ตัวชี้วัด

download report

Transcript ตัวชี้วัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์ องค์ กรด้ วย
การจัดทาตัวชี้วดั เพือ่ ถ่ ายทอดนโยบายลงสู่ การปฏิบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ หงษ์ งาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
1
A.ความรู้อะไรที่จาเป็ นต้องใช้และต้องมีในองค์กร
• แนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ อย่ างมีส่วนร่ วม
1. แนวคิดเชิงระบบ
2. แนวคิดทางการตลาด
3. แนวคิดด้ านห่ วงโซ่ อุปทานภายในและภายนอก
4. แนวคิดด้ านการวัดผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ
5. แนวคิดตามหลักของ Balanced Scorecard
6. แนวคิดตามหลักการบริหารจัดการ P D C A
2
มันคือเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน
PMQA(MBQA,TQA)(Public Sector
Management Quality Award)
SPBB(Strategic Performance Base
Budgeting)
PART(Performance Assessment Rating Tool)
BSC(Balanced Score Card: F, C, I, L)
IPOO (Input, Process, Output, Outcome)
PMQA Model
P. ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์
และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
ที่มา : ก.พ.ร (2551).
ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ
เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คำร ับรองกำรปฏิบ ัติรำชกำร
หล ักกำรเศรษฐกิจพอเพียง
ิ ธิภาพ
ประสท
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ
4 ปี (แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน)
Vision
Mission
Strategic
เป้ าประสงค์
ระบบควบคุม
ภายใน
ิ ธิผล
ประสท
พัฒนาองค์กร
Capacity Building
คุณภาพ
การปรับกระบวนทัศน์
(I am Ready)
ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
แผนแม่บททรัพยากร
บุคคล 3-5 ปี
(Competency)
2. การวางแผน 5. การมุ่งเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
และกลยุทธ์
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการ
การลดขัน
้ ตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบต
ั งิ าน
Blueprint for
Change
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
Knowledge
Management
e-government
MIS1
Redesign Process
ที่มา : ก.พ.ร.
Performance Assessment Rating Tool
ก.จุดมุ่งหมายและรู ปแบบ (10)
ข.การวางแผนกลยุทธ์ (20)
PART
(100)
ค.ความเชื่อมโยง (20)
จ.ประเมินผลผลิต
และผลลัพธ์ (30)
ง.การบริหารจัดการ(20)
7
Score
60-85
<60
>85
How to weight ?
External
1. Organization
Approach
–
Agenda Weight
(Depends)
–
CEO Weight
(Depends)
2. Impact Approach
–
Small Group (Less
weight)
–
Large Group (More
weight)
Internal
1. Cause-Effect
Approach
–
–
Cause(Less weight)
Effect (More weight)
2. Substitute Approach
–
–
Elastic (Less weight)
Inelastic (More
9
weight)
เบือ้ งหลังนา้ หนัก
ควำมยำก
ตารางประเมินน้ าหนัก Weight
ยำกมำกทีส
่ ด
ุ (5)
5
4
ยำก(4)
ปำนกลำง(3)
3
2
ค่อนข้ำงง่ำย(2)
ง่ำย(1)
1
ละเลยได้ กระทบ
เล็กน้อย
(1)
(2)
10
กระทบ
ปำนกลำง
(3)
กระทบ
มำก
(4)
ร้ำยแรง
(5)
ผลกระทบ
1. แนวคิดเชิงระบบ
System Approach
QC
Input
-ไข่
- หมู
Standard -นา้ มัน
-นา้ ปลา
-พริกไทย
-อุปกรณ์
-แม่ ครัว
QC
Process
เตรียมไข่
ติดเตา
เจียว
ชิม
No
ผลผลิต
Output
QA ผลลัพธ์
Outcome
KPI
ไข่ เจียวหมูสับ
Standard - ได้ รับรอง
จากเชลล์ชวน
ชิมในปี 48
KPI
- ยอดขาย
- ชื่อเสี ยง
- กาไร
- ความพึงพอใจ
Yes
เสริฟ
11
QC
Input
QC
Process
งานทะเบียน
สาเร็จการศึกษา
Standard
Standard
•ผูบ้ ริ หาร
บริการ
•เจ้าหน้าที่
วัดผล No
•อุปกรณ์
Yes
•เครื่ องมือ
•เทคโนโลยี ขึน้ ชั้นสู งขึน้
ผลผลิต QA
ผลลัพธ์
Output
Outcome
-ความพึงพอใจ
การสอน
-ความพึงพอใจ
-การจบการศึก
ผู
้
ใ
ช้
บ
ณ
ั
ฑิ
ต
ษา
-จานวนผลงาน -การมีงานทา
วิจัย...
