7_ProCredit Bank

Download Report

Transcript 7_ProCredit Bank

ProCredit Bank
Shqipëri
PËRMBAJTJA

Kush jemi dhe kë përfaqësojmë

ProCredit Bank Shqipëri

ProCredit dhe Biznesi
Misioni ynë
Aksioneri ynë
ProCredit Bank është bankë e
orientuar drejt zhvillimit dhe ofron të
gjitha shërbimet bankare.
Fokusi ynë është dhënia e kredive për
sipërmarjet shumë të vogla, të vogla
dhe të mesme.
www.procredit-holding.com
Ne investojmë shumë në trajnimin e
personelit tonë, duke synuar një
shërbim të shkelqyer për klientët tanë.
Grupi ProCredit dhe ProCredit Bank Shqipëri
1995 Fondacioni “FEFAD”
1999 “FEFAD” Bank
2003 ProCredit Bank, Shqipëri
22 banka në 3 kontinente
Rrjeti i ProCredit Bank Shqipëri ka:

35

4
Degë dhe agjenci, ndër të cilat
Qendra Biznesi
Çfarë ofrojmë
 Jemi të orientuar drejt
zhvillimit
 Ofrojmë shërbim të plotë
bankar
 Financim të bizneseve të mesme , të vogla dhe shumë të vogla
 Transparencë
 Kulturë kursimi
 Shërbim të dedikuar, cilësor dhe konkurrues
 Trajnim i vazhdueshëm i stafit
Modeli ynë I biznesit
 Shërbim i personalizuar
 Struktura të dedikuara
 Marrëdhenie afatgjatë
 Financim i përgjegjshëm
 Produkte sipas nevojave të biznesit
 Arkë e dedikuar
 Proçese të automatizuara
 Arkëtime speciale
 E-banking
 Komunikim dhe marrëdhënie profesionale, transparente dhe e besueshme
Limiti i kredisë
Shuma maksimale me të cilën mund
të financohet biznesi juaj.
• Potenciali maximal i pagesës
• Afati i vlefshmërisë, opsionet e
rinovimit
• Mundësi për t’u terhequr në funksion
të nevojave të biznesit
• Shpejtësi në lëvrimin e financimeve në
momentin që kërkohen.
Avantazhet e limitit të kredisë

Nuk ka komision aplikimi

Nuk ka komision mbi pjesën e papërdorur të limitit

Investon kohë dhe energji vetëm në momentin e parë të aprovimit.

Përfitoni ofertat për biznesin nëpërmjet marrëdhënies afatgjatë me bankën

Përshtat produktet brenda limitit me planin e investimit dhe ciklin e biznesit
Produktet që përfshihen në limit
• Kredi Standarte
• Overdraft Biznesi
• Linje kredie
• Garanci bankare
• Letra kredie
Kredia standarte
•
Maturitet në varësi të planit të investimit
 Kapital qarkullues
 Linja prodhimi
 Investim ne aktive afatgjata (ndertesa)
• Flexibilitet në planin e pagesës
Paradhënie Biznesi dhe Linjë kredie
Produkt afatshkurtër me qellim balancimin e likuiditetit të kompanisë
• Maturiteti deri në 1 vit, i rinovueshëm
• Plani i investimit- pagesat mujore të shpenzimeve operative (Overdraft)
• Pagesa per blerje inventari (Linje Kredie)
• Qarkullimi ne llogari 100% (Overdraft)
Financa Tregtare (LC / BG)
Shërbime bankare që thjeshtojnë lëvizjen e mallrave dhe
realizimin e shërbimeve duke mbuluar risqet e ndryshme
• Leter Kredi (import/export)
• Garanci bankare (leshim/njoftim)
• Grumbullim dokumentash (nisje/mbërritje)