دانلود اسلاید زایمان طبیعی

download report

Transcript دانلود اسلاید زایمان طبیعی

)1(‫پرستاری بهداشت مادر و نوزاد‬
Hajnasiri.H
Master of Midwifery
‫زایمان طبیعی‬
natural vaginal delivery
‫‪ ‬اقطار سر جنین‬
‫‪ ‬اقطار لگن‬
‫‪ ‬وضعیت قرار گیری جنین نسبت به لگن‬
‫‪ ‬روش های تشخیص وضعیت جنین‬
‫‪ ‬حرکات اصلی( کاردینال) زایمان‬
‫‪ ‬مراحل زایمان‬
‫‪ ‬اداره ی زایمان‬
‫استخوان های سر جنین‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دو استخوان فرونتال‬
‫دو استخوان پریتال‬
‫دو استخوان تمپورال‬
‫استخوان اكسي پیتال‬
‫سوچورهای سر جنین‪:‬‬
‫سوچور فرونتال بین دو استخوان فرونتال‬
‫سوچور ساژیتال بین دو استخوان پاریتال‬
‫دو سوچور كرونال بین استخوانهاي فرونتال و پاریتال‬
‫دو سوچور المبدوئید بین استخوانهاي پریتال واكسي پیتال‬
‫فونتال های سر جنین‪:‬‬
‫‪ ‬محل تالقي چند سوچور كه توسط غشایي پوشیده شده است‪.‬‬
‫‪ ‬فونتانل قدامي بزرگ و بیضي شكل و محل تالقي سوچورهاي‬
‫ساژیتال و كورونال و فرونتال‬
‫‪ ‬فونتانل خلفي ناحیه كوچك مثلثي شكل و محل تالقي سوچور‬
‫ساژیتال و المبدوئید‬
‫اقطار سر جنین‪:‬‬
‫‪ ‬اكسیپوتوفرونتال‪ :‬خطي كه از باالي ریشه بیني تا برجسته‬
‫ترین بخش استخوان اکسی پوت (‪ 11/5‬سانتي متر)‬
‫‪ ‬باي پریتال‪ :‬بزركترین قطر عرضي سر كه فاصله دو‬
‫برجستگي پریتال است (‪ 9/5‬سانتي متر)‬
‫‪ ‬باي تمپورال‪ :‬بزرگترین فاصله بین دو سوچر تمپورال (‪8/5‬‬
‫سانتي متر)‬
‫‪ ‬اكسیپوتومنتال‪ :‬از چانه تا برجسته ترین قسمت استخوان اكسي‬
‫پوت (‪ 12/5‬سانتي متر)‬
‫‪ ‬ساب اكسیپیتوبرگماتیك‪ :‬از وسط فونتانل قدامي تا سطح‬
‫تحتاني اكسي پوت (‪ 9/5‬سانتي متر)‬
‫لگن‪:‬‬
‫اقطار لگن‬
‫ورودی لگن‪:‬‬
‫در ‪ 50‬درصد خانم ها گرد است‪.‬در خلف پرومنتوری و بالهای‬
‫ساکروم‪ ،‬در الترال لینآترمینالیس و در قدام استخوان های‬
‫پوبیک و سمفیز آن را می سازد‪.‬‬
‫لگن میانی‪:‬‬
‫در سطح خارهای ایسکیال قرار دارد‬
‫خروجی لگن‪:‬‬
‫تشکیل شده از دو مثلث با قاعده ی مشترک‪ ،‬که راس واضالع‬
‫مثلث خلفی را نوک ساکروم ولیگامان های ساکروسیاتیک می‬
‫سازند و مثلث قدام فضای زیر آرک پوبیس می باشد‪.‬‬
‫اقطار لگن‪...‬‬
‫‪ -1‬کونژوگه ی دیاگونال‪ :‬فاصله ی پرمونتوری تا زیر‬
‫سمفیز ( حدود ‪ 11.5‬سانتی متر و باالتر)‬
‫‪ -2‬فاصله ی دو خار ایسکیال (حدود ‪ 10‬سانتی متر باشد)‬
‫‪ -3‬فاصله ی توبروزیته های ایسکیال( بیشتر از ‪ 8‬سانتی‬