FEED BACK
12
กระทรวง
วิสัยทัศน์
Outcome
เป้ าประสงค์ /ประเด็นยุทธ์
Output
กลยุทธ์
Process
โครงการ
Input
กรม
วิสัยทัศน์
Outcome
เป้ าประสงค์ /ประเด็นยุทธ์
Output
กลยุทธ์
Process
โครงการ
Input
สานัก/กอง
วิสัยทัศน์
Outcome
เป้ าประสงค์ /ประเด็นยุทธ์
Output
กลยุทธ์
Process
โครงการ
Input
13
(ปัจจัย)
โครงการ
(กระบวนการ)
กลยุทธ์
(ผลผลิต)
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์
(ผลลัพธ์ )
เป้าประสงค์
โครงการ
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์
เป้าประสงค์
โครงการ
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์
เป้าประสงค์
14
ความคาดหวังของลูกค้าคือ?
• คุณภาพผลผลิตที่ลกู ค้าต้องการคือ
บริการที่ได้
STD.
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ประชากรในพืน้ ที่
การติดตามและ
ช่ วยแก้ ไขปัญหา
องค์ความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ
ฯลฯ
15
2.แนวคิดทางการตลาด Market in
16
3. แนวคิดเกีย่ วกับห่ วงโซ่ อุปทาน
Internal Service Supply Chain : ISSC
จัดซื้อ
S
ครัว
C
S
Functional KPI
เสิ ร์ฟ
แคชเชียร์
Cross Functional
KPI
C
S
C
C = Customer , S = Supplier
ลูกค้ า
ผู้ส่งมอบ
ลูกค้ า
งาน /
บริการ
17
หัวใจของการบริการลูกค้ าภายนอก
เริ่มทีก่ ารตอบสนองลูกค้ าภายใน
?
18
4.แนวคิดด้านการวัดผลการดาเนินงานเชิงปริ มาณ
Key Performance Indicator
If You can't measure
that you can’t management
ถ้าคุณไม่สามารถวัดการดาเนินงานได้
คุณก็ไม่สามารถบริ หารได้
19
ร่างกายของมนุ ษย์
สมอง
ปอด
ตับ
ลำไส้
หัวใจ
กระเพำะ
ไต
กล้ำมเนื้ อ
เส้นเลือด
กระดูก
20
การตรวจสุขภาพร่างกาย
ตัวชี้วดั (KPI) : Chest X-Ray
ปอด
หัวใจ
Normal Aspect : No
disease Aspect : No
disease
ตัวชี้วดั (KPI) : Electrocardiogram
Normal Value : 70 - 120 BPM
Value : 79 BPM
ตับ
ตัวชี้วดั (KPI) : SGOT
Normal Value : 5 - 40 U/L
Value : 25 U/L
ไต
ตัวชี้วดั (KPI) : Cholesterol
เลือด
ตัวชี้วดั (KPI) : Creatinine
Normal Value : 0.7 - 1.5 mg/dL
Value : 0.9 mg/dL
Normal Value : 150-200 mg/dL
Value : 222 mg/dL
21
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
คืออะไร?
ค่ าที่วดั จากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึน้ จริง
เพือ่ แสดงผลสาเร็จของ
การบรรลุตามวัตถุประสงค์
22
จานวนจานที่
รับประทานอาหาร
เป้ าหมาย1 จานต่ อวัน
ปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จ
Critical Success Factor
; CSF
จานวนชม.ทีอ่ อก
กาลังกายต่ อวัน
เป้ าหมาย 1ชม.
