shkarko informacion te pergjithshem mbi regjistrimin e

download report

Transcript shkarko informacion te pergjithshem mbi regjistrimin e

LEGJISLACIONI I REGJISTRIMIT
 Ligji nr. 10201, date 17.12.2009 per “Regjistrimin e
pergjithshem te njesive ekonomike bujqesore”
V.K.M nr.305, date 09.05.2012 mbi “Perberjen e
Komisioneve ne Qarqe, si komisione te Regjistrimit te
Pergjithshem te Njesive Ekonomike Bujqesore”
V.K.M nr.304, date 09.05.2012 mbi “Perberjen dhe
detyrat e Komisioneve ne Bashki dhe Komuna”
QELLIMI I REGJISTRIMIT:
a) Te siguroje informacion te pergjithshem dhe te
hollesishem per te gjitha njesite ekonomike bujqesore
b) Te ofroje te dhena te besueshme statistikore per
planifikimin dhe venien ne zbatim te politikave te zhvillimit
bujqesor
c) Te krijoje regjistrin e fermave bujqesore
INSTITUCIONET PERGJEGJESE DHE
ZBATUESE TE CENSUSIT
Komisioni Qendror i Regjistrimit
INSTAT
Komisionet ne qarqe
Komisionet ne bashki e komuna
Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
Ministria e Bujqesise,Ushqimit dhe Mbrojtjes se
Konsumatorit
Ministria e Mjedisit ,Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
Ministria e Brendshme.
PERBERJA E KOMISIONIT TE
QARKUT BERAT
 Kryetari i Keshillit te Qarkut.
 Prefekti i Qarkut
Pergjegjesi i Zyres INSTAT Berat
Drejtori i Dejtorise Rajonale te Bujqesise
Drejtori i Drejtorise se Policise se Qarkut
KOMISIONET E REGJISTRIMIT NE
KOMUNA DHE BASHKI
Kryetari i bashkise/ komunes
Pergjegjesi i zyres se gjendjes civile ne bashki/ komune
Drejtori (pergjegjesi) i zyres se sherbimeve sociale
Pergjegjesi i zyres se urbanistikes
Nje perfaqesues i INSTAT-it
ETAPAT E REALIZIMIT TE
REGJISTRIMIT TE NJESIVE TE
EKONOMIVE BUJQESORE
Ngritja e komisioneve ne qark, komuna e bashki
Organizimi i takimeve me strukturat pergjegjese
Realizimi i rekrutimit te kontrolloreve dhe anketuesve
Trajnimi i mbikqyresve dhe anketuesve
Realizimi i intervistave ne terren
Etapa pas censusi.
AKTIVITETI I KOMISIONIT TE
REGJISTRIMIT TE QARKUT
14.08.2012 ~ Mbledhja e pare
20.08.2012 ~ Takim me perfaqesues te komunave dhe
bashkive
03.09.2012 ~ Mbledhja e dyte (perzgjedhja e kontrolloreve)
Miratimi i listes se anketuesve, me propozim te komisioneve
ne bashki e komuna
Dergim informacioni ne INSTAT dhe Ministrine e
Brendshme.
TRAJNIMMI I KONTROLLOREVE
DHE ANKETUESVE
Per realizimin e regjistrimit te njesive te ekonomive
bujqesore moren pjese:
222 anketues
43 kontrollore


 5 supervizore
 Trajnimi i kontrolloreve nga data 10.09.2012 deri 14.09.2012
 Trajnimi i anketuesve nga data 24.09.2012 deri 28.09.2012
BASHKEPUNIMI ME NJESITE E QEVERISJES
VENDORE DHE INSTITUCIONET
Venia ne dispozicion e sallave per realizimin e trajnimeve te
kontrolloreve dhe anketuesve
Infrastruktura e domosdoshme per ruajtjen e materialeve
per regjistrimin
Ambjente te pershtatshme per akomodime dhe krijimin e
kushteve per bashkepunim midis kontrolloreve dhe
anketuesve
Bashkepunim me kryetaret e fshatrave
Bashkepunimi me Drejtorine Rajonale te Tatimeve dhe QKL
ECURIA E REGJISTRIMIT TE
NJESIVE TE EKONOMIVE NE
QARKUN E BERATIT
Procesi i regjistrimit ne Qarkun e Beratit u realizua korrekt
dhe brenda afateve te percaktuara. Nga fermeret regjistrimi
eshte pritur mire dhe kane qene bashkepunues
Te gjitha strukturat e ngarkuara per mbikqyrjen dhe
realizimin e te gjitha fazave te ketij procesi si INSTAT,
Komisioni i Qarkut, Komisioni i Bashkive/ Komunave kane
zbatuar me perpikmeri dhe perkushtim detyrat dhe
pergjegjesite e percaktuara nga legjislacioni
REZULTATET E PRITSHME TE
REGJISTRIMIT
 INSTAT ka te drejte te publikoje rezultatet paraprake dhe perfundimtare te regjistrimit
Disa nga te dhenat qe perfihen ne regjistrim jane:
 Vendndodhja e njesive ekonomike bujqesore.
 Forma ligjore e pronesise
 Vellimi i punes se kryer , mosha , gjinia e anetareve te familjes ose jo.
 Te dhena te hollesishme per siperfaqet bujqesore , pyjet, kullotat ne pronesi private , numrin
e rrenjeve te pemeve dhe numrin e bagetive.
 Makinerite dhe pajisjet e fermave.
 Karakteristika te ndertesave qe perdoren per qellime bujqesore.
 Te dhena per ujitjen.Etj.
Te dhena paraprake
 Njesi Ekonomike te intervistuara 22 188 nga te cilat 21 204 rezultojne NJEB ose
95.5 %
 Ferma te medha bujqesore e blegtorale 215.
PERDORIMI I REZULTATEVE
Te hartoje politika te mireorinetuara rajonale dhe vnedore
ne fushen e bujqesise, blegtorise , infrastrukture ,
subvencione etj.
FALEMINDERIT