‫متر و یا قرار گرفتن یک مشت بسته در فاصله ی بین آن)‬
‫وضعیت قرارگیری جنین نسبت به مجرای‬
‫زایمان‪:‬‬
‫‪‬در آغاز لیبر وضعیت قرارگیري جنین نسبت به مجراي‬
‫زایمان اهمیت زیادي در روش زایمان دارد‪.‬‬
‫‪ ‬قرار جنین )‪:(Lie‬وضعیت محور طولی مادر و جنین نسبت به‬
‫هم است‪.‬كه به صورت طولي یا عرضي است‪ .‬بیش از ‪%99‬‬
‫لیبر در زمان ترم قرار طولي است‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل زمینه ساز قرار عرضي‪:‬‬
‫‪ ‬مولتي پاریته‬
‫‪ ‬جفت سر راهي‬
‫‪ ‬هیدرآمنیوس‬
‫‪ ‬ناهنجاریهاي رحمي‬
‫قرار طولی‬
‫قرار عرضی‬
‫نمایش جنین‬
‫‪presentation‬‬
‫‪ ‬عضو نمایش قسمتي از بدن جنین است كه در مجراي زایمان‬
‫جلوتر از همه بخش هاي دیگر بدن قرار دارد و یا نسبت به‬
‫آنها در كوتاهترین فاصله مجراي زایمان واقع است‪.‬‬
‫‪ ‬عضو نمایش در قرار طولي ‪:‬‬
‫‪ ‬سر جنین (سفالیك)‬
‫‪ ‬ته جنین (بریچ)‬
‫‪ ‬در قرار عرضي عضو نمایش شانه جنین است‪.‬‬
‫علل نمایش بریچ‪:‬‬
‫‪ ‬وجود سپتوم در حفره رحم كه از چرخش طبیعي‬
‫جنین جلوگیري مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬النه گزیني جفت در سگمان تحتاني رحم‬
‫حالت یا شكل جنین (‪)habitus‬‬
‫‪ ‬در ماههاي آخر بارداري جنین توده تخم مرغي شكلي را‬
‫مي سازد كه تقریبا شكل حفره رحم است‪.‬‬
‫‪ ‬پشت تحدب پیدا مي كند میزان فلكسیون سر به حدي زیاد‬
‫است كه چانه با قفسه سینه تماس پیدا مي كند‪.‬رانها بر‬
‫روي شكم فلكسیون پیدا مي كند و و اندامهاي تحتاني از‬
‫زانو خم مي شوند‪.‬‬
‫‪ ‬اندامهاي فوقاني روي قفسه سینه روي هم قرار مي گیرند‪.‬‬
‫وضعیت جنین (‪)position‬‬
‫ارتباط بخشي از عضو نمایش جنین كه به طور قراردادي انتخاب‬
‫مي شود با طرف راست یا چپ مجراي زایمان مادر است‪.‬‬
‫بر همین اساس در هر نمایشي دو وضعیت راست یا چپ وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫نمایش ورتكس(اكسي پوت)‬
‫نمایش صورت ( منتوم یا چانه)‬
‫نمایش بریچ (ساكروم جنین)‬
‫انواع نمایشها و وضعیتها در نمایش اكسي پوت‬
‫• براي تعیین دقیق تر موقعیت جنین ارتباط بخش مورد نظر‬
‫با بخش قدامي‪ ،‬خلفي یا عرضي لگن مادر مد نظر قرار‬
‫مي گیرد‬
‫‪OA‬‬
‫‪ROT‬‬
‫‪LOT‬‬
‫‪OP‬‬
‫ایستگاه‬
‫‪station‬‬
‫‪ ‬رابطه عضو نمایش با خط فرضی بین خارهای ایسکیال لگن‬
‫مادراست‪.‬‬
‫‪ ‬پیشرفت عضو نمایش به داخل لگن را توصیف می کند‬
‫‪ ‬وقتی عضو نمایش در حد خارهای ایسکیال باشد‪station ،‬‬