ต้ องการลดนา้ หนัก 3 กิโลกรัม
ภายใน 3 เดือน
จานวนผักที่ทานต่ อ
วัน เป้ าหมาย วันละ1
กิโลกรัม
จานวนกิก๊ ทีเ่ พิม่ ขึน้
เป้ าหมาย 2 คนต่ อเดือน
23
ปริมาณกิโลแคลลอรีที่
ได้ รับต่ อวัน เป้ าหมาย
ไม่ เกิน1,000k.cal
เหตุ:Lead KPI
ปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จ
Critical Success Factor
; CSF
ผล : Lag KPI
ต้ องการลดนา้ หนัก 3 กิโลกรัม
ภายใน 3 เดือน
จานวนนาทีที่
เต้ นแอโรบิคต่ อ
วัน เป้ าหมาย 60
นาที
เหตุ:Lead KPI
เหตุ:Lead KPI
เหตุ:Lead KPI
จานวนผักใบเขียวที่
ทานต่ อวัน เป้ าหมาย
วันละ200กรัม
จานวนครั้งทีอ่ กหักต่ อ
เดือน เป้ าหมาย 2 ครั้ง
24
Output
ปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จ
Critical Success Factor
; CSF
Output
Vision or Outcome
Output
ผลผลิต ผลลัพธ์ : Lag KPI
Output
25
กลยุทธ์
Process
Mind Map
ประเด็นยุทธศาสตร์
Output
Input
Output
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
โครงการ/กิจกรรม
Vision or
Outcome
Output
Process
แม่
Input
ลูก
Process
ยาย
Input
Output
บทบาท หลาน/ตัวชี้วดั รายบุคคล สมรรถนะ
Process
Input
26
หลักคิดเกีย่ วกับตัวชี้วดั
ทางบวก
KPI
ร้ อยละ , อัตรา
(ไม่ ต่ากว่ า) ความพึงพอใจ
ความทั่วถึง อัตราการกลับมา
ความครอบคลุม ความสาเร็จ
สั ดส่ วน
จานวน A: จานวน B
จานวน
ความถี่
ความผิดพลาด ของเสี ย
ระบบ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ข้ อร้ องเรียน ของหาย คดี
ยอดขาย ลูกค้ า คณะวิชา
ความ ความผิดพลาด
รายวิชา หลักสู ตร
การตรวจเช็ค...
ความผิ
ด
พลาด
การทางาน..
งานแล้วเสร็จภายใน...
เข้ าถึงระบบ
ระยะเวลา วินาที นาที
ชม. วัน เดือน
ระดับความสาเร็จ
ทางลบ (ไม่ เกิน)
ระดับ
27
• ร้ อยละ
•
•
•
•
•
คาจากัดความของ
KPI:…………………..
สู ตรการคานวณ KPI:
จานวน A
x 100
จานวนทั้งหมดของ A
ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ = (จานวนปัจจุบัน – จานวนก่อนหน้ า) x 100
จานวนก่อนหน้ า
ร้ อยละทีล่ ดลง = ( จานวนก่อนหน้ า- จานวนปัจจุบัน) x 100
จานวนก่อนหน้ า
สั ดส่ วน = จานวน A : จานวน B
จานวน A = นับจานวน A
ระดับความสาเร็จ = ระดับ
=
28
คุณสมบัตขิ องตัวชี้วดั
11. มีคุณสมบัติท้งั Lead (เหตุ)
และ Lag (ผล)
1. มีความสั มพันธ์ เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์ ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ขององค์ กร
2. สอดคล้ องกับ Key to Success
10. มีหน่ วยวัดทีค่ งเส้ นคงวา บิดเบือน
ยาก
9. เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ าย
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตัวชี้วดั
(KPIs)
8. เข้ าใจได้ ง่าย
7. สามารถเก็บรวมรวมข้ อมูล
ได้ ทนั เวลาและประหยัด
3. สะท้ อนผลสั มฤทธิ์ของการ
ดาเนินงาน (Output - Outcome)
4. สามารถควบคุมได้
5. เชื่อมโยงกับการตั้งเป้ าหมาย/
จุดหมายทีม่ เี หตุผล
6. สามารถเปรียบเทียบได้
29
SMART
• Specific เฉพาะเจาะจง
• Measurable สามารถวัดได้
• Agee upon เป็ นที่ยอมรับ
• Realistic สามารถทาได้เป็ นจริ งได้
• Time bound มีกรอบเวลาชัดเจน
30
ลาดับที่
1
ลูกค้ า
ผลผลิตของ
ความคาดหวัง
KPI / Target
นักเรียน สาเร็จ
ร้ อยละของรายวิชาทีม่ ี
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียน
ตาม
การสอนแบบ
กาหนด SCL/80%
%ความพึงพอใจ
ต่ ออ.ผู้สอน/80%
%ของเจ้ าหน้ าทีท่ ี่อยู่
ให้ บริการเป้าหมาย
100%
%ของนศ.ที่สาเร็จ
ตามกาหนด/80%
Actual
ร้ อยละของรายวิชาที่
มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
SCL/60%
%ความพึงพอใจ
ต่ ออ.ผู้สอน/70%
%ของเจ้ าหน้ าทีท่ ี่
อยู่ให้ บริการเป้าหมาย
100%
%ของนศ.ที่สาเร็จ
ตามกาหนด/76%
31
ตัวอย่างตัวชี้วดั แต่ละระดับ
• Input : จานวนคนเข้าอบรม จานวนผูป้ ่ วย
กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นต้น
• Process : จานวนวัน วิธีการอบรม เป็ นต้น
• Output : จานวนผูผ้ า่ นการอบรม จานวนผูท้ ี่
ได้รับวัคซีน เป็ นต้น ระดับความสาเร็ จ
• Outcome :จานวนผูท้ ี่สามารถเป็ นวิทยากร
ร้อยละผูท้ ี่ป่วยลดลงจากเดิม ระดับความสาเร็ จ
32
ลองฝึ กคิดตัวชี้วดั ระดับกลุ่มงานให้บริ การลูกค้า
ภายใน-ภายนอก กรณี หน่วยงานท่านเอง
1.งานบริหาร
ตัวชี้วดั
ค่ าเป้าหมาย
-กระบวนงานสารบัญ
• กระบวนงานรับ-ส่ งหนังสื อ
• กระบวนงานการเจ้ าหน้ าที่
–กระบวนงานอาคารและสถานที่; จัดห้ องเรียน ซ่ อมบารุง
–กระบวนงานยานพาหนะ ; บริการรถ ซ่ อมบารุง
–กระบวนงานจัดประชุ มและจัดเลีย้ ง ; ประชุ ม งานเลีย้ ง
–กระบวนงานธุรการ
33
2. กระบวนงานคลังและพัสดุ
กระบวนงาน
ตัวชี้วดั
ค่ าเป้าหมาย
• กระบวนงานพัสดุ
• กระบวนงานการเงิน ; การรับจ่ ายเงิน
• กระบวนงานการบัญชี
• กระบวนงานการตรวจสอบ
• กระบวนงานการควบคุมการใช้
งบประมาณ
34
3. กระบวนงานQA.
กระบวนงาน
ตัวชี้วดั
ค่ าเป้าหมาย
• กระบวนงานติดตามประเมินตามเกณฑ์
ของภายใน
– เกณฑ์ ขององค์ กร
– เกณฑ์ ของกระทรวง
• กระบวนงานติดตามประเมินตามเกณฑ์
ของภายนอก
–
–
–
–
เกณฑ์ ของ ก.พ.ร.
เกณฑ์ ของ พ.ร.ส.
เกณฑ์ ของ สตง.
เกณฑ์ ของ คปร.
• กระบวนงานส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
35
การรับประกันเป้ าหมาย
36
5. STRATEGIC WAY TO IMPLEMENT
Balanced Scorecard and Key Performance Indicator
หลักการของ Balanced Scorecard
37
อะไรคือ BSC
BSC
Communication
Balanced
Performance
Management
System
Quality ระบบควบคุม
Managementคุณภาพ
System : QMS
Tool
Strategic
Management
System
SMS
ระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์
Cascade ถ่ ายทอดนโยบาย
38
BSC
เครื่องมือทางการบริหารจัดการที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ ลงสู่ ภาคการปฏิบัติ เพือ่ ให้ หน่ วยงาน
ต่ างๆได้ ดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถกาหนดเป้ าหมายที่สอดคล้ องกัน สามารถวัดผล
การดาเนินงานได้ อย่ างเป็ นรูปธรรม
39
จุดกาเนิดของ BSC
•Professor Robert Kaplan , Dr.David Norton
•ปี 1987 ทาการสารวจและศึกษาสาเหตุทตี่ ลาดหุ้นของ
อเมริกาประสบปัญหา และพบว่ าวัดด้ านการเงินด้ านเดียว
•เสนอแนวคิดการการชี้วดั 4 มุมมอง F C I L
•ปี 1996 เขียนหนังสื อการใช้ เครื่องมือ BSC
•ปี 2000 พัฒนา BSC เป็ นเครื่องมือในการบริหาร
40
ก่ อกาเนิด… BSC
Dr.David P. Norton
Dr.Robert S. Kaplan
41
Balanced scorecard step by step , Paul R. Niven
Aligning
improvement
initiative
New
leadership
Setting new
target
Business crisis
Financial
customer
Clarifying
current
strategy
Internal process
learning and growth
Communication
and education
New
organization
strategy
Aligning employee
goals
42
วิธีต้ งั คาถาม ( Critical success factor approach)
• เป้ าหมายเราคืออะไร (มิติที่ 1 , F)
• ผลผลิตที่ลูกค้าต้องการคือ (มิติที่ 2 , C)
• เราต้องมีกระบวนการอะไรที่ตอบสนองลูกค้า
(มิติที่ 3 , I)
• คนของเรามีความรู ้ที่ทากระบวนการนั้นอย่างไร
(มิติที่ 4 , L)
43
