สไลด์นำเสนอเตรียม Reaccreditation โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

Download Report

Transcript สไลด์นำเสนอเตรียม Reaccreditation โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

เตรียม
Re-accreditation
อย่างไร ?
เข้าใจกระบวนการ
Accreditation / Re-accreditation ?
เป้าหมายของผูเ้ ยีย
่ มสารวจ
1.การบรรลุวัตถุประสงค์
2.ผลลัพธ์ทางคลินก
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้
ื่ มโยงของระบบงานต่าง ๆ
3.ความเชอ
ิ ธิภาพของโรงพยาบาล
4.การประเมินประสท
5.วัฒนธรรมความปลอดภัย,คุณภาพ,การเรียนรู ้
6.การสร ้างนวตกรรม
7.มี Good Practice , Best Practice
เอกสารทีส
่ าค ัญ
1.แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
2.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
แผนยุทธศาสตร์
• Strategic formulation
• Strategic Implementation
• Strategic Evaluation
มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ
SPA
PCT , ทีมนาเฉพาะด ้าน ทาแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ของตนเองให ้
สอดคล ้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลและมาตรฐานโรงพยาบาล
หรือยัง ?
Braiding science ,
service and spirit in
the practice of
medicine.
Science
• กรรมการ HRM และ HRD ทาแผนพัฒนา
บุคลากรทางด ้านวิชาการ
Service
• กรรมการ HRD จัด Workshop เรือ
่ ง
Process Management โดยวิทยากรจาก
สถาบันเพิม
่ ผลผลิต พฤศจิกายน 2555
• กรรมการ HRD จัด Lecture เรือ
่ ง HRO โดย
วิทยากรบริษัท Takeda 21-22 กันยายน 2555
Spirit
• พ ัฒนาจิตตปัญญา
1.อบรมการพัฒนาจิตตปั ญญาในองค์กร
• หัวหน ้าหอผู ้ป่ วย(ดาเนินการไปแล ้ว 1 ครัง้ )
• กรรมการบริหารโรงพยาบาล (แผนปี 2556)
2.ชมรมจริยธรรม
• ทาแผนพัฒนาบุคลากรด ้านจริยธรรม(ปี 2556)
24 ก ันยายน 2555
กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ
สรุปผล
เข็มมุง
่
1. Unit Optimization
2. Risk Identification
(Reactive + Proactive)
3. Patient Safety Goal (SIMPLE)
4. จ ัดทา Service plan
้ ทาง บนพืน
้ ทีก
6 เสน
่ ารพ ัฒนา 4 วง
14
Basic Concept of Thai HA
Safety & Quality of Patient Care
Self Improvement
Educational
Process
Self Assessment
External
Evaluation
Recognition
Not an inspection
Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน
เพือ
่ กระตุน
้ ให้เกิดการพ ัฒนาระบบงานภายในของ
โรงพยาบาล โดยมีการพ ัฒนาอย่างเป็นระบบ และพ ัฒนาทงั้
องค์กร ทาให้องค์กรเกิดการเรียนรู ้ มีการประเมินและพ ัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ
่ ง
องค ์ประกอบสำคัญของ
กระบวนกำร HA
16
17
Simplicity
้
หลักพืนฐำนในกำรท
ำงำน
หล ักความเรียบง่าย
้
ทางานประจ
ยขึน
คุาให้
ณงา่ ภำพ
ง่ ำ
ย
มัน
Joyful
Effective
Spirituality
พ ัฒนาคุณภาพแบบเรียบง่าย
นวตกรรม
้ คนทางาน
ออกแบบให้เอือ
ม ันจากการได้ทาสงิ่ แปลกใหม่
ม ันจากการไม่ถก
ู กดด ัน
ั ันธภาพระหว่างการทางาน
ม ันจากสมพ
ม ันเพราะเห็นเป็นความท้าทาย
ดี
ดีตอ
่ ต ัวเองและทีมงาน
ดีตอ
่ ผูร้ ับผลงาน
ดีตอ
่ องค์กร
มี
สุข
่ วามมีจต
ฝ่ากาแพงสูค
ิ ใจทีง่ ดงาม
หาโอกาสพ ัฒนาต่อเนือ
่ ง
เรียนรูจ
้ ากงานประจา
ประเมินผลและสะท้อนกล ับ
18
18
4 Domains & 6 QI
Tracks
1. Unit Optimization
