Kerkesa agregate, oferta agregate dhe ekulibri makroekonomik

Download Report

Transcript Kerkesa agregate, oferta agregate dhe ekulibri makroekonomik

Kerkesa agregate, oferta agregate
dhe ekulibri makroekonomik
Oferta dhe Kerkesa agregate dhe ekulibri
makroekonomik
• Kerkesa agregate AD
• Oferta agregate AS
Kerkesa agregate dhe faktorete percaktues te saj
Cmimi
P*
C
I
G NX
AD
Q*
sasia
Korrelacioni: niveli agregat i cmimeve GDP real eshte negativ
• Njerezit mund te zevendesojne nje sasi mallrash
dhe sherbimesh qe perbejne GDP real
• Me nje sasi parash apo aktivesh finaciare, ose
• me nje sasi mallrash apo sherbimesh ne te ardhmen, ose
• Nje sasi mallrash dhe sherbimesh te prodhuara ne vendet
tjera
1. Efekti I bilanceve reale
2. Efekti I normave te interesit
3. Efekti i tregtise se jashtme
Zhvendosja e kurbes AD
P
A
B
P1
AD2 ( C2 + I + G + Nx)
AD1 ( C1 + I + G + Nx)
O
Q1
Q2
GDP real
Oferta agregate dhe faktoret
percaktues te saj
• Periudha afatshkurter, ndryshojne cmimet e
mallrave dhe sherbimeve por jo pagat
• Periudha afategjate, pershtaten pagat
Oferta agregate ne periudha afateshkurtera
P
AS
GDP real
Sjellja e kurbes AS ne periudha afateshkurtera
P
AS
pjesa
klasike
Pjesa kejnsiane
pjesa e ndermjetme
GDP real
Sjellja e kurbes AS ne periudha afategjata
P
AS
0
QP
Produkti aktual-produkti potencial
Cmimet dhe kostot=fleksibile
GDP reale
Zhvendosja e kurbes AS
P
AS’
AS
AS”
O
Q’
Q*
Q”
GDP Real
Niveli I pagave
Cmimet e inputeve matrial
Produktiviteti
Goditjes e ofertes
Pritjet ne lidhje me inflacionin
Ekuilibri makroekonomik
P
AS
P1
E
P*
AD
D1
Q*
S1
GDP real
Modeli makroekonomik klasik
P
AS
P*
P’
B
A
C
AD
AD’
O
Q=Q’=Q*
GDP real
Modeli kejnsian
P
AS
B
A
AD’
AD
O
Q
Q*
Qp
GDP real