تنظیم خانواده

download report

Transcript تنظیم خانواده

شات لیخ اتیزآ رتکد یعامتجا یکشزپ صصختم

: ت ا ه سا نینچ هداوناخ جوز دلوت ،یگ لماح ن اردپ میظنتزا تشادهب و دارفا هک تسا نامز ، د نیامن هناها نیا ه ک یتامدخ هرواشم و شزومآ .

دشاب یم ، : ی رب تا مادقا یناهج نامزاس فیرعت رب لمتشم هداوناخ میظنت یریگولج هتساوخ ان دنزرف نتشاد زا ات دهد یم یرای ار میظنت ار دوخ نادنزرف نیب هلصاف ، دننک گآ و دنهد قیبطت دوخ رگید طیارش و نس اب ار نادنزرف .

دنریگب میمصت دوخ نادنزرف دادعت هرابرد لمتشم دزاس یم رسیم ار تاین زا یریگولج لیاسو نیمات ، هداوناخ میظنت هرابرد شزومآ و دنتسه یرورابان راچد هک یناسک هب کمک نادنزرف و هداوناخ هرابرد ناردام و  Tehran University of Medical Sciences 2

.

تسا طابترا يرارقرب رنه و ملع .

تسا ور رد ور شور كی .

دوش يم داجیا هفرطود طابترا كی هرواشم يط دار فا يدنمناوت ندرب لااب تهج رد دیدج تاعلاطا دیاب شور نیا رد .

دریگ رارق هدافتسا دروم ری یغت تهج رد مایپ حیحص تفایرد هرواشم ره رد هلأسم نیرتمهم : دراد حطس هس هك ،تسا راتفر ) تاعلاطا و اه هداد ( كرد هزیگنا رواب         Tehran University of Medical Sciences 3

: طابترا داجيا عناوم

گنهرف ننس و بادآ داوس حطس درف يریگ میمصت رد رثؤم لماوع هداوناخ رد ذوفن اب دارفا دیاقع و اهرواب       Tehran University of Medical Sciences 4

روظنم هب ( .

تسا

راتفر رييغت

هداوناخ میظنت هرواشم زا فده داجیا و ،بسانم نامز رد دلوت ،هتساوخان يگلماح زا بانتجا ) اه يگلماح نیب بسانم هلصاف .

دومن هجوت نیعجارم ياه توافت هب دیاب هرواشم نیح رد .

میسانشب ار هعماج طیارش دیاب هرواشم ماجنا زا لبق ه ب هرواشم هسلج كی اب هداوناخ میظنت تهج مزلا تاعلاطا بسك .

دیآ يمن تسد     Tehran University of Medical Sciences 5

ینومروه ياهشور

یبیکرت عون یگلماح زا یریگولج یکاروخ یاهصرق هک يکاروخ ياهصرق ای يهدریش نارود ياهصرق دنراد نیتسژورپ طقف يگلماح زا يریگولج يقیرزت ياهشور يگلماح زا يریگولج ينتشاک ياهلوسپک     Tehran University of Medical Sciences 6

ینومروه ريغ ياهشور

) IUD ( يمحر لخاد رازبا مودناک یعیبط شور ) يموتکبوت ( نز رد اه هلول نتسب ) يموتکزاو ( درم رد اه هلول نتسب يرادراب زا يریگشیپ يارب هقرفتم ياهشور       Tehran University of Medical Sciences 7

ير و نژورتسا هیبش هنانز يگتخاس ياهنومروه ياراد اهصرق نیا یگولج رد ،دوش هدروخ بترم رگا صرق .

تسا يعیبط نورتسژورپ .

دراد یشخب رثا % 99 دودح و تشاد دهاوخ ناوارف ریثات يگلماح زا : دنشاب يم سرتسد رد مرف ود هب لاومعم HD و LD : یا هلحرم کی ) Biphasic, Triphasic ( یا هلحرم دنچ    ، جاودزا يادتبا رد يگلماح زا يريگشيپ شور نيرت نئمطم و نيرتهب يض عب فلاخرب ،تسا يگلماح زا يريگولج يكاروخ ياهصرق زا هدافتسا عطق اب يگداس هب و دوش يمن ييازان ثعاب ،تسردان و يفارخ تاعياش زا .