Hypothesis for Strategic Management
สมมุติฐานในการบริ หารงานแบบยุทธศาสตร์
ถ้ าต้ องการให้ เป้าหมายองค์ กรสาเร็จผล
แล้ว
สิ นค้ าและบริการต้ องทีม่ ีคุณภาพ
กระบวนการผลิตสิ นค้ าและบริการ
มีประสิ ทธิภาพ
สิ นค้ าและบริการต้ องต้ องมี
คุณภาพก่อน
กระบวนการผลิตสิ นค้ าและบริการ
ต้ องมีประสิ ทธิภาพ
บุคคลต้ องมีความรู้ความสามารถ
อย่ างเต็มที่
44
มิติการประเมินผลฯ 4 ด้าน
Effectiveness
Efficiency
Strategic Performance Base Budgeting ,SPBB
มิตทิ ่ี 1 : มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์
มิตทิ ่ี - 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
ส่วนรำชกำรแสดงผลงำนที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ ำหมำย
ตำมที่ได้รบั งบประมำณมำดำเนิ นกำร เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชำชนและผูร้ บั บริกำร เช่น ผลสำเร็จในกำรพัฒนำกำร
Financial
ปฏิบตั ิรำชกำร
เป็ นต้น
ส่วนรำชกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิรำชกำร เช่น
กำรลดค่ำใช้จำ่ ย และกำรลดระยะเวลำกำรให้บริกำร เป็ นต้น
Outcome
Satisfaction
Internal Process
Process
Learning Oganization
มิตทิ ่ี 2 : มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
มิตทิ ่ี 4 : มิตดิ ำ้ นกำรพัฒนำองค์กร
ส่วนรำชกำรแสดงกำรให้ควำมสำคัญกับผูร้ บั บริกำรในกำร
ให้บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูร้ บั บริกำร
ส่วนรำชกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรเตรียมพร้อมกับกำร
เปลี่ย นแปลงขององค์ก ร เช่ น กำรพัฒ นำระบบฐำนข้อ มู ล
กำรบริหำรควำมรูใ้ นองค์กรเป็ นต้น
Customer
Output
Learning and Growth
Input
45
ตัวอย่างของเป้ าประสงค์ตามมิติต่างๆ
• มิตดิ ้ านประสิ ทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
– รายได้ จากนักท่ องเที่ยวเพิม่ ขึน้
– ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรม
ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
– ประชาชนชาวไทยมีการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
• มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ
– ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
– ประชาชนได้ รับการบริการที่
รวดเร็วขึน้
• มิตดิ ้ านประสิ ทธิภาพการจัดการ
– การลดขั้นตอนการให้ บริการ
– การนาระบบอิเลคทรอนิกส์ มาใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน
• มิตดิ ้ านพัฒนาองค์ กร
– บุคลากรมีคุณภาพและแรงจูงใจใน
การทางาน
– หน่ วยงานเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
46
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
องค์กรทีม่ งุ่ เน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-focused Organization)
การบริหารกระบวนการ
การพัฒนาขัน้ ตอนการทางานให้ดขี น้ึ
Reengineering
Lean Enterprise
Six Sigma TQM
กระบวนการบริหารลูกค้า
ประสิทธิภาพ ลดรอบระยะเวลาดาเนินการ
ลดต้นทุน & ความสูญเสีย
Efficiency
คุณภาพ
การดูแลผูร้ บั บริการ
ความโปร่งใส มีสว่ นร่วม
การวางระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้
ทุนมนุษย์
ทุนข้อมูลสารสนเทศ & ทุนความรู้
ทุนองค์กร
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มความพึงพอใจ
เพิ่มความไว้วางใจ
เพิ่ มคุณค่า
Value
Creation
Quality
Effectiveness
ขีดสมรรถนะ
Capacity
Building
เพิ่มความพร้อมเชิง
ยุทธศาสตร์
47
OPDC Formula – ก.พ.ร.
