origjinal prezantim - Albert

Download Report

Transcript origjinal prezantim - Albert

LENDA-MENAXHIMI I BIZNESIT TE VOGEL DHE TE MESUM
TEMA-LABERION
KANDIDET:
ALBERT MURTURI
Mentor :
Ecc. AVNI FETAHU
PERMBAJTJA:
HYRJE…………………………………………………………….……….3
PERSHKRIMI I KOMPANIS ………………………………….…………4
MISJONI I PARASHTRUER…………………………………….……….5
TEKNOLOGJIA,HULUMTIMI DHE ZHVILLIMI……………….…….…5
AMALIZA E TREGUT………………………………………….…………6
PLANI I MARKETINGUT ………………………………………….…….7
DEFINIMI I PRODUKTIT ………………………………………………...8
KUNKURRENCA …………………………………………………………8
PAKETIMI DHE FIMALIZIMI……………………………………..………9
REKLAMA…………………………………………………………………10
STRATEGJIA E KUMUNIKIMIT-INFORMATAT NGA AUDIENCA....10
SHPERNDARJA E PRODUKTIT…………………………………….….11
QMIMET……………………………………………………………………12
PLANI I VLLIMIT………………………………………………………….13
ADMINISTRIMI-ORGANIZATA PERSONALE…………………..……..15
ANALIZA SWOT…………………………………………………..……....16
QELLIMI DHE OBJEKTIVAT E NDERRMARRJES……………..…….17
TE DHENAT FINANCJARE………………………………………….…..18
KUNKLUZJONI……………………………………………………………19
Hyrje
Me ane te ketij plan biznes jame munduar qe te shof se si do te qendroj
nderrmarrja LABERION edhe ne 3 vitet e ardhshme .Ne baze te
njohurive nga shlolla e mesme si dhe nga praktika qe kame ber po ne kete
nderrmarrje kame pershkruar ne menyr teorike dhe praktike rreth
pikave te plant te biznesit te cilat I kame pershkruar si ne vijim.
Përshkrimi I Kompanis
Kompania “LABERION” - është themeluar në vitin 1996, gjendet në
Podujevë – Rr. “Llapi” 32 – Kosovë.
Fabrika për prodhimin e lëngjeve natyrale
DONA,EKS ,EKO,TOMI&BENXHI në kompleksin e vet ka të ndërtuara
objekte prodhuese dhe përcjellëse me infrastrukturë shumë funksionale në
sipërfaqe prej 7000 m2; e cila është në rritje të vazhdueshme – paralelisht
me shtimin e kapaciteteve prodhuese dhe zhvillimin e ndermarrjes
Fabrika jone gjithashtu eshte e pajisur me mjete transportuse per
transportimin e produkteve qe I prodhone kompania LABERION.
Qe prej themelimt te nderrmarrjes e deri me tani kemi arritur te
investojme 1.200.000€ perkunder kesaj shume ne nderrmarrje do te
investohen dhe me tutje ku investimet totale do ta kalojne shirfen prej
2.000.000€
Misjoni I parashtruar
Misjonii i kesaj ndërrmarrjes eshte që të ofroj produkte sa më
cilsore dhe klientet te jene te knaqur me prodhime ,tju ofrojm
inovacjone te reja ne menyr qe te mos krijohet nje monotoni me te
njejtat prodhime.Ky eshte nje qellimi I cili do te ralizohet dhe tju
ofrojm po ate qe deshirojne.ne baz ketij qellim edhe nderrmarrj do
te ralizoj te ardhurat perkatsisht fitimin.
Teknologjia , Hlumtimi dhe zhvillimi
Ne fabrikene LABERION tani për tani janë të
instaluara linjat automatike, prodhim i firmës me renome botërore
“Tetra Pak” e njohur për prodhimin e teknologjisë moderne të
kësaj lëmie,pra nderrmarrja eshte e paisur me fjalen e fundit te
teknlogjis e ne baz te kesaj behet prodhimi I produkteve cilsiore
dhe me nje sasi me te madhe
Kjo ndërrmarrje ështe e paisur edhe me kumpjuter,printer,
projektor gjnerator etj gjithashtu nderrmarrja eshte ne hulumtim
e siper per te paisur edhe me teknolgji me te re.
