Transcript ALB2

Studimi Bazë i 52
Ofrueseve Publik të
AFP-së në Shqipëri
4 Nëntor, 2014
Evelyn Viertel
Sabine Hartig
ETF, Menaxhere për Shqipërinë
GIZ, Menaxhere e Programit të
AFP-së
Vlerësimi i Ofruesve të AFP-së bazuar në 10 kritere bazë
Rezultatet e vlerësimit të përgjithshëm
më shumë se 60% ofrues më performancë të dobët dhe të ulët
Rekomandimet e studimit
(i) Ristrukturimi i Sfondit Institucional dhe
rajonal të Ofruesve Publik të AFP-së
(ii) Zgjidhja e problemeve sistemike
(i) Ristrukturimi i Sfondit Institucional dhe rajonal
të Ofruesve Publik të AFP-së
(1) Skenari i Status Quo-së
(2) Skenari i Optimizimit
Faza 1- Racionalizimi
Hapi 1: Transferimi i programeve të AFP-së nga
SHMP-të e dobëta te SHMP-të fqinje
Hapi 2: Zhvillimi i Ofruesve të përzgjedhur të
AFP-së në Qendra Shumëfunksionale të AFP-së
Faza 2 – Zgjerimi dhe Krijimi i (nën-) Rrjeteve
Rajonale të AFP-së
Skenari i Optimizimit
Faza 1 – Racionalizimi /
Hapi 2 – Zhvillimi i disa ofruesve të AFP-së si QSHF
Rritja e eficencës
Nr.
Qarku
Zhvillimi i Ofruesve të zgjedhur të AFP-së në Qendra Shumëfunksionale të AFP-së
1
Tiranë
Shkolla Profesionale Kamëz në bashkëpunim të ngushtë me QFP Tiranë Nr. 1 dhe QFP Tiranë
Nr. 4.
2
Fier
QFP Fier në bashkëpunim të ngushtë me Shkollën Profesionale Petro Sota.
3
Elbasan
4
Shkodër
Shkolla Profesionale “Ali Myftiu” në bashkëpunim të ngushtë me Shkollën Profesionale “Salih
Ceka” dhe QFP Elbasan.
Shkolla Profesionale “Arben Broci” në bashkëpunim të ngushtë me programet e AFP të
përpunimit të drurit të Shkolla Teknike Pyjore “Kole Margjini” dhe QFP Shkodër. Programet e
AFP të Gjimnazi “Kole Idromeno” dhe Rubik për tu transferuar te “Arben Broci”.
Bazuar në Planet rajonale të Zhvillimit – duke konsideruar dhe reformën e ardhshme
administrative dhe territoriale – si dhe planet e zhvillimit individual të institucioneve duke
përfshire dhe planet e investimit
Në qarkun Shkodër janë gjithësej shtatë SHMP dhe një QFP. Mbesin
shtatë ofrues publik të AFP për shkak të mbylljes së rekomanduar të
Shkolla Teknike Veterinare Zija Buliqi në Shkodër.
Rekomandohet që një Qendër Shumëfunksionale dhe një pikë referimi
sektoriale të krijohen:
 Qendra Shumëfunksionale e AFP në Shkodër, duke përfshirë
Shkollaën Profesionale Arben Broci, Shkollën Teknologjike Hamdi
Bushati, ShkollaënTeknike Pyjore Kole Margjini, programet e AFP të
Gjimnazi Kolë Idromeno dhe Qendrëne Formimit Profesional (QFP)
Shkodër me fokus në industrinë e lehtë, ndërtim, pajisje hidraulike,
pylltari dhe përpunim ushqimi, dhe profilet e shërbimit.
 Shkolla Profesionale Ndre Mjeda në Bushat duhet të krijohet si një
far sektorialepër sektorin e bujqësisë Megjithatë, Shkolla
Profesionale Ndre Mjeda nuk ka reparte dhe tokë/fermë për qëllime
bujqësore. Programet e AFP –së tek Shkolla Teknike Veterinare Zija
Buliqi dhe Shkolla e Agrobiznesit në Trush duhet të bashkohen në
Shkollën Profesionale Ndre Mjeda.
 Gjimnazi Kole Idromeno në Shkodër është një shkollë e përbashkët
e arsimit të përgjithshëm dhe arsimit profesional. Programet e AFP sënë fushën e ndërtimit dhe termo/hidraulike duhet të transferohen
tek Qendra Shumëfunksionale e AFP në Shkodër dhe në vecanti tek
godinat e Shkollës Profesionale Arben Broci
 Qendra e Lëvizshme e Formimit Profesional duhet të bazohet te
Qendra Shumëfunksionale e AFP në Shkodër që ofron programe
afatshkurtër të AFP në VeriLindjen rurale të Shqipërisë.
Skenari i OptimizimitFaza 2: Krijimi i Rrjeteve (nën-) rajonale
shembulli i rrjetit Rajonal të AFP-së Shkodër
Faleminderit
për vëmendjen tuaj!