ددرگ يم زاب يروراب تردق صرق Tehran University of Medical Sciences  8

 Estrogen 􀂅Ethinylestradiol(EE): 15-50 μg  Progestogen 􀂅1st generation: norethindrone 􀂅2nd generation: levonorgestrel 􀂅3rd generation:gestodene,desogestrel(VTEx2) norgestimate 􀂅Newest: drospirenone Tehran University of Medical Sciences 9

تباث صرق 21 رد نژورتسا نازیم ،يا هلحرمود ياه صرق رد زیوجت دروم رتمك ( .

دشاب يم توافتم نورتسژورپ نازیم و ) دنتسه لوط رد ،يا هلحرم هس ياه صرق رد دوجوم نومروه نازیم و رادقم ود رد لاومعم نژورتسا زی ن اه صرق گنر .

.

تسا توافتم زور 21 تسا هتفر راك هب رادقم هس رد نورتسژورپ رد دوجوم ياه نومروه ریداقم .

دنتوافتم هلحرم هس نیا رد يعیبط لكیس كی لحارم ساسا رب يا هلحرم هس ياه صرق .

تسا هدش يحارط يا هلحرم كت ياه صرق هب تبسن يرتمك ضراوع اه صرق نیا .

دنراد Tehran University of Medical Sciences    10

ن یپورتودانگ حشرت راهم اب هك ، اه نادمخت زا ماجنا سوملااتوپیه زا GnRH يراذگ کمخت یولج شهاك يدودح ات و زیفوپیه زا اه .

دوش يم  هتفای حاق ل مخت ینیزگ هنلا يارب ار نآ ، محر رتمودنا هیلا رد رییغت اب .

د زاس یم بسانمان  ندی سر و مرپسا ذوفن عنام ، محر ندرگ تاحشرت ت ظلغ شیازفا .

د وش یم اب کمخت هب نآ  Tehran University of Medical Sciences 11

نوخ مجح ندش مك تلع هب ) نهآ رقف ( ينوخ مك لباقم رد تظفاحم هناهام تداع هلمج زا ( نارود نیا ياهدرد شهاك و هناهام تداع ندش رت مظنم ) يگدعاق زا لبق يریذپ كیرحت و دردرس ناتسپ و ینادمخت میخ شوخ یاه تسیک دوبهب ناطرس و نادمخت لایلتیپا ناطرس هب لاتبا ربارب رد تظفاحم محر رتمودنآ محر زا جراخ ياهیگلماح زورب نازیم شهاك هرونمرپیه نامرد ناوختسا مکارت شیازفا و زویرتمودنا نامرد يلصفم مسیتامر يرامیب ندش رتهب         Tehran University of Medical Sciences 12

ينیب هكل هرونمآ عوهت فیفخ ياهدردرس اهناتسپ ندش تفس و تیساسح نزو شهاك ای شیازفا يرصتخم هنكآ و تروص شوج وخ و قلخ رییغت صرق فرصم زا سپ هام 3 ات 2 يط ضراوع نیا زا يدایز دادعت .

دبای يم شهاك Tehran University of Medical Sciences         13

: قلطم عنم دراوم

) نامیاز زا سپ هام 6 زا رتمك يهدریش ( يگلماح ای يهدریش ينایرش ای يدیرو زوبمورت دننام كیتوبمورت ياه يرامیب يلوبمآوبمورت ي هقباس يقورع يبلق يرامیب یدبک نمزم ای دبك داح يرامیب محر و ناتسپ ناطرس هتخانشان تلع اب يمحر يزیرنوخ        160/100 یلااب نوخ راشف دیدش نرگیم نوخ يبرچ رد للاتخا دیدش تباید     Tehran University of Medical Sciences 14

: يبسن عنم دراوم

يمنیتكلاورپرپیه محر ندرگ ناطرس   نرگیم لكش يساد ينوخ مك دیدش يگدرسفا هدور يباهتلا ياه يرامیب نوخ يبرچ رد للاتخا نوخ راشف و تباید يراگیس دارفا رد لاس 35 يلااب نس هرونمآ ای هرونموگیلا ي هقباس         Tehran University of Medical Sciences 15

ت روص هب ار صرق ناوت يم ،رامیب تملاس يبایزرا زا سپ ترازو يروشك ي همانرب قبط رب زور زا صرق فرصم HD و LD هس ياه صرق دروم رد و دوش يم : دومن زیوجت ریز يگدعاق لوا زور جنپ يط ،صرق عورش نامز ،تشادهب ياهصرق دروم رد .