Vision
วิสัยทัศน์
สิ่งที่อยากจะให้ หน่ วยงานเป็ นในอีก 3 – 5
ปี ข้ างหน้ า
Mission
พันธกิจ
กรอบ ขอบเขต การดาเนินงานของ
หน่ วยงาน
Strategic
Issues
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นหลักต้ องคานึงถึง ต้ องพัฒนา
ต้ องมุ่งเน้ น
Goal
เป้ าประสงค์
อะไรคือสิ่งที่หน่ วยงานอยากจะบรรลุ
Key Performance
Indicators
ตัวชี้วดั
สิ่งที่จะเป็ นตัวบอกว่าหน่ วยงานสามารถ
บรรลุเป้ าประสงค์หรือไม่
Target
เป้ าหมาย
ตัวเลข หรือ ค่า ของตัวชี้วดั ที่จะต้ องไปให้
ถึง
Strategy
กลยุทธ์
สิ่งที่หน่ วยงานจะทาเพือ่ ให้ บรรลุ
เป้ าประสงค์
48
เป้ าหมายของกลุ่มงานเรา และของเรา คืออะไร?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
วิสัยทัศน์ องค์ กร ภารกิจองค์ กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ยาย)
เป้าประสงค์ (ยายเล็ก)
ตัวชี้วดั (ยายเล็ก)
เป้าหมาย (ยายเล็ก)
กลยุทธ์ (แม่ ) วัตถุประสงค์ .. มุมมอง..
KPI/Target (แม่ )
โครงการ/กิจกรรมริเริ่ม (ลูก)
KPI /Target(ลูก)
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั และเป้าหมายของบุคคล(หลาน)
49
แนวคิดเพื่อวางแผน
ขั้นตอนการแปลงสู่
การปฏิบัติ
บรรลุเป้าหมายองค์ กร
Vision
F
คุณภาพของสิ นค้ า/
บริการ
Mission/Strat
egic Issue
C
ประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการ I
ติดตามประเมินผล
Outcome
Output
Process
Strategy
Input
Project;HRD
การพัฒนาองค์ กร L
งบประมาณ
วัดผลการทางาน
โบนัส
50
ทิศทางของการถ่ ายทอด และการปฏิบัติ
Input
Process
Output
Outcome
Strategic Plan แผนยุทธศาสตร์
Action Plan แผนปฏิบัตกิ าร
51
Financial ACHIEVE VISION 50%
Customer SATISFATION
Internal Process EFFICIENCY
20%
10%
Leaning and Growth CAPACITY /COMPETENCY 20%
ที่มา : http://www.opdc.go.th/ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการจังหวัด
52
6.แนวคิดด้ านการบริหารจัดการ
PDCA
SDCA
Plan Do Check Action - Standard Do Check Action
Standardization
- มีมาตรฐาน
AS
C D
AP
C D
- คนทาตามมาตรฐาน
- คนต้ องพัฒนามาตรฐาน Autonomous
AS
C D
AP
C D
53
การบริ หารเชิงยุทธศาสตร์
54
Strength
ด้ านดีควร
รั กษาไว้
Weakness
ปัจจัยภายใน สามารถควบคุมได้
ด้ านด้ อยควร
ปรั บปรุ ง
ปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้
Opportunity
เอือ้ ต่ อเรา
Threat
ไม่ เอือ้ ต่ อ
เรา
55
วิสยั ทัศน์
วิสัยทัศน์ คอื เป้ าหมายสู งสุ ดขององค์ กร
ทีค่ าดหมายจะบรรลุภายในเวลาทีก่ าหนด
56
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนบริ หารราชการ 4 ปี และ
ประเด็นของเดิมของหน่วยงานเรา
เพิม่
เพิม่ มูลค่ า
รายได้
57
ยาย
1 บริหารงาน
จังหวัดบูรณาการ
Vision
กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสู ง
ในการบูรณาการการบริ หารจัดการ
ในภูมิภาค และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
เพื่อบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ขประชาชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 เสริมสร้ างความมั่ง
คัง่ ให้ กบั ประชาชน
58
(Goal1.2)
(Goal1.1)
KPI1.1 : ยาย
Target1.1 : ยาย
1
(ประเด็นยุทธศาสตร์ )
KPI 1.2_1:
Target 1.2_1:
(Goal ..)
................
ปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จ
Critical Success Factor
; CSF
KPI 1.2_2
Target 1.2_2 :
59
ชื่อ: พัฒนา ส่ งเสริม ผลักดัน
รณรงค์ เสริมสร้ าง จัดทา จัด
ให้ มี วางระบบ สร้ าง.......
(กลยุทธ์ )
(กลยุทธ์ )ชื่อ: พัฒนา ส่ งเสริม ผลักดัน
รณรงค์ เสริมสร้ าง จัดทา จัด
ให้ มี วางระบบ สร้ าง.......
วัตถุประสงค์ :…….
Objective:
มุมมอง:………
Perspective:มุมมอง
KPI/Target แม่ ….
