Blerja - Ekonomia e Ndermarrjes

Download Report

Transcript Blerja - Ekonomia e Ndermarrjes

Fakulteti i shkencave te aplikuara te biznesit-Peje
Drejtimi:kontabilitet dhe financa
TEMA :BLERJA,PRODHIMI DHE SHITJA SI FAZA THEMELORE TE VEPRIMTARISE
SE NDERRMARRJES
VLERESON :Ass.THELLEZA KADRIU


BLERJA :qe te arrihet rezultati perkates afarist
respektivisht leverdia si qellim kryesor i
afarizmit ,veprimtaria e nderrmarrjes si sistem
heterogjen zhvillohet neper tri faza themelore :
Te blerjes,shitjes,prodhimit prandaj mund te
themi se blerja e resurseve per nevojat e
veprimtarise se nderrmarrjes veshtrohet ashtu
qe te blehen resurset e nevojshme dhe
perkatese te procesit te prodhimit ose te
sherbimeve.

Kemi disa lloje te blerjes psh.blerja e mallit dhe e
sherbimeve,blerja e shpeshte dhe blerja e rralle.
Blerja e mallit mund te jete e drejteperdrejte e cila
do te shitet,pastaj malli si gjysemprodukt i cili do
te kyqet ne prodhimin e produkteve te gatshme te
nderrmarrjes ose malli i cili me tutje do te
hargjohet.
Shpenzimet totale të blerjes:
Nënkuptojnë jo vetëm çmimin e faturës nga
furnizuesi por gjithashtu edhe shpenzimet e sjelljes
(transporti, sigurimi i transportit, doganës,
taksave, etj) të cilat paraqiten me rastin e pranimit
të mallit në ndërmarrje.



Blerja e mallit:
Malli investiv - blihet rrallë (psh.kompjuter,
kamion)
Malli për magazinim - blihet më shpesh, psh.
materiali për harxhim (letra për printer, materiali
reprodukues-lënda e parë si qymyri, druri,etj.)
Blerja e shërbimeve, psh.





pastrimi i dritareve të ndërtesave,
shërbimet e transportit
servisimi
konsulenca
marketingu, etj.
Shpenzime të veçanta të blerjes janë
shpenzimet të cilat shkaktohen nga blerja dhe të
cilat janë të pavarura nga vëllimi i blerjes
 Shpenzimet e veçanta të mbajtjes së
magazinës janë shpenzime të cilat i shkakton
materiali/malli i blerë gjatë kohës së mbajtjes
në magazinë


Sasia optimale e blerjes - është ajo sasi e cila e
minimizon shumën e shpenzimeve të veçanta
të blerjes dhe të mbajtjes në magazinë.


INPUTET (lënda e parë, gjysmëproduktet,
personeli, resurset e angazhuara, kapitali,
makinat, paisjet, veglat, etj., transformohen
/ përpunohen në produkte ose shërbime që
quhen
OUTPUTE (rezultate).


Prodhim divergjent - është ai proces i
prodhimit i cili prodhon disa produkte nga
materiali pikënisës, psh.eksploatimi i xehes
si lëndë e punës prodhon disa lloje të
metaleve me ngjyrë (pluhur, zing, argjend,
bakër, ari, etj.)
Prodhim konvergjent - prodhon një
produkt nga disa komponente, psh.
automjeti Volvo
Zakonisht bëhet dallimi në mes:



Kapaciteti teorik -mundësia e prodhimit në
kushtet e paramenduara më të volitshme
Kapaciteti normal -mundësia e prodhimit në
kushte normale
Kapaciteti aktual - mundësia e tanishme e
prodhimit
Lloje të ndryshme të shitësve:



Shitësit e brendshëm, brenda ndërmarrjes
(përmes telefonit)
Shitësit në teren
Shitësit e shitoreve/dyqaneve
Qeverisja ekonomike e shitjes është pjesë e
planifikimit strategjik të ndërmarrjes që me
idetë e veta të depërtoj dhe të arrijë në treg
Shitja për konsumatorë = shitja e
drejtëpërdrejtë, zhvillohet përmes:
 Shitjes në shitore
 Shitja në shtëpi
 Shitja përmes telefonit
 Shitja përmes internetit,etj.
Si rast studimi kemi marre nderrmarrjen
“SEDEFI” ne Peje.Gjate vizites atje ne kemi
mesuar shume sa i perket aktiviteti te tyre
prodhues,si dhe jemi njohur me metodologjine
e tyre te punes.
Sa kushton blerja
e gjerave te
nevojshme per
mbulim te nje
muaji?
Kush merret me
punen e blerjes
,dhe sa punetore
merren me kete?
12500
Menaxheri i
veqante
40 punetore
Sa eshte
mesatarja e
profitit te
mbledhur gjate
dites?
4000
Puna e blerjes te
ju a kerkon
promocion per
bleresit si tek
nderrmarrjet e
tjera?
Ne markete
zakonishte behen
Sa eshte numri i
produkteve te
prodhuara ne
dite?
A merreni me
prodhimtari
divergjente apo
konvergjente?
Qfare nevojitet
tjeter per
prodhim te
ketij produkti?
Sa eshte numri i
te punesuareve
ne sektorin e
prodhimit?
360 kg keks
Divergjente
Mielli,sheqeri,
aroma,licetini
etj.
26 punetore
2400 kg sheqer
Sa punetore
merren ne
sektorin e
shitjes?
Sa eshte qmimi
per njesi te ketij
produkti?
Sa jane
shpenzimet
brenda muajit?
Sa eshte paga e
punetoreve ne
sektorin e
shitjes,dhe a
dallon prej atij te
prodhimit?
Gjithsej 5
1.20 per kg
Kemi shpenzime
te shumellojshme
Varet prej pozites
qafre punon


