PrezantimCAP

download report

Transcript PrezantimCAP

Halit Hoxhaj
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Prishtinë, 04.05.2011


Konteksti i zhvillimit rural në Kosovë
Plani strategjik i MBPZHR-së për bujqësinë
dhe zhvillimin rural
- Vizioni dhe Misioni
- Objektivat
- Masat



Programi për bujqësi dhe zhvillim rural 2011
Propozimi për KASH 2012-14
Të dhëna krahasuese – investimet e shteteve
fqinje dhe të BE-së në bujqësi dhe zhvillim
rural
KONTEKSTI I ZHVILLIMIT RURAL NË
KOSOVË
Te tjera61,700
Toke Pyjore464,800



Toke e
punueshme 328,000
kullosat/
livadhet 224,000
Kontribuon me rreth 13% në BPV
Përbën rreth 15% të vlerës së eksportit total
Punëson rreth 25% të punësimit të
përgjithshëm, kryesisht në sektorin joformal

Plani për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
2007-13, i rishikuar në vitin 2009 dhe në
vitin 2010

Në linjë të plotë me PPB (CAP)

Autoriteti Menaxhues, Agjencia
Pagesave dhe Komiteti Monitorues
e

Bujqësi e strukturuar dhe konkurruese me
rajonin, e orientuar nga kërkesat e tregut

Të kontribuohet në zhvillimin e ekuilibruar
të ekonomisë, ambientit, shoqërisë,
mirëqenies kulturore dhe të përmirësohet
standardi i jetesës në zonat rurale






Përmirësimi i aftësisë konkurruese dhe efikasitetit të
prodhimeve primare bujqësore, me qëllim që të
arrihet zëvendësimi i importit dhe të shfrytëzohen
tregjet e eksportit
Përpunimi dhe tregtimi i përmirësuar i prodhimeve
bujqësore
Përmirësimi i cilësisë dhe standardeve higjienike në
fermë/fabrikë
Zhvillimi i qëndrueshëm rural dhe cilësia e
përmirësuar e jetës (përfshirë infrastrukturën) përmes
promovimit të bujqësisë dhe aktiviteteve të tjera
ekonomike që janë në harmoni me ambientin
Krijimi i mundësive të punësimit në zonat rurale,
veçanërisht nëpërmes diversifikimit rural
Rreshtimi i bujqësisë së Kosovës me atë të BE-së








Zhvillimi i trajnimeve profesionale për të
përmbushur nevojat rurale
Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agrorural
Menaxhimi i burimeve ujore për bujqësinë
Përmirësimi i përpunimit dhe tregtimit të
produkteve bujqësore
Përkrahja agro-mjedisore për menaxhimin e
burimeve natyrore
Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet alternative
në zonat rurale
Përmirësimi i strukturës rurale dhe ruajtja e
trashëgimisë rurale
Përkrahja për strategjitë e zhvillimit të komunitetit
lokal
Implementimi i PBZHR bazohet në dy shtylla kryesore që
korrespondojnë me dy shtyllat e PBB të KE:
Shtylla e parë - Bujqësia (pagesa direkte)
Shtylla e dytë - Zhvillimi Rural (grante investive)
Buxheti total i MBPZHR për vitin 2011 13,72 M€
Buxheti për implementimin e PBZHR 10,95 M€
Pagesa direkte/
subvencione
Përshkrimi
Buxheti
Kafshë të imta (dele dhe
dhi)
Të gjitha delet dhe dhitë, të
matrikuluara dhe të regjistruara
në sistemin I&R min. 30 dele
dhe/ose 20 dhi për fermë
120,000 krerë =
1,200,000
Lopë qumështore
Të gjitha lopët qumështore, të
matrikuluara dhe të regjistruara
në sistemin I&R, min. 5 lopë për
fermë
20,000 krerë
= 1,000,000
Gruri
Pagesat për sipërfaqe të
mbjellura të grurit, sipërfaqja
minimale e pranueshme është 2
ha/fermer
2,500,000
= për ha
TOTALI
= 4.7 M€
SHTYLLA E DYTË – ZHVILLIMI RURAL
(GRANTE INVESTIVE)
Masa 1
Zhvillimi i trajnimeve profesionale për të
përmbushur nevojat rurale
0.2 M€
Masa 2
Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agrorural
nën-masa prodhimi i qumështit = 0.6 M€,
nën-masa vezë (në fermë) = 0.2 M€,
nën-masa pemë = 0.45 M€,
nën-masa perime = 0.45 M€,
nën-masa rrush tryeze = 0.2 M€
Konsolidimi i Tokës = 0.65 M€
2.55 M€
Masa 3
Menaxhimi i burimeve ujore për bujqësinë;
Investimet e përgjithshme në sistemet e ujitjes
2.2 M€
Masa 5
Përkrahja agro-mjedisore në menaxhimin e
burimeve natyrore
ripyllëzimi
0.7 M€
Masa 8
Përkrahja për strategjitë e zhvillimit të komunitetit
lokal
nën-masa LEADER, mbështetje grupeve lokale të
veprimit
0.1 M€
TOTALI
5.75 M€
Emri i masës së pagesës direkte
2012
2013
2014
5,000,000
6,000,000
7,200,000
80,000
96,000
115,200
200.000
240.000
288.000
Pagesat direkte për misër
2,000,000
2,400,000
2,880,000
Pagesat direkte për perime në fushë të hapur
3,000,000
3,600,000
4,320,000
500,000
600,000
720,000
Pagesat direkte për dele dhe dhi
1,300,000
1,560,000
1,872,000
Pagesat direkte për lopë qumështore
3,000,000
3,600,000
4,320,000
Pagesat direkte për pula vojse
400,000
480,000
576,000
Pagesat direkte për viça në majmëri
475,000
570,000
684,000
Pagesat direkte për grurë
Pagesat direkte për prodhimin e materialit
fidanor pemëtar
Pagesat direkte për prodhimin e farës së
grurit
Pagesat direkte për prodhimtarinë organike
. . .
Masat
2012
2013
2014
Grante për pemëtari
(masa 2)
2,000,000
2,400,000
2,880,000
Grante për perimtari
/serra (masa 2)
1,500,000
1,800,000
2,160,000
Grante për
vreshta/rrush tryeze
(masa 2)
250,000
300,000
360,000
Grante për mekanizim
(masa 2)
1,100,000
1,320,000
1,584,000
Grante për ristrukturim
të fermave bleg. lopë
qumështore (masa 2)
1,200,000
1,440,000
1,780,000
Grante për ristrukturim
të fermave bleg. të
imëta (masa 2)
800.000
960,000
1,152,000
Grante për Agro
përpunim (masa 4)
4,000,000
4,800,000
5,760,000
Grante për ripyllëzim të
sip. të zhveshura (masa
5)
2,000,000
2,400,000
2,880,000
500,000
600,000
720,000
Grante për GLV (masa
7&8)
SHTETI
Buxheti
(mil. €)
Pag.
Direkte
(mil. €)
Buxheti /
b (€)
Pag.
Direkte /
b (€)
SER
350
140
44
18
MCD
115
102
57
51
MNG
19,8
5,4
33
9
KOSOVA
11,1
3,8
5
1,7
FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!