‫صفر است و باالی آن منفی و پایین آن مثبت است‪.‬‬
‫‪ ‬در ‪station‬صفر آنگازمان اتفاق افتاده است‪.‬‬
‫‪ ‬آنگاژمان‪:‬‬
‫‪ ‬عبور بزرگترین قطر عرضی سر جنین ( قطر بای پاریتال)‬
‫از ورودی لگن‬
‫تشخیص نمایش و وضعیت جنین‪:‬‬
‫‪‬لمس شكم‬
‫‪‬معاینه واژینال‬
‫‪‬سمع‬
‫‪‬سونوگرافي‬
‫‪‬رادیوگرافي‬
‫‪CT scan ‬‬
‫‪MRI‬‬
‫لمس شكم‪ -‬مانور لئوپولد‬
‫‪ ‬در هنگام انجام مانور باید مادر در حالت خوابیده به پشت‬
‫قرار گیرد و شكم وي برهنه باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در بیماران چاق‪ ،‬در موارد افزایش حجم مایع آمنیون و یا در‬
‫مواردي كه جفت در دیواره قدامي قرار دارد‪ ،‬انجام و تفسیر‬
‫این مانور دشوار یا غیر ممكن است‪.‬‬
‫‪ ‬شامل چهار مانور مي باشد كه در ‪ 3‬مانور اول رو به مادر و‬
‫در مانور آخر پشت به مادر قرار مي گیریم‪.‬‬
‫مانور اول لئوپولد‬
‫‪ ‬تعیین قطبي از جنین (سفالیك یا پودالیك) كه فوندوس رحم را‬
‫اشغال كرده است‪.‬‬
‫‪ ‬تعیین ارتفاع رحم‬
‫‪ ‬در هنگام لمس ته جنین جسمي بزرگ و ندوالر احساس مي‬
‫شود‪.‬در حالي كه در هنگام لمس سر جسمي سخت و‬
‫گرداحساس مي شود كه قابلیت تحرك بیشتري دارد‪.‬‬
‫مانور دوم لئوپولد‬
‫‪ ‬پس از تعیین قرار جنین با قرار دادن دست در طرفین شكم‬
‫مادر و فشار عمقي پشت جنین در بخشي كه سخت و مقاوم‬
‫است لمس مي شود و در طرف دیگر بخش هاي نرم و‬
‫متحرك و نامنظم احساس مي شود كه اندامهاي جنین مي‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ ‬طرفي كه پشت جنین است صداي قلب جنین شنیده مي شود‪.‬‬
‫مانور سوم لئوپولد‬
‫‪ ‬عضو نمایش جنین در باالي سمفیز پوبیس به طور محكم در‬
‫میان انگشتان گرفته مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬این مانور در جهت ارزیابي مجدد نمایش و نیز بررسي میزان‬
‫نزول جنین به لگن مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت حركت آزادانه عضو نمایش انگاژه نشده است‪.‬‬
‫مانور چهارم لئوپولد‬
‫‪ ‬صورت فرد معاینه كننده به طرف پاهاي مادر قرار دارد‪.‬‬
‫‪ ‬معاینه كننده هر دو دستش را در قسمت تحتاني شكم مادر قرار‬
‫مي دهد به طوري كه انگشتانش در جهت سمفیز پوبیس قرار‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬با لمس برجستگي سفالیك موقعیت و نزول جنین را ارزیابي‬
‫مي كند‪.‬‬
‫حرکات کاردینال زایمان‬
‫شش حركت‪ ،‬جنین را قادر مي سازد تا خود را با لگن مادر‬
‫وفق دهد‪:‬‬
‫‪ ‬نزول‬
‫‪ ‬فلكسیون‬
