Transcript File

a. Një protokol për transmetimin e të dhënave
b. Një rrjet global i kompjuterve
c. Një sistem i web-faqeve të lidhura të cilat mund të qasen përmes
internetit
d. Një shfletues për shfletimin e web-faqeve
a.
b.
c.
d.
E-Commerce
E-parking
E-government
E-banking
a.
b.
c.
d.
Insertimi i simbolit copyright
Shfrytëzimi i shifrimit
Krijimi i backup-eve
Kompresimi i të dhënave
•
•
•
•
IMB
ISP
UMTS
ICT
a.
b.
c.
d.
Teknologjia sociale
Teknologjia mobile
Teknologjia e përpunimit
Teknologjia e fuqisë
a.
b.
c.
d.
Media player
Smartphone
Tablet-PC
Desktop PC
a.
b.
c.
d.
RAM
ISP
USB
ROM
a.
b.
c.
d.
Malware
Hardware
Software
Internet
a.
b.
c.
d.
Një interface për shkëmbim të informatave ?
Kompania që prodhon procesor dhe chipa të memories
Një program anti-virus
Një sistem operativ për pajisje mobile
a.
b.
c.
d.
Programi për përpunim të tekstit
Programi i bazës së të dhëënave
Shfletuesi (browser)
Programi për kalkulim të tabelave
a.
b.
c.
d.
Ajo përcakton shfrytëzimin e softuerit të caktuar
Ajo i mbron të dhënat
Ajo përcakton shfrytëzimin e rrjetit
Ajo përcakton përdorimin e harduerit
a.
b.
c.
d.
Softuerë
Freeware
Spyware
EULA
a.
b.
c.
d.
Ditëlindja dhe fjala koduese
Fjala koduese dhe fjalëkalimi
Emri i shfrytëzuesit dhe fjalëkalimi
Emri i shfrytëzuesit dhe adresa
a.
b.
c.
d.
Kur një shfrytëzues tjetër dëshiron të regjistrohet
Kur të deinstalohet ndonjë program
Kur munitori ç’kyqet pa qëllim
Kur ta largoni USB në mënyrë korrekte
a.
b.
c.
d.
Shiriti i statusit
Shiriti i veglave
Shiriti rrëshqitës
Shiriti i detyrave
a.
b.
c.
d.
Shiriti i navigimit
Shiriti i statusit
Shiriti rrëshqitës
Shiriti i detyrave
a.
b.
c.
d.
Pajisjet e kyçura hyrëse dhe dalëse
Memoria e lirë dhe hardisku
Numri i programeve të instaluara
Madhësia e ramit të instaluar
a.
b.
c.
d.
Në rezulicionin e ekranit
Në intensitetin e ngjyrave të ekranit
Në prapavijën e desktopit
Në dritaren për konfigurim të drajverave
a.
b.
c.
d.
Kur programi nuk funksionon
Kur dëshironi ta fshihni shiritin e detyrave
Nëse dëshironi ta mbyllni dritaren e menaxherit të detyrave
Kur dëshironi ta hapni dritaren e menaxherit të detyrave
a.
b.
c.
d.
Për ta lidhur një memorie të jashtme
Për ruajtjen e të dhënave online
Për ekzekutimin e video fajllave
Për ti kompresuar fajllat
a.
b.
c.
d.
Programet default
Kapaciteti i procesorit
Shpejtësia e shkarkimit
Printeri default
a.
b.
c.
d.
Pauzimi dhe anulimi i punës së printerit
Insertimi i header-ave dhe footer-ave në dokument
Dërgimi i punës në printer
Editimi i tekstit në modin print layout
a.
b.
c.
d.
Sistemi i fajllave virtual
Rrjeti i follderëve
Struktura hierarkike
Rrjeti social
a.
b.
c.
d.
Docx
Mp3
Ppsx
Exe
a.
b.
c.
d.
Krijimi i një follderi për secilin fajll
Numrimi serik i tyre
Emrat kuptimplotë të fajllave
Emrat e fajllave të shkruar me ngjyra të ndryshme
a. Të gjitha fajllat do të zëvendësohen nga recycle bin në arkivat e
sistemit
b. Të gjithë fajllat në recycle bin do të fshihen
c. Të gjithë fajllat në recycle bin do të kompresohen në një fajll
d. Madhësia e recycle bin është (0) zero
a.
b.
c.
d.