Analiza e tergut
Kompania “LABERION” – momentalisht rrjetin e distribuimit
të prodhimeve të veta e ka të shtrirë në tërë territorin e
Kosovës; në mbi 1000 pika të shitjes me shumicë.
Exporton në shtetet fqinje, sidomos në Maqedoni dhe Shqipëri,
me tendencë të depërtimit (plasmanit) të mëtutjeshëm në tregjet
e vendeve tjera.
Kualiteti i prodhimeve, pajisja automatike – bashkëkohore,
personeli i kualifikuar dhe me përvojë, përmbushja me kohë e
kërkesave, besimi i krijuar gjatë punës së deritashme me funitor
dhe blerës, si dhe afarizmi pozitiv (likuiditeti) i ndërmarrjes.
Rritja mesatare e prodhimeve gjatë këtyre viteve ka qenë rreth
20 % &për çdo vit. Me një angazhim të gjithëmbarshëm kjo do
të rritet edhe më tej.
Plani I marketingut
Nderrmarrja LABERION nuk eshte e detyruar te bej marketine ne
mase te madhe,por sipas nevoje.nje prej marktingut qe ka bere qe
nderrmarrja LABERION ka qene reklamimi neper televizjone me te
shikuare.por nje prej reklamimit qe ka pasur sukse dhe qe
nderrmarrja LABERION eshte dominante ne trege edhte
shperndarja e informatave neper mejet njerzeve ndermejt vete pra
siq e dime se jemi nje populle qe fjala e gojes perhapet shume
shpejt.Per 3 vitet e ardhshme mendoj te shfrytzojme kete shume
parash marketing.
TV
2013
2014
2015
TOTALI
21
5000
4000
2000
11.000
KTV
2000
1000
900
3900
ARTA
700
600€
500€
1800
TV KLAN KOSOVA
400€
300€
200€
900
TV MITOVICA
100€
100€
90€
2 90
17.809 €
Definimi I produktit
Sa I perket definimit te produkteve nderrmarrja posedon keto
lloje definimesh:
DONA
1l+0.250ml
EKS
1l+0.250ml
EKO
2l
TOMI&BENXHI 0.350ml
Ne 3 vitet e ardhshme do te te kete edhe definime te tjera te
produkteve
Kunkurrenca
Nderrmarrja LABERION eshte njerat nga nderrmarrjet
dominante ne treg,por ne anen tjetre ka edhe disa kunkurent te
cilet bejne prodhimein e produkteve te ngjajshme apo
alternative.Me qe eshte fjala te kunkurentet egzistojne kunkurent
te drejtperdrejt dhe jodrejteperdrejt .Kunkurentet e drejtperdrejt
jane ato nderrmarrjet te cilet e bejne prodhimin e ngjashume siq
jane :FRUTTI,TANGO,TOP JONI,NORA etj,si dhe kunkurentet
jo te drejtperdrejt siq jane:MAXI COLA,CRYSTAL COLA,RC
COLA,FANTA,COCA COLAetj.Ndermarrja LABERION synone
qe ne 3 vitet e ardhshme tu beje kunkrenc edhe nderrmarrjeve te
vendeve tjera
Paketimi dhe finalizimi
Siqe e permendume me larte se nderrmarrja LABERION ka nje
teknolgji te persosur pra paketimi dhe fianlizmi behet ne menyre
automatike dhe eshte faza perfundimtare.Nderrmarrja me qerast
posedon teknologjine e fjalse se fundit paketimi dhe finalizimi i
produkteve behet ne menyre mjaft prcize dhe te shpejt dhe keshtu
produktet do te plasohen ne treg kohe dhe gjithashtu te plotsohen
kerkesat aktuale te kunsumatorve.Ne 3 vitet e ardhshme
nderrmarrja do te jete e mese e perkushtuar per hulumtimi e
teknologjis ne menyr qe te paiset me teknologji dhe ne baze te saje te
behet paketimi dhe finalizimi dhe me i mire.