KPI/Target แม่
Goal KPI /
Target ยาย
ปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จ
Critical Success Factor
; CSF
60
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
Kpi/tar ลูก
Kpi/tar
(กลยุทธ์ )
Obj:
มุมมอง:
KPI/Target แม่
ปัจจัยวิกฤติต่อความสาเร็จ
Critical Success Factor
; CSF
61
อะไรคือประสิ ทธิภาพของการจัดทา Strategic Formula
( กลยุทธ์ )
( ประเด็นยุทธศาสตร์ )
(พันธกิจ)
(วิสัยทัศน์)
CSFs
CSFs
(เป้ าประสงค์)
( โครงการ/กิจกรรม)
CSFs
CSFs
CSFs
KPIs
ยาย
KPIs
แม่
Targets
Targets
Vision
KPIs
ลูก
Targets
62
Mind Map ใบสรุ ปภาพรวม
( กลยุทธ์ )
( ประเด็นยุทธศาสตร์ )
(พันธกิจ)
(วิสัยทัศน์)
CSFs
ชื่อยาย...
(เป้ าประสงค์)
ชื่อแม่
ชื่อยายเล็ก
KPIs
ยาย
KPIs
แม่
Targets
Targets
Vision
( โครงการ/กิจกรรม)
ชื่อลูก
KPIs
ลูก
Targets
Strategic Formula & การลงฟอร์ม
( กลยุทธ์ )
( ประเด็นยุทธศาสตร์ )
(พันธกิจ)
(วิสัยทัศน์ )
Vision
FM 01
CSFs
CSFs
FM 02
(เป้ าประสงค์ )
CSFs
Project/Activity
CSFs
FM 03
KPIs
ยาย
FM 00
F
I
L
FM 3.1
Targets
FM 2.1
C
KPIs
แม่
KPIs
แม่
KPIs
ลูก
Targets
KPIs
แม่
KPIs
แม่
Targets Targets Targets
Targets
64
โครงการฝึ กอบรม
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
FM 4.1
KPI:ร้ อยละความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
(ลูก)
80%
K:จานวนวันจัดประชุมเตรียม K:จานวนวันที่เอกสารพร้ อม
ก่อนการอบรม
K:ร้ อยละความพึง K:ร้ อยละความพึง
งานก่อนวันอบรม
พอใจด้ านสถานที่ พอใจด้ านอาหาร
T:
5
วั
น
T: 14 วัน
T: 80%
T: 80%
K:ร้ อยละความพึง
พอใจด้ านการเดินทาง
T: 80%
ตัวชี้วดั รายบุคคล
FM 5.1
จัดประชุ ม
เอกสาร/ทะเบียน สถานที/่ ทีพ่ กั
อาหาร
เดินทาง
65
Project/Activity
KPIs
ลูก
FM 4.1
Targets
บทบาท/หน้ าที่
Team KPI
จัดประชุ ม
บทบาท/หน้ าที่
บทบาท/หน้ าที่
Individual KPI
เอกสาร/ทะเบียน สถานที/่ ทีพ่ กั
บทบาท/หน้ าที่
MAC 12
อาหาร
เดินทาง
66
Performance
ผลงาน
KPI/Target
0
Competency สมรรถนะ
KPI/Target
Dictionary
67
วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาส
ตร์
เป้ าประ
สงค์
ตัวชี้วดั / กลยุทธ์
ค่า
เป้ าหมาย
แม่
ยาย
Vision
St.I 1 G1.1
G1.2
St.i 2 G1.3
St.i 3
St.i 4
St.i 5
KPI/T1.1
KPI/T1.2
ตัวชี้วดั / โครงการ/ ตัวชี้วดั /
ค่า
กิจกรรม
ค่า
เป้ าหมาย ริ เริ่ ม
เป้ าหมาย
St 1.1
KPI/T1.1.1
KPI/T1.1.2
ลูก
Pj1.1.1
Kpi/t1.1.1.1
St 1.2
St 1.3
68
กลยุทธ์
ตัวชี้วดั /
ค่าเป้ าหมาย
แม่
แม่
St 1.1
KPI/T1.1.1
KPI/T1.1.2
โครงการ /
กิจกรรมริ เริ่ ม/
งาน
ลูก
Pj1.1.1
Pj1.1.1
Pj1.1.1
ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
ลูก
บทบาท
หลาน
ตัวชี้วดั /ค่า
เป้ าหมาย
หลาน
Kpi/t1.1.1.1
Kpi/t1.1.1.2
St 1.2
St 1.3
69
ความเชื่อมโยงจาก
SWOT
กลยุทธ์
ตรวจสอบความ
ครอบคลุมอีกครั้ง
มั่นใจว่ าไม่ ตกหล่ น
70
กลยุทธ์เสริ มจุดแข็ง ลดจุดอ่อนได้หรื อไม่?