‫‪ ‬چرخش داخلي‬
‫‪ ‬اكستانسیون‬
‫‪ ‬چرخش خارجي‬
‫‪ ‬بیرون رانده شدن‬
‫حرکات کاردینال زایمان‬
‫‪ 1 ‬ـ نزول‬
‫نزول توسط نیروي انقباضي رحمي عالوه بر تالش مادر و جاذبه‬
‫زمین‪ ،‬در صورتي كه مادر ایستاده باشد‪ ،‬صورت مي گیرد‬
‫‪ 2 ‬ـ فلكسیون‬
‫فلكسیون ناقص قبل از زایمان و در نتیجه تون طبیعي عضالت جنین‬
‫بوجود مي آید ولي در طول زایمان مقاومت حاصل از سرویكس‪ ،‬به‬
‫دیواره هاي لگن و كف لگن باعث فلكسیون بیشتر ستون فقرات گردني‬
‫مي شود و چانه جنین به قفسه سینه مي رسد‪ .‬قطر ساب اکسی‬
‫پوتوفرونتال تبدیل به قطر ساب اکسی پوتوبرگماتیک می شود‪.‬‬
‫‪ -3 ‬چرخش داخلی‪:‬‬
‫‪ ‬برگشت سر به نحوی که اکسی پوت به تدریج به سمت سمفیز‬
‫پوبیس یا به ندرت به سمت ساکروم برگردد‪ .‬این چرخش زماني‬
‫رخ مي دهد كه سر جنین به عضالت كف لگن برخورد مي كند و‬
‫هنگامي كه عضو نمایش به سطح خارهاي ایسكیال مي رسد تكمیل‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪ -4 ‬اکستانسیون‪:‬‬
‫بعد از چرخش داخلی و رسیدن سر شدیدا خم شده به ولو‪ ،‬اکستانسیون‬
‫ایجاد می شود که برای تولد ضروری است‪.‬زمانی که سر به ولو فشار‬
‫می آورد‪ ،‬کرونینگ ایجاد می شود( سر جنین به حدود ‪ 5‬سانتی متر‬
‫در دهانه ی واژن دیده می شود)‬
‫‪-5‬چرخش خارجی‪:‬‬
‫‪ ‬بعد از تولد سر ‪ ،‬تولد سرجنین به وضعیت اول خود‬
‫بر می گردد یعنی‪ :‬به سمت یکی از توبروزیته ی‬
‫ایسکیال می چرخد‪.‬با این حرکت تنه ی جنین نیز‬
‫چرخیده و شانه های جنین در قدام و خلف لگن قرار‬
‫می گیرد‪.‬‬
‫‪-6‬خروج‪:‬‬
‫‪ ‬شامل تولد شانه ها و سایر قسمت های بدن‬
‫انقباضات رحمی‪:‬‬
‫‪ ‬از قله ی رحم آغاز می شود و در ‪ 15‬ثانیه کل رحم را در بر می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬با هر انقباض عضالت صاف رحم‪ ،‬فیبرهای عضالنی کوتاه و بعد از‬
‫انقباض مجددا شل می شوند ‪ ،‬اما به انداره ی قبلی بر نمی گردند و‬
‫طول آنها با هر انقباض کوتاهتر شده و بدین ترتیب ضخامت بافت‬
‫عضالنی به مرور بیشتر و اندازه ی رحم کوچکتر می شود‬
‫باعث نزول جنین می شود‬
‫تاثیر انقباضات بر سرویکس‪:‬‬
‫‪ ‬افاسمان‪:‬‬
‫کوتاه و نازک شدن سرویکس( طول سرویکس از ‪ 2‬سانتی‬
‫متر به مرحله ی غیر قابل لمس می رسد)‬
‫تاثیر انقباضات بر سرویکس‪:‬‬
‫‪ ‬دیالتاسیون سرویکس‪:‬‬
‫باز شدن دهانه ی سرویکس از صفر تا ‪ 10‬سانتی متر‬
‫نکات مورد بررسی در انقباضات‪:‬‬
‫‪ ‬فاصله ی بین انقباضات( ‪ :)interval‬زمان استراحت رحم‬