Reklamimi
Deri me tani nderrmarrja ka perdor menyra te ndryshme
te reklamimit te produkteve te saje ne menyr qe ti mbajn
informatat opinjoni rreth produkteve .
Ne kete ndermarrje reklamimi behet permes
televizjonve,pllakatave, radiove,gazetave etj.
Strategjia e kumunikimit-informatet nga audienca
Laberion ka menyra te mire te kumunikimit ti cilat do ti perdore
edhe ne te ardhmen.Nje prej funksjoneve qe bene te jete
nderrmaqrrja mire e informuar se qfar deshirojn kunsumatore
eshte mbledhja e informateve po nga ata.Mderrmarrja ka puntor te
atiil te cilet vazhdimisht bejn mbledhjen e informacjeneve nga
kunsumatorve rreth prferencave te tyre.Nderrmarrja edhe ne vitet
ne vijime do te perdor nje strategji te kumunikimit ne menyre qe te
plotesohen kerkesat aktuale te kunsumatorve.Pra ne baze te
informatave te mbledhura nga audienca nderrmarrja eshte mire e
informuar rretha saj se qfar prefernce kane kunsumatroe dhe ne
qoft se ka nje kerkes te behet ralizimi I saj mbase kunsumatroet
jane baza e biznesit.
Shperndarja e produkit
Ndermarja jone ka nje staf i cili perkujdeset per transportin e
produkteve ndermarja eshte e pajisur me mjete transportose si :
kamijona per transportimin ne vnde me te gjera automjete te vogla
per te transportuar produktet ne vendet e aferme etj
Distribuimin e lëngjeve DONA .EKS ,EKO ,TOMI&BENXH e bën
sektori i shitjes drejtpërdrejtë nga fabrika.
Ne kemi puntor adekuat per vozitjen e mjeteve transportose Ne
nderrmarrjen egzistojn afer 11 kamijon dhe 4 automjete te vogla
transportuse dhe 11 puntor per vozitje e tyre ne viter e ardhshme me
qellim te rritjes se ketij numri.Sherndarja e produkteve behet gratis
Çmimet
Nderrmarrja LABERION prodhon lengje me definime te
ndryshme si EKS.DONA.DONA
100%,EKO,TOMI&BEMXH.Keto definime normalisht qe edhe
çmimi i tyre ndryshone,por jane mjaft te arsyshme.Edhe ne vitet
ne vijime çmimet te jene po keshtu te njejt me te njejten cilsi,por
ne qoft se nuk ndryshune çmimi i lendes se pare ne permasa te
mdhaja.
Çmimi EKO:2l………….…………….…...1.00€
Çmimi EKS :1l ………….………..….…....0.50€
Çmimi Dona:1l ………...……………..…...0.50€
Çmimi Dona Eks :250ml.............................0.25€
Çmimi TOMI&BEMXHI:0.300ml……….0.30 €
Palni i vllimit
Plani vellimit apo sasis ne 3 vitet e ardhshme
Vendet
2013
2014
2015
KOSOVE
200.000 sasi
250.000 sasi
500.000sasi
BOSNJE.H
100.000 sasi
200.000 sasi
300.000 sasi
VENDET TJERA
200.000 sasi
300.000 sasi
400.000 sasi
Sasia e shitur
sipas viteve
GRAFIKU
VENDET
TJERA
37%
KOSOV
39%
BOSNJE.H
24%
Administrimi-organizata porsonale
Shifet tabela se si qendrone pasqyja e puntorve ne
nderrmarrje ,por edhe ne te ardhmen do te qendroj po
keshtu
Nr
Emri
Mbiemri
Funksjoni
1
Bashkim Osamani
Drejtor
2
agim
NAmani
Mnaxher
3
Naim
hoti
Kryepuntor
4
naser
fazliu
Puntor
Analiza swot
PËRPARSIT-e nderrmaejes LABERION eshte se ne kemi nje stafe te
