8_Raiffeisen – Prezantimi Mars%2713

download report

Transcript 8_Raiffeisen – Prezantimi Mars%2713

Raiffeisen Bank
Fitoni çdo sfidë www.raiffeisen.al
Mars 2013
Misioni
Ne rrisim standartet bankare dhe bëjmë ndryshimin në jetën e konsumatorit duke
ofruar produkte konkuruese dhe shërbime me cilësinë më të mirë.
Ne kërkojmë marrëdhënie afatgjata me klientët.
Si anëtare e Raiffeisen Bank International, ne bashkëpunojmë ngushtë me
RBI-në dhe me antarët e tjerë të grupit.
Ne arrijmë një kthim mbi kapitalin të qendrueshëm dhe mbi mesataren.
Ne i japim mundësi punonjësve tanë të jenë sipërmarrës, të tregojnë iniciativë
dhe nxisim zhvillimin e tyre
2
Profili i Klienteve -Statusi Ligjor
Persona Fizik
Shoqeri me Pergjegjesi
te Kufizuar
Biznese
Shoqeri Anonime
Prezenca e Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank synon të jetë partneri kryesor i biznesit të vogël në Shqipëri duke
ofruar produkte dhe shërbime bankare nga më cilësoret në ndihmë të zhvillimit të
biznesit.
Raiffeisen Bank në Shqipëri Banka më e madhe dhe më e sigurt:
 më shumë se 100 degë ne te gjithe vendin
 rreth 197 bankomate (ATM) dhe 1400 njësi shitjeje (POS)
Raiffeisen Bank është banka numër 1 në Shqipëri për:







Depozita
Sherbime bankare
Kredidhënie
Asete
Degë
Bankomate
Procesim pagash
4
Shërbimet e Raiffeisen Bank
Paketat e krijuara per klientet
• Duke zgjedhur një nga tre paketat që ofrohen për Bizneset e Vogla, automatikisht
hapet një llogari rrjedhëse pa komision e cila ofron mundësinë e përdorimit të
të gjitha shërbimeve bankare si:
• Depozitim dhe tërheqje të parave në çdo moment në më shumë se 100 degë të
shpërndara në të gjithë Shqipërinë,
• Kartë Debiti VISA ELECTRON - (FALAS),
• Pagesa të detyrimeve ndaj palëve të treta si: Dogana, Taksa, Albtelekom, OSSH,
ose furnitorë,
• Pagesa fikse periodike,
•
Transferta brenda rrjetit të Raiffeisen Bank në Shqipëri,
•
Transferta kombëtare dhe ndërkombëtare në nisje dhe në mbërritje,
•
SMS lajmëruese (per cdo transferte mbritese ne llogarite tuaja nga Raiffeisen
apo banka te tjera).
5
Paketat per klientet – Biznes i vogël
Paketa Baze!
Pa komision
 Llogari rrjedhese
 Karte debiti
 1 Gjendje llogarie
mujore
 Call center
299 LEK
Paketa Argjend!
Pa komision
 Llogari rrjedhese
 Karte debiti
 2 Gjendje llogarie mujore
 Call center
 50% ulje per Pagesat brenda
RBAL
 50% ulje per Pagesat ndaj Tatim
Taksave
 20% ulje per Pagesat automatike
te faturave per sherbimet utilitare
 10% ulje te komisionit
administrativ te kredise
 0% komision per regjistrimin e
Internet banking
 0% komision per regjistrimin e
Mobile banking (full)
 0% komision per regjistrimin dhe
mirmbajtjen e Mobile banking
(light)
499 LEK
Paketa Arte!
Pa komision
 Llogari rrjedhese
 Karte debiti
 Gjendje llogarie mujore pa limit
 Call center
 Depozite Ekstra
 0% komision per Pagesat brenda RBAL
 0% komision per Pagesat ndaj Tatim Taksave
 20% ulje per Pagesat automatike te faturave per
sherbimet utilitare
 20% ulje per Pagesat ne nisje kombetare ne ALL
 20% ulje te komisionit administrativ te kredise
 Asistence nga Micro Account Manager
 0% komision per regjistrimin e Internet banking
 0% komision per regjistrimin e Mobile banking
(full)
 0% komision per regjistrimin dhe mirmbajtjen e
Mobile banking (light)
 0% komision per terheqjet deri ne 10.000 Eur pa
njoftim
 Nje seance te dedikuar me Premium
Relationship Manager
1199 LEK
6
E – Banking
M-PAY
Internet
Banking
E – Banking
Është shërbimi elektronik bankar, ku
Banka u mundëson klientëve kryerjen e
veprimeve të ndryshme bankare duke
përdorur internetin, kompjuterin dhe
telefonin celular.
www.raiffeisen.al
https://mbanking.raiffeisen.al
SMS
Banking
Mobile
Banking
ebanking.raiffeisen.al/shqip
Pema e Kredive – Biznes i vogel
PRODUKTET
E KREDISE
Pa-Kolateral
Overdraft
(Kredi Kufi)
Kredi per
Shume qellime
Me Kolateral
Overdraft
(Kredi Kufi)
Kredi per
Shume qellime
Kredi per
Investim
Kredi Hipotekore
Produktet e Kredisë
- Micro, biznese me turnover deri 1,000,000 EURO
- Kredidhenie ne kete Segment deri ne 100,000 EUR
 Paradhenie Bankare (OVD)
Qellimi i OVD: Kjo kredi me kufi siguron financimin e klienteve per te perballuar
nevojat afatshkurtra per kapital qarkullues si inventar, pagesa te ndryshme etj.