Mediumi për ruajtje online
Rendon access memory
Blue-ray disc
Open source storage
a.
b.
c.
d.
10 MB
500 KB
500 GB
10 TB
a.
b.
c.
d.
Fajllat e kompresuar dëmtohen më shpejt se fajllat e pa kompresuar
Vetëm fajllat e kompresuar mund të dërgohen përmes emailit
Emri i fajllit shkruhet në sistemin operativ në formatin italik
Fajllat e kompresuar shfrytëzojnë më pak hapsirë memoruese
a.
b.
c.
d.
Intraneti
Ekstraneti
Rrjeti
VPN
a.
b.
c.
d.
Për ti ndarë të dhënat dhe pajisjet
Për ti realizuar thirrjet telefonike përmes internetit
Për të lundruar në World Wide Web
Për ti derguar mesazhet tekst në kohë reale përmes internetit
a.
b.
c.
d.
Intraneti bazohet në të njëjtën teknologji sikurse interneti
Intraneti është një emër tjetër për rrjetin wireless
Intraneti administrohet nga një ofrues i shërbimeve të internetit
Secili intranet është rrjet publik
a.
b.
c.
d.
Shpejtësia e transmetimit
Shpejtësia e procesimit
Kapaciteti i ruajtjes
Konsumimi i fuqisë
a.
b.
c.
d.
Upload
Download
Upgrade
Downgrade
a. Kontrollimi i kamerës së Web-it përmes internetit
b. Për të kryer thirrje telefonike jashtë vendit
c. Për ti mbushur bateritë e llaptopëve, tabletëve ose telefonave
inteligjent
d. Për të krijuar një lidhje interneti për llaptop, tablet ose telefona
inteligjent
a.
b.
c.
d.
Gjatë aktivizimit të Firewall-it
Gjatë blerjes së tabletit
Gjatë zgjedhjes së ISP-së
Gjatë aktualizimit të softuerit
a.
b.
c.
d.
Një intranet i koduar
Një rrjet wireless i mbrojtur
Një rrjet wireless i hapur
VPN
a. Duke shfrytëzuar simbolin e rrjetit në pjesen informative të shiritit të
detyrave
b. Duke shfrytëzuar internet explorer
c. Duke shfrytëzuar menaxherin e pajisjeve në panelin kontrollues
d. Duke shfrytëzuar një rrjet kabllor
a.
b.
c.
d.
Emri i shfrytëzuesit
Emrat e të gjithë fajllave
Prapavija e desktopit
Fjalëkalimi
a.
b.
c.
d.
Screen reader
Touchpad
Malware
firewall
a.
b.
c.
d.
Recycling
Firewall
Task Manager
Backup
a. Backup-i i të dhënave
b. Aktualizimi i softuerit
c. Recycle
d. De-instal
a.
b.
c.
d.
Propriety software
Freeware
Malware
Shareware
a. Me hapjen e fajllave të bashkangjitur në e-mail të një dërguesi të
panjohur
b. Me rikthimin e fajllave të fshirë nga recycle bin
c. Me përdorimin e softuerit anti-virus
d. Me kompresimin e të dhënave
a.
b.
c.
d.
Gjatë infektimit të kompjuterit me malware
Gjatë ngarkimit të fotove dhe tekstit
Gjatë kontrollimit me softuer anti-virus
Gjatë ekstraktimit të të dhënave të kompresuara
a.
b.
c.
d.
Aktualizimi i softuerit
Ndriçimi i mjaftueshëm
Backup-at
Masat për kursim të energjisë
a.
b.
c.
d.
Për arsye shëndetësore
Për nderimin e shfrytëzuesit
Për të kursyer energji
Për tu mbrojtur nga viruset
a.
b.
c.
d.
Softueri
Fajllat
Kompjuteri
Zmadhimi i ekranit
a.
b.
c.
d.
Lexuesi i ekranit
Screenshot
Trojan
Media player