kualifikuar dhe objekt shume te perdhtatshume per zhvillimin e
afarizmit.eshte paisur me fjalen e fundit te teknlogji TETRA PAK ku na
mundsone prodhimin produkteve ne menyr te shpejt dhe
kualitative,distrubucjoni apo shperndarjen e produkteve e mundesone
nderrmarrje ne te gjith KOSOVEN pra eshte falas dhe do te jeteedhe ne te
ardhmen
DOPSIT-e kesaj per momntin nuk ka te indetifikuar,pra nderrmarrja eshte e
pergatitur mire ne te gjitha formate e novojshme,por gjithashtu edhe ne te
ardhmen pra ne vitet ne vijime do te kemi perparsi shume te mdhaja sa qe per
dopsi nuk ja vlen te diskutohet
RREZIKU-ne ket nderrmarrje paraqitet rreziku gjat punimit ne nderrmarrje
ndalet energjia elektrike per nje kohe te pacaktuar pra automatikikisht
paraqe rrezik te madh per prishjen e makinave ndalohet procesi i prodhimit
dhe njevoitet qe te behet prap e njejt menyr per pergaditjen e lengut e cila
gjithashtu krijone shpenzime .Ne 3 vitet ne vijime ky rrezik do te eliminohe
duke per kyqjen ne perqus elektrik te cilet garntojne energji 24ore.
MUNDËSIT- jane te shumt si:gjetjen e tekniologjis me te persosur,rritja e
numrit te mjet transportus,zgjerimi i objektit prodhume,zgjerimi e depove
,deprotimi i plasmanit te produkteve edhe ne Europ e me teutje
Qellimet dhe objektivat e nderrmarrjes
Qellimi I nderrmarrjes LABERION eshte qe te prodhoje
produkte cilsore te kete raporte te mira me furnitoret ti ndjek
hapat e zhvillimit te teknologjis etj Pra keto qellime mundesojn qe
nderrmarrja ti ralizoj fitimn qe nga themelimi e me tutje pra me
nje kohe afategjate,kurse objektivat jane synime afate shkurte e
ciline e dizajnojme qe ti ndimojme bizneseve tjera qe te arrijne nje
qellime sikur se ne
Te dhenat financjare
Bruto bagat
Armotizimi
Bilanci i suksesit
Te cilat po i pershkruajme me poshte
Bruto bagat
Eshte tregur tabela ne forme te shkurter se si behet
pagesa e puntorve
Emri
Oret
Çmimi
Vlera
Muaji
Adnan imeri
8
4€
32€
832€
Ardian kaqiu 8
3€
24€
624€
Isak jashari
8
2€
16€
416€
Blerim
shefqeti
8
1€
8€
208€
Totali
2080€
Armotizimi
Armortizimi apo zhvlersimi i mjeteve eshte i pa ndalshuem
keshtu qe ato gjate procesit te prodhimit apo gjate shfrytzimit te
tyre i bile vlera per nje norem te caktuar.Per 3 vite me radhe do te
behet nje armortizime apo zhvlersim i mejetve dhe kryesisht
menyren te cilen do ti gjejme zhvlersimin eshte si me poshte
Nr
Emri
Vf
Norma Armotizimi Vr
1
Gjenrtaror
1000€ 5%
50€
950€
2
Kamijon
5000€ 10%
50€
4950€
Bilanci I suksesit
Nr
Emertimi
A
Investimet
B
Fitimi Bruto
C
Shpenzimet
(
€
)
D
Amortizimi
(
€
)
E
Tatimi 5 %
(
€
F
Taksat 10%
(
€
Fitimi Neto
Vlera
1.200.000€
90.000€
170.989€
)
)
Konkluzjoni
Sipas te dhenave financjare une mendoj se
nderrmarrja LABERION do te ket sukses dhe
me tutje me nje angazhim edhe me te madhe
dhe duke prodhuar edhe produkte me te reja
dhe me cilsore.