Kontrata Komisionare dhe Kontrata per Shpedicion, Elma EJUPI

Download Report

Transcript Kontrata Komisionare dhe Kontrata per Shpedicion, Elma EJUPI

Tema:Kontrata Komisionare dhe Kontrata per Shpedicion
Punuan:Elma Ejupi
Laureta Berisha

Kontrata komisionare-eshte pune juridike ne ekonomi e
cila I krijon detyrim njeres pale kontraktuese,qe ne emer
te vet e sipas urdherit dhe llogarise se pales tjeter
kontraktuese,lidh punen e caktuar te se drejtes bizisore
krahas shperblimit qe merr.

Personi(pala kontraktuese)qe e kryen kete pune si
profesion,ne emer te tij e sipas urdherit dhe
llogarise e pales tjeter,quhet
KOMISIONAR,ndersa pala tjeter quhet
KOMITENT.Sipas sistemeve te shumices se
vendeve evropiane,objekt I kontrates komisionare
eshte shitblerja e gjerave te luajtshme korporale
dhe ato qe jane te ndikuara nga kjo,shpedicioni
eshte nen lloj I punes komisionare.




*Urdherin e marrur nga komitenti ta kryej me
vemendjen e ekonomistit te mire
*Te veproj ne pajtim me udhezimet e komitentit
*Ta informoj menjeher komitentit
*Ti jap llogari komitentit



*E drejta ne provizion,%(perqindje)
*Ne kompenzim te shpenzimeve
*Ne mjetet ligjore per sigurimin e kerkesave te tij

Kontrata per shpedicion:e detyron njeren pale qe
te organizoj transportimin e gjesendeve,ne emer te
vet,e sipas urdherit dhe per llogari te pales tjeter
kontraktuese,me shperblim.Kjo pale quhet
SHPEDITOR ndersa pala tjeter KOMITENT.

Shpedicionisti obligohet qe per transportim te
sendeve te caktuara,ne emrin e vet dhe per llogarit
e urdherdhenesit,te kontraktoj per transportim si
dhe te kryej detyrimet e tjera te nevojshme per
realizimin e transportimit,ndersa urdherdhenesi
ublogohet qe atij,per ate pune,t`ia paguaj
kompenzimin e kontraktuar.Kontrata e
shpedicionit lidhet ateher kur palet kontraktuese
pajtohen per elementet qenesore te punes se
shpedicionit.









*Qe te veproj si ekonomist I ndegjegjshem
*Qe ti pranoj gjesendet per transportim
*Qe te kerkoj sqarim te nevojshem nga komitenti
*Qe ti ruaj gjesendet
*Qe ti zgjedhe personat e trete
*Qe ta zgjedh rrugen dhe llojin e transportit
*Qe te lidh kontrata te nevojshme
*Qe te siguroj gjesendet ne sigurim ligjor
*Qe te jap llogari.



*E drejta ne provizion,%(perqindje)
*E drejta ne konpenzimin e shpenzimeve
*E drejta ne mjetet e sigurimit te kerkesave
kontraktuese.





*Me permbushjen e saj
*Pamundesin e permbushjes
*Likuidimin e bizneseve te paleve
*Revokimin e urdherit nga komitenti
*Moszbatimin e urdherit nga ana e shpeditorit.

Time charter eshte kontrate per transportimin e
sendeve(mallrave)neper ujera,me te cilen lundrimtari
I detyron porositesit te transportit qe per konpenzimin
e kontraktuar,anijen e caktuar tia veje ne disponim
dhe per te te beje transportime qe ai kerkon.