Afati: 12 muaj

Monedha: ALL/EUR

Shuma:
 300,000 – 1,000,000 ALL pa kolateral (Pengje te pavleresuara)
 1,000,001 – 14,000,000 ALL me kolateral (Pasuri te Patundeshme)
Produktet e Kredisë
Kredi per Investim
Qellimi i Kredise: Siguron mbeshtjetjen financiare per rinovimin e
teknologjise se biznesit duke mundesuar blerjet e pajisjeve /
makinerive linjave te prodhimit te reja ose te perdorura.
Afati Min. & Max: deri ne 48 muaj pajisje/makineri te perdorura
- 72 muaj pajisje/makineri te reja
Monedha: ALL (EUR vetem nese te ardhurat jane ne monedhe te huaj)
Shuma e Kredise: 2,00,001 – 14,000,000 ALL (ekuiv. ne EUR)
2,00,001 – 5,000,000 ALL me kolateral (Peng mbi makinerine ose
pajisjen qe do blihet)
5,000,001 – 14,000,000 ALL me kolateral (Pasuri te Patundeshme)
Produktet e Kredisë
Kredi per Shume qellime
Qellimi i Kredise: Perdoret per zhvillimin e metejshem te biznesit. Klientit
i kerkohet informacion per destinacionin e kredise por jo plan i detajuar per
investimin.
Afati Min. & Max: 12 muaj - 60 muaj
Monedha: ALL (EUR vetem nese te ardhurat jane ne monedhe te huaj)
Shuma e Kredise: 300,000 – 7,000,000 ALL (ekuiv. ne EUR)
300,000 – 1,000,000 ALL pa kolateral (Pengje te pavleresuara ose
garantor)
1,000,001 – 7,000,000 ALL me kolateral (Pasuri te Patundeshme)
Produktet e Kredisë
 Kredi Hipotekore
Kredia per Blerjen e ambienteve te biznesit
Kredia per ndertimin e ambienteve te reja te biznesit/zgjerimin e
ambienteve ekzistuese te biznesit
Kredia per rikonstruksionin e ambienteve te biznesit
Afati : deri ne - 10 vjet
Monedha: ALL (EUR vetem nese te ardhurat jane ne monedhe te huaj)
Shuma e Kredise: 2,000,000 – 14,000,000 ALL (ekuiv. ne EUR)
Parapagim: 30%
Perqindja e Financimit: 70%
Kredi per Agro - Biznesin
Kredi per Fermere
Tirana, Durrësi
Fieri Region
Korça Region
Kredi per Agro-perpunimin
Specialiste ne te gjithe
Shqiperine
Produktet e Kredisë
 Kredi per Agro-Biznesin
 Bujqesi/Sherbime
Aktivitet kryesor eshte prodhimi i kulturave bujqesore (perime, drithera, peme frutore,
vreshtari, bime mjekesore dhe dekorative) si edhe ata qe ofrojne sherbime ne kete
fushe.
 Blegtori/Peshkim
Ne kete kategori perfshihen te gjitha fermat blegtorale dhe ata qe merren me
peshkimin.
 Agro–Industri;
Kjo kategori perfshin:
a) Perpunimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale
b) Tregetimi i makinerive bujqesore, farmacite veterinare dhe bujqesore sistemeve te
ujitjes etj
c) Bizneset qe operojne ne ndertimin e serave, stallave, sistemeve ujitese etj
Produktet e Kredisë
 Kredi per Agro-Biznesin
Kredia mund te perdoret per:
1. Rikonstruksion stallash
2. Ndertim serash, Blerje fara dhe plehra kimike
3. Blerje/rikonstruksion i linjave te prodhimit
4. Shpenzime sezonale (mekanike, ujitje etj)
5. Permiresim i kushteve te fermes
6. Rritjen e numrit te blegtorise
7. Mbjellje pemtore, vreshta
Për më shumë informacione ju lutem vizitoni një
nga degët tona në të gjithë Shqipërinë.
www.raiffeisen.al