‫‪ ‬طول مدت انقباض( ‪ :)duration‬فاصله زمانی شروع تا پایان‬
‫یک انقباض‬
‫‪ ‬شدت انقباضات( ‪ -1 :)Intensity‬خفیف‪ :‬فوندوس به آسانی با‬
‫دست فرو می رود و قوامی شبیه نوک بینی دارد‬
‫‪ -2‬متوسط‪ :‬فوندوس با فشار بیشتر انگشت فرو می رود قوامی شبیه‬
‫چانه دارد‬
‫‪ -3‬شدید‪ :‬فوندوس با فشار دست به آسانی فرو نمی رود قوامی شبیه‬
‫به پیشانی دارد‪.‬‬
‫مراحل زایمان‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ شروع زایمان حقیقي (دردهاي حقیقي) تا دیالتاسیون‬
‫كامل سرویكس ( مرحله اول)‬
‫‪ 2‬ـ دیالتاسیون كامل سرویكس تا تولد نوزاد( مرحله دوم)‬
‫‪ 3‬ـ تولد نوزاد تا خروج جفت ( مرحله سوم)‬
‫‪ 4‬ـ خروج جفت تا زمان تثبیت حال بیمار معموال ‪ 6‬ساعت‬
‫پس از زایمان‬
‫نحوه ی افتراق زایمان کاذب وواقعی‪:‬‬
‫خصوصیات‬
‫زایمان کاذب‬
‫زایمان واقعی‬
‫فواصل انقباضات‬
‫نامنظم‪ ،‬طوالنی‬
‫باقی می ماند‬
‫بدون تغییر‬
‫محل احساس‬
‫ناراحتی‬
‫انبساط سرویکس‬
‫عمدتا زیر شکم‬
‫منظم‪ ،‬به تدریج‬
‫کوتاه می شود‬
‫به تدریج افزایش می‬
‫یابد‬
‫پشت و شکم‬
‫اتفاق نمی افتد‬
‫اتفاق می افتد‬
‫تجویز آرامبخش‬
‫توقف درد‬
‫عدم توقف درد‬
‫شدت انقباضات‬
‫مرحله ی اول زایمان‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ فاز نهفته( ‪)latent phase‬كه طي آن افاسمان سرویكس و‬
‫دیالتاسیون اوّ لیه رخ مي دهد‪ (.‬تا دیالتاسیون ‪)4cm‬‬
‫‪2‬ـ فاز فعال(‪(active phase‬كه در آن دیالتاسیون سرویكس‬
‫سریعتر صورت مي گیرد‪.‬‬
‫در نتیجه نیروهاي انقباضي عضله رحم (میومتر) و فشار‬
‫عضو نمایش و یا پرده هاي جنیني در مرحله اوّ ل سرویكس‬
‫بداخل سگمان تحتاني كشیده مي شود‪.‬‬
‫اداره ی زایمان‪:‬‬
‫‪ -1‬بستری کردن‬
‫‪ -2‬معاینات واژینال(موقع پذیرش معموال یک ‪vaginal‬‬
‫‪examination‬در شرایط ‪aseptic‬انجام مي شود مگر اینکه‬
‫خونریزي بیشتر از ‪bloody show‬باشد‪.‬‬
‫در این معاینه نشت مایع آمنیوتیک‪ ،‬سرویکس‪ ،‬وجود ورنیکس یا‬
‫مکونیوم‪،pelvic architecture ،presenting part ،‬‬
‫‪ ،station‬بررسي مي شود‪.‬‬
‫باید به زن حامله آموزش داده شود که اگر قبل از شروع زایمان‬
‫دچار خروج مایع از واژن شد سریع گزارش دهد‪.‬‬
‫‪ -3‬عالئم حیاتي مادر چک و ثبت مي شود‪.‬‬
‫پرونده زمان حاملگي را مرور مي کنیم تا عوارض احتمالي را‬
‫شناسایي کنیم‪.‬‬
‫‪4-Shaving of vulva & perineum Enema‬‬
‫استفاده از تنقیه و تراشیدن ناحیه عانه و آماده كردن پوست بسته به‬