.

تسا عورش يگدعاق مجنپ ار صرق فرصم يگدعاق يزیرنوخ لوا زور زا يا هلحرم دننك يم زاغآ درك عورش مجنپ زور زا رترید دیابن ار اه صرق فرصم .

دور يم لااب يگلماح لامتحا اریز   Tehran University of Medical Sciences 16

.

دنوش يم هداد مه رس تشپ .

هتس ه ينامز هچ ،زور رگا در نیا رد هك دوش يم عطق ك ب ندروخ زونه زور ك تسنآ مهم متشه زور زا 7 .

دشاب هلصاف لماك زور صرق زور زور زور .

21 تفه صرق فرصم دتفا يم قافتا يزیرنوخ هلصاف 7 نیا رد هكنیا (.

تدم هب اه صرق نیا سپس ددرگ زاغآ صرق يدعب زا دعب هكنیا و دشاب هدش عورش هناهام تداع ) تسین مهم ،هن ای دشاب هتشاد همادا يزیرنوخ 7 ،صرق هتسب ود فرصم نیب 7 لوط رد و صرق 21 ندش مامت زا دعب هلماح زا نانیمطا يارب ،دوشن رارقرب هناهام تداع ،ندروخن هعجارم ينامرد يتشادهب زكارم ای كشزپ هب دیاب ندوبن  Tehran University of Medical Sciences 17

ب سحرب و دنك شومارف ار صرق ندروخ ، نز هك يتبسن هب رد وا ندش هلماح لامتحا ،دشاب هدرك شومارف تقو هچ هكنیا شومارف ار صرق ندروخ بش كی ينز رگا .

دروخ .

دوب دهاوخ نایم ب ار صرق دیاب دش هتكن نیا هجوتم هكنیا ضحم هب دنك دع ب دیاب د بش بش ه ) س رگا بش .

ود يشومارف دنك هدافتسا زین عوقو زا سپ و دوش ( ،دماین شدای هب دعب بش ات رگا نآ ياهصرق ندش مامت ات نانیمطا يارب و دروخب صرق هس ) مودناك شاب هدش شومارف صرق ندروخ ( يرگید شور زا هتسب ) رتشیب ای ( مهرس تشپ يرگید شور زا و ددرگ يراددوخ اهصرق هیقب ندروخ زا هدافتسا يگلماح زا يریگولج يارب زاغآ دیدج هتسب ياهصرق ندروخ ،مجنپ زور زا يزیرنوخ .

دوش Tehran University of Medical Sciences 18

ي رتشیب مظن و تقد اب دیاب لاومعم يا هلحرم هس ياهصرق .

دنوش فرصم 12 زا رتمك يتدم رد رگا و دوش شومارف صرق كی رگا صرق ،دمآ رطاخ هب فرصم يگشیمه نامز زا تعاس رطاخب تعاس 12 زا سپ رگا .

دوش فرصم هدش شومارف هارمه ار اهصرق هیقب .

تسین نآ فرصم هب يزاین ،دمآ .

دهد همادا هتسب نایاپ ات مودناك   Tehran University of Medical Sciences 19

تانیاعم دنروخ يم صرق بترم روط هب هك يیاهمناخ ،ناتس پ هنیاعم ، ) نوخ راشف و نزو يریگ هزادنا لثم ( رد ينیلاب ،ص رق عورش زا سپ هام هس و ادتبا دبك سمل و نگل هنیاعم .

دراد ترورض راب كی لاس ره نآ زا سپ و .

تسا مزلا ریمسا پاپ ،صرق فرصم زاغآ رد و يرادراب تباید هقباس ، لاس 35 يلااب نس دراوم صرق زیوجت زا لبق اهیبرچ و نوخ دنق شیامزآ ،يقاچ .

