Vazhdon - Bosmip

download report

Transcript Vazhdon - Bosmip

“BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME NË INDUSTRINË AGROPËRPUNUESE DHE PERSPEKTIVA E TYRE ” Shkurt, 2012 ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

PROBLEMATIKA

Biznesiet e Vogla & te Mesme ne Filierat Agroushqimore & Sistemi i Agrobiznesit

Ku jemi?

Çfar dukurish karakterizojne maredheniet mes hallkave ne sistem?

Ku duhet te shkojme?

Vleresim i lidhjeve, ndervartesive & efekteve mes hallkave

Çfar duhet te bejme?

Kooperimi horizontalIntegrimi vertikal

_si alternative e jetesimit te ndervartesive & efekteve mes hallkave _si alternative e jetesimit te ndervartesive & efekteve mes hallkave

Pozita e prodhueseve ne zinxhirin e vleres

Çfar rekomandojme?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Fokusi i Prezantimit

Ne fokus te ketij prezantimi do te jene problematikat me te cilat perballen:

Filera e Mishit

Filiera e Qumeshtit

Filiera e Rrushit.

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Ku jemi?

Duke ju referuar filiereve agroushqimore si me siper, ne rastin me te pergjithshem, mund te konkludohet ne karakterizimin e meposhtem te Sistemit te Agrobinesit.

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Çfar dukurish karakterizojne kete situate?

Duke pranuar dhe vleresuar realitetin e mesiperm, cilat jane sfidat qe duhen perballuar:

Venia ne funksionim i sistemit te agrobiznesit , gje qe do te mundesonte:

Lidhjen mes hallkave te sistemit te agrobiznesit

Rritjen e ndikimeve reciproke mes hallkave ne sistem

Lehtesia e adaptimit te politikave mbeshtetese

Rritja e perfitimeve te ndersjellta mes hallkave ne sistem.

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Perballe politikave te mesiperme… Cili do te ishte rezultati?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Referuar lidhjeve te mesiperme mes Hallkave, çfar duhet konsideruar?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Vazhdon

Si vleresohen keto lidhje &efektet e tyre ne Filerën e Mishit?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Vazhdon

Si vleresohen keto lidhje & efektet e tyre ne Filierën e Qumeshtit?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Vazhdon

Si vleresohen keto lidhje & efektet e tyre ne Filierën e Rrushit?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Çfar duhet te bejme?

Strategji veprimi:

Te percaktohen prioritetet per mbeshtetjen finaciare prioritet ne mbeshtetje duhet te jete industria agroperpunuese.

. Per mendimin tone, ne kushtet kur burimet jane te kufizuara,

Nxitja e specializimi duhet te jete nje politike, por, aktualisht paresore eshte nxitja e rajonizimit te prodhimit.

Ritjen e pjesmarrjes dhe kontrollit nga ana e prodhueseve e te gjitha hallkave te zinxhirit te vleres permes:

nxitjen e strategjise se integrimit vertikal

nxitjes se organizimit dhe funksionit te kooperativave (SHBR-ve).

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Si duhet konceptuar kooperativa (SHBR)?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Si dhe pse_Integrim Vertikal?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Pozita e Prodhueseve ne Zinxhirin e Vleres ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Pse kooperim horizontal?

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Çfar Rekomandojme?

M beshtetjen me perparesi te grupeve te prodhueseve .

o Kemi te gjitha argumentat te konkludojme se politika e

mbeshtetjes se grupeve te prodhueseve, i kontribuon drejte persedrejti:

o Rritjes se madhesise se sipermarrjeve bujqesore. o Konsolidimit te fermave. o Rajonizmit te prodhimit dhe futjen e veprimtarise se fermave ne rrugen e

specializimit.

o Nxjitjes dhe zhvillimit te alternatives kooperuese. o Rritjes se ofertes dhe te partneritetit te prodhueseve ne tergje. o Integrimit me te mire mes prodhuesve dhe perpunuesve, strategji e cila

mundeson faktin qe ferma ta ndieje vehten e saj si pjese te ndermarrjes agroindustriale, dhe fermeri, si punetor te pjesshem te saj.

o Rritjes se efiçiences se sistemit te agrobiznesit. o Rritjes se nivelit te perfitueshmerise te te gjithe aktoreve qe marrin pjese ne

sistem.

o Punesimit ne zonat rurale.

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Vazhdon

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Vazhdon

Mbeshtetjen me perparesi te bizneseve qe gjenerojne biznese, te tilla si:

o Mbareshtrimin e dosave o Inkubacionin e zogjeve etj, o ………

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111

Vazhdon

Mbeshtetjen e fermave nepermjet mbeshtetjes se agroindustrise:

faleminderit

ubt.edu.al

[email protected]

068 60 26 111