‫نظر پزشك است‪.‬‬
‫تعداد معاینه واژینال با ابتال به عفونت همبستگي دارد( خصوصا در‬
‫موارد )‪PROM‬‬
‫در بیماراني كه دچار یبوست هستند و مقادیر زیادي مدفوع در‬
‫معاینه لگني در ركتوم لمس مي شود براي جلوگیري از آلودگي‬
‫مدفوعي در اوائل لیبرباید تنقیه( )‪cleansing enema‬صورت‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪ -5‬ارزیابي هاي آزمایشگاهي‬
‫‪ ‬ارزیابي هموگلوبین و هماتوكریت و ‪Crossmatch‬و گروه‬
‫خون و ‪RH‬در صورت نامشخص بودن و نمونه ادراري از‬
‫نظر دفع پروتئین و گلوكز در زنان (‪)HTN‬‬
‫‪ -6‬مراقبت منظم جنین و مادر حین لیبر‬
‫‪‬تمام مشاهدات باید دقیقا ثبت شود‪ :‬فرکانس‪ ،‬شدت و طول‬
‫انقباضات و پاسخ ‪FHR‬‬
‫‪‬بالفاصله پس از یک انقباض به ‪FHR‬گوش مي کنیم( نرمال‬
‫‪ 120 -160‬در دقیقه)‬
‫مونیتورینگ جنیني‬
‫در بیماران بدون عوامل خطر قابل مالحظه‪ ،‬ضربان قلب جنین‬
‫در فاز فعال مرحله اوّ ل‪ ،‬هر ‪ 30‬دقیقه و در مرحله دوّ م هر‬
‫‪ 10-15‬دقیقه یك بار باید سمع شود‪.‬‬
‫در بیماران داراي عوامل خطر در مرحله اوّ ل هر ‪ 15‬دقیقه و‬
‫در مرحله دوّ م هر ‪ 5‬دقیقه یك بار باید سمع گردد‬
‫فعالیت رحمی‪:‬‬
‫‪ ‬انقباضات رحمي باید هر ‪ 30‬دقیقه از لحاظ فركانس و مدت‬
‫و شدت‪ ،‬ارزیابي شود‪ .‬در بیماران پرخطر این انقباضات‬
‫همراه باضربان قلب جنین بررسي مي شود و این مورد در‬
‫بیماراني كه از اكسي توسین براي تسریع زایمان استفاده مي‬
‫شود واجد اهمیت است‪.‬‬
‫‪ -8‬وضعیت مادر(مونیتورینگ مادري)‬
‫در زنان نرمال نیازي نیست در ‪early labor‬به رختخواب بچسبد( یک‬
‫صندلي راحت)‬
‫در رختخواب هر جور راحت است بخوابد‬
‫نبض و فشار خون و تعداد تنفس و درجه حرارت در زایمان طبیعي هر‪1-2‬‬
‫ساعت اندازه گیري شود‪ .‬برونده ادراري و دریافت مایعات وریدي باید به‬
‫دقت تحت نظر باشد‪.‬‬
‫اگر مادر در وضعیت ایستاده باشد ارزیابي متناوب سالمتي جنین باید صورت‬
‫گیرد و عضو نمایش در زمان پارگي پرده باید آنگاژه شده باشد‪ .‬در حالت‬
‫خوابیده باید تشویق به حالت خوابیده به پهلو شود‪ ،‬تا از پرفوزیون واحد‬
‫رحمي جفتي اطمینان حاصل شود‪.‬‬
‫تجویز مایعات‬
‫‪ ‬به علت كاهش تخلیه معده در حین زایمان بهتر است كه‬
‫از مصرف مایعات خوراكي اجتناب شود براي هیدراته‬
‫كردن بیمار از كریستالوئیدها استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬طي ‪active labor‬و زایمان نباید غذا بخورد( زمان‬