تسا رد يرورض    Tehran University of Medical Sciences 20

خر ریز مئلاع راچد يرادراب دض ياهصرق فرصم نیح رد رگا  : دوش هعجارم كشزپ هب امتح ، دهد ای ندب هفرطكی يجلف ساسحا ،سفن يگنت ، ينوخ طلخ اب هارمه هفرس  ،ه فرطكی دیدش دردرس ،اهاپ رد يعیبطریغ درد ای مروت ،اپ و تسد مشچ ای تسوپ يدرز ،يمكش و يا هنیس درد ،ارذگ يروك Tehran University of Medical Sciences 21

يم و درادن دوجو ينس تیدودحم تراظن تحت ،رتشیب يتح و يگلاس هك رد و ددرگ دودحم لاس يرگ اب ي نوخ راشف ریظن يدراوم رد نكیل دوش يم هیصوت هریغ و راگیس فرصم و هدشن لرتنك ید ياهشور زا ،هرواشم زا سپ دیاب دارفا ،رتلااب نینس يتبراقم ياهیرامیب لاقتنا زا صرق فرصم هك اجنآ زا سنج ،دراد ي ز 35 LD صرق فرصم يارب 45 .

نس ات ار نآ ناوت داد همادا لرتنك و زا رتمك نس هب صرق فرصم .

دننك هدافتسا كیرش ای رسمه هكیتروص رد ،دنك يمن يریگولج قیرزت دایتعا ای تسا طابترا رد يرگید دارفا ای درف ا هتسد نیا هب لاتبا زا يریگولج يارب مودناك زا امتح .

دوش هدافتسا اهیرامیب   Tehran University of Medical Sciences 22

طق طقف ،نژورتسا و نورتسژورپ نومروه ود ره ياج هب اهصرق نیا ف هك يیاهصرق رثا نازیم هتسبو تسا .

دنتسه نورتسژورپ هبش نومروه يواح يبیكرت يكاروخ ياهصرق زا رتمك يكدنا دنراد نیتسژورپ .

دنراد يدصرد 4 ات 1 تسكش نازیم فرصم نس هب د وش فرصم رمتسم روطب و صخشم تعاس رد رگا ،صرق عون نیا يط ( يگلماح زا ار درف دناوت يم يبوخ هب ،دوش هارمه يهدریش اب و .

دراد نوصم ) نامیاز زا سپ لوا هام 6 زا دعب هتفه 6 لاومعم و تسا يددع 28 ، POP صرق ياه هتسب يگدعاق ي هرود زورب تروص رد .

.

دوش يم عورش فرصم نامیاز يم زاغآ هنایهام تداع لوا زور زا اهنآ فرصم ،هتفه 6 لوط رد دوش يم فرصم نیعم نامز رد زور ره و دوش    Tehran University of Medical Sciences 23

و موادم ينعی ،دبای يم همادا يگدعاق تروص رد اه صرق فرصم .

تسا عطق نودب هدافت سا دنراد نیتسژورپ طقف هك يیاهصرق زا دنناوت يم هدریش نانز رثا ردام ر یش تیفیك و تیمك رب ،يبیكرت ياهصرق فلاخرب اریز دننك ر د يتح و رمتسم و يراصحنا روط هب ندادریش رگا ،عقاو رد .

درادن زا يتدم ات ار نز تسا رداق يیاهنت هب .

دوخ ،دریگ ماجنا بش لوط دنك تظفاحم ددجم يگلماح   Tehran University of Medical Sciences 24

.

نامز زا دعب تعاس 3 زا رتشیب تدم يارب صرق كی فرصم رگا دروخب ار هدش شومارف صرق هظحل نامه رد ،دوش شومارف نیعم شومارف صرق ،دیشك لوط يشومارف تعاس .

دنك هدافتسا مودناك زا زور 2 3 زا رتشیب رگا يلو ات و فرصم هلصافلاب ار هدش اج کی ار اه صرق همه درک شومارف ار صرق هس زا شیب رگا یکیدزن تروص رد دنک هدافتسا مودناک زا زور يرادراب زا يریگولج شور زا زور هس نیا رد هدشن تظفاحم هدافتسا ) 7 EC=Emergency Contraception ات و دروخب ( سناژ روا .

دنک   Tehran University of Medical Sciences 25

ی د لا و ید چا يبیکرت یاهصرق يبناج ضراوع زا يضعب .

دراد هارمه هب رتمك ار اهناتسپ ندش ساسح و عوهت لثم .