2. Patient Safety
3. Clinical Population
4. Standard Implementation
5. Self Assessment
6. Strategic Management
19
1. Unit Optimization
3P ในงำนประจำ
่
ค้นหำควำมหมำย/ควำมเชือมโยงใน
Service Profile
CQI
ทบทวนการบรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงาน
่ ม
กาหนดแผนการพัฒนาหน่ วยงานเพิมเติ
่
เชือมโยงกั
บระบบงำนสำคญ
ั
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
20
3P ใน
งำน
ประจำ
5 ส., ข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมบริกำร
สุนทรียสนทนำ
หัวหน้ำ
พำทำคุณภำพ
่
เชือมโยงกับ
่ &
หน่ วยงำนอืน
ระบบงำนต่ำงๆ
Service
Profile
กิจกร
รม
ทบทว
น
คุณภ
ำพ
CQI
่
เชือมโยง
กับ
Performa
nce
Manage
ment
System
2. Patient Safety
ทบทวนควำมครอบคลุมของกิจกรรมทบทวน
ใช้ประโยชน์จำกกิจกรรมทบทวน
RCA, Standardized Work
ตำมรอย PSG: SIMPLE & Improve
่
ทบทวน / วำงระบบบริหำรควำมเสียง
่
วิเครำะห ์ควำมเสียง/ป้
องกัน (หน่ วยงำน/ระบบ
Trigger Tools
บู รณำกำรข้อมู ล & ระบบบริหำร
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
22
่
แปรเรืองร
้ำยให้กลำยเป็ น
Review
ดี
Report
AE
Turning Point
Cognitive Walkthrough
Human Factor Engineering
Trigger
Prevention
Build-in
Quality
Trace/R2R
KA/SA
Knowledge Asset
Self Assessment
เน้นควำมปลอดภัย
ร ับรู ้
ป้ องกั
น
จัดกำร
ตระหนั
ก
่ (ก่อนเกิดเหตุ)
ควำมเสียง
อุบต
ั ก
ิ ำรณ์ (หลังเกิดเหตุ) : สังเกต จดบันท
แนวทำง มำตรฐำนต่ำงๆ
กำรออกแบบ : Human Factors Enginee
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
Non- technical skill training & design
กำรวำงระบบ
กำรแก้ปัญหำเฉพำะกรณี
กำรเรียนรู ้สู ก
่ ำรป้ องก ัน
้
เรียนรู ้จำกเหตุทเคยเกิ
ี่
ดขึน
วัฒนธรรมควำมปลอดภัย
24
3. Clinical Population
วิเครำะห ์โรคสำคญ
ั / เป้ ำหมำย / ประเด็นสำคัญ (20 โรค)
ตำมรอย
่ ัดเจน
กำหนดประเด็นพัฒนำทีช
ดำเนิ นกำรพัฒนำ
สรุป Clinical Tracer Highlight
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
25
ใช้ต ัวตำมรอยทำงคลินิก (Clinical Tracer)
่ ยนรู ้และพัฒนำทุกองค ์ประกอบใน
เพือเรี
ระบบงำน
Critical to Quality
บริบท
Treatment
Goals
ประเด็นสำคัญ
วัตถุประสงค ์
Quality Process
1. ตำมรอยกระบวนกำรพัฒนำ
Content
2. ตำมรอยกระบวนกำรดู แลผู ป
้ ่ วย
Integration
่ ทีเกี
่ ยวข้
่
3. ตำมรอยระบบอืนๆ
อง
้ ด
ตวั ชีวั
Result
ติดตำมผลลัพธ ์
กำรปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี่
โอกำสพัฒนำ
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรดู แลผู ป
้ ่ วย
Clinical Self Enquiry
่ าพรวม
จากกลุม
่ ผูป
้ ่ วยสูภ
ของการดูแลผูป
้ ่ วย
Access
Multiple Trauma
HIV
Entry
Assessment
Investigation
Ac. Appendicitis
Ectopic Preg
Ac MI
Head Injury
UGIB
Diagnosis
Drug abuse
CA breast
CRF
Sepsis
Reassess
Plan of Care
Discharge Plan
Care of Patient
Communication
UGIB
DHF
Sepsis
Alc wirhdraw
TB
Spinal Inj
DHF
Stroke
Sepsis
CVA
Head Injury
COPD
Information &
Empowerment
Multiple Trauma
Discharge
Continuity of Care
DM
HT
Asthma
Stroke
Back pain
28
ทำให้มำตรฐำนอยู ่ใน
ประเมินอย่ำงเป็ นระบบ
What are the strength & weaknes
งำนประจำ
Can we measure them?