‫تخلیه معده طوالني شده است و شانس استفراغ و آسپیره‬
‫باالست)‬
‫‪ ‬از اتساع و پري مثانه باید خودداري شود( بستن کانال‬
‫زایمان و بعد عفونت و آتوني رحم)‬
‫اقدامات بالیني در مرحله دوّ م ‪ :‬اقدامات زیر باید‬
‫صورت گیرد‬
‫‪ ‬وضعیت مادر‬
‫در هر وضعیتي به جز طاقباز مادر مي تواند زور بزند‪ .‬بیمار پرایمي در‬
‫حالت ‪Crowning‬و بیمار مولتي وقتي كه دیالتاسیون كامل شده به روي‬
‫تخت وضع حمل برده مي شود‪.‬‬
‫با هر انقباض مادر‪ ،‬نفس خود را حبس كرده و زور مي زند به خصوص‬
‫در زناني كه بي حسي موضعي دریافت كرده اند چون حواس رفلكسي آن‬
‫ها مختل شده است‪ ،‬باید از مادر خواست كه در هنگام انقباض رحم‪ ،‬زور‬
‫بزند‪.‬‬
‫مونیتورینگ جنین‪:‬‬
‫‪ ‬ضربان قلب جنین هر ‪ 5‬دقیقه یك بار در بیماران پر‬
‫خطر باید ارزیابي شود‪ .‬كند شدن ضربان قلب جنین‬
‫در حین انقباض (فشار روي سر یا بند ناف) و طبیعي‬
‫شدن آن بعد از انقباض طبیعي است‪.‬‬
‫مرحله ی سوم زایمان‪:‬‬
‫‪ ‬بالفاصله پس از وضع حمل نوزاد‪ ،‬سرویكس و واژن باید از‬
‫نظر پارگي بررسي شوند‪ .‬توصیه مي شود این معاینه قبل از‬
‫خروج جفت انجام شود زیرا پس از خروج جفت خونریزي‬
‫رحمي میدان دید را محدود مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬معموال در عرض ‪10‬ـ‪ 2‬دقیقه پس از پایان مرحله دوّ م‪،‬‬
‫صورت مي گیرد فشار روي فوندوس براي تسریع این كار‬
‫مناسب نیست چون ممكن است باعث عبور سلول هاي جنیني‬
‫بداخل جریان خون مادر شود‪.‬‬
‫عالیم جدا شدن جفت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالئم جدا شدن جفت‬
‫جریان خون تازه از واژن‬
‫· بلند شدن طول بندناف‬
‫· باال رفتن فوندوس رحم‬
‫· سفت و كروي شدن رحم‬
‫اداره ی مرحله ی چهارم‪:‬‬
‫‪ ‬فشار خون‪ ،‬تعداد نبض و خونریزي رحمي باید به دقت‬
‫كنترل شود‪ .‬خونریزي پس از زایمان به صورت شایع در‬
‫این دوران رخ مي دهد كه معموال به خاطر ُ‬
‫شل شدن رحم‪،‬‬
‫باقي ماندن قطعه هاي جفت یا پارگي هاي ترمیم نشده رخ‬
‫مي دهد‪ .‬هماتوم واژن به صورت درد لگني ظاهر مي شود‪.‬‬
‫افزایش تعداد نبض كه نامتناسب با فشارخون است نشانه‬
‫هیپوولمي است‪.‬‬
‫عالئم خطر در حین زایمان‬
‫‪ ‬پروالپس بند ناف یا دست جنین‬
‫‪ ‬خونریزي زیاد‬
‫‪ ‬جدا نشدن جفت ‪ 0.5 – 1‬ساعت‬
‫پس از زایمان جنین‬
‫‪ ‬خونریزي پس از زایمان‬
‫‪ ‬درجه حرارت بیش از ‪ 38‬ضمن‬
‫لیبر‬
‫‪ ‬نامنظمي ضربان‬
‫‪Meconium stain ‬‬
‫‪ ‬تکي کاردي یا برادي کاردي‬