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
จุดอ่อน กลยุทธ์
กลยุทธ์
1.1
2.1
3.5
4.4
5.2
1.
2.
3.
4.
5.
1.1
2.1
3.5
4.3
1.2
71
กลยุทธ์ได้ไขว่คว้าโอกาส ป้ องกันอุปสรรคได้
หรื อไม่?
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.
กลยุทธ์
1.1
2.1
3.5
4.4
5.2
อุปสรรค กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
1.1
2.1
3.5
4.3
1.2
72
กลยุทธ์ได้ตอบโจทย์ 3 Needs หรื อไม่?
กระทรวง
1.
2.
3.
4.
5.
กลยุทธ์
1.1
2.1
3.5
1.
4.4
2.
5.2
3.
4.
5.
CEO
วาระแห่งชาติ
1.
2.
3.
1.1
4.
2.1
5.
3.5
4.4
5.2
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1.1
2.1
3.5
4.4
5.2
73
SWOT
กระทรวง
CEO
วาระแห่ งชาติ
แผนยุทธศาสตร์
74
ประเด็นยทุ ธศาสตร์ ประการที่ 1
ประสิ ทธิผล :F
คุณภาพ :C
ประสิ ทธิภาพ :I
พัฒนาองค์ กร:L
75
วิสัยทัศน์ “..........................................................................................................................”
ประแด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
เป้ าประสงค์ KPI/ Target
เป้ าประสงค์ KPI/ Target
เป้ าประสงค์ KPI/ Target
เป้ าประสงค์ KPI/ Target
พัฒนาองค์ กร
ประสิ ทธิภาพ
คุณภาพ
ประสิ ทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
76
การตั้งเป้ าหมาย (Target)
 การพิจารณาแนวโน้มในอดีต (Trend)
ผลงาน
2542
เป้ าหมายของรั ฐบาลภายใน 1ปี
2543 2544
2545
2546
2547
ปี
77
ระดับความสาเร็จ
ตัวอย่างตัวชี้วดั
ระบบฐานข้อมูล
มีการ
ติดตาม
ประเมินผล
มีการนาผล
ประเมินมา
ปรับปรุ ง
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม แผน100%
มีแผน แผน50%
ระด ับที่ ระด ับที่ ระด ับที่ ระด ับที่ ระด ับที่
1
2
3
4
5
ตั้งคณะทางาน ดาเนิ นการจัดทา มีระบบ มีการเชื่ อมโยง นาไปใช้ประโยชน์
แต่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ในการบริ หารงาน
78
การตั้งค่าเป้ าหมาย และการให้คะแนน
ค่ าเป้าหมายปี 2549
KPI
1
2
3
4
5
ร้ อยละความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
50%
60%
70%
80%
90%
จานวนครั้ง
ทีร่ ะบบไม่
สามารถ
ให้ บริการได้
8
7
6
5
4
79
Six Sigma : มาตรการลดความเสี่ ยง
•
•
•
•
Definition : ให้ คาจากัดความให้ ชัด
Analyze : ระบุองค์ ประกอบให้ ครอบคลุม
Measure : กาหนดตัวชี้วดั และวิธีการวัดให้ ชัดเจน
Improvement : สามารถระบุแนวทางพัฒนา
ได้
• Control : สามารถกากับควบคุมได้ ตลอด
กระบวนการ
80
After Action Review ; AAR
กฎกติกา มารยาท
1. มีอสิ ระในการเสนอความคิดเห็น ไม่ มถี ูก ไม่ มี
ผิด
2. ทุกความคิดเห็นมีคุณค่ า
3. ยอมรับในความต่ าง
4. ไม่ มชี ่ องว่ างระหว่ าง ตาแหน่ ง อายุ เพศ
81
ตอบคาถามต่ อไปนี้
1. ท่ านตั้งเป้ าหมายในการมาครั้งนีห้ รือไม่ อย่ างไร
2. ท่ านบรรลุเป้ าหมาย หรือไม่
3. ท่ านสามารถนาสิ่ งทีเ่ รียนรู้ กลับไปใช้ ในงานของ
ท่ าน หรือครอบครัวของท่ าน ได้ หรือไม่ อย่ างไร
4. หากมีการจัดสั มมนาลักษณะนีอ้ กี ท่ านคิดว่ าควร
ปรับปรุงรู ปแบบอย่ างไร
82
References & Contact
• http://www.opdc.go.th
• Contact ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม
• Mobile : 089 944 9686
[email protected]
• E-mail : [email protected]
• Face Book’s Name: Joanne Hong-ngam
• E-mail :
• Blog:gotoknow.org/blog/mskku
83