ตำมรอยกำรปฏิบต
ั ิ
What are we doing?
Are we doing it well?
เอำมำตรฐำนมำคุยกันเล่น
What’s in it for me?
What’s our major risks?
ทำควำมเข้ำใจเป้ ำหมำยของมำตรฐำน
Focus ที่ Safety, HP, Learning
ถอดรห ัสมำตรฐำน
4. Standard Deployment
กำหนดโครงสร ้ำงทีมนำระดับกลำง
่ ยวข้
่
ทีมทีเกี
องศึกษำแนวทำงใน SPA
่
ตำมรอยเพือเห็
นของจริง & อิงวิจยั
พัฒนำระบบ
่
่
เชือมโยงกั
บหน่ วยงำนและระบบอืนๆ
เขียน SA ตำมมำตรฐำนตอนที่ I
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
30
กำรวั
่ I ด วิเครำะห ์ และจัดกำรควำมรู ้
ตอนที
ตอนที่ IV
กำรวำงแผน
กำรมุ่งเน้น
ด้ำนกำรดู แลผู ป
้ ่ วย
กลยุทธ ์
ทร ัพยำกรบุคคล
ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู ร้ ับผลงำน
ผลกำร ด้ำนกำรเงิน
กำรนำ
ดำเนิ นงำน ด้ำนทร ัพยำกรบุคคล
กำรมุ่งเน้นผู ป
้ ่ วย กำรจัดกำร
ด้ำนประสิทธิผลของกระบว
และสิทธิผูป
้ ่ วย กระบวนกำร
ด้ำนกำรนำ
ด้ำนกำรสร ้ำงเสริมสุขภำพ
ตอนที่ II
ระบบงำนสำคัญของ รพ.
จำกกำรดูแลผู ป
้ ่ วย
่ บสนุ น
สู ่ระบบทีสนั
่ ควำมปลอดภัย คุณภำพ ตอนที่ III
ควำมเสียง
กำรกำกับดู แลวิชำชีพ
กระบวนกำรดู แลผู ป
้ ่ วย
่
สิงแวดล้
อมในกำรดู แลผู ป
้ ่ วย
กำรป้ องกันกำรติดเชือ้
กำรเข้ำถึงและเข้ำร ับบริก
ระบบเวชระเบียน
กำรประเมินผู ป
้ ่ วย
ระบบจัดกำรด้ำนยำ
กำรวำงแผน
กำรตรวจทดสอบ
กำรดู แลผู ป
้ ่ วย
กำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ กำรให้ขอ
้ มู ลและเสริมพล
กำรทำงำนกับชุมชน
กำรดู แลต่อเนื่อง
กระบวนกำรดู แลผู ป
้ ่ วย
31
S
P
A
้
้
(3) ระบบกำรป้ องกันและควบคุมกำรติดเชืออยู
่บนพืนฐำน
่ นสมัย กำรปฏิบต
ของควำมรู ้ทำงวิทยำศำสตร ์ทีทั
ั ซ
ิ งเป็
ึ่ น
่
ทียอมร
ับ เป็ นไปตำมข้อกำหนดในกฎหมำย และจัดทำ
แนวทำงปฏิบต
ั ไิ ว้เป็ นลำยลักษณ์อ ักษร.
