค ์การประชุม
่
่
จะลงมื
อทา/ตก
วัตถุประสงค ์เรืองที
ลง/รายละเอียด
่
2.ข้อมู ลพร ้อม ตอบได้ทุกเรือง
3.มองตาแล้วอ่านใจ
4.แปลภาษากาย
5.ตรงประเด็น กระช ับ หว่านล้อม สรุป
6.บันทึก มอบหมาย Death line
ช ัดเจน
่
การพู ดในทีประชุ
ม
 ถ้าเป็ นผู เ้ ข้าประชุม
ี ง ไม่เถียง แต่
1. ตรงต่อเวลา ไม่สาย ไม่เสย
เสนอแนะ น้ าเสียง
2. เตรียมข ้อมูลให ้พร ้อม
3. ต ้องการอะไร ประธานจะสนใจคนทีน
่ ั่งตรง
ข ้ามเสมอ
4. บางเรือ
่ งต ้องนาเสนอด ้วย Presentation
ั เจน
ข ้อมูลเชงิ สถิตต
ิ ้องทาให ้เห็นชด
5. Eye Contact / ระวัง Body Language
6. จะไปไหนเข ้าออก ต ้องแสดงความเคารพ
ประธาน
7. สนใจสงิ่ แวดล ้อม
Speech กล่าวรายงาน
่
กล่าวรายงานทัวไป
 กล่าวถวายรายงาน

- พิธก
ี าร
- ไม่พธ
ิ ก
ี าร
คากล่าวรายงานประกอบด้วย
 1. ค าขึ ้นต้น
:
เรีย น...............
ตำแหน่ ง
้
 2. วัตถุประสงค ์การจัดงาน : จัดขึน
่
เพือ..........
 3. ก าหนดจัด : ระหว่ ำ ง วัน เวลำ ....
เดือน .... ปี
 4. กลุ่มเป้ าหมาย: ใคร........มี จ ำนวน
เท่ำไหร่
 5. ทาแล้วจะได้อะไร : For What
Speech ประธานเปิ ดงาน
**** 1. พิจารณา อ่าน Speech ก่อน
2. การทักทายผู จ
้ ัดงาน แขกผู ม
้ ี
เกียรติ ฯพณฯ
3. การมีส่วนร่วม การเดินทักทาย
่ ่
การชมสิงที
จัดแสดง ฯลฯ
4. กล่าวขอบคุณ
คากล่าวของประธาน
้ น : ไม่ต ้องเรียน ใส่ตำแหน่ ง
1. คาขึนต้
ประธำนจัดงำน
่ วมงำน

แขกทีมำร่
่ ้เป็ นประธำนในพิธ ี
 2. แสดงความยินดี : ทีได
เพรำะ .....
่
 3. แสดงความชืนชม
: เห็นด ้วย สนับสนุ น
อย่ำงไร ?
่
้ :
 4. ความสาค ัญของงานทีจะเกิ
ดขึน

ให ้เกียรติกำรจัดงำน ตอบคำถำม
วัตถุประสงค ์

งานมงคล
้ านใหม่/วันเกิด/งาน
แต่งงาน/ขึนบ้
บวช/แสดงความยินดี /
่
เกษียณอายุ/เยียมไข้
 ประธาน
 คากล่าว
่
 ดืมอวยพร
 การเลือกCard
Card
อวยพร /การทา
่
การแสดงความเสียใจ
คาพู ด
ภาษากาย
การ ์ด /ภาษาเขียน
Potentiality
ศ ักยภาพ จะปรากฏให้เป็ นบุคลิกภาพของ
หัวหน้า
- Competency (Over Standard)
/ MQ / Thinking (TQ)
-- EQ
Leadership
- MIS
- Perception
- Positive & Systematic Thinking
Questions ???
คุณทาได้แน่ นอน !!!
 ค่อย
ๆ เป็ น ค่อย ๆ ไป
 ทาได้ง่าย ๆ เป็ นธรรมชาติ
 สวยและหล่อ
 Smart มี Style ของคุณเอง
“ขอให้ทุกท่านโชคดี และประสบ
่
ความสาเร็จในหน้าทีการงานและ
ครอบคร ัวค่ะ”
[email protected]