1Si lindi ideja per themelimin e nderrmarrjes suaj ?

2.Me cfare prodhimtarie merreni?

3.Nderrmarrja juaj sa punetore posedon,a eshte rritur kapaciteti i tyre prej fillimit e deri me tani ?

4.Perpos ketij/ketyre produktit/ve a mendoni ne te ardhmen ta shtoni numrine e tyre ?

5.Si eshte marrdhenia ndermjete juve si drejtore dhe stafit tuaj profesional ?

6.Cili eshte kriteri juaj themelore per pranimin e te interesuareve per punsim ne nderrmarrjes tuaj ?

7.Ju si nderrmarrje e suksesshme a mund te na tregoni rendesine e planifikimit dhe analizes ekonomike
te tregut ?

8.Cilet jane konkurrentet tuaj,ne qofte se keni konkurrence cilat jana ata qe ushtrojne te njejten
veprimtari si te tuajen ?

9.A mendoni se prodhimtaria vendore po rritet ,dhe sa jane mundesite per prodhim ne vendin tone ?

10.Ne fund deshiroj qe tu shtroj nje pyetje,ne qofte se ju kishte ardhur mundesia qe te bashkuponi me nje
nderrmarrje te huaj me po kete lloj te prodhimtarise,si do te ishte reagimi juaj per kete mundesi ?










.Ideja per themelimimin e kesaj nderrmarrjeje lindi pas suksesit qe kemi pasur ne vitin
1992 me market.Ne vitin 1994 eshte hapur linja e prodhimit te sheqerit kokerr,pastaj ne
vitin 2000 prodhimi i llokumit dhe ne vitin 2004 linja e prodhimit te keksit.
2.Ne merremi me prodhimtari divergjente.
3.Nderrmarrja jone e ne fillim ka startuar me 2 punetore,ndersa tani jemi rreth 40 punetore.
4.Po natyrisht mendojme qe ta rrisim numrin e produkteve ,dhe po planifikojme qe te
marrim nje produkt qofte eurocream apo shtapiqa,varet nga hulumtimi i tregut.
5.Kemi komunikim shume te afert me menaxhmentin,si dhe punetoret gje qe siguron
marrdhenie te mire si dhe sukses ne pune.
6.Varete prej pozites qe lypset.Nese kerkohet per pozita te larta ne menaxhment eshte e
domosdoshme qe te kete se paku fakultetin dhe aftesi komunikuese.
7.Synim primar i nderrmarrjes sone eshte hulumtimi i tregut,ne i kemi agjentet special per
hulumtim te tregut te cilet qdo dite jane ne terren edhe afer konsumatoreve.
8.Per sheqer kokerr jemi gjithesejte 2 prodhues te shqerit kokerr intercopgroup dhe si
perparesi e jona eshte se kapaciteti i prodhimit eshte me i madh se ai i konkurrentit. Per
keksa konkurrent kemi shume konkurrent prej Turqis,Serbise,Maqedonis etje.Prodhues ne
Kosove jane Liri ne Prizren,Camel ne Mitrovic,etj.Perparesi tek ne eshte se kualitetin e
kemi te njejt mirepo qmimin e kemi pak me te ulet.
9.Prodhimtaria ne vendin tone po rritet,edhekjo eshte nje e mire se me kete po rritet
ekonomia ne vend,mirepo per prodhim eshte pak e veshtire sidomos ne sigurimin e lendes
se pare e cila zakonisht duhet me u siguru prej vendeve tjera dhe me kete ne duhet me pagu
tvsh,akciz varet prej lendes qe ne e importojme.
10.Nese ofrohet mundesia per te bashkupunur me nje shtet tjeter,natyrisht se kjo do te ishte
e mirepritur.
Ne kete punim seminarik si literatur kemi
perdorur keta autor:


Isa myftari:ekonomia e nderrmarrjes
Driton sylqa:ekonomia e nderrmarrjes
Adelina Prekaj
Besart Kuqi
Ylberina Loshaj