่
กิจกรรมทีควรด
ำเนิ นกำร
• ICN และคณะกรรมกำร IC ร่วมกันเลือกสรร scientific
่ ร ับกำรพิสูจน์วำ
evidence (หลักฐำนวิธก
ี ำรทีได้
่ ได้ผล
จำกกำรศึกษำอย่ำงเป็ นวิทยำศำสตร ์) ที่ update จำก
่
้
แหล่งทีเหมำะสม
เช่น CDC, ชมรมโรคติดเชือใน
โรงพยำบำล
• นำข้อมู ลหลักฐำนดังกล่ำวมำเปรียบเทียบกับแนวทำง
่ อยู ่ (ถ้ำมีกำรจัดทำไว้แล้ว) ทบทวน
ปฏิบต
ั งิ ำนทีใช้
แนวทำงปฏิบต
ั ใิ ห้ทน
ั สมัยกับ evidence
่
• ทำ gap analysis เพือหำช่
องว่ำงของกำรปฏิบต
ั ก
ิ ับ
่ ร ับกำรพิสูจน์แล้ว กำหนดเป้ ำหมำยและ
มำตรกำรทีได้
32
แผนกำรปร ับปรุง
ทำให้มำตรฐำนอยู ่ในงำนประจำ
ประเมินอย่ำงเป็ นระบบ
What are the strength & weakn
Can we measure them?
ตำมรอยกำรปฏิบต
ั ิ
What are we doing?
Are we doing it well?
เอำมำตรฐำนมำคุยก ันเล่น
What’s in it for me?
What’s our major risks?
ำควำมเข้ำใจเป้ ำหมำยของมำตรฐำน
Focus ที่ Safety, HP, Learning
33
ทำให้มำตรฐำนเข้ำไปอยู ่ใน
ิ ประจำวัน
1. คุยก ัน ชีวต
เล่น
้ เป้ ำหมำยอะไร
มำตรฐำนนี มี
้
WHY (for us)
มำตรฐำนนี จะช่
วยให้ระบบของเรำดีขนได้
ึ้
อย่ำงไร
่
่ งเป็ นจุดอ่อน
อะไรทีเรำท
ำได้ด ี อะไรทียั
WHAT
HOW
2.
เห็
น
้
่
่
จุดอ่อนนันอยู ่ตรงไหน กับใคร เมือไร ทีใด
ของจริ
่ ง
เรำทำงำนกันอย่ำงไร
ไปเยียมชมกันอย่
ำงสน
เล่ำให้ฟัง ทำให้ดู สิวำ
่ เรำทำกันอย่ำงไร เรำเข
่
ควำมล่อแหลมหรือควำมเสียงอยู
่ตรงไหน เรำ
้
้
ถ้ำเป็ นอย่ำงนันจะท
ำอย่ำงไร เป็ นอย่ำงนี จะท
ำ
มีกำรทำจริงหรือไม่ ดูได้จำกตรงไหน ถำมได้จ
้ (ใช้หลัก Huma
3. อิงกำร HOW MUCH
จะทำอย่ำงไรให้ทำได้ง่ำยขึน
WHY (in general)
วิจย
ั
้
ช่วยกันเป็ นคนช่ำงสงสัย ตังประเด็
นข้อสงสัยไว้มำกๆ
้ ำถำมกำรวิจย
เลือกประเด็นสำคัญ ตังค
ั
ทำ mini-research เก็บข้อมู ลแต่น้อย ใช้คำถำมน้อย จำนวนตัวอย่ำงน้อย
่
เก็บน้อยแต่ให้ได้ขอ
้ มู ลและควำมรู ้ทีตรงประเด็
น เป็ นประโยชน์ตอ
่ กำรพัฒนำ
34
ถอดรห ัสมาตรฐาน
เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจมาตรฐานแต่ละเรือ
่ งอย่างลึกซงึ้
ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1.ผู ้เกีย
่ วข ้อง ใครเป็ นคนทา ใครเป็ นคนได ้
2.เป้ าหมายของมาตรฐาน คนได ้จะได ้รับคุณค่าอะไร
3.ขัน
้ ตอนทีค
่ วรดาเนินการมีอะไรบ ้าง
4.บริบททีเ่ กีย
่ วข ้อง อะไรคือปั ญหาขององค์กรในเรือ
่ งนี้
5.ค่านิยมทีค
่ วรนามาปฏิบต
ั ใิ นเรือ
่ งนี้
35
5. Self Assessment
Overall Scoring
Hospital Profile
วำงแผนวิจยั และทำวิจยั
กำหนด KPI Alignment
วิธก
ี ำรเขียน SA
Detailed Scoring
เขียน SA ตำมมำตรฐำนตอนท
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
36
มาตรฐานก ับ maturity ของการพ ัฒนา
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
โดดเด่นพร ้อมเล่ำ ผลลัพธ ์ดีเลิศ
พอใจก ับผลงำน
่ มต้
่ น
เพิงเริ
ยังต้องปร ับปรุง
ในประเด็นสำคัญ ผลลัพธ ์อยู ่ใน
ผลลัพธ ์ไม่น่ำพึงพอใจ
กิจกรรม
้
คุณภำพพืนฐำน
5 ส., ข้อเสนอแนะ
้ ม
ตังที
วำงกรอบกำรทำงำน
ปร ับปรุงโครงสร ้ำง
่ น
เริมต้
นำไปปฏิบต
ั ิ
่
สือสำร
มีควำมเข้ำใจ
ออกแบบ
่ ดปั ญหำ กระบวนกำร
แก้ไขเมือเกิ
เหมำะสม
่
ระดับเฉลีย
ผลลัพธ ์ดีกว่ำ
่
ระดับเฉลีย
บรรลุเป้ ำหมำย
้
พืนฐำน
ปร ับปรุงระบบ
บู รณำ
กำร
นวตกรรม
นำไปปฏิบต
ั ิ
ครอบคลุม
ถู กต้อง
ประเมินผล
อย่ำงเป็ นระบบ
่
เป็ นแบบอย่ำงทีดี
ของกำรปฏิบต
ั ิ
มีวัฒน
ธรรม
คุณภำพ
วัฒนธรรม
เรียนรู ้
สอดคล้องกับ
บริบท
37
ประเภทของ HA
Detailed Scoring
Scoring
ประเมินในรำยละเอียดของแต่ละ
ข้อย่อย
(multiple requirement)
ใช้สำหร ับกำรเตรียมตัวและกำร
่
่
เยียมส
ำรวจเพือกำรร
ับรอง HA
ประเมินตำมข้
อกำหนดโดยรวม
้
่
Overall Scoring
(บันไดขันที 3)
(overall requirement)
ใช้เวลำน้อยลงในกำรเข้ำถึงหัวใจ
ของข้อกำหนด
ใช้้ เป็ นเกณฑ ์ในกำรพิ
จำรณำ
่
เป็ นคะแนน 5 ระด ับทังคู ่ แต่้คะแนนที
ได้จำก Overall
่
ร ับรองขันที 1 & 2
Scoring จะสู งกว่ำ
38
Overall Scoring
1
่ น)
(เริมต้
I-1. กำร มีการทบทวน
นำองค ์กร ภารกิจและ
เป้ าหมายของ
รพ., ผู ้นาใช ้
เวลากับการ
ตามแก ้ปัญหา
ต่างๆ เป็ นส่วน
ใหญ่
1
2
(กำลัง
พัฒนำ)
ให ้นโยบาย
สนับสนุ นการ
พัฒนา, Top
down, QA
1.5
2
3
(เห็นผล)
4
(ก้ำวหน้ำ)
5
่ น)
(ยังยื
สร ้างความ
ร่วมมือและ
่
สิงแวดล
้อมเพือ่
การพัฒนา
่
ชีน้ า สือสาร
และติดตามการ
พัฒนา สร ้าง
แรงจูงใจ
เน้นการเรียนรู ้
เสริมพลัง, มี
การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ระบบการนา
ใช ้วิสยั ทัศน์
และค่านิ ยม
นาองค ์กรให ้มี
่
ผลงานทีดี
2.5
3
3.5
(high
performing)
เป็ นองค ์กรที่
่ น
ยังยื
(sustainable)
4
4.5
5
39
HA Overall Score กับ
้
บันOverall
ได 3 ขั
น
Score (ปี 2553)
Score รำยหมวด
้ ่ 1 สู ่ HA
บันไดขันที
ร ับรอง 1 ปี >= 1.5
หมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวน
คุณภาพ >= 3
้ ่ 2 สู ่ HA
บันไดขันที
ร ับรอง 1 ปี >= 2.2
ร ับรอง 2 ปี >= 3.0
หมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวน
คุณภาพ >= 3
่
หมวดคุณภาพอืนๆ
>= 2.5
(I-6, II-1.1, II-1.2ก, II-1.2ข)
40
Asthma: Treatment Goals
CTQ
Treatment Goals
ลดการอักเสบ
ของหลอดลม
Performance
Standards
้
ใชยาเหมาะสมกั
บ
ระดับความรุนแรง
/การควบคุมโรค
ควบคุมสงิ่ แวดล ้อม
Customer need
ทากิจกรรมต่างๆ
ได ้ตามปกติ
เพิม
่ สมรรถภาพ
ของปอด
จัดการกับการกาเริบ/
ภาวะฉุกเฉิน
กายภาพบาบัด
และการฝึ กหายใจ
กรอบความคิดเพือ
่ ให้เขียน
clinical tracer highlight
ได้สมบูรณ์และตรงประเด็น
41
6. Strategic Management
ทบทวนควำมท้ำทำยขององค ์กร
้ ด
ทบทวนแผนกลยุทธ ์ / ตวั ชีวั
้ ด baseline
เก็บข้อมู ลตวั ชีวั
้ ดสู ่ระดบ
ถ่ำยทอดตวั ชีวั
ั ต่ำงๆ
ทบทวน/ปร ับแผนกลยุทธ ์
้ ด
ประมวลผลข้อมู ลตวั ชีวั
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
42
“3P” & Strategic
Strategic Management
Challenges
Strategic Objectives
[I-2.1b]
Purpose
Key Projects,
Processes, Activities
[I-6.1 / I-6.2a]
Process
KPI Monitoring
[I-4.1a / IV]
Performance
Performance Analysis,
Review, & Improvement
[I-4.1b / I-6,2b]
43
วัตถุประสงค์
Strategic Plan &
KPI Monitoring Interview
1. เพือ
่ เรียนรู ้วิธก
ี ารในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
โรงพยาบาลทีจ
่ ะทาให ้สอดคล ้องกับบริบท
รวมทัง้ ข ้อมูลต่างๆ ทีน
่ ามาใชวิ้ เคราะห์เพือ
่
กาหนดวัตถุประสงค์เชงิ กลยุทธ์ และการจัดทา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
2. เพือ
่ เรียนรู ้ปั ญหาอุปสรรคในการนาแผนกลยุทธ์
่ ารปฏิบต
และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารไปสูก
ั ิ
3. เพือ
่ เรียนรู ้วิธก
ี ารติดตามความก ้าวหน ้าและการ
บรรลุวต
ั ถุประสงค์ทก
ี่ าหนดไว ้ รวมทัง้ การนา
ข ้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
44
ประเด็นทีค
่ วรทบทวน
ั เจนหรือไม่?
1. มีการระบุความท ้าทายขององค์กรชด
2. แผนกลยุทธ์มก
ี ารจัดระบบและหมวดหมูท
่ เี่ ข ้าใจง่าย
ั ้ ของวัตถุประสงค์ และกาหนดความ
มีลาดับชน
ั เจนหรือไม่?
คาดหวังของวัตถุประสงค์ชด
3. วัตถุประสงค์เชงิ กลยุทธ์สอดคล ้องกับความท ้าทาย
หรือไม่ ครอบคลุมความท ้าทายสาคัญหรือไม่?
4. มีตวั ชวี้ ัดทีว่ ัดการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับ
หรือไม่?
5. มีการกาหนดวิธก
ี ารประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์อน
ื่ ๆ
ในกรณีทไี่ ม่เหมาะทีจ
่ ะใชตั้ วชวี้ ัดหรือไม่?
45
Hospital Profile 2008
(Context, Direction, Result)
้
1. ข้อมู ลพืนฐำน
2. บริบทขององค ์กร
ก.สภำพแวดล้อมขององค ์กร
2.1 ขอบเขตการให ้บริการ
3. ทิศทำงขององค ์กร
้ ร่ ับผิดชอบ
2.2 ประชากรในเขตพืนที
2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
พันธกิจ วิสย
ั ทัศน์ ค่ำนิ ยม
แผนกลยุทธ ์ ว ัตถุประสงค ์ จุดเน้น/เข็ม2.4
มุ่งอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอ
ข. ควำมสัมพันธ ์ระดับองค ์กร
2.5 โครงสร ้างองค ์กร
4. ผลกำรดำเนิ นกำร
2.6 ผูป้ ่ วยและผูร้ ับผลงานสาคัญ
2.7 ความสัมพันธ ์กับองค ์กรภายนอ
้ ที่
(1) โรคทีเ่ ป็นปัญหาสาค ัญในพืน
(2) โรคทีเ่ ป็นโอกาสพ ัฒนา หรือมีขอ
้ จาก ัดในการให้บริการ
ค. ควำมท้ำทำยขององค ์กร
(3) เหตุการณ์ทม
ี่ ผ
ี ลต่อการพ ัฒนา / การเปลีย
่ นแปลงนโยบาย
(4) ปัญหาสาค ัญทีโ่ รงพยาบาลกาล ังพยายามแก้ไข
2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความส
(5) ความท้าทายเชงิ กลยุทธ์อน
ื่ ๆ ขององค์กร
่ าคัญ
2.9 ความท ้าทายทีส
2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเร
46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
จำกควำมท้ำทำยสู ่
ความท้าทายเชงิ กลยุทธ์
วัตถุป่ บี ระสงค
์
ระบบการจ่ายเงินทีบ
ให้ รพ.ต้อง
ว ัตถุประสงค์เชงิ กลยุทธ์
ประหย ัด
ความต้องการให้มค
ี ณ
ุ ภาพและความ
้
ปลอดภ ัยเพิม
่ มากขึน
ิ ธิของผูบ
กระแสสท
้ ริโภค การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความไม่ไว้วางใจ
ั ันธ์ก ับผูร้ ับบริการ
ความสมพ
้
ปริมาณผูร้ ับบริการทีเ่ พิม
่ มากขึน
กาล ังคน: ไม่เพียงพอ เพิม
่ ไม่ได้
หมุนเวียนสูง ขาดประสบการณ์
้ า่ ยทีเ่ พิม
้
ต้นทุนค่าใชจ
่ ขึน
ล ักษณะการเจ็บป่วยทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
โครงสร้างอาคารและครุภ ัณฑ์ทม
ี่ อ
ี ายุ
ใชง้ านนาน
ื่ สาร
การสร้างความร่วมมือและการสอ
ก ับชุมชน
47
สรุปภาพรวมของแผนกลยุทธ์
ว ัตถุประสงค์ 1.1
เป้าประสงค์ 1
ว ัตถุประสงค์ 1.2
พ ันธกิจ
เป้าประสงค์ 2
ว ัตถุประสงค์ 2.1
ว ัตถุประสงค์ 3.1
เป้าประสงค์ 3
ว ัตถุประสงค์ 3.2
48
แนวคิดในการทางาน
พ ัฒนาวิธก
ี ารทางาน
ื่ สารทิศทางของโรงพยาบาลให ้เจ ้าหน ้าทีท
- สอ
่ ราบ
-
เน ้นการทางานเป็ นทีม
้
นาการจัดการความรู ้มาใชในการท
างาน
่ ารปฏิบต
นาค่านิยมสูก
ั ิ
การติดตามการดาเนินงาน
การทางานร่วมก ันเป็นระบบ
• Seeing Systems
• Collaborating Across Boundaries
• Creating Beyond Reactive
Problem Solving
หล ักในการทางาน
•
•
•
•
Commitment
Discipline
Hard work
Support each other
Four Essential Activities
for Supporting New Leader
• Name
• Connect
• Nourish
• Illuminated
Five Guideline for
Learning Conversation
•
•
•
•
•
Listening for understanding
Speak from the heart
Suspend judgment
Hold space for difference
Slow down the inquiry
การสร้างสภาวะไหลลืน
่ ในองค์กร
•
•
•
•
ั
การเข้าใจเป้าหมายองค์กรให้ชดเจน
เป้าหมายในการปฏิบ ัติงาน
การได้ร ับข้อมูลย้อนกล ับ
ความสอดคล้องก ันระหว่างความท้าทาย
และท ักษะ
Goodbye Control and Command
Relying on Human Goodness
Relying on Every
Creativity
Level of management
• Control , Command
• Participation
• Inspiration
“ โรงพยาบาลศูนย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ผูร้ ับบริการพึงพอใจ ”