دشاب يم نژورتسا دقاف يزیرنوخ شهاك تلع هب ينوخ مك شهاك ردام ریش تیفیک و تیمک رب یفنم رثا نتشادن یهدریش نامز تدم شیازفا دنک يمن داجیا هدنیآ یاه يگلماحرد يلکشم .

دنک يمن داجیا يسنج تیلاعفرد يللاتخا يس اد ينوخ مك و نرگیم و تباید هب نایلاتبم يارب بسانم لكش         Tehran University of Medical Sciences 26

درادن هد ننک یریگشیپ رثا زدیا لثم يتبراقم یاهتنوفع لباق م رد شهاک نآ رثا ، نآ اب هارمه اهوراد زا يضعب فرصم تروص رد دبای يم دهد يم شیازفا ار ينادمخت یاهتسیک زورب رطخ لامتحا دهدیم شیازفا ار يمحر جراخ یاه يگلماح زورب رطخ دوش مظنمان یاه یزیرنوخ ثعاب تسا نکمم      Tehran University of Medical Sciences 27

: تروصب يگدعاق للاتخا مظنمان ياه يزیرنوخ ای ينیب هكل o .

تسا مك يزیرنوخ رادقم لاومعم يلو ينلاوط يزیرنوخ o يگدرسفا نزو شیازفا

عياش ريغ ضراوع

،م كش ریز رد دیدش درد دننام ردان رایسب ضراوع زورب تروص رد لو معم ریغ و دیدش دردرس .

، ) هرونمآ ( يگدعاق عطق ، دیدش يزیرنوخ دومن هعجارم كشزپ هب دیاب اهناتسپ دیدش تیساسح و     Tehran University of Medical Sciences 28

يرادراب هب كش يدبك دیدش يرامیب ) EP=Ectopic Pregnancy ( ناتسپ ناطرس يمحر جراخ يگلماح هقباس هتخانشان تلع اب يمحر يزیرنوخ يقورع دیدش ياه يرامیب هتفرشیپ يدبك ياه يرامیب        Tehran University of Medical Sciences 29

هزادنا و ،لماك هنیاعم ماجنا اب رامیب تملاس يبایزرا ،لوا هعجارم رد ریمسا پاپ شیامزآ و دوش يم ماجنا نوخ راشف و دق و نزو يریگ .

ددرگ يم تساوخرد ك عورش زا سپ هام 3 دیاب ينومروه ياه شور زا هدننك هدافتسا درف شزپ هب يریگ يپ يارب هلصافلاب لكشم زورب تروص رد و ،فرصم .

دنك هعجارم (high Risk) رطخ ضرعم رد دارفا وزج هدننك فرصم رگا نآ زا سپ هب هعجارم هب زاین راب كی يلاس تروص نیا ریغ رد و هام .

6 ره ،دوب دراد كشزپ ه نیاعم و ،هدرك كچ ار رامیب نزو و نوخ راشف دیاب كشزپ ،هعجارم ره رد شیامزآ ت ) ههام 3 ( يدعب هعجارم رد نینچمه .

دهد ماجنا ار دبك سمل و ينگل ساوخرد نیئتورپ و دنق يسررب تهج زا راردا لماك و نوخ يبرچ و دنق .

ددرگ يم     Tehran University of Medical Sciences 30

يم ،دراذگب رثا اه صرق نیا مسیلوباتم ای بذج يور هك يی وراد ره .

ياهوراد ناوت يم اهوراد نیا زا درب ما .

دهد رییغت ار اهنآ يشخب رثا دناوت ن ار فیطلا عیسو ياه كیتویب يتنآ و يدبك ياه میزنآ هدننكاقلا  یاهوراد ، لس دض یاهوراد : دننام ( اهوراد نیا فرصم تروص رد صرق تسا مزلا ، ه )....

و چراق دض یاهوراد ، جنشت دض ای عرص دض ك يا هتفه و ،دنراد يرتشیب نژورتسا رادقم هك دنوش فرصم يیاه .

دبای لیلقت زور 4 هب دناوت يم ،دوش يمن هدروخ صرق يرادراب دض ياه شور ، اهوراد نیا تدم ينلاوط فرصم تروص رد .

دوش يم هیصوت رگید   Tehran University